Chương 11: Thị trường tài chính tiền tệ quốc tế

Chia sẻ: Truong An | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:59

0
603
lượt xem
503
download

Chương 11: Thị trường tài chính tiền tệ quốc tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thị trường tài chính tiền tệ là nơi diễn ra 2 giao dịch - mua bán đồng tiền này lấy đồng tiền khác - nghiệp vụ vay và cho vay bằng tiền Thị trường tiền tệ được hình thành bởi cầu và cung tiền tệ -cầu: .khách du lịch,tham quan ở nước ngoài .chính phủ công ty và cá nhân nhập khẩu hàng hóa của nước khác .nhu cầu khác-trả lãi suất tiền vay của các tổ chức ngân hàng thế giới hay chính phủ khác....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 11: Thị trường tài chính tiền tệ quốc tế

 1. CHÖÔNG 11: THÒ TRÖÔØNG TAØI CHÍNH TIEÀN TEÄ NG QUOÁC TEÁ 1. Nhöõng vaán ñeà lieân quan ñeán thò tröôøngng ngoaïi hoái 2. Lòch söû hình thaønh vaø phaùt trieån heä thoáng nh ng tieàn teä quoác teá 3. Tyû giaù hoái ñoaùi 4. Khaû naêng chuyeån ñoåi cuûa tieàn teä 1
 2. 1. NHÖÕNG VAÁN ÑEÀ LIEÂN QUAN … 1.1. Khaùi nieäm 1.2. Nguyeân nhaân 1.3. Ñaëc ñieåm thò tröôøng ngoaïi hoái ng 1.4. Thaønh phaàn tham gia nh 1.5. Chöùc naêng cuûa thò tröôøng ngoaïi hoái ng 1.6. Caùc loaïi thò tröôøng ngoaïi hoái ng 2
 3. 1.1. KHAÙI NIEÄM Thò tröôøng taøi chính tieàn teä laø nôi dieãn ra 2 ng giao dòch Mua baùn ñoàng tieàn naøy laáy ñoàng tieàn khaùc ng ng Nghieäp vuï vay vaø cho vay baèng tieàn ng 3
 4. 1.2. NGUYEÂN NHAÂN Thò tröôøng tieàn teä ñöôïc hình thaønh bôûi caàu vaø ng nh cung tieàn teä Caàu Khaùch du lòch, tham quan ôû nöôùc ngoaøi Chính phuû, coâng ty vaø caù nhaân nhaäp khaåu haøng hoùa cuûa nöôùc khaùc Chính phuû, coâng ty vaø caù nhaân muoán ñaàu tö vaøo moät quoác gia khaùc Nhu caàu khaùc – traû laõi suaát tieàn vay cuûa caùc toå chöùc ngaân haøng theá giôùi hay Chính phuû khaùc,...… 4
 5. 1.2. NGUYEÂN NHAÂN (tt) Cung Khaùch du lòch ngoaïi quoác tieâu tieàn cho caùc dòch vuï ôû nöôùc maø hoï tham quan Thu töø xuaát khaåu haøng hoùa Tieáp nhaän ñaàu tö nöôùc ngoaøi Nguoàn cung khaùc – khoaûn vieän trôï cuûa caùc Chính phuû vaø caùc toå chöùc nöôùc ngoaøi, tieàn göûi töø nöôùc ngoaøi veà cho thaân nhaân trong nöôùc,...… 5
 6. 1.3. ÑAËC ÑIEÅM THÒ TRÖÔØNG NGOAÏI HOÁI NG Laø thò tröôøng trung gian thöïc hieän chuyeån giao khaû ng naêng mua baùn ngoaïi teä laãn nhau giöõa caùc toå chöùc kinh doanh quoác teá Thò tröôøng khoâng bao giôø nguû (24 giôø/ngaøy) ng /nga y) Laø söï hoäi nhaäp cuûa nhieàu trung taâm giao dòch khaùc nhau. Laø maïng löôùi lieân ngaân haøng, moâi giôùi ngoaïi hoái vaø ng ng, ngöôøi baùn ñöôïc noái vôùi nhau qua maïng ñieän töû ng Caùc cuoäc mua baùn chuû yeáu ñöôïc thoâng qua ñieän thoaïi, maùy telex,...… i, Ña soá nhöõng cuoäc giao dòch trao ñoåi thoâng tin ñeàu baèng mieäng ng ng 6
 7. 1.4. THAØNH PHAÀN THAM GIA NH Ñoái töôïng tröïc tieáp taïo ra cung caàu ngoaïi teä ng – nhaø nhaäp khaåu, xuaát khaåu, nhaø ñaàu tö, u, u, khaùch du lòch,… ch Ñoá töôïng trung gian chuyeån ñoåi ngoaïi teä giöõa ng ngöôøi söû duïng vaø ngöôøi coù ngoaïi teä, ñoàng ng ng thôøi san baèng soá ngoaïi teä ra vaøo – heä thoáng ng ng ngaân haøng thöông maïi (ngaân haøng ngoaïi ng ng thöông) Ñoái töôïng caân baèng cung caàu ngoaïi teä – ng ng ngaân haøng quoác gia trung öông. ng 7
 8. 1.5. CHÖÙC NAÊNG CUÛA THÒ TRÖÔØNG NGOAÏI HOÁI NG 1.5.1. Söï chuyeån ñoåi tieàn teä 1.5.2. Baûo hoä ruûi ro 8
 9. 1.5.1. SÖÏ CHUYEÅN ÑOÅI TIEÀN TEÄ Kinh doanh quoác teá coù 4 lónh vöïc söû duïng thò ng tröôøng ngoaïi hoái: ng i: Nhaän tieàn haøng xuaát khaåu, thu nhaäp töø FDI, ng u, thu nhaäp töø chuyeån nhöôïng giaáy pheùp ng (licensing). Traû tieàn haøng hoùa hay dòch vuï nhaäp khaåu. ng u. Ñaàu tö ngaén haïn treân thò tröôøng tieàn teä. ng Ñaàu cô tieàn teä. 9
 10. 1.5.2. BAÛO HOÄ RUÛI RO Laø nhöõng ñaûm baûo ñeå baûo hoä nhöõng keát quaû cuûa söï thay ñoåi khoâng döï kieán cuûa tyû giaù hoái ñoaùi, thoâng qua 2 loaïi tyû giaù: i, Tyû giaù giao ngay (Spot rate) – laø tyû giaù mua baùn ngoaïi teä ñöôïc thöïc hieän ngay vôùi tyû giaù ñöôïc aán ñònh vaøo thôøi ñieåm thoûa thuaän. n. Tyû giaù kyø haïn (Forward rate) – laø tyû giaù ñöôïc xaùc ñònh ôû thôøi ñieåm thoûa thuaän nhöng ñöôïc thöïc hieän ôû moät kyø haïn trong töông lai. Kyø haïn coù theå laø 30, 90, 180 ngaøy vaø nhieàu naêm. 10
 11. 1.5.2. BAÛO HOÄ RUÛI RO (tt) Nghieäp vuï arbitrage tieàn teä – mua nôi reû baùn nôi giaù cao hôn. NEW YORK Baét ñaàu Keát thuùc $ 1.000.000 $ 1.001.242,64 $1.9809/£ $0.6251/DM LONDON FRANKFURT £ 505.448,35 DM3.1650/£ DM 1.599.744,04 11
 12. 1.6. CAÙC LOAÏI THÒ TRÖÔØNG NGOAÏI HOÁI NG 1.6.1. Thò tröôøng giao ngay (Spot market) ng 1.6.2. Thò tröôøng coù kyø haïn (Forward market) ng 12
 13. 1.6.1. THÒ TRÖÔØNG GIAO NGAY (SPOT MARKET) NG Laø thò tröôøng thöïc hieän nhöõng giao dòch lieân ng quan ñeán tyû giaù hoái ñoaùi giao ngay. Ñònh giaù tyû giaù hoái ñoaùi tröïc tieáp – laø hình thöùc giaù ngoaïi teä cuûa moät soá löôïng ngoaïi teä ng naøo ñoù ñaõ ñöôïc ñònh giaù (100 ñôn vò hoaëc 1 ñôn vò). Ví duï: Taïi Phaùp, ñoàng DM coù theå ñöôïc ñònh p, ng giaù baèng 4FF. Taïi Ñöùc, ñoàng FF coù theå ñöôïc ng c, ng ñònh giaù baèng 0,25DM ng 13
 14. 1.6.1. THÒ TRÖÔØNG GIAO NGAY (SPOT MARKET) (tt) NG Tyû giaù luoân ñöôïc ñònh song song vôùi nhau vì ngöôøi giao dòch khoâng bieát khaùch haøng caàn ch ng mua hay baùn ngoaïi teä. Tyû giaù ñaàu tieân laø giaù mua (buy, bid hoaëc price) Tyû giaù thöù hai laø tyû giaù baùn (sell, ask, offer hoaëc rate). Ví duï: Pound Sterling ñònh giaù laø 1,4419-36, coù nghóa ngaân haøng saün saøng mua pound vôùi giaù 1,4419 vaø baùn ra thò tröôøng vôùi giaù 1,4436 14
 15. 1.6.1. THÒ TRÖÔØNG GIAO NGAY (SPOT MARKET) (tt) NG Chi phí giao dòch – laø khoaûng cheânh leäch ng ch giöõa tyû giaù baùn vaø tyû giaù mua cuûa ngoaïi teä. Phaàn cheânh leäch = (Giaù baùn – Giaù mua)/Giaù ch baùn. n. Ví duï: Vôùi ñònh giaù cuûa pound laø 1,4419-36. Phaàn cheânh leäch ch = (1,4436 – 1,4419)/1,4436 = 0,12% Ñoái vôùi nhöõng tieàn teä ñöôïc söû duïng roäng raõi, ng ng nhö pound, DM, yeân Nhaät, khoaûng cheânh t, ng leäch naøy bieán ñoäng töø 0,1 – 0,5% ch ng 15
 16. 1.6.1. THÒ TRÖÔØNG GIAO NGAY (SPOT MARKET) (tt) NG Tyû giaù cheùo (Cross-rate) – baát kyø giaù trò tieàn teä naøo cuõng coù theå ñònh giaù ñoàng tieàn mình ng so vôùi loaïi tieàn teä khaùc. c. Ví duï: Yeân (Nhaät) – ¥135.62/US.$1 t) Won (Haøn Quoác) – W763.89/US.$1 c) Tyû giaù cheùo cuûa Yeân treân moãi ñoàng Won: ng Yeân/US dollar = ¥135.62/US.$1 = ¥ 0,17754/W Won/US dollar W763.89/US.$1 16
 17. 1.6.2. THÒ TRÖÔØNG COÙ KYØ HAÏN (FORWARD MARKET) NG Laø thò tröôøng thöïc hieän nhöõng giao dòch lieân quan ng ñeán nhöõng hôïp ñoàng coù kyø haïn (forward contract) ng giöõa moät ngaân haøng vaø khaùch haøng. ng ch ng. Ba ñieåm caàn löu yù trong hôïp ñoàng coù kyø haïn: ng n: Laõi hay loã trong hôïp ñoàng coù kyø haïn thì khoâng lieân ng quan ñeán tyû giaù taïi choã. Laõi hay loã trong hôïp ñoàng coù kyø haïn buø tröø ñuùng ng ng söï thay ñoåi chi phí cuûa moät ñoàng tieàn cuøng vôùi söï ng ng dòch chuyeån giaù trò ñoàng tieàn kia. ng Hôïp ñoàng coù kyø haïn khoâng phaûi laø hôïp ñoàng choïn ng ng löïa. Caû hai beân phaûi thöïc hieän nhöõng gì ñaõ ñoàng yù a. ng trong hôïp ñoàng. ng. 17
 18. 1.6.2. THÒ TRÖÔØNG COÙ KYØ HAÏN (FORWARD MARKET) (tt) NG Thaønh phaàn tham giaù thò tröôøng coù kyø haïn: nh ng n: Ngöôøi kieám lôïi nhuaän nhöng khoâng chòu ruûi ro (Arbitrageurs) – baèng caùch lôïi duïng cheânh leäch tyû ng ch ng ch giaù ôû moät soá nöôùc. c. Nhaø thöông maïi (Traders) – söû duïng hôïp ñoàng coù ng ng kyø haïn ñeå giaûm thieåu nhöõng ruûi ro veà nhöõng ñôn haøng xuaát nhaäp thanh toaùn baèng ngoaïi teä. ng ng Ngaên ngöøa ruûi ro (Hedgers) – MNC tham gia hôïp ñoàng coù kyø haïn ñeå baûo veä giaù trò tieàn teä nöôùc mình ng cuûa nhöõng taøi saûn trò giaù ngoaïi teä khaùc nhau. Ngöôøi ñaàu cô (Speculators) – saün saøng chòu ruûi ro ng tieàn teä baèng caùch mua vaø baùn tieàn teä coù kyø haïn ñeå ng ch tìm kieám lôïi nhuaän töø vieäc bieán ñoäng tyû giaù. ng 18
 19. 2. LÒCH SÖÛ HÌNH THAØNH VAØ PHAÙT TRIEÅN HEÄ THOÁNG TIEÀN TEÄ QUOÁC TEÁ NH NG 2.1. Heä thoáng tieàn teä quoác teá thöù nhaát – Tieâu ng chuaån vaøng (1876 – 1913) ng 2.2. Heä thoáng tieàn teä quoác teá thöùù hai (1922 – ng 1939) 2.3. Heä thoáng tieàn teä quoác teá thöù ba Bretton ng Woods (1945 – 1971) 2.4. Heä thoáng tieàn teä quoác teá thöù tö (heä thoáng ng ng Jamaica) 2.5. Heä thoáng tieàn teä chaâu Aâu (European ng Manetary System – EMS) 19
 20. 2.1. TIEÂU CHUAÅN VAØNG (1876 – 1913) NG Vaøng ñöôïc xem laø tieàn teä theá giôùi ñöôïc trao ñoåi töï ng do vaø duøng nhö laø tieàn teä thanh toaùn cuoái cuøng ng ng giöõa caùc quoác gia Vaøng ng Thöïc hieän moïi chöùc naêng cuûa tieàn teä Ñöôïc xem nhö laø coâng cuï ñieàu chænh töï ñoäng ng caùn caân thanh toaùn cuûa 1 quoác gia Laø caên cöù ñeå xaùc ñònh tyû giaù hoái ñoaùi giöõa caùc ñoàng tieàn quoác gia ng Tieâu chuaån vaøng hoaït ñoäng cho ñeán khi chieán ng ng tranh theá giôùi thöù I buøng noå ng 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản