CHƯƠNG 15: VÍT TẢI

Chia sẻ: dohongpro

Vít tải là một loại máy vận chuyển liên tục không có bộ phận kéo. Cấu tạo của vít tải thể hiện trên hình 15-1. Động cơ 1 truyền chuyển động qua hộp giảm tốc 2 đến khớp nối 3 và trục vít xoắn 4. Bộ phận công tác chính của vít tải là cánh vít xoắn 8 chuyển động quay trong một vỏ hộp kín 9 có tiết diện tròn ở phía đáy.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: CHƯƠNG 15: VÍT TẢI

 

  1. Ch¬ng 15 VÝt t¶i 15.1. Nh÷ng vÊn ®Ò chung 15.1.1. CÊu t¹o chung vµ nguyªn lý lµm viÖc . VÝt t¶i lµ mét lo¹i m¸y vËn chuyÓn liªn tôc kh«ng cã bé phËn kÐo. CÊu t¹o cña vÝt t¶i thÓ hiÖn trªn h×nh 15-1. §éng c¬ 1 truyÒn chuyÓn ®éng qua hép gi¶m tèc 2 ®Õn khíp nèi 3 vµ trôc vÝt xo¾n 4. Bé phËn c«ng t¸c chÝnh cña vÝt t¶i lµ c¸nh vÝt xo¾n 8 chuyÓn ®éng quay A 1          2        3     4     5 11   10 7       8     9 6 A a) A­A b) trong mét vá hép kÝn 9 cã tiÕt diÖn trßn ë phÝa ®¸y. Trôc vÝt xo¾n ® îc ®ì chÆn H×nh 15-1. a) VÝt t¶i ®Æt ngang: 1- §éng c¬, 2 - Hép gi¶m tèc, 3 - Khíp nèi, 4 - Trôc vÝt xo¾n, 5- Gèi treo trung gian, 6 - Gèi ®ì hai ®Çu, 7 - C¬ cÊu dì t¶i, 8 - C¸nh vÝt, 9 - Vá hép, 10- C¬ cÊu cÊp t¶i, 11 - N¾p hép. b) VÝt t¶i ®Æt ®øng. hai ®Çu nhê c¸c gèi 6. §èi víi trôc dµi qu¸ 3 m cã thªm c¸c gèi ®ì treo trung gian 5. Khi vÝt chuyÓn ®éng, c¸nh xo¾n ®Èy vËt liÖu di chuyÓn tÞnh tiÕn däc trong lßng vá m¸ng. VËt liÖu vËn chuyÓn kh«ng b¸m vµo c¸nh lµ nhê träng l îng b¶n th©n vËt liÖu vµ ma s¸t gi÷a vËt liÖu vµ vá m¸ng, do ®ã vËt liÖu chuyÓn ®éng trong m¸ng 140
  2. theo nguyªn lý vÝt ®ai èc; vai trß ®ai èc ë ®©y lµ vËt liÖu vËn chuyÓn. VÝt t¶i cã thÓ cã mét hoÆc nhiÒu c¸nh xo¾n. C¸nh xo¾n cµng nhiÒu vËt liÖu chuyÓn ®éng cµng ªm. VËt liÖu ®îc cÊp vµo ®Çu m¸ng tõ c¬ cÊu 10 vµ lÊy t¶i ra khái m¸ng b»ng c¬ cÊu 7. §Ó b¶o ®¶m an toµn, vÝt t¶i cã thªm n¾p 11. VËn chuyÓn vËt liÖu b»ng vÝt t¶i cã nhiÒu u ®iÓm: VËt liÖu chuyÓn ®éng trong hép kÝn, nhËn vµ dì t¶i bÊt cø vÞ trÝ nµo nªn kh«ng bÞ tæn thÊt, r¬i v·i, an toµn. Lo¹i nµy sö dông tèt nhÊt cho vËt liÖu nãng vµ ®éc h¹i. KÕt cÊu ®¬n gi¶n, rÎ tiÒn, cã thÓ võa vËn chuyÓn võa trén. DiÖn tÝch chiÕm chç l¾p ®Æt nhá. Tuy vËy còng cã nh÷ng nhîc ®iÓm vµ h¹n chÕ nhÊt ®Þnh: Do cã khe hë gi÷a lßng m¸ng vµ c¸nh vÝt nªn dÔ nghiÒn n¸t mét phÇn vËt liÖu. V× cã ma s¸t lín vµ chñ yÕu lµ ma s¸t trît nªn chãng mßn c¸nh xo¾n vµ lßng m¸ng. Còng chÝnh nguyªn nh©n nµy mµ tæn thÊt n¨ng lîng lín, kh«ng dïng cho vËt liÖu dÝnh nhiÒu. Do cã nh÷ng u ®iÓm nhÊt ®Þnh vµ thÝch hîp víi mét sè lo¹i vËt liÖu vµ c«ng nghÖ vËn chuyÓn nªn vÝt t¶i ® îc sö dông trong ngµnh x©y dùng vµ c¸c ngµnh c«ng nghiÖp ho¸ chÊt, thùc phÈm. VÝt t¶i dïng ®Ó vËn chuyÓn vËt liÖu cã chiÒu dµi ®Õn 40 m, chñ yÕu dïng ®Ó vËn chuyÓn vËt liÖu h¹t rêi vµ mÞn nh xi m¨ng, sái, c¸t, ®¸ d¨m vµ c¸c lo¹i hçn hîp Èm níc nh bª t«ng, v÷a...Dïng lµm c¬ cÊu cÊp liÖu c ìng bøc (h×nh 15-1b), trong c¸c tr¹m trén bª t«ng, m¸y san hçn hîp lµm ®êng nhùa... N¨ng suÊt vËn chuyÓn cã thÓ ®¹t 20 ÷ 30 m3/h, ®èi víi lo¹i vÝt cã kÝch thíc lín cã thÓ ®¹t 100m3/h. KÝch thíc ®êng kÝnh ngoµi cña vÝt t¶i th êng ®îc tiªu chuÈn ho¸ vµ ® îc quy ®Þnh theo d·y kÝch thíc: 150, 200, 250, 30, 400; 500; 600mm. - Thêng ®Æt ®øng, nghiªng hoÆc ngang (h×nh 15-1). 15.1.2. KÕt cÊu c¸c bé phËn. 1. C¸nh xo¾n H×nh d¹ng vµ kÕt cÊu cña c¸nh xo¾n phô thuéc vµo môc ®Ých sö dông ®Ó vËn chuyÓn c¸c lo¹i vËt liÖu kh¸c nhau. Dùa vµo tÝnh chÊt vËt liÖu vËn chuyÓn ngêi ta sö dông c¸c lo¹i vÝt xo¾n: Khi vËn chuyÓn c¸c lo¹i vËt liÖu cã d¹ng bét, h¹t nhá vµ trung b×nh rêi kh« min nh: xi m¨ng, tro, bét, c¸t kh« th× dïng vÝt cã c¸nh xo¾n liÒn trôc (h×nh 15-2a). Lo¹i nµy cho n¨ng suÊt vËn chuyÓn cao. HÖ sè ®iÒn ®Çy ε = 0,125 ÷ 0,45 vµ tèc ®é quay cña vÝt tõ n = 50 ÷ 120 vg/ph. VÝt liªn tôc kh«ng liÒn trôc (h×nh 15-2b) dïng vËn chuyÓn h¹t cì lín nh : sái th«, ®¸ vôn. . .HÖ sè ®iÒn ®Çy cña lo¹i nµy ®¹t ε = 0,25 ÷ 0,40, vµ tèc ®é quay cña vÝt tõ n = 40 ÷ 100 vg/ph. 141
  3. VÝt t¶i d¹ng l¸ liÒn trôc (h×nh 15-2c) dïng cho vËt liÖu dÝnh, dïng võa trén, tÈm võa vËn chuyÓn nh: ®Êt sÐt Èm, bª t«ng, xi m¨ng. HÖ sè ®iÒn ®Çy cña lo¹i nµy ®¹t ε = 0,15÷ 0,3 vµ tèc ®é quay cña vÝt n = 30 ÷ 60 vg/ph. VÝt t¶i d¹ng l¸ kh«ng liªn tôc (h×nh 15-2d) dïng ®Ó vËn chuyÓn lo¹i h¹t th«, cã ®é Èm nh: sái th«, ®¸ d¨m, ®Êt sÐt Èm, bª t«ng, xi m¨ng. HÖ sè ®iÒn ®Çy cña lo¹i nµy ®¹t ε = 0,15 ÷ 0,4 vµ tèc ®é quay cña vÝt tõ n = 30 ÷ 60 vg/ph a) b) c) d) f) e) g) h) k) ε=45% ε=40% ε=30% ε=25% ε=15% H×nh 15-2. C¸c d¹ng vÝt t¶i: a- vÝt cã c¸nh xo¾n liÒn trôc, b- vÝt cã c¸nh xo¾n liªn tôc kh«ng liÒn trôc, c- VÝt d¹ng l¸ liªn tôc, c- VÝt cã c¸nh xo¾n d¹ng l¸ kh«ng liªn tôc. S¬ ®å vËn 142 chuyÓn: e- Sang tr¸i, f- Sang ph¶i, g- §Èy sang hai phÝa, h- Dån vµo gi÷a. k- HÖ sè ®iÒn ®Çy vÝt t¶i
  4. KÝch thíc cña trôc vÝt xo¾n vµ bíc xo¾n vÝt thêng ®îc tiªu chuÈn ho¸: §êng kÝnh d = 100 ®Õn 320 mm, b íc xo¾n tõ 80 ®Õn 320 mm. Theo tiªu chuÈn trªn bíc xo¾n thêng b»ng 0,8 ®Õn 1 lÇn ® êng kÝnh c¸nh xo¾n. Tèc ®é quay th êng tõ 10 ÷ 300 vßng/ phót. Trªn h×nh 15-2 e ÷ h lµ s¬ ®å híng vËn chuyÓn vËt liªu: VËn chuyÓn sang tr¸i, sang ph¶i, ph©n sang hai phÝa, hai ®Çu dån vµo gi÷a. t φ Trong trêng hîp vËn chuyÓn vËt liÖu dÝnh, Èm ngêi ta sö dông vÝt cã hai d' N c¸nh xo¾n hay cßn gäi lµ vÝt kÐp. Lo¹i nµy thÝch hîp trong d D P b D' vËn chuyÓn v÷a bª t«ng hoÆc bét than. α §èi víi vÝt t¶i ®Æt a) ®øng thêng vËn chuyÓn vËt liÖu t¬i vôn. ë ®©y sö dông c¸nh xo¾n liªn tôc liÒn trôc, πD φ  ­   2   πD trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn    πD = t cos α cã xuÊt hiÖn ma s¸t gi÷a vËt α liÖu vµ c¸nh xo¾n. Díi t¸c πD dông cña lùc ly t©m, vËt liÖu b) ¸p s¸t vµo thµnh m¸ng vµ bÞ vá m¸y h·m chuyÓn ®éng 2 'φ πd quay l¹i vµ nhê c¸nh xo¾n ­  '    ®Èy n©ng vËt liÖu ®Ì lªn   d   π t α= trong m¸ng. Muèn vËt liÖu d kh«ng cã chuyÓn ®éng quay π s a' πd co khi ra ®Õn thµnh m¸ng th× c) lùc ly t©m ph¶i lín. V× vËy vÝt t¶i ®Æt ®øng cã tèc ®é H×nh 15-3. X¸c ®Þnh kÝch thíc vÝt xo¾n: a- T¹o c¸nh xo¾n vµ trôc, b- TriÓn khai gãc n©ng theo ®- quay lín h¬n nhiÒu so víi tèc êng kÝnh ngoµi, c- TriÓn khai gãc n©ng theo ®êng ®é cña vÝt t¶i ®Æt n»m kÝnh trong ngang. VÝt t¶i ®Æt ®øng tiÕt kiÖm ®îc diÖn tÝch, kÝn vµ dì t¶i bÊt cø vÞ trÝ nµo cÇn thiÕt. Tuy vËy lo¹i nµy tèn n¨ng l îng, chãng mßn c¸nh. ChiÒu cao m¸y bÞ h¹n chÕ bëi kh«ng l¾p ®îc gèi ®ì trung gian. 2. KÕt cÊu chi tiÕt: M¸ng cña vÝt t¶i ®îc chÕ t¹o b»ng ph¬ng ph¸p dËp tõ thÐp tÊm cã chiÒu dµy δ = 4 ÷ 8 mm, mçi ®o¹n cã chiÒu dµi ®Õn 4m. Dung sai khe hë gi÷a m¸ng vµ c¸nh xo¾n kh«ng qu¸ 60% khe hë b×nh th êng gi÷a c¸nh xo¾n vµ m¸ng. Nöa d íi cña mÆt c¾t ngang m¸ng cã d¹ng nöa h×nh trßn ®ång d¹ng víi kÝch th íc ®êng kÝnh 143
  5. cña c¸nh xo¾n; nöa trªn cã d¹ng h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu réng b»ng ® êng kÝnh ®¸y ®Ó l¾p ®Æt trôc c¸nh xo¾n vµ dÔ dµng trong viÖc chÕ t¹o n¾p ®Ëy.Trªn n¾p ë ®Çu m¸ng t¶i cã cöa cÊp t¶i tiÕt diÖn vu«ng; cßn ë ®¸y m¸ng còng cã c¸c cöa dì t¶i ®Æt ë nh÷ng vÞ trÝ cÇn thiÕt theo yªu cÇu. 15.2. TÝnh to¸n vÝt t¶i 15.2.1. X¸c ®Þnh kÝch thíc c¬ b¶n 1. C¸ch t¹o c¸nh xo¾n Bé phËn quan träng nhÊt cña vÝt t¶i lµ c¸nh xo¾n. C¸nh xo¾n hµn víi trôc t¹o thµnh vÝt xo¾n. VÝt xo¾n gåm nhiÒu ®o¹n vÝt nèi l¹i víi nhau, mçi ®o¹n lµ mét bíc xo¾n t (h×nh 15-3). ChiÒu dµi mçi ®o¹n c¶ trôc kh«ng qu¸ 3 m (h×nh 15-2 a÷ d). Nh vËy mçi bíc vÝt xo¾n ®îc chÕ t¹o tõ mét h×nh vµnh khuyªn cã ®êng kÝnh ngoµi D', ®êng kÝnh trong d'. ChiÒu réng cña c¸nh vÝt lµ (h×nh 15-3a): b = 0,5(D' - d') Gäi gãc n©ng cña vÝt lµ α vµ triÓn khai chu vi theo ® êng kÝnh trong vµ ngoµi c¸nh vÝt ®îc h×nh 15-b, c. πD = πD'−0,5D' φ = (π. − 0,5φ)D' cos α t α = arctg π.D πd = πd '−0,5d ' φ = d' (π − 0,5φ) cos α t α' = arctg π.d Tõ c¸c biÓu thøc trªn ta x¸c ®Þnh ®îc ®êng kÝnh ngoµi c¸nh vÝt: D cos α' 2b d cos α D' = D cos α' −1 d cos α (15-1) π D φ= D' cos α π − 1 2 §êng kÝnh trong lç c¸nh vÝt: d' = D' - 2b (15- 2) Bíc vÝt xo¾n: t = πD tgα = ξ D (15-3) 144
  6. ë ®©y: ξ = π tgα = 0,8 ÷ 1 cho gãc n©ng vÝt α =14 ÷ 180. §èi víi c¸c lo¹i vÝt th«ng thêng chän ξ = 0,5 cho α ≅ 90 Mçi mét vÝt t¶i cã 2 æ ®ì hai ®Çu trôc vÝt, tr êng hîp trôc dµi h¬n 3m ph¶i cÊu t¹o thªm c¸c æ trung gian. Khi lµm viÖc trôc vÝt t¶i chñ yÕu chÞu lùc däc t©m trôc, do ®ã c¸c æ bi ph¶i ®ì chÆn vµ chÆn lµ chñ yÕu. C¸c æ bi cã thÓ l¾p trong gèi ®ì ®Æt trªn thµnh hai ®Çu m¸ng vµ còng cã thÓ ®Æt riªng biÖt ra ngoµi (h×nh 15- 1a). CÇn chó ý sù d·n në cña trôc trong qu¸ tr×nh lµm viÖc. C¸c æ ®ì trung gian, phÇn ®Õ ®îc treo ngîc lªn n¾p ®Ó kh«ng chÆn ®êng vËn chuyÓn cña vËt liÖu trong lßng m¸ng. DiÖn tÝch tiÕt diÖn cña gèi ®ì trung gian kh«ng lín h¬n 25% diÖn tÝch tiÕt diÖn m¸ng kÓ tõ trôc vÝt ®Õn ®¸y m¸ng. 2. KÝch thíc c¬ b¶n vµ n¨ng suÊt: §êng kÝnh D, bíc t, tèc ®é quay trôc vÝt n, ε - hÖ sè ®iÒn ®Çy, hÖ sè ¶nh h - ëng gãc nghiªng ®Æt m¸y cβ = 1 ÷ 0,65 khi β tõ 0 ÷ 20o), γ lµ träng lîng riªng vËt liÖu vËn chuyÓn. N¨ng suÊt cña m¸y vËn chuyÓn liªn tôc ®îc tÝnh theo c«ng thøc: Q= V γ = 3,6 F v γ t/h (15- 4) DiÖn tÝch trung b×nh cña dßng vËt liÖu trong vÝt t¶i: επD 2 F= = 0,785εD 2 , m2. 4 (15-5) VËn tèc cña dßng vËt liÖu trong m¸ng ®îc tÝnh: tn v= , m/s; 60 (15-6) trong ®ã: ε - hÖ sè ®iÒn ®Çy vËt liÖu vµo m¸ng vÝt; n - tèc ®é quay cña vÝt, vg/ph. ξ.Dn v= t = πDtgα=ξ D ⇒ 60 Thay vµo c«ng thøc n¨ng suÊt: ξDn Q = V γ = 3,6 F v γ = 3,6. 0,785.ε.D 2 γ = 0,047 ε ξ n D3γ 60 (15-7) N¨ng suÊt vÝt t¶i cßn phô thuéc vµo gãc nghiªng ®Æt m¸y β; v× vËy cÇn thªm vµo c«ng thøc hÖ sè cβ. HÖ sè nµy cã thÓ chän theo b¶ng 15-1. 145
  7. B¶ng 15-1. HÖ sè ¶nh hëng do ®é dèc ®Æt m¸y cβ. Gãc nghiªng ®Æt m¸y β, ®é 0 5 10 15 20 1 0,9 0,8 0,7 0,65 cβ Tõ c«ng thøc trªn tÝnh ®îc ®êng kÝnh cña vÝt t¶i: Q D=3 (15- 0,047εξc β n 8) Khi tÝnh ®êng kÝnh vÝt t¶i cÇn kiÓm tra l¹itheo ® êng kÝng lín nhÊt cña côc vËt liÖu: D = (4 ÷ 6)amax ®èi víi vËt liÖu nguyªn khai; D = (8 ÷ 10)amax ®èi víi vËt liÖu ®· ph©n lo¹i. Sè vßng quay cña vÝt t¶i ®îc lùa chän phô thuéc lo¹i vËt liÖu vËn chuyÓn vµ ®êng kÝnh cña vÝt: K n= (15- D 9) C¸c gia trÞ K phô thuéc lo¹i vËt liÖu vËn chuyÓn cho trong b¶ng 15-2. 15.2.2. C«ng suÊt vÝt t¶i Khi lµm viÖc, lùc c¶n xuÊt hiÖn trong m¸y chèng l¹i chuyÓn ®éng vÝt gåm: ma s¸t gi÷a m¸ng vµ vËt liÖu, ma s¸t gi÷a vËt liÖu vµ c¸nh vÝt, lùc ®Èy gi÷a vËt liÖu víi nhau, lùc c¶n trong c¸c æ trôc, c¸c vËt liÖu bÞ vì. C«ng suÊt cÇn thiÕt cña vÝt xo¾n ®Ó kh¾c phôc c¸c lùc ®ã còng rÊt phøc t¹p vµ khã x¸c ®Þnh chÝnh x¸c, do vËy th êng tÝnh theo c«ng thøc kinh nghiÖm: QL N vit = (ω ± sin β) , KW; (15- 360 10) ω -hÖ sè lùc c¶n, vÝ dô than bôi ω = 2,5 C«ng suÊt ®éng c¬ cña vÝt t¶i: N vit N dc = , KW; (15-11) η η = 0,8 ÷ 0,85 - hiÖu suÊt c hép gi¶m tèc. M« men xo¾n trªn trôc vÝt t¶i: 146
  8. N vit M = 9550 , Nm (15-12) n Lùc däc trôc: M P= , N; (15-13) rtg (α + ρ) r - b¸n kÝnh trung b×nh ®Æt lùc P, r = (0,35 ÷ 0,4)D, m; α - Gãc n©ng vÝt ρ - gãc ma s¸t gi÷a vËt liÖu vµ vÝt xo¾n, ρ = 450 B¶ng 15-2. C¸c hÖ sè tÝnh to¸n cho vËt liÖu vËn chuyÓn trong vÝt t¶i VËt liÖu VÝ dô lo¹i vËt liÖu HÖ sè tÝnh to¸n ε ω K NhÑ vµ kh«ng s¾c c¹nh bôi than, ngò cèc, bét m×, mïn c- 0,4 65 1,2 a..) NhÑ vµ Ýt s¾c c¹nh 0,32 50 1,6 cho vËt liÖu nÆng, kh«ng s¾c than ®¸, muèi... 0,25 45 2,5 c¹nh: cho vËt liÖu nÆng, s¾c c¹nh: c¸t, xi m¨ng, cr«mit.. 0,125 30 4,0 B¶ng 15-3. Tèc ®é quay cña vÝt xo¾n phô thuéc ® êng kÝnh vÝt §êng kÝnh vÝt, mm nmin , vg/ph nmax vg/ph 150 23,6 150 200 23,6 150 250 23,6 118 300 19,0 118 400 19,0 95 500 19,0 95 600 15,0 75 15-3. thÝ dô TÝnh to¸n vÝt t¶i TÝnh to¸n c¸c th«ng sè c¬ b¶n vÝt t¶i dïng ®Ó chuyªn chë xi m¨ng kh« cã träng lîng riªng γ = 1,2T/m3, cã ®é dèc ®Æt m¸y β = 100, n¨ng suÊt yªu cÇu Q = 35T/h; chiÒu dµi m¸y L = 20 m. 147
  9. N¨ng suÊt cña vÝt t¶i tÝnh theo c«ng thøc: π.D 2 Q = 60 tnγ εc β , T/h; 4 trong ®ã: D - ®êng kÝnh vÝt, D=100÷ 800mm; t - bíc xo¾n cña vÝt, mm; n - tèc ®é quay cña vÝt, vg/ph; ε - hÖ sè ®iÒn ®Çy vËt liÖu vµo lßng m¸ng; cβ - hÖ sè ¶nh hëng cña gãc nghiªng ®Æt m¸y. Bíc vÝt t ®îc chän theo c«ng thøc: t = (0,5 ÷ 1)D, gi¸ trÞ lín dïng cho vËt liÖu nhÑ. ë ®©y vËn chuyÓn xi m¨ng nªn chän t = 0,8D. VËy ta chän s¬ bé n = 36 vg/ph phï hîp ®iÒu kiÖn cho trong b¶ng 15-3. Chuyªn chë xi m¨ng ta cã hÖ sè K = 30 vµ ε = 0,125 ( b¶ng 15-2). Gãc ®Æt m¸y β=100 nªn cβ=0,8 ( b¶ng15-1). Thay c¸c gi¸ trÞ vµo c«ng thøc tÝnh n¨ng suÊt ta ®¬c: 3,14D 3 Q = 60 .0,8.36.1,2.0,125.0,8 = 35 T/h. 4 Tõ ®ã tÝnh ®îc D ≈ 600 mm §êng kÝnh nµy ph¶i kiÓm tra theo ®iÒu kiÖn: D ≥ (4 ÷ 6)amax ®èi víi vËt liÖu nguyªn khai lµ hoµn toµn tho¶ m·n. VËy t = 0,8.600 = 480mm. Tèc ®é quay cña vÝt kiÓm tra theo ®iÒu kiÖn: K 30 = = 38,7 vg/ph. Tèc ®é chän phï hîp ®iÒu kiÖn. n ≤ nmax = D 0,6 C«ng suÊt trªn trôc vÝt t¶i: k t Q.L 1,2.35.20 N vit = (ω ± sin β) = .( 4 + 0,1736) = 9,55 , KW; 367 360 kt - hÖ sè t¨ng c«ng suÊt, kt=1,2 ω = 4 - hÖ sè lùc c¶n (b¶ng 15-2). C«ng suÊt cÇn thiÕt cña ®éng c¬: N vit 9,55 N dc = = = 11,2 KW. η 0,85 Tra theo catal« chän ®îc ®éng c¬ lo¹i AOΠ2-61-4 cã c¸c th«ng sè: M max M = 2,2; kd = 1,8 N®c=13 KW, n =1440 vg/ph, J = 0, 102 Nm/s 2, M dn M dn 148
  10. Tû sè truyÒn chung: n dc 1440 i= = = 40 n 36 Cã thÓ thiÕt kÕ hoÆc lùa chon hép gi¶m tèc theo ca ta l«. VÝ dô ë ®©y cã thÓ chän hép gi¶m tèc PM-650-II cã tû sè truyÒn igt= 40,17. TÝnh l¹i tèc ®é quay thùc cña vÝt t¶i: n dc 1440 n th = = = 35,8 vg/ph. i gt 40,17 M« men xo¾n trªn trôc vÝt: N dc 9,55 M x = 975 = 9750. = 2600 Nm n 35,8 Lùc däc trôc: M 2548 P= = = 8921 N rtg (α + ρ) 0,225.tg (18 0 48'+330 ) r - b¸n kÝnh trung b×nh ®Æt lùc P, r = (0,35 ÷ 0,4)D, m; r = 0,75.0,3=0,225m α - gãc n©ng vÝt xo¾n: t 0,48 tgα = = = 0,34 ⇒ α = 180 48' 2πr 2.3,14.0,225 ρ - gãc ma s¸t gi÷a xi m¨ng vµ m¸ng, lÊy f = tgρ = 0,65⇒ ρ = 330. Tõ ®ã cã thÓ thiÕt kÕ vÝt t¶i nh h×nh 15-1a 149
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản