Chương 12: Học thuyết tiến hoá của Darwin

Chia sẻ: aries-smile

Quan niệm về sinh giới: "tất cả các loài sinh vật được thượng đế sáng tạo ra cùng một lần, mang những đặc điểm thích nghi hợp lý từ đầu và không hề biến đổi sinh giới".

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Chương 12: Học thuyết tiến hoá của Darwin

CHÖÔNG 12.

HOÏC THUYEÁT TIEÁN HOAÙ
CUÛA DARWIN
1. CAÙC QUAN ÑIEÅM TIEÁN HOAÙ TRÖÔÙC DARWIN
1.1. Quan nieäm về sinh giới (ñeán theá kyû thöù XVII):
”taát caû caùc loaøi sinh vaâït ñöôïc thöôïng ñeá saùng taïo ra
cuøng moät laàn, mang nhöõng ñaëc ñieåm thích nghi hôïp
lyù töø ñaàu vaø khoâng heà bieán ñoåi sinh giôùi”.
1.2. Thuyeát tieán hoaù cuûa Lamarck (1744 – 1829)
+ Lamarck laø ngöôøi ñaàu tieân xaây döïng moät hoïc thuyeát
coù heä thoáng veà söï tieán hoaù.
+ Nội dung học thuyết:
● Tieán hoaù khoâng ñôn thuaàn laø söï bieán ñoåi, maø coøn
laø söï phaùt trieån coù keá thöøa lòch söû. Naâng cao daàn trình
ñoä toå chöùc cuûa cô theå töø ñôn giaûn ñeán phöùc taïp, laø daáu
hieäu chuû yeáu cuûa quaù trình tieán hoaù höõu cô.
● Đieàu kieän ngoaïi caûnh khoâng ñoàng nhaát vaø thöôøng
xuyeân thay ñoåi laø nguyeân nhaân chính laøm cho caùc loaøi
bieán ñoåi daàn vaø lieân tuïc
● Keát luaän: nhöõng bieán ñoåi nhoû ñöôïc tích luyõ trong
thôøi gian daøi ñaõ taïo neân nhöõng bieán ñoåi saâu saéc treân
cô theå sinh vaät.
+ Nhöõng quan nieäm sai lầm cuûa Lamarck về tieán hoùa:
Nhöõng bieán ñoåi treân cô theå sinh vaät
● Do taùc duïng cuûa ngoaïi caûnh
● Hoaëc do taäp quaùn hoaït ñoäng cuûa sinh vaät ñoù ñeàu
ñöôïc di truyeàn vaø tích luyõ qua caùc theá heä.
+ Nguyeân nhaân: trình ñoä khoa hoïc ñöông thôøi chöa phaân
bieät ñöôïc caùc khaùi nieäm bieán dò di truyeàn vôùi bieán dò
khoâng di truyeàn.
2. HOÏC THUYEÁT TIEÁN HOAÙ CUÛA DARWIN
Charles Darwin (1809 – 1882)
-Darwin sinh ngaøy 12/3/1809.
-Thaùng 10 naêm 1826, oâng hoïc khoa y tröôøng Ñaïi hoïc Toång
hôïp Edinburg.
-Hai naêm sau, oâng quay veà hoïc taïi tröôøng Toång hôïp
Cambridge, khoa thaàn thaùnh hoïc, nhöng oâng chæ quan taâm
ñeán nhöõng moân khoa hoïc töï nhieân, nhaát laø caùc moân coù lieân
quan ñeán ñoäng, thöïc vaät hoïc.
-OÂng ñi du lòch voøng quanh theá giôùi trong 5 naêm treân taøu
The Beagle nhaèm tieáp caän vôùi töï nhieân vaø hieåu ñöôïc nhieàu
hôn.
-OÂng laø nhaø töï nhieân hoïc ñaàu tieân ngöôøi Anh, ñaõ ñaët neàn
moùng vöõng chaéc cho hoïc thuyeát tieán hoaù vôùi taùc phaåm noåi
tieáng “Nguoàn goác caùc loaøi” vaøo naêm 1859.
Haønh trình cuûa taøu The Beagle
Caùc khaùi nieäm:
+ Bieán dò:
● Khaùi nieäm chæ söï phaùt sinh nhöõng ñaëc ñieåm sai
khaùc giöõa caùc caù theå cuøng loaøi trong quaù trình sinh
saûn.
● Taùc ñoâïng tröïc tieáp cuûa ngoaïi caûnh hay cuûa taäp
quaùn hoaït ñoäng ôû ñoäng vaät chæ gaây ra nhöõng bieán ñoåi
ñoàng loaït theo moät höôùng xaùc ñònh töông öùng vôùi
ñieàu kieän ngoaïi caûnh, ít coù yù nghóa trong choïn gioáng
vaø tieán hoaù.
● Bieán dò xuaát hieän trong quaù trình sinh saûn ôû töøng
caù theå rieâng leû vaø theo nhöõng höôùng khoâng xaùc ñònh
● Bieán dò laø nguoàn nguyeân lieäu cuûa choïn gioáng vaø
tieán hoaù.
+ Choïn loïc töï nhieân
● Giöõa caùc caù theå cuøng loaøi luoân luoân xuaát hieän nhöõng
bieán dò caù theå.
● Söï toàn taïi cuûa moät sinh vaät phuï thuoäc voâ soá yeáu toá
phöùc taïp trong ngoaïi caûnh  chòu söï choïn loïc.
● Taùc nhaân gaây ra söï choïn loïc: khí haäu, ñaát ñai, nguoàn
thöùc aên, keû thuø, ñoái thuû caïnh tranh veà thöùc aên, choã ôû.
♦ Caù theå mang nhöõng bieán dò coù lôïi cho baûn thaân seõ
soáng soùt nhieàu hôn, phaùt trieån öu theá, sinh saûn nhieàu,
con chaùu ngaøy caøng ñoâng.
♦ Caù theå mang nhöõng bieán dò ít coù lôïi hoaëc coù haïi
cho baûn thaân ít coù khaû naêng toàn taïi, phaùt trieån, con
chaùu hieám daàn.
 Nhöõng sinh vaät naøo thích nghi vôùi ñieàu kieän soáng
thì môùi coù khaû naêng soáng soùt vaø phaùt trieån.
Ví duï: taùc duïng cuûa choïn loïc töï nhieân ñoái vôùi saâu boï ôû quaàn
ñaûo Manderer: gioù nhieàu vaø raát maïnh  taát caû caùc saâu boï
khoâng coù caùnh to khoeû ñuû ñeå choáng choïi vôùi gioù maïnh ñeàu
bò tieâu dieät vaø bò cuoán xuoáng bieån  saâu boï phaûi thích nghi
vôùi cuoäc soáng boø hoaëc bay saùt maët ñaát  xuaát hieän caùc
bieán dò coù lôïi.
 Choïn loïc töï nhieân:
► Taùc ñoäng thoâng qua ñaëc tính bieán dò vaø di truyeàn
► Laø nhaân toá chính trong quaù trình hình thaønh caùc
ñaëc ñieåm thích nghi treân cô theå sinh vaät.
Trong choïn loïc töï nhieân, quaù trình phaân ly tính traïng daãn
tôùi söï hình thaønh nhieàu loaøi môùi töø moät loaøi ban ñaàu (xaûy ra
treân qui moâ roäng lôùn vaø thôøi gian daøi) .
 loaøi môùi ñöôïc hình thaønh daàn daàn qua nhieàu daïng
trung gian, döôùi taùc ñoâïng cuûa choïn loïc töï nhieân theo
con ñöôøng phaân ly tính traïng.
So saùnh quan nieäm giöõa Lamarck vaø Darwin:
● Lamarck: thích nghi laø keát quaû söï bieán ñoåi cô theå sinh
vaät töông öùng vôùi söï thay ñoåi ngoaïi caûnh.
● Darwin:
♦ Quaù trình choïn loïc caùc bieán dò, ñaøo thaûi caùc daïng
keùm thích nghi.
♦ Toaøn boä sinh giôùi ngaøy nay laø keát quaû cuûa quaù
trình tieán hoaù töø moät goác chung.
+ Choïn loïc nhaân taïo
● Trong moät quaàn theå vaät nuoâi hay caây troàng luoân luoân
xuaát hieän nhieàu bieán dò. Nhöõng caù theå mang bieán dò coù
lôïi cho con ngöôøi seõ ñöôïc öu tieân giöõ laïi vaø duøng ñeå
nhaân gioáng. Nhöõng caù theå mang bieán dò baát lôïi cho
ngöôøi seõ bò loaïi boû hay haïn cheá sinh saûn.
● Baûn chaát cuûa quaù trình choïn loïc nhaân taïo bao goàm
hai maët song song:
♦ Ñaøo thaûi nhöõng bieán dò baát lôïi
♦ Tích luyõ nhöõng bieán dò coù lôïi phuø hôïp vôùi muïc
tieâu saûn xuaát cuûa con ngöôøi.
● Choïn loïc nhaân taïo
♦ Nhaân toá chính quy ñònh chieàu höôùng vaø toác ñoä bieán
ñoåi cuûa caùc gioáng vaät nuoâi vaø caây troàng.
♦ Giaûi thích taïi sao vaät nuoâi hay caây troàng ñeàu thích
nghi cao ñoä vôùi nhu caàu xaùc ñònh cuûa con ngöôøi.
● Trong moãi loaøi vaät nuoâi hay caây troàng, söï choïn loïc coù
theå tieán haønh theo nhöõng höôùng khaùc nhau.
● Trong moãi höôùng con ngöôøi ñi saâu khai thaùc moät ñaëc
ñieåm coù lôïi ôû sinh vaät, giöõ laïi nhöõng daïng toát noåi baät, loaïi
boû nhöõng daïng trung gian khoâng ñaùng chuù yù.
● Keát quaû: töø moät daïng ban ñaàu daàn daàn phaùt sinh nhieàu
daïng khaùc nhau roõ reät vaø khaùc xa daïng toå tieân. Ñoù laø quaù
trình phaân ly tính traïng, giaûi thích söï hình thaønh nhieàu
gioáng vaät nuoâi, caây troàng trong moãi loaøi, xuaát phaùt töø moät
hay vaøi daïng toå tieân hoang daïi.
4. THUYEÁT TIEÁN HOAÙ TOÅNG HÔÏP
- Hình thaønh trong caùc thaäp nieân 30 – 50 cuûa theá kyû XX .
- Laø söï toång hôïp caùc thaønh töïu lyù thuyeát trong nhieàu laõnh
vöïc: phaân loaïi hoïc, coå sinh vaät hoïc, di truyeàn hoïc quaàn theå,
sinh thaùi hoïc quaàn theå, hoïc thuyeát veà sinh quyeån.
- Phaân bieät tieåu tieán hoaù vôùi ñaïi tieán hoùa
+ Tieåu tieán hoaù (tieán hoaù vi moâ): Quaù trình bieán ñoåi
thaønh phaàn kieåu gen cuûa quaàn theå, bao goàm:
♦ Söï phaùt sinh ñoät bieán
♦ Söï phaùt taùn ñoät bieán qua giao phoái
♦ Söï choïn loïc caùc ñoät bieán coù lôïi
♦ Söï caùch ly sinh saûn cuûa quaàn theå ñaõ bieán ñoåi
vôùi quaàn theå goác
 Keát quaû: söï hình thaønh loaøi môùi.
Quaù trình tieåu tieán hoaù dieãn ra trong phaïm vi phaân boá
töông ñoái heïp, trong thôøi gian lòch söû töông ñoái ngaén
 coù theå nghieân cöùu baèng thöïc nghieäm.
+ Ñaïi tieán hoaù (tieán hoaù vó moâ):
● Quaù trình hình thaønh caùc thaønh caùc nhoùm phaân
loaïi treân loaøi nhö chi, hoï, boä, lôùp, ngaønh.
● Dieãn ra treân qui moâ roäng lôùn, qua thôøi gian ñòa
chaát raát daøi.
Hoïc thuyeát tieán hoaù toång hôïp ñöôïc xaây döïng treân cô sôû
hoïc thuyeát tieán hoaù coå ñieån cuûa Darwin coù lieân quan ñeán
laõnh vöïc di truyeàn hoïc maø thöïc chaát laøsöï keát hôïp giöõa
thuyeát ñaïi tieán hoaù vaø tieåu tieán hoaù.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản