Chương 11: Kiểm toán hoạt động chi thường xuyên Ngân sách nhà nước

Chia sẻ: hoanga9235

Nội dung: Đặc điểm chung của tổ chức quản lý Ichi thường xuyên NSNN với KTHĐ. Đặc điểm của quy trình kiểm toán hoạt động chi TX NSNN. Định hướng và trình tự xây dựng tiêu chuẩn đo lường và tiêu chí đánh giá hoạt động chi TX NSNN.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Chương 11: Kiểm toán hoạt động chi thường xuyên Ngân sách nhà nước

Chương 11:
KTHĐ chi thường
xuyên
NSNN
Nhóm 15

L/O/G/O
Nội dung

Đặc điểm chung của tổ chức quản lý 
I
chi thường xuyên NSNN với KTHĐ

Đặc điểm của quy trình kiểm toán 
II ạt động chi TX NSNN
ho

Định hướng và trình tự xây dựng 
III
tiêu chuẩn đo lường và tiêu chí 
đánh giá hoạt động chi TX NSNN
I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA TỔ CHỨC 
QUẢN LÝ CHI TX NSNN VỚI KTHĐ


1  ĐẶC ĐIỂM CHI TX NSNN 
VỚI KTHĐ2 2.ĐẶC ĐIỂM QUẢN LÝ 
CHI TX NSNN VỚI KTHĐ
I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA TỔ CHỨC 
QUẢN LÝ CHI TX NSNN VỚI KTHĐ
CHI TX NSNNBỘ PHẬN CƠ BẢN   NGUỒN TRANG TRẢI 
CỦA CHI TIÊU NSNN CÁC CP PS TX


DUY TRÌ ĐẢM BẢO


HOẠT ĐỘNG BỘ MÁY 
NHÀ NƯỚC
Quan niệm về chi TX NSNN
Thứ nhất Thứ hai

Trong quan hệ  Trong quan hệ với
với đối tượng   việc thực hiện các 
chung của KT  mục tiêu của KTHĐ:
chi:
 Kết quả chi TX 
Thực hiện  thể hiện qua khối
kiểm toán bp  lượng và chất lượng
cơ bản của 
dịch vụ công đã 
chi NS
được thực hiện
Phân loại và xu hướng 
hiện nay
1. ĐẶC ĐIỂM CHI TX NSNN 
VỚI KTHĐ
1 2 3 4


T/c  Tính 
Về  Tính 
các hoàn 
mục  ổn 
   trả
tiêu định
khoản 
chi
Về mục tiêu
Mức chi 
tiêu

Kết quả từ 
các khoản 
chi đó
Mức  Lợi ích 
tiết  liên đới 
Hiệu quả, hiệu 
kiệm  giữa các 
năng
chi  kỳ
trong 
VỀ TÍNH CHẤT CÁC KHOẢN CHI


TIÊU DÙNG   KTHĐ cần hướng tới tính 
 XàHỘI XH theo yc công khai, dân 
chủ, công bằng, minh bạch KTHĐ cũng cần quan tâm 
đến cả hiện tại và 
 TÍNH ĐẦU 
TƯ tương lai
Không Mang  Mang tính 
mang tính  tính TX  lâu dài về 
hoàn trả về mặt  mặt hiệu 
trực tiếp phát  quả 
sinh KT­XH
VỀ TÍNH HOÀN TRẢ
VỀ TÍNH ỔN ĐỊNH
 Cơ sở: Sự ổn định về mục tiêu, chức 
năng, nhiệm vụ của từng loại hoạt động 
trong bộ máy NN.ng 
 Mang tính tươ
đối

Tỷ lệ Chi
Quy  Các tiêu Kết
mô Khoản  quả
chiKIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG
2.ĐẶC ĐIỂM QUẢN LÝ CHI TX NSNN
VỚI KTHĐ

Tính pháp lý cao và 
phân 
cấp rõ ràng trong 
QLý hiệu quả hoạt động 
qlý.
gắn với tiết kiệm CP hợp lý

Quản lý theo định mức


Vận dụng chu trình ngân sách phù
 hợp với đặc điểm chi TX
2.1.TÍNH PHÁP LÝ CAO VÀ PHÂN CẤP 
RÕ RÀNG TRONG QUẢN LÝ
ĐƠN VỊ DỰ TOÁN CẤP I
Trực tiếp nhận dự toán năm do cơ quan NN trung
ương hoặc địa phương giao và phân bổĐƠN VỊ DỰ TOÁN CẤP II
Trực thuộc đơn vị dự toán cấp I, nhận dự toán NS
phân bổ từ đơn vị cấp I và phân bổ cho đơn vị dự toán
cấp III


ĐƠN VỊ DỰ TOÁN CẤP III
Trực tiếp sử dụng kinh phí, nhận kinh phí theo
dự toán từ đơn vị dự toán cấp II
2.2.Quản lý hiệu quả hđ gắn 
với tiết kiệm CP hợp lý

Bản chất chi TX không hoàn 
trả trực tiếpNguồn ngân sách bị giới 
hạn
2.3. Quản lý theo định mức

Quản lý theo
định mức
Định mức Định mức
chi theo chi
mục chi tổng hợp
Định mức chi theo mục chi

Xác định nhu cầu cho mỗi mục chi
1
2 Tổng hợp nhu cầu theo 
các mục

3 Xđ khả năng TC cho NC 
chi
4
Cân đối khả năng và 
nhu cầu
Định mức chi tổng
hợp
Thiết lập cân
đối TQ và qđ
Xác định đm TH Thiết
khả năng lập cân đối
Đánh giá
đáp ứng TQ và qđ đm
tình hình
nhu cầu TH chi TX cho
Xác định thực tế
trên của từng đv.
đối tượng TH đm
NS chi TX cho
tính mức chi hiện
từng đv.
chi tổng hành
hợp
2.4.VẬN DỤNG CHU TRÌNH NS 
PHÙ HỢP VỚI ĐẶC ĐIỂM CHI 
TX
1 2 3

Lập dự Chấp hành Quyết toán
toán chi dự toán chi thường
thường chi thường xuyên
xuyên xuyên
LẬP DỰ TOÁN
1.Căn cứ lập dự 
toán
1 2 3
Chủ Mục tiêu Khả năng
trương, chiến đáp ứng
chính sách lược đặt nguồn
của từng ra hoặc kinh phí
quốc gia kế hoạch cho nhu
trong từng phát triển cầu chi TX
thời kỳ KTXH
2.Trình tự lập dự 
toán

Bước 1 Bước  Bước 3
2
dựa vào dự  Các đvcs  dự 
toán thu –  lập dự  toán 
chi NSNN 
toán kp  được 
kỳ kế 
hoạch để  gửi đv  thông 
xác định  dự toán  qua và 
các định  cấp trên  phân 
mức chi   xét  bổ
tổng hợp duyệt 
CHẤP HÀNH DỰ TOÁN CHI TX
  Về căn cứ chấp hành 
dự toán chi TX NSNN


  Về yêu cầu của chấp 
hành dự toán chi TX
Mức chi TX đc duyệt của
 từng chỉ tiêu trong dự toán

Khả năng của NSNN có thể 
Căn cứ 
dành cho nhu cầu trong kì chấp 
hành
Các chính sách chế độ chi 
Ngân sách hiện hành
Đảm bảo phát triển  Đảm bảo phân 
HT thông tin qlý phối 
nguồn kp hợp lý
VỀ 
YÊU 
C ẦU
Đảm bảo sử dụng  Đảm bảo cấp 
TK các khoản chi phát kp đúng 
mục đích
Quyết toán
Nội dung Yêu cầu
Nội dung quyết toán

Tổng hợp kết quả dự toán 
chi

Kiểm tra,kiểm soát,điều 
chỉnh những sai sót của 
thông tin
Phân tích đánh giá cả về 
tình hình thực hiện dự 
toán chi, hiệu lực của 
các chính sách
đầy đủ
ÁN
TO
T  chuẩn và xác 
YẾ
QU nhận
U  đánh giá
CẦ
ÊU  Tình hình chấp 
Y
hành
Chính xác hợp 
pháp
Tổng thể, xuyên 
suốt
II. ĐẶC ĐIỂM CỦA QUY TRÌNH 
KTHĐ CHI TX NSNN              

Lập kế 
hoạch


Kết thúc 
kiểm toán

Thực hiện 
KH
2.2. LẬP KẾ 
HOẠCH
Tổ chức phối kết  Phân tích vấn đề, 
hợp tối ưu trong  xđ nội dung 
kn cho phép kiểm toán
Xd chương trình KTHĐ 
trong qh với HT  Đánh giá rủi ro
tiêu chí đánh giá


lựa chọn khách thể 
và đối tượng KTHĐ
Bước 1:
Lựa chọn khách thể và đối tượng 
KTHĐ


KHÁCH THỂ ĐỐI TƯỢNG TRỰC TIẾP
- cơ quan tài Những hđ chi để thực
chính TH hiện chức năng qlý
NN của các ĐV dự
- đơn vị dự toán
toán cấp I trong QH
cấp I với các cơ quan TC
phù hợp
Bước 2: Đánh giá 
rủi ro

Rủi ro  Rủi ro 
Rủi ro 
tổ  bên ngoài
hoạt 
chức độngRISK 
ASSESMENT
Bước 3:
Xác định vấn đề và nội dung 
kiểm toán
ội dung Cầ n thu thập bằng
N n
là chứng kiểm toá
kiể m toán nào ????
gì ????
Bước 3:
Xác định vấn đề và nội dung 
kiểm toán

Đặt câu hỏi
Tất cả tv của
Xác định vấn
Tìm hiểu tình đề
đoàn kiểm
hình: - Nảy sinh từ toán tham gia
- Thu thập, báo bước 1 đề xuất xd
cáo tình hình hđ - Các ý kiến câu hỏi chính
của đv đề xuất thống nhất
- TH thực hiện của cuộc KT
KH dự toán chi
TX
Bước 4
Tổ chức phối hợp ,kết 
hợp

K/hợp tối  Quan tâm 
ưu giữa  đặc biệt 
hình  KTHĐ  tới những  tận 
thành KT  với các hđ  yc trên  dụng 
liên kết  kiểm tra  trong tc  tối đa 
ngay  và thanh  các đoàn t/ những 
trong KH  tra chuyên  ư với mục  tư liệu 
KT hàng  nghành tiêu KT và  sẵn có
năm năng lực 
của cán bộ 
QL
Bước 5
XD chương trình KTHĐ trong QH với 
hệ thống tiêu chí đánh giá HĐ chi 
TX NSNN
Phát hiện những hđ cơ bản và 
xd hệ thống tiêu chí đánh  Text

giá
Xd chương trình KT với hệ 
Text
thống tiêu chuẩn cụ thể
những mặt hđ khác nhau 
­>trình tự,mẫu chọn khác  Text

nhau
Tiêu chuẩn định tính và
định lượng Text

HĐ của khách thể 
KTHĐ chi rất đa  Text
dạng
2.2.THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 

Các thử 
 
Kết hợp  nghiệ m kiểm
hoạt động của soát
nhiều đv
Thủ
 tụ
Đ
­KTH của cq 
c p
  hân
m  sát p  tí
­KQ giá p phá t ch
lậ   ksoá
 ktra
 của X NSNN
­ KQ hi T
c
2.3. KẾT LUẬN KIỂM TOÁN


Cần cập nhật kịp thời  Đưa ra kết luận 
kiểm toán
các thông tin có liên 
quan  xem xét các trình 
 Kết quản kiểm  tự và phương pháp 
tra, kiểm soát khác điều hành
 Yêu cầu quản lý   Kết luận của các 
của các cq sử dụng  hoạt động của kiểm 
kết luận kiểm toán tra­kiểm soát TX 
NSNN
III. Định 
Định hướng  hướng và 
trình tự XD 
xây dựng
tiêu chuẩn 
đo lường 
Trình tự  và tiêu chí 
xây dựng đánh giá 
hoạt động 
CTXNSNN
3.1.ĐỊNH HƯỚNG TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG 
VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ­NGUYÊN TẮC

Một làHướng vào các phương pháp và
trình tự tiên tiến trong quá trình NS

Hai là Tập trung vào khâu chấp hành NS
Phù hợp với phương thức tổ chức 
Ba là
hoạt động chi
Phù hợp với yêu cầu QLvà thực tiễn 
Bốn là
hđ kiểm tra, giám sát của các cq NN 
trong kì KT

Năm làTập trung cao độ vào hoạt động trọng
điểm cụ thể với những mẫu điển hình
3.2. TRÌNH TỰ XÂY DỰNG

Dự kiến bước đầu về hệ thống tiêu 
chí đánh giá hoạt động CTXNSNN
Trình tự xây 
dựng HT tiêu  Rà soát lại TC hiện hữu cho việc
chuẩn đo      đánh giá hđ theo các TC đã đề ra
lường, tiêu 
chí đánh giá   Xây dựng hệ thống TC đồng bộ 
hoạt động  để đo lường kết quả hoạt động
chi TX NSNN 
Xây dựng hệ thống TC hoàn chỉnh
Thank You!

Nhóm 15


L/O/G/O
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản