Chương 1: Hệ thống thông tin kế toán trong điều kiện tin học hóa

Chia sẻ: hoa_qn1987

1. Trình bày được khái niệm, đặc điểm của hệ thống (HT). Phân biệt & cho được ví dụ các loại HT. 2. Phân tích được mối quan hệ của các HT con trong HT doanh nghiệp (tác nghiệp, thông tin & quản lý). 3. Vẽ & trình bày được mô hình hoạt động của HTTTKT trong điều kiện tin học hoá. 4. Vẽ & phân tích được mô hình các phần tử của HTTTKT trong điều kiện tin học hoá.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Chương 1: Hệ thống thông tin kế toán trong điều kiện tin học hóa

CHƯƠNG 1
HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN
TRONG ĐIỀU KIỆN TIN HỌC HOÁ
Nguyễn Văn Quang 1
MỤC TIÊU CHƯƠNG 11. Trình bày được khái niệm, đặc điểm của hệ thống (HT).
Phân biệt & cho được ví dụ các loại HT.
2. Phân tích được mối quan hệ của các HT con trong HT
doanh nghiệp (tác nghiệp, thông tin & quản lý).
3. Vẽ & trình bày được mô hình hoạt động của HTTTKT
trong điều kiện tin học hoá.
4. Vẽ & phân tích được mô hình các phần tử của HTTTKT
trong điều kiện tin học hoá.
Nguyễn Văn Quang 2
1
HỆ THỐNG

Khái niệm

Hệ thống là tập hợp các phần tử có mối quan hệ tương tác
được tổ chức nhằm thực hiện các mục tiêu đã xác định.


Mục tiêu
Đầu vào Đầu ra

Hệ thống


Đường biên Môi trường

Nguyễn Văn Quang 3
HỆ THỐNG

Đặc điểm- Cấu thành bởi các phần tử.

- Các phần tử phối hợp hoạt động.

- Có mục tiêu.
Nguyễn Văn Quang 4
2
HỆ THỐNG

Phân loại


- Hệ thống đóng.
- Hệ thống đóng có quan hệ.
- Hệ thống mở.
- Hệ thống kiểm soát phản hồi.
Nguyễn Văn Quang 5
HỆ THỐNG

Trong một hệ thống có thể có nhiều hệ thống con

1.0 1.2

A 1.2.1 C
1.1 1.2 1.2.2
B D
1.3 1.2.3
E


Hệ thống 1.0 Hệ thống 1.2
(1.1, 1.2, 1.3 là hệ thống con (1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 là hệ thống con
A, B là các quan hệ) C, D, E là các quan hệ)

Nguyễn Văn Quang 6
3
DN có phải là một
HT không
Nguyễn Văn Quang 7
HỆ THỐNG DOANH NGHIỆP
Các hệ thống con trong doanh nghiệpSản xuất

Tồn kho Bán hàng
Đầu vào
Đầu ra
Lãnh đạo

Tài chính -
Marketing
Kế toán

Nhân lực
Nguyễn Văn Quang 8
4
HỆ THỐNG DOANH NGHIỆP

Mục tiêu
MÔI
TRƯỜNG DOANH
NGHIỆP
HT
Quản lý


Các yếu tố đầu HT Sản phẩm,
vào cho sản xuất, thông tin dịch vụ
kinh doanh

HT
Tác nghiệpNguyễn Văn Quang 9
HỆ THỐNG QUẢN LÝ

Các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lýHoạch định
Hoạch định
Ra
Điều chỉnh
Điều chỉnh Tổ chức thực hiện
Tổ chức thực hiện
quyết định
Kiểm soát
Kiểm soát
Nguyễn Văn Quang 10
5
HỆ THỐNG THÔNG TIN

Các chức năng cơ bản của Hệ thống thông tin
Đầu ra
Đầu vào Đầu ra
Đầu vào Ghi nhận Xử lý Báo cáo
Ghi nhận Xử lý Báo cáo
(THÔNG TIN)
(THÔNGTIN)
(DỮ LIỆU)
(DỮLIỆU)
Nguyễn Văn Quang 11
HỆ THỐNG THÔNG TIN

Hệ thống thông tin DN gồm: HTTT kế toán (AIS) & HTTT quản trị (MIS)
HTTT
HTTT
Sản xuất
Thị trường
HTTT
Kế toán

HTTT
HTTT
Nhân sự
Tài chính
Nguyễn Văn Quang 12
6
HỆ THỐNG THÔNG TIN

Hệ thống thông tin
Dữ liệu
nghiệp vụ
kế toán MIS
AIS
HTTT HTTT Các tổ chức,
Thị trường Tài chính cá nhân
bên ngoài
Dữ liệu HTKT HTKT
Quản trị Tài chính
DN
khác
HTTT HTTT
Nhân lực Sản xuất

Các nhà
quản trị
HT hỗ trợ
ra quyết bên trong
định
DN
Hệ thống
chuyên giaNguyễn Văn Quang 13
HỆ THỐNG THÔNG TIN

Phân loại theo chu trình


1. Chu trình doanh thu.
2. Chu trình chuyển đổi (sản xuất).
3. Chu trình chi phí.
4. Chu trình tài chính.
Nguyễn Văn Quang 14
7
HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN
(ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM - AIS)

Chứng từ
Chứng từ
Ghi nhận kkếtoán
ế toán


Nhật tký
Nhậ ký Các ssổchi titiết
Các ổ chi ếtCác bảng
Các bảng
Sổ cái
Sổ cái
Xử lý tổng hợp chi ết
tổnghợp chi titiết


Bảng cân đối i
Bảng cân đố
tài khoản
tài khoản


Báo cáo
Báo cáo
Báo cáo Tài chính
Tài chính

Nguyễn Văn Quang 15
HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN
(ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM - AIS)

Hệ thống thông tin kế toán trong điều kiện tin học hóa
Ghi Xử Báo
nhận lý cáo
Kết xuất
Nhập liệu

Kiểm soát nội bộ

MÁY VI TÍNH
Nguyễn Văn Quang 16
8
HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN
(ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM - AIS)

Hệ thống thông tin kế toán trong điều kiện tin học hóaPhần Phần
cứng mềm
Dữ Thông
Con
liệu Tin
người
kế kế
toán toán
Thủ
CSDL
tục
Nguyễn Văn Quang 17
Điểm giống nhau giữa HTTTKT trong điều kiện vi tính & thủ công
???
Mục tiêu Chuyển dữ liệu kế toán thành thông tin kế toán.
???
Thành phần Con người, thủ tục.
Nguyễn Văn Quang 18
9
Điểm khác nhau giữa HTTTKT trong điều kiện vi tính & thủ công
Thủ công Vi tính
Cấu trúc Thêm yếu tố phần cứng,
phần mềm, CSDL
Con người Am hiểu về kế toán Am hiểu về kế toán & vi tính
Thủ tục kiểm Đơn giản Phức tạp
soát
Đầu ra Không kịp thời Tức thời
Nguyễn Văn Quang 19
KẾT THÚC CHƯƠNG
Nguyễn Văn Quang 20
10
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản