Chương 1 : Đối tượng và nhiệm vụ thống kê học

Chia sẻ: cr7cr9

Là hiện tượng số lớn, bao gồm những đơn vị hoặc phần tử cấu thành hiện tượng, cần được quan sát, phân tích mặt lượng của chúng” Các đơn vị, phần tử tạo nên hiện tượng được gọi là các đơn vị tổng thể

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản