chương 1: THIẾT KẾ HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG CƠ KHÍ

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
255
lượt xem
78
download

chương 1: THIẾT KẾ HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG CƠ KHÍ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ thống dẫn động xích tải gồm: 1- Động cơ điện; 2- Bộ truyền đai thang; 3- Hộp giảm tốc bánh răng trụ hai cấp đồng trục; 4- Nối trục đàn hồi; 5- Xích tải. Số liệu thiết kế: Lực vòng trên xích tải, FN() :4000 Vận tốc xích tải, vms(/) : 1,2 Số răng đĩa xích tải dẫn, z (răng) : 9 Bước xích tải, pmm() : 110 Thời gian phục vụ, Lnam(): 5 Quay một chiều, làm việc hai ca, tải va đập nhẹ. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: chương 1: THIẾT KẾ HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG CƠ KHÍ

  1. ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY Nhóm 18 ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG TRUYEÀN ÑOÄNG CÔ KHÍ Nhóm sinh vieân thöïc hieän: 1.Trương Minh Toàn .MSSV: 0609150 2. Bùi Thế Toại ...........MSSV: 0502890 3. Phạm Công Trịnh...MSSV: 0503039 4.Lê Văn Trọng ..........MSSV: 0503494 ÑEÀ TAØI Ñeà soá 4: THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG DAÃN ÑOÄNG XÍCH TAÛI Phöông aùn soá: 13 Heä thoáng daãn ñoäng xích taûi goàm: 1- Ñoäng cô ñieän; 2- Boä truyeàn ñai thang; 3- Hoäp giaûm toác baùnh raêng truï hai caáp ñoàng truïc; 4- Noái truïc ñaøn hoài; 5- Xích taûi. Soá lieäu thieát keá: Löïc voøng treân xích taûi, F(N) :4000 1
  2. ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY Nhóm 18 Vaän toác xích taûi, v(m/s) : 1,2 Soá raêng ñóa xích taûi daãn, z (raêng) : 9 Böôùc xích taûi, p(mm) : 110 Thôøi gian phuïc vuï, L(naêm): 5 Quay moät chieàu, laøm vieäc hai ca, taûi va ñaäp nheï. (1 naêm laøm vieäc 300 ngaøy, 1 ca laøm vieäc 8 giôø) Cheá ñoä taûi: T1= T ; T2 =0,9T ; T3 =0,8T ; t1=36 giaây ; t2 = 15 giaây ; t3 =12giaây 2
  3. ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY Nhóm 18 YEÂU CAÀU 01 thuyeát minh; 01 baûn veõ laép A0 ; 01 baûn veõ chi tieát. NOÄI DUNG THUYEÁT MINH 1 Tìm hieåu heä thoáng truyeàn ñoäng maùy. 2 Xaùc ñònh coâng suaát ñoäng cô vaø phaân boá tæ soá truyeàn cho heä thoáng truyeàn ñoäng. 3 Tính toaùn thieát keá caùc chi tieát maùy:  Tính toaùn caùc boä truyeàn hôû (ñai, xích hoaëc baùnh raêng).  Tính caùc boä truyeàn trong hoäp giaûm toác (baùnh raêng, truïc vít).  Veõ sô ñoà löïc taùc duïng leân caùc boä truyeàn vaø tính giaù trò caùc löïc.  Tính toaùn thieát keá truïc vaø then.  Choïn oå laên vaø noái truïc.  Choïn thaân hộp, buloâng vaø caùc chi tieát phuï khaùc. 4 Choïn daàu boâi trôn, baûng dung sai laép gheùp. 5 Taøi lieäu tham khaûo. TIEÁN ÑOÄ THÖÏC HIEÄN Tuaàn Noäi dung thöïc hieän leã 1 Nhaän ñeà taøi, phoå bieán noäi dung ÑAMH. 2 Tìm hieåu truyeàn ñoäng cô khí trong maùy. Xaùc ñònh coâng suaát ñoäng cô vaø phaân phoái tæ soá truyeàn. 3-6 Tính toaùn thieát keá caùc chi tieát maùy: caùc boä truyeàn, truïc (boá trí caùc chi tieát laép treân truïc), choïn oå, then, noái truïc ñaøn hoài, thaân HGT, choïn buloâng vaø caùc chi tieát phuï khaùc. 7-8 Veõ phaùc thaûo vaø hoaøn chænh keát caáu treân baûn veõ phaùc. 9-12 Veõ hoaøn thieän baûn veõ laép HGT. 13-14 Veõ 01 baûn veõ chi tieát, hoaøn thaønh taøi lieäu thieát keá 3
  4. ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY Nhóm 18 (thuyeát minh, baûn veõ). GVHD kyù duyeät. 15 Baûo veä. Các Thông số thiết kế: + Lực vòng trên xích tải: P = 4000 (N) + vận tốc xích tải: v = 1,2 (m/s) Soá raêng ñóa xích taûi daãn, z (raêng) : 9 Böôùc xích taûi, p(mm) : 110 Thôøi gian phuïc vuï, L(naêm): 5 Quay moät chieàu, laøm vieäc hai ca, taûi va ñaäp nheï. (1 naêm laøm vieäc 300 ngaøy, 1 ca laøm vieäc 8 giôø) Cheá ñoä taûi: T1= T ; T2 =0,9T ; T3 =0,8T ; t1=36giaây ; t2 = 15 giaây ; t3 =12giaây I.CHỌN ĐỘNG CƠ: Gọi N: là công suất trên xích tải. : Hiệu suất chung của hệ dẫn động Nct: Công suất làm việc N td Ta có: N ct   Do động cơ làm việc với tải trọng thay đổi nên ta cần tính công suất làm việc ổn định của động cơ: Theo yêu cầu của đề ta có: T1  T ; T2  0,9T ; T3  0,8T  N 1  N ; N 2  0,9 N; N 3  0,8 N Trong đó: 4
  5. ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY Nhóm 18 P  v 4000  1,2 N   4.8 (KW) 1000 1000 Như vậy công suất tương đương của động cơ khi làm việc ở chế đọ tải thay đổi là: N 12  t1  N 2  t 2  N 32  t 3 2 N td   t1  t 2  t 3 4.8 2  36  (0,9  4.8) 2  15  (0,8  4.8) 2  12   4.52(KW) 36  15  12 Hiệu suất của hệ truyền động:  =d.2br.5ol. kn. Theo bảng (2-1) ta có: d =0,96 → Hiệu suất bộ truyền đai  br =0,98 → Hiệu suất bộ truyền một cặp bánh răng  kn =1 → Hiệu suất của khớp nối  ol =0,995→Hiệu suất một cặp ổ lăn Vậy ta tính được:   0,96  (0,98) 2  0,9955  1  0,899 N td 4,52  N ct    5,03 (KW)  0,899 - Theo nguyên lý làm việc thì công suất của động cơ phải lớn hơn công suất làm việc (ứng với hiệu suất của động cơ) do đó ta phải chọn động cơ có công suất lớn hơn công suất làm việc 60  1000 60  1000  1,2 n xt    72,72 (vòng/phút) Zp 9  110 Vì theo tiêu chuẩn tỉ số truyền đai thang 3 -5 , ta chọn 3 và tỉ số truyền hộp giảm tốc hai cấp từ 8-40 , ta chọn 10. 5
  6. ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY Nhóm 18 Nên tỉ số truyền sơ bộ là 3*10=30 Suy ra tốc độ sơ bộ động cơ 72,72*30=2181 (vòng / phút) - Theo bảng P1.3 (sách TTTK HDĐCK_T1_Trịnh Chất, Lê Văn Chuyển) thông số kỹ thuật của động cơ 4A Vậy ta chọn động cơ có ký hiệu K132M2 công suất động cơ Ndc = 5.5(kw) số vòng quay của động cơ là 2900 (vòng/phút), hiệu suất 6
Đồng bộ tài khoản