Chương 14: Doanh nghiệp trên thị trường cạnh tranh

Chia sẻ: Lê Viết Ngọc | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:42

1
239
lượt xem
128
download

Chương 14: Doanh nghiệp trên thị trường cạnh tranh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hành động của bất kỳ người mua hay người bán nào trên thị trường cũng có tác động không đáng kể lên giá thị trường.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 14: Doanh nghiệp trên thị trường cạnh tranh

 1. Doanh nghiệp trên thị trường cạnh tranh Chương 14
 2. Ý nghĩa của cạnh tranh x Thị trường cạnh tranh hoàn toàn có những đặc điểm sau: Có rất nhiều người mua và người x bán trên thị trường. Hàng hóa được cung cấp bởi những x người bán khác nhau hầu như giống nhau. Các doanh nghiệp tự do gia nhập hay x rút khỏi thị trường. Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc.
 3. Ý nghĩa của cạnh tranh x Do những đặc điểm đó, thị trường cạnh tranh hoàn toàn có những kết cục sau: động của bất kỳ người mua hay x Hành người bán nào trên thị trường cũng có tác động không đáng kể lên giá thị trường. x Mỗi người mua và người bán đều chấp nhận giá thị trường. Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc.
 4. Ý nghĩa của cạnh tranh Người mua và người bán trong thị trường cạnh tranh được coi là người chấp nhận giá. Người mua và người bán phải chấp nhận giá được xác định bởi thị trường. Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc.
 5. Doanh thu của một doanh nghiệp cạnh tranh Tổng doanh thu của một doanh nghiệp bằng giá bán nhân với lượng hàng bán. TR = (P X Q) Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc.
 6. Doanh thu của một doanh nghiệp cạnh tranh Tổng doanh thu tỷ lệ với sản lượng. Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc.
 7. Doanh thu của một doanh nghiệp cạnh tranh Doanh thu trung bình cho biết doanh nghiệp thu được bao nhiêu từ một đơn vị hàng bán. Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc.
 8. Doanh thu của một doanh nghiệp cạnh tranh Trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn, doanh thu trung bình bằng giá của hàng hóa. Total revenue Average revenue = Quantity (Price ×Quantity) = Quantity = Price Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc.
 9. Doanh thu của một doanh nghiệp cạnh tranh Doanh thu biên là lượng thay đổi tổng doanh thu khi bán thêm một đơn vị sản lượng. MR =∆ TR/ ∆ Q Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc.
 10. Doanh thu của một doanh nghiệp cạnh tranh Đối với các doanh nghiệp cạnh tranh, doanh thu biên bằng giá của hàng hóa. Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc.
 11. Tổng doanh thu, doanh thu trung bình và doanh thu biên đổi với một doanh nghiệp cạnh tranh Tổng doanh  Doanh t hu t rung  Lượng Giá t hu bình Doanh t hu biê n  ∆T R / ∆Q ( Q) ( P) ( TR= PxQ) ( AR= TR/ Q) ( MR=                 ) 1 $6.00 $6.00 $6.00 2 $6.00 $12.00 $6.00 $6.00 3 $6.00 $18.00 $6.00 $6.00 4 $6.00 $24.00 $6.00 $6.00 5 $6.00 $30.00 $6.00 $6.00 6 $6.00 $36.00 $6.00 $6.00 7 $6.00 $42.00 $6.00 $6.00 8 $6.00 $48.00 $6.00 $6.00 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc.
 12. Tối đa hóa lợi nhuận cho doanh nghiệp cạnh tranh xMục tiêu của một doanh nghiệp cạnh tranh là tối đa hóa lợi nhuận. xĐiều đó có nghĩa là doanh nghiệp muốn sản xuất một mức sản lượng tại đó tối đa hóa chênh lệch giữa tổng doanh thu và tổng chi phí. Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc.
 13. Tối đa hóa lợi nhuận: Ví dụ bằng số Tổng doanh  Giá Lượng t hu Tổng chi phí Lợi nhuậ n Doanh t hu biê n Chi phí biê n ( P) ( Q) ( TR= PxQ) ( TC) ( TR­ TC) ( MR=                 ) MC= ∆TC / ∆Q ∆T R / ∆Q 0 $0.00 $3.00 -$3.00 $6.00 1 $6.00 $5.00 $1.00 $6.00 $2.00 $6.00 2 $12.00 $8.00 $4.00 $6.00 $3.00 $6.00 3 $18.00 $12.00 $6.00 $6.00 $4.00 $6.00 4 $24.00 $17.00 $7.00 $6.00 $5.00 $6.00 5 $30.00 $23.00 $7.00 $6.00 $6.00 $6.00 6 $36.00 $30.00 $6.00 $6.00 $7.00 $6.00 7 $42.00 $38.00 $4.00 $6.00 $8.00 $6.00 8 $48.00 $47.00 $1.00 $6.00 $9.00 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc.
 14. Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Tối đa hóa lợi nhuận cho doanh nghiệp cạnh tranh... Doanh nghiệp tối đa  Chi phí và hóa lợi nhuận bằng  doanh thu cách sản xuất một  mức sản lượng mà tại  MC đó chi phí biên bằng  doanh thu biên. MC2 ATC  P=MR1  P = AR = MR AVC MC1 0 QMAX Q1 Q2 Lượng
 15. Tối đa hóa lợi nhuận cho doanh nghiệp cạnh tranh Tối đa hóa lợi nhuận xảy ra tại mức sản lượng mà tại đó doanh thu biên bằng chi phí biên. Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc.
 16. Tối đa hóa lợi nhuận cho doanh nghiệp cạnh tranh Khi MR > MC  tăng Q Khi MR < MC  giảm Q Khi MR = MC  Lợi nhuận đạt tối đa. Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc.
 17. Cost, Revenue, Profit TC Comparing R(q) s $ (per year) TR A and C(q) ®Question: Why is B profit negative when output is zero? q0 q* 0 π (q) Output (units per year) Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc.
 18. Copyright © 2001 by Harcourt, Inc. All rights reserved Đường chi phí biên và quyết định cung của doanh nghiệp... Chi phí và doanh thu Đường chi phí biên  của doanh nghiệp  MC cũng là đường cung  của doanh nghiệp.  P2 ATC  P1 AVC Q1 Q2 0 Lượng
 19. Quyết định đóng cửa của doanh nghiệp trong ngắn hạn cửa chỉ một quyết định trong x Đóng ngắn hạn đó là không sản xuất trong một khoảng thời gian nhất định vì những điều kiện thị trường hiện tại. x Rút khỏi thị trường chỉ một quyết định dài hạn đó là rời khỏi thị trường. Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc.
 20. Quyết định đóng cửa của doanh nghiệp trong ngắn hạn Doanh nghiệp xem xét chi phí chìm của nó khi quyết định rời khỏi thị trường, nhưng bỏ qua chúng khi quyết định có nên đóng cửa hay không. phí chìm là những chi phí đã xChi được sử dụng và không thể thu hồi được. Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc.
Đồng bộ tài khoản