CHƯƠNG 15: VÍT TẢI

Chia sẻ: Đỗ Hồng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

2
525
lượt xem
226
download

CHƯƠNG 15: VÍT TẢI

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Vít tải là một loại máy vận chuyển liên tục không có bộ phận kéo. Cấu tạo của vít tải thể hiện trên hình 15-1. Động cơ 1 truyền chuyển động qua hộp giảm tốc 2 đến khớp nối 3 và trục vít xoắn 4. Bộ phận công tác chính của vít tải là cánh vít xoắn 8 chuyển động quay trong một vỏ hộp kín 9 có tiết diện tròn ở phía đáy.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHƯƠNG 15: VÍT TẢI

  1. Ch¬ng 15 VÝt t¶i 15.1. Nh÷ng vÊn ®Ò chung 15.1.1. CÊu t¹o chung vµ nguyªn lý lµm viÖc . VÝt t¶i lµ mét lo¹i m¸y vËn chuyÓn liªn tôc kh«ng cã bé phËn kÐo. CÊu t¹o cña vÝt t¶i thÓ hiÖn trªn h×nh 15-1. §éng c¬ 1 truyÒn chuyÓn ®éng qua hép gi¶m tèc 2 ®Õn khíp nèi 3 vµ trôc vÝt xo¾n 4. Bé phËn c«ng t¸c chÝnh cña vÝt t¶i lµ c¸nh vÝt xo¾n 8 chuyÓn ®éng quay A 1          2        3     4     5 11   10 7       8     9 6 A a) A­A b) trong mét vá hép kÝn 9 cã tiÕt diÖn trßn ë phÝa ®¸y. Trôc vÝt xo¾n ® îc ®ì chÆn H×nh 15-1. a) VÝt t¶i ®Æt ngang: 1- §éng c¬, 2 - Hép gi¶m tèc, 3 - Khíp nèi, 4 - Trôc vÝt xo¾n, 5- Gèi treo trung gian, 6 - Gèi ®ì hai ®Çu, 7 - C¬ cÊu dì t¶i, 8 - C¸nh vÝt, 9 - Vá hép, 10- C¬ cÊu cÊp t¶i, 11 - N¾p hép. b) VÝt t¶i ®Æt ®øng. hai ®Çu nhê c¸c gèi 6. §èi víi trôc dµi qu¸ 3 m cã thªm c¸c gèi ®ì treo trung gian 5. Khi vÝt chuyÓn ®éng, c¸nh xo¾n ®Èy vËt liÖu di chuyÓn tÞnh tiÕn däc trong lßng vá m¸ng. VËt liÖu vËn chuyÓn kh«ng b¸m vµo c¸nh lµ nhê träng l îng b¶n th©n vËt liÖu vµ ma s¸t gi÷a vËt liÖu vµ vá m¸ng, do ®ã vËt liÖu chuyÓn ®éng trong m¸ng 140
  2. theo nguyªn lý vÝt ®ai èc; vai trß ®ai èc ë ®©y lµ vËt liÖu vËn chuyÓn. VÝt t¶i cã thÓ cã mét hoÆc nhiÒu c¸nh xo¾n. C¸nh xo¾n cµng nhiÒu vËt liÖu chuyÓn ®éng cµng ªm. VËt liÖu ®îc cÊp vµo ®Çu m¸ng tõ c¬ cÊu 10 vµ lÊy t¶i ra khái m¸ng b»ng c¬ cÊu 7. §Ó b¶o ®¶m an toµn, vÝt t¶i cã thªm n¾p 11. VËn chuyÓn vËt liÖu b»ng vÝt t¶i cã nhiÒu u ®iÓm: VËt liÖu chuyÓn ®éng trong hép kÝn, nhËn vµ dì t¶i bÊt cø vÞ trÝ nµo nªn kh«ng bÞ tæn thÊt, r¬i v·i, an toµn. Lo¹i nµy sö dông tèt nhÊt cho vËt liÖu nãng vµ ®éc h¹i. KÕt cÊu ®¬n gi¶n, rÎ tiÒn, cã thÓ võa vËn chuyÓn võa trén. DiÖn tÝch chiÕm chç l¾p ®Æt nhá. Tuy vËy còng cã nh÷ng nhîc ®iÓm vµ h¹n chÕ nhÊt ®Þnh: Do cã khe hë gi÷a lßng m¸ng vµ c¸nh vÝt nªn dÔ nghiÒn n¸t mét phÇn vËt liÖu. V× cã ma s¸t lín vµ chñ yÕu lµ ma s¸t trît nªn chãng mßn c¸nh xo¾n vµ lßng m¸ng. Còng chÝnh nguyªn nh©n nµy mµ tæn thÊt n¨ng lîng lín, kh«ng dïng cho vËt liÖu dÝnh nhiÒu. Do cã nh÷ng u ®iÓm nhÊt ®Þnh vµ thÝch hîp víi mét sè lo¹i vËt liÖu vµ c«ng nghÖ vËn chuyÓn nªn vÝt t¶i ® îc sö dông trong ngµnh x©y dùng vµ c¸c ngµnh c«ng nghiÖp ho¸ chÊt, thùc phÈm. VÝt t¶i dïng ®Ó vËn chuyÓn vËt liÖu cã chiÒu dµi ®Õn 40 m, chñ yÕu dïng ®Ó vËn chuyÓn vËt liÖu h¹t rêi vµ mÞn nh xi m¨ng, sái, c¸t, ®¸ d¨m vµ c¸c lo¹i hçn hîp Èm níc nh bª t«ng, v÷a...Dïng lµm c¬ cÊu cÊp liÖu c ìng bøc (h×nh 15-1b), trong c¸c tr¹m trén bª t«ng, m¸y san hçn hîp lµm ®êng nhùa... N¨ng suÊt vËn chuyÓn cã thÓ ®¹t 20 ÷ 30 m3/h, ®èi víi lo¹i vÝt cã kÝch thíc lín cã thÓ ®¹t 100m3/h. KÝch thíc ®êng kÝnh ngoµi cña vÝt t¶i th êng ®îc tiªu chuÈn ho¸ vµ ® îc quy ®Þnh theo d·y kÝch thíc: 150, 200, 250, 30, 400; 500; 600mm. - Thêng ®Æt ®øng, nghiªng hoÆc ngang (h×nh 15-1). 15.1.2. KÕt cÊu c¸c bé phËn. 1. C¸nh xo¾n H×nh d¹ng vµ kÕt cÊu cña c¸nh xo¾n phô thuéc vµo môc ®Ých sö dông ®Ó vËn chuyÓn c¸c lo¹i vËt liÖu kh¸c nhau. Dùa vµo tÝnh chÊt vËt liÖu vËn chuyÓn ngêi ta sö dông c¸c lo¹i vÝt xo¾n: Khi vËn chuyÓn c¸c lo¹i vËt liÖu cã d¹ng bét, h¹t nhá vµ trung b×nh rêi kh« min nh: xi m¨ng, tro, bét, c¸t kh« th× dïng vÝt cã c¸nh xo¾n liÒn trôc (h×nh 15-2a). Lo¹i nµy cho n¨ng suÊt vËn chuyÓn cao. HÖ sè ®iÒn ®Çy ε = 0,125 ÷ 0,45 vµ tèc ®é quay cña vÝt tõ n = 50 ÷ 120 vg/ph. VÝt liªn tôc kh«ng liÒn trôc (h×nh 15-2b) dïng vËn chuyÓn h¹t cì lín nh : sái th«, ®¸ vôn. . .HÖ sè ®iÒn ®Çy cña lo¹i nµy ®¹t ε = 0,25 ÷ 0,40, vµ tèc ®é quay cña vÝt tõ n = 40 ÷ 100 vg/ph. 141
  3. VÝt t¶i d¹ng l¸ liÒn trôc (h×nh 15-2c) dïng cho vËt liÖu dÝnh, dïng võa trén, tÈm võa vËn chuyÓn nh: ®Êt sÐt Èm, bª t«ng, xi m¨ng. HÖ sè ®iÒn ®Çy cña lo¹i nµy ®¹t ε = 0,15÷ 0,3 vµ tèc ®é quay cña vÝt n = 30 ÷ 60 vg/ph. VÝt t¶i d¹ng l¸ kh«ng liªn tôc (h×nh 15-2d) dïng ®Ó vËn chuyÓn lo¹i h¹t th«, cã ®é Èm nh: sái th«, ®¸ d¨m, ®Êt sÐt Èm, bª t«ng, xi m¨ng. HÖ sè ®iÒn ®Çy cña lo¹i nµy ®¹t ε = 0,15 ÷ 0,4 vµ tèc ®é quay cña vÝt tõ n = 30 ÷ 60 vg/ph a) b) c) d) f) e) g) h) k) ε=45% ε=40% ε=30% ε=25% ε=15% H×nh 15-2. C¸c d¹ng vÝt t¶i: a- vÝt cã c¸nh xo¾n liÒn trôc, b- vÝt cã c¸nh xo¾n liªn tôc kh«ng liÒn trôc, c- VÝt d¹ng l¸ liªn tôc, c- VÝt cã c¸nh xo¾n d¹ng l¸ kh«ng liªn tôc. S¬ ®å vËn 142 chuyÓn: e- Sang tr¸i, f- Sang ph¶i, g- §Èy sang hai phÝa, h- Dån vµo gi÷a. k- HÖ sè ®iÒn ®Çy vÝt t¶i
  4. KÝch thíc cña trôc vÝt xo¾n vµ bíc xo¾n vÝt thêng ®îc tiªu chuÈn ho¸: §êng kÝnh d = 100 ®Õn 320 mm, b íc xo¾n tõ 80 ®Õn 320 mm. Theo tiªu chuÈn trªn bíc xo¾n thêng b»ng 0,8 ®Õn 1 lÇn ® êng kÝnh c¸nh xo¾n. Tèc ®é quay th êng tõ 10 ÷ 300 vßng/ phót. Trªn h×nh 15-2 e ÷ h lµ s¬ ®å híng vËn chuyÓn vËt liªu: VËn chuyÓn sang tr¸i, sang ph¶i, ph©n sang hai phÝa, hai ®Çu dån vµo gi÷a. t φ Trong trêng hîp vËn chuyÓn vËt liÖu dÝnh, Èm ngêi ta sö dông vÝt cã hai d' N c¸nh xo¾n hay cßn gäi lµ vÝt kÐp. Lo¹i nµy thÝch hîp trong d D P b D' vËn chuyÓn v÷a bª t«ng hoÆc bét than. α §èi víi vÝt t¶i ®Æt a) ®øng thêng vËn chuyÓn vËt liÖu t¬i vôn. ë ®©y sö dông c¸nh xo¾n liªn tôc liÒn trôc, πD φ  ­   2   πD trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn    πD = t cos α cã xuÊt hiÖn ma s¸t gi÷a vËt α liÖu vµ c¸nh xo¾n. Díi t¸c πD dông cña lùc ly t©m, vËt liÖu b) ¸p s¸t vµo thµnh m¸ng vµ bÞ vá m¸y h·m chuyÓn ®éng 2 'φ πd quay l¹i vµ nhê c¸nh xo¾n ­  '    ®Èy n©ng vËt liÖu ®Ì lªn   d   π t α= trong m¸ng. Muèn vËt liÖu d kh«ng cã chuyÓn ®éng quay π s a' πd co khi ra ®Õn thµnh m¸ng th× c) lùc ly t©m ph¶i lín. V× vËy vÝt t¶i ®Æt ®øng cã tèc ®é H×nh 15-3. X¸c ®Þnh kÝch thíc vÝt xo¾n: a- T¹o c¸nh xo¾n vµ trôc, b- TriÓn khai gãc n©ng theo ®- quay lín h¬n nhiÒu so víi tèc êng kÝnh ngoµi, c- TriÓn khai gãc n©ng theo ®êng ®é cña vÝt t¶i ®Æt n»m kÝnh trong ngang. VÝt t¶i ®Æt ®øng tiÕt kiÖm ®îc diÖn tÝch, kÝn vµ dì t¶i bÊt cø vÞ trÝ nµo cÇn thiÕt. Tuy vËy lo¹i nµy tèn n¨ng l îng, chãng mßn c¸nh. ChiÒu cao m¸y bÞ h¹n chÕ bëi kh«ng l¾p ®îc gèi ®ì trung gian. 2. KÕt cÊu chi tiÕt: M¸ng cña vÝt t¶i ®îc chÕ t¹o b»ng ph¬ng ph¸p dËp tõ thÐp tÊm cã chiÒu dµy δ = 4 ÷ 8 mm, mçi ®o¹n cã chiÒu dµi ®Õn 4m. Dung sai khe hë gi÷a m¸ng vµ c¸nh xo¾n kh«ng qu¸ 60% khe hë b×nh th êng gi÷a c¸nh xo¾n vµ m¸ng. Nöa d íi cña mÆt c¾t ngang m¸ng cã d¹ng nöa h×nh trßn ®ång d¹ng víi kÝch th íc ®êng kÝnh 143
  5. cña c¸nh xo¾n; nöa trªn cã d¹ng h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu réng b»ng ® êng kÝnh ®¸y ®Ó l¾p ®Æt trôc c¸nh xo¾n vµ dÔ dµng trong viÖc chÕ t¹o n¾p ®Ëy.Trªn n¾p ë ®Çu m¸ng t¶i cã cöa cÊp t¶i tiÕt diÖn vu«ng; cßn ë ®¸y m¸ng còng cã c¸c cöa dì t¶i ®Æt ë nh÷ng vÞ trÝ cÇn thiÕt theo yªu cÇu. 15.2. TÝnh to¸n vÝt t¶i 15.2.1. X¸c ®Þnh kÝch thíc c¬ b¶n 1. C¸ch t¹o c¸nh xo¾n Bé phËn quan träng nhÊt cña vÝt t¶i lµ c¸nh xo¾n. C¸nh xo¾n hµn víi trôc t¹o thµnh vÝt xo¾n. VÝt xo¾n gåm nhiÒu ®o¹n vÝt nèi l¹i víi nhau, mçi ®o¹n lµ mét bíc xo¾n t (h×nh 15-3). ChiÒu dµi mçi ®o¹n c¶ trôc kh«ng qu¸ 3 m (h×nh 15-2 a÷ d). Nh vËy mçi bíc vÝt xo¾n ®îc chÕ t¹o tõ mét h×nh vµnh khuyªn cã ®êng kÝnh ngoµi D', ®êng kÝnh trong d'. ChiÒu réng cña c¸nh vÝt lµ (h×nh 15-3a): b = 0,5(D' - d') Gäi gãc n©ng cña vÝt lµ α vµ triÓn khai chu vi theo ® êng kÝnh trong vµ ngoµi c¸nh vÝt ®îc h×nh 15-b, c. πD = πD'−0,5D' φ = (π. − 0,5φ)D' cos α t α = arctg π.D πd = πd '−0,5d ' φ = d' (π − 0,5φ) cos α t α' = arctg π.d Tõ c¸c biÓu thøc trªn ta x¸c ®Þnh ®îc ®êng kÝnh ngoµi c¸nh vÝt: D cos α' 2b d cos α D' = D cos α' −1 d cos α (15-1) π D φ= D' cos α π − 1 2 §êng kÝnh trong lç c¸nh vÝt: d' = D' - 2b (15- 2) Bíc vÝt xo¾n: t = πD tgα = ξ D (15-3) 144
  6. ë ®©y: ξ = π tgα = 0,8 ÷ 1 cho gãc n©ng vÝt α =14 ÷ 180. §èi víi c¸c lo¹i vÝt th«ng thêng chän ξ = 0,5 cho α ≅ 90 Mçi mét vÝt t¶i cã 2 æ ®ì hai ®Çu trôc vÝt, tr êng hîp trôc dµi h¬n 3m ph¶i cÊu t¹o thªm c¸c æ trung gian. Khi lµm viÖc trôc vÝt t¶i chñ yÕu chÞu lùc däc t©m trôc, do ®ã c¸c æ bi ph¶i ®ì chÆn vµ chÆn lµ chñ yÕu. C¸c æ bi cã thÓ l¾p trong gèi ®ì ®Æt trªn thµnh hai ®Çu m¸ng vµ còng cã thÓ ®Æt riªng biÖt ra ngoµi (h×nh 15- 1a). CÇn chó ý sù d·n në cña trôc trong qu¸ tr×nh lµm viÖc. C¸c æ ®ì trung gian, phÇn ®Õ ®îc treo ngîc lªn n¾p ®Ó kh«ng chÆn ®êng vËn chuyÓn cña vËt liÖu trong lßng m¸ng. DiÖn tÝch tiÕt diÖn cña gèi ®ì trung gian kh«ng lín h¬n 25% diÖn tÝch tiÕt diÖn m¸ng kÓ tõ trôc vÝt ®Õn ®¸y m¸ng. 2. KÝch thíc c¬ b¶n vµ n¨ng suÊt: §êng kÝnh D, bíc t, tèc ®é quay trôc vÝt n, ε - hÖ sè ®iÒn ®Çy, hÖ sè ¶nh h - ëng gãc nghiªng ®Æt m¸y cβ = 1 ÷ 0,65 khi β tõ 0 ÷ 20o), γ lµ träng lîng riªng vËt liÖu vËn chuyÓn. N¨ng suÊt cña m¸y vËn chuyÓn liªn tôc ®îc tÝnh theo c«ng thøc: Q= V γ = 3,6 F v γ t/h (15- 4) DiÖn tÝch trung b×nh cña dßng vËt liÖu trong vÝt t¶i: επD 2 F= = 0,785εD 2 , m2. 4 (15-5) VËn tèc cña dßng vËt liÖu trong m¸ng ®îc tÝnh: tn v= , m/s; 60 (15-6) trong ®ã: ε - hÖ sè ®iÒn ®Çy vËt liÖu vµo m¸ng vÝt; n - tèc ®é quay cña vÝt, vg/ph. ξ.Dn v= t = πDtgα=ξ D ⇒ 60 Thay vµo c«ng thøc n¨ng suÊt: ξDn Q = V γ = 3,6 F v γ = 3,6. 0,785.ε.D 2 γ = 0,047 ε ξ n D3γ 60 (15-7) N¨ng suÊt vÝt t¶i cßn phô thuéc vµo gãc nghiªng ®Æt m¸y β; v× vËy cÇn thªm vµo c«ng thøc hÖ sè cβ. HÖ sè nµy cã thÓ chän theo b¶ng 15-1. 145
  7. B¶ng 15-1. HÖ sè ¶nh hëng do ®é dèc ®Æt m¸y cβ. Gãc nghiªng ®Æt m¸y β, ®é 0 5 10 15 20 1 0,9 0,8 0,7 0,65 cβ Tõ c«ng thøc trªn tÝnh ®îc ®êng kÝnh cña vÝt t¶i: Q D=3 (15- 0,047εξc β n 8) Khi tÝnh ®êng kÝnh vÝt t¶i cÇn kiÓm tra l¹itheo ® êng kÝng lín nhÊt cña côc vËt liÖu: D = (4 ÷ 6)amax ®èi víi vËt liÖu nguyªn khai; D = (8 ÷ 10)amax ®èi víi vËt liÖu ®· ph©n lo¹i. Sè vßng quay cña vÝt t¶i ®îc lùa chän phô thuéc lo¹i vËt liÖu vËn chuyÓn vµ ®êng kÝnh cña vÝt: K n= (15- D 9) C¸c gia trÞ K phô thuéc lo¹i vËt liÖu vËn chuyÓn cho trong b¶ng 15-2. 15.2.2. C«ng suÊt vÝt t¶i Khi lµm viÖc, lùc c¶n xuÊt hiÖn trong m¸y chèng l¹i chuyÓn ®éng vÝt gåm: ma s¸t gi÷a m¸ng vµ vËt liÖu, ma s¸t gi÷a vËt liÖu vµ c¸nh vÝt, lùc ®Èy gi÷a vËt liÖu víi nhau, lùc c¶n trong c¸c æ trôc, c¸c vËt liÖu bÞ vì. C«ng suÊt cÇn thiÕt cña vÝt xo¾n ®Ó kh¾c phôc c¸c lùc ®ã còng rÊt phøc t¹p vµ khã x¸c ®Þnh chÝnh x¸c, do vËy th êng tÝnh theo c«ng thøc kinh nghiÖm: QL N vit = (ω ± sin β) , KW; (15- 360 10) ω -hÖ sè lùc c¶n, vÝ dô than bôi ω = 2,5 C«ng suÊt ®éng c¬ cña vÝt t¶i: N vit N dc = , KW; (15-11) η η = 0,8 ÷ 0,85 - hiÖu suÊt c hép gi¶m tèc. M« men xo¾n trªn trôc vÝt t¶i: 146
  8. N vit M = 9550 , Nm (15-12) n Lùc däc trôc: M P= , N; (15-13) rtg (α + ρ) r - b¸n kÝnh trung b×nh ®Æt lùc P, r = (0,35 ÷ 0,4)D, m; α - Gãc n©ng vÝt ρ - gãc ma s¸t gi÷a vËt liÖu vµ vÝt xo¾n, ρ = 450 B¶ng 15-2. C¸c hÖ sè tÝnh to¸n cho vËt liÖu vËn chuyÓn trong vÝt t¶i VËt liÖu VÝ dô lo¹i vËt liÖu HÖ sè tÝnh to¸n ε ω K NhÑ vµ kh«ng s¾c c¹nh bôi than, ngò cèc, bét m×, mïn c- 0,4 65 1,2 a..) NhÑ vµ Ýt s¾c c¹nh 0,32 50 1,6 cho vËt liÖu nÆng, kh«ng s¾c than ®¸, muèi... 0,25 45 2,5 c¹nh: cho vËt liÖu nÆng, s¾c c¹nh: c¸t, xi m¨ng, cr«mit.. 0,125 30 4,0 B¶ng 15-3. Tèc ®é quay cña vÝt xo¾n phô thuéc ® êng kÝnh vÝt §êng kÝnh vÝt, mm nmin , vg/ph nmax vg/ph 150 23,6 150 200 23,6 150 250 23,6 118 300 19,0 118 400 19,0 95 500 19,0 95 600 15,0 75 15-3. thÝ dô TÝnh to¸n vÝt t¶i TÝnh to¸n c¸c th«ng sè c¬ b¶n vÝt t¶i dïng ®Ó chuyªn chë xi m¨ng kh« cã träng lîng riªng γ = 1,2T/m3, cã ®é dèc ®Æt m¸y β = 100, n¨ng suÊt yªu cÇu Q = 35T/h; chiÒu dµi m¸y L = 20 m. 147
  9. N¨ng suÊt cña vÝt t¶i tÝnh theo c«ng thøc: π.D 2 Q = 60 tnγ εc β , T/h; 4 trong ®ã: D - ®êng kÝnh vÝt, D=100÷ 800mm; t - bíc xo¾n cña vÝt, mm; n - tèc ®é quay cña vÝt, vg/ph; ε - hÖ sè ®iÒn ®Çy vËt liÖu vµo lßng m¸ng; cβ - hÖ sè ¶nh hëng cña gãc nghiªng ®Æt m¸y. Bíc vÝt t ®îc chän theo c«ng thøc: t = (0,5 ÷ 1)D, gi¸ trÞ lín dïng cho vËt liÖu nhÑ. ë ®©y vËn chuyÓn xi m¨ng nªn chän t = 0,8D. VËy ta chän s¬ bé n = 36 vg/ph phï hîp ®iÒu kiÖn cho trong b¶ng 15-3. Chuyªn chë xi m¨ng ta cã hÖ sè K = 30 vµ ε = 0,125 ( b¶ng 15-2). Gãc ®Æt m¸y β=100 nªn cβ=0,8 ( b¶ng15-1). Thay c¸c gi¸ trÞ vµo c«ng thøc tÝnh n¨ng suÊt ta ®¬c: 3,14D 3 Q = 60 .0,8.36.1,2.0,125.0,8 = 35 T/h. 4 Tõ ®ã tÝnh ®îc D ≈ 600 mm §êng kÝnh nµy ph¶i kiÓm tra theo ®iÒu kiÖn: D ≥ (4 ÷ 6)amax ®èi víi vËt liÖu nguyªn khai lµ hoµn toµn tho¶ m·n. VËy t = 0,8.600 = 480mm. Tèc ®é quay cña vÝt kiÓm tra theo ®iÒu kiÖn: K 30 = = 38,7 vg/ph. Tèc ®é chän phï hîp ®iÒu kiÖn. n ≤ nmax = D 0,6 C«ng suÊt trªn trôc vÝt t¶i: k t Q.L 1,2.35.20 N vit = (ω ± sin β) = .( 4 + 0,1736) = 9,55 , KW; 367 360 kt - hÖ sè t¨ng c«ng suÊt, kt=1,2 ω = 4 - hÖ sè lùc c¶n (b¶ng 15-2). C«ng suÊt cÇn thiÕt cña ®éng c¬: N vit 9,55 N dc = = = 11,2 KW. η 0,85 Tra theo catal« chän ®îc ®éng c¬ lo¹i AOΠ2-61-4 cã c¸c th«ng sè: M max M = 2,2; kd = 1,8 N®c=13 KW, n =1440 vg/ph, J = 0, 102 Nm/s 2, M dn M dn 148
  10. Tû sè truyÒn chung: n dc 1440 i= = = 40 n 36 Cã thÓ thiÕt kÕ hoÆc lùa chon hép gi¶m tèc theo ca ta l«. VÝ dô ë ®©y cã thÓ chän hép gi¶m tèc PM-650-II cã tû sè truyÒn igt= 40,17. TÝnh l¹i tèc ®é quay thùc cña vÝt t¶i: n dc 1440 n th = = = 35,8 vg/ph. i gt 40,17 M« men xo¾n trªn trôc vÝt: N dc 9,55 M x = 975 = 9750. = 2600 Nm n 35,8 Lùc däc trôc: M 2548 P= = = 8921 N rtg (α + ρ) 0,225.tg (18 0 48'+330 ) r - b¸n kÝnh trung b×nh ®Æt lùc P, r = (0,35 ÷ 0,4)D, m; r = 0,75.0,3=0,225m α - gãc n©ng vÝt xo¾n: t 0,48 tgα = = = 0,34 ⇒ α = 180 48' 2πr 2.3,14.0,225 ρ - gãc ma s¸t gi÷a xi m¨ng vµ m¸ng, lÊy f = tgρ = 0,65⇒ ρ = 330. Tõ ®ã cã thÓ thiÕt kÕ vÝt t¶i nh h×nh 15-1a 149

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản