Chương 1: Thế giới quan và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin

Chia sẻ: manutd1907

Thế giới quan là toàn bộ những những quan niệm, quan điểm của con người về thế giới, về con người và vị trí, vai trò của con người trong thế giới đó. Có thể phân chia thế giới quan thành 3 loại hình cơ bản: Thế giới quan huyền thoại. Thế giới quan tôn giáo. Thế giới quan triết học

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản