CHƯƠNG 15: VÍT TẢI

Chia sẻ: dohongpro

Vít tải là một loại máy vận chuyển liên tục không có bộ phận kéo. Cấu tạo của vít tải thể hiện trên hình 15-1. Động cơ 1 truyền chuyển động qua hộp giảm tốc 2 đến khớp nối 3 và trục vít xoắn 4. Bộ phận công tác chính của vít tải là cánh vít xoắn 8 chuyển động quay trong một vỏ hộp kín 9 có tiết diện tròn ở phía đáy.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: CHƯƠNG 15: VÍT TẢI

Ch¬ng 15
VÝt t¶i

15.1. Nh÷ng vÊn ®Ò chung
15.1.1. CÊu t¹o chung vµ nguyªn lý lµm viÖc .
VÝt t¶i lµ mét lo¹i m¸y vËn chuyÓn liªn tôc kh«ng cã bé phËn kÐo. CÊu t¹o cña
vÝt t¶i thÓ hiÖn trªn h×nh 15-1. §éng c¬ 1 truyÒn chuyÓn ®éng qua hép gi¶m tèc
2 ®Õn khíp nèi 3 vµ trôc vÝt xo¾n 4. Bé phËn c«ng t¸c chÝnh cña vÝt t¶i lµ c¸nh
vÝt xo¾n 8 chuyÓn ®éng quay

A
1          2        3     4     5
11   10
7       8     9
6 A

a)
A­A
b)
trong mét vá hép kÝn 9 cã tiÕt diÖn trßn ë phÝa ®¸y. Trôc vÝt xo¾n ® îc ®ì chÆn

H×nh 15-1. a) VÝt t¶i ®Æt ngang: 1- §éng c¬, 2 - Hép gi¶m tèc, 3 - Khíp nèi, 4 - Trôc
vÝt xo¾n, 5- Gèi treo trung gian, 6 - Gèi ®ì hai ®Çu, 7 - C¬ cÊu dì t¶i, 8 - C¸nh vÝt,
9 - Vá hép, 10- C¬ cÊu cÊp t¶i, 11 - N¾p hép.
b) VÝt t¶i ®Æt ®øng.

hai ®Çu nhê c¸c gèi 6. §èi víi trôc dµi qu¸ 3 m cã thªm c¸c gèi ®ì treo trung gian 5.
Khi vÝt chuyÓn ®éng, c¸nh xo¾n ®Èy vËt liÖu di chuyÓn tÞnh tiÕn däc trong lßng
vá m¸ng. VËt liÖu vËn chuyÓn kh«ng b¸m vµo c¸nh lµ nhê träng l îng b¶n th©n vËt
liÖu vµ ma s¸t gi÷a vËt liÖu vµ vá m¸ng, do ®ã vËt liÖu chuyÓn ®éng trong m¸ng
140
theo nguyªn lý vÝt ®ai èc; vai trß ®ai èc ë ®©y lµ vËt liÖu vËn chuyÓn. VÝt t¶i cã
thÓ cã mét hoÆc nhiÒu c¸nh xo¾n. C¸nh xo¾n cµng nhiÒu vËt liÖu chuyÓn
®éng cµng ªm. VËt liÖu ®îc cÊp vµo ®Çu m¸ng tõ c¬ cÊu 10 vµ lÊy t¶i ra khái
m¸ng b»ng c¬ cÊu 7. §Ó b¶o ®¶m an toµn, vÝt t¶i cã thªm n¾p 11.
VËn chuyÓn vËt liÖu b»ng vÝt t¶i cã nhiÒu u ®iÓm: VËt liÖu chuyÓn ®éng
trong hép kÝn, nhËn vµ dì t¶i bÊt cø vÞ trÝ nµo nªn kh«ng bÞ tæn thÊt, r¬i v·i, an
toµn. Lo¹i nµy sö dông tèt nhÊt cho vËt liÖu nãng vµ ®éc h¹i. KÕt cÊu ®¬n gi¶n, rÎ
tiÒn, cã thÓ võa vËn chuyÓn võa trén. DiÖn tÝch chiÕm chç l¾p ®Æt nhá.
Tuy vËy còng cã nh÷ng nhîc ®iÓm vµ h¹n chÕ nhÊt ®Þnh: Do cã khe hë gi÷a
lßng m¸ng vµ c¸nh vÝt nªn dÔ nghiÒn n¸t mét phÇn vËt liÖu. V× cã ma s¸t lín vµ
chñ yÕu lµ ma s¸t trît nªn chãng mßn c¸nh xo¾n vµ lßng m¸ng. Còng chÝnh
nguyªn nh©n nµy mµ tæn thÊt n¨ng lîng lín, kh«ng dïng cho vËt liÖu dÝnh nhiÒu.
Do cã nh÷ng u ®iÓm nhÊt ®Þnh vµ thÝch hîp víi mét sè lo¹i vËt liÖu vµ c«ng
nghÖ vËn chuyÓn nªn vÝt t¶i ® îc sö dông trong ngµnh x©y dùng vµ c¸c ngµnh
c«ng nghiÖp ho¸ chÊt, thùc phÈm.
VÝt t¶i dïng ®Ó vËn chuyÓn vËt liÖu cã chiÒu dµi ®Õn 40 m, chñ yÕu dïng
®Ó vËn chuyÓn vËt liÖu h¹t rêi vµ mÞn nh xi m¨ng, sái, c¸t, ®¸ d¨m vµ c¸c lo¹i hçn
hîp Èm níc nh bª t«ng, v÷a...Dïng lµm c¬ cÊu cÊp liÖu c ìng bøc (h×nh 15-1b),
trong c¸c tr¹m trén bª t«ng, m¸y san hçn hîp lµm ®êng nhùa...
N¨ng suÊt vËn chuyÓn cã thÓ ®¹t 20 ÷ 30 m3/h, ®èi víi lo¹i vÝt cã kÝch thíc lín
cã thÓ ®¹t 100m3/h.
KÝch thíc ®êng kÝnh ngoµi cña vÝt t¶i th êng ®îc tiªu chuÈn ho¸ vµ ® îc quy
®Þnh theo d·y kÝch thíc: 150, 200, 250, 30, 400; 500; 600mm.
- Thêng ®Æt ®øng, nghiªng hoÆc ngang (h×nh 15-1).


15.1.2. KÕt cÊu c¸c bé phËn.
1. C¸nh xo¾n
H×nh d¹ng vµ kÕt cÊu cña c¸nh xo¾n phô thuéc vµo môc ®Ých sö dông ®Ó
vËn chuyÓn c¸c lo¹i vËt liÖu kh¸c nhau. Dùa vµo tÝnh chÊt vËt liÖu vËn chuyÓn
ngêi ta sö dông c¸c lo¹i vÝt xo¾n:
Khi vËn chuyÓn c¸c lo¹i vËt liÖu cã d¹ng bét, h¹t nhá vµ trung b×nh rêi kh« min
nh: xi m¨ng, tro, bét, c¸t kh« th× dïng vÝt cã c¸nh xo¾n liÒn trôc (h×nh 15-2a). Lo¹i
nµy cho n¨ng suÊt vËn chuyÓn cao. HÖ sè ®iÒn ®Çy ε = 0,125 ÷ 0,45 vµ tèc ®é
quay cña vÝt tõ n = 50 ÷ 120 vg/ph.
VÝt liªn tôc kh«ng liÒn trôc (h×nh 15-2b) dïng vËn chuyÓn h¹t cì lín nh : sái th«,
®¸ vôn. . .HÖ sè ®iÒn ®Çy cña lo¹i nµy ®¹t ε = 0,25 ÷ 0,40, vµ tèc ®é quay cña
vÝt tõ n = 40 ÷ 100 vg/ph.141
VÝt t¶i d¹ng l¸ liÒn trôc (h×nh 15-2c) dïng cho vËt liÖu dÝnh, dïng võa trén,
tÈm võa vËn chuyÓn nh: ®Êt sÐt Èm, bª t«ng, xi m¨ng. HÖ sè ®iÒn ®Çy cña lo¹i
nµy ®¹t ε = 0,15÷ 0,3
vµ tèc ®é quay cña vÝt n = 30 ÷ 60 vg/ph.
VÝt t¶i d¹ng l¸ kh«ng liªn tôc (h×nh 15-2d) dïng ®Ó vËn chuyÓn lo¹i h¹t th«, cã
®é Èm
nh: sái th«, ®¸ d¨m, ®Êt sÐt Èm, bª t«ng, xi m¨ng. HÖ sè ®iÒn ®Çy cña lo¹i nµy
®¹t ε = 0,15 ÷ 0,4 vµ tèc ®é quay cña vÝt tõ n = 30 ÷ 60 vg/ph
a)
b)
c)
d)
f)
e)
g)
h)
k) ε=45% ε=40% ε=30% ε=25% ε=15%H×nh 15-2. C¸c d¹ng vÝt t¶i: a- vÝt cã c¸nh xo¾n liÒn trôc, b- vÝt cã c¸nh xo¾n liªn tôc
kh«ng liÒn trôc, c- VÝt d¹ng l¸ liªn tôc, c- VÝt cã c¸nh xo¾n d¹ng l¸ kh«ng liªn tôc. S¬ ®å vËn
142
chuyÓn: e- Sang tr¸i, f- Sang ph¶i, g- §Èy sang hai phÝa, h- Dån vµo gi÷a. k- HÖ sè ®iÒn
®Çy vÝt t¶i
KÝch thíc cña trôc vÝt xo¾n vµ bíc xo¾n vÝt thêng ®îc tiªu chuÈn ho¸: §êng
kÝnh d = 100 ®Õn 320 mm, b íc xo¾n tõ 80 ®Õn 320 mm. Theo tiªu chuÈn
trªn bíc xo¾n
thêng b»ng 0,8 ®Õn 1 lÇn ® êng kÝnh c¸nh xo¾n. Tèc ®é quay th êng tõ 10 ÷ 300
vßng/ phót.
Trªn h×nh 15-2 e ÷ h lµ s¬ ®å híng vËn chuyÓn vËt liªu: VËn chuyÓn sang
tr¸i, sang ph¶i, ph©n sang hai phÝa, hai ®Çu dån vµo gi÷a.
t
φ
Trong trêng hîp vËn
chuyÓn vËt liÖu dÝnh, Èm
ngêi ta sö dông vÝt cã hai
d' N
c¸nh xo¾n hay cßn gäi lµ vÝt
kÐp. Lo¹i nµy thÝch hîp trong
d
D
P
b
D'
vËn chuyÓn v÷a bª t«ng
hoÆc bét than.
α
§èi víi vÝt t¶i ®Æt a)
®øng thêng vËn chuyÓn vËt
liÖu t¬i vôn. ë ®©y sö dông
c¸nh xo¾n liªn tôc liÒn trôc, πD φ
 ­   2
  πD
trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn   
πD =
t
cos α
cã xuÊt hiÖn ma s¸t gi÷a vËt
αliÖu vµ c¸nh xo¾n. Díi t¸c πD
dông cña lùc ly t©m, vËt liÖu
b)
¸p s¸t vµo thµnh m¸ng vµ bÞ
vá m¸y h·m chuyÓn ®éng
2 'φ
πd
quay l¹i vµ nhê c¸nh xo¾n
­ 
'   
®Èy n©ng vËt liÖu ®Ì lªn
  d
  π
t
α=
trong m¸ng. Muèn vËt liÖu
d
kh«ng cã chuyÓn ®éng quay
π
s

a'
πd
co
khi ra ®Õn thµnh m¸ng th× c)
lùc ly t©m ph¶i lín. V× vËy
vÝt t¶i ®Æt ®øng cã tèc ®é H×nh 15-3. X¸c ®Þnh kÝch thíc vÝt xo¾n: a- T¹o
c¸nh xo¾n vµ trôc, b- TriÓn khai gãc n©ng theo ®-
quay lín h¬n nhiÒu so víi tèc êng kÝnh ngoµi, c- TriÓn khai gãc n©ng theo ®êng
®é cña vÝt t¶i ®Æt n»m kÝnh trong
ngang. VÝt t¶i ®Æt ®øng tiÕt kiÖm ®îc diÖn tÝch, kÝn vµ dì t¶i bÊt cø vÞ trÝ nµo
cÇn thiÕt. Tuy vËy lo¹i nµy tèn n¨ng l îng, chãng mßn c¸nh. ChiÒu cao m¸y bÞ h¹n
chÕ bëi kh«ng l¾p ®îc gèi ®ì trung gian.
2. KÕt cÊu chi tiÕt:
M¸ng cña vÝt t¶i ®îc chÕ t¹o b»ng ph¬ng ph¸p dËp tõ thÐp tÊm cã chiÒu dµy δ
= 4 ÷ 8 mm, mçi ®o¹n cã chiÒu dµi ®Õn 4m. Dung sai khe hë gi÷a m¸ng vµ c¸nh
xo¾n kh«ng qu¸ 60% khe hë b×nh th êng gi÷a c¸nh xo¾n vµ m¸ng. Nöa d íi cña
mÆt c¾t ngang m¸ng cã d¹ng nöa h×nh trßn ®ång d¹ng víi kÝch th íc ®êng kÝnh
143
cña c¸nh xo¾n; nöa trªn cã d¹ng h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu réng b»ng ® êng kÝnh
®¸y ®Ó l¾p ®Æt trôc c¸nh xo¾n vµ dÔ dµng trong viÖc chÕ t¹o n¾p ®Ëy.Trªn
n¾p ë ®Çu m¸ng t¶i cã cöa cÊp t¶i tiÕt diÖn vu«ng; cßn ë ®¸y m¸ng còng cã c¸c
cöa dì t¶i ®Æt ë nh÷ng vÞ trÝ cÇn thiÕt theo yªu cÇu.
15.2. TÝnh to¸n vÝt t¶i
15.2.1. X¸c ®Þnh kÝch thíc c¬ b¶n
1. C¸ch t¹o c¸nh xo¾n
Bé phËn quan träng nhÊt cña vÝt t¶i lµ c¸nh xo¾n. C¸nh xo¾n hµn víi trôc t¹o
thµnh vÝt xo¾n. VÝt xo¾n gåm nhiÒu ®o¹n vÝt nèi l¹i víi nhau, mçi ®o¹n lµ mét
bíc xo¾n t (h×nh 15-3). ChiÒu dµi mçi ®o¹n c¶ trôc kh«ng qu¸ 3 m (h×nh 15-2
a÷ d). Nh vËy mçi bíc vÝt xo¾n ®îc chÕ t¹o tõ mét h×nh vµnh khuyªn cã ®êng
kÝnh ngoµi D', ®êng kÝnh trong d'. ChiÒu réng cña c¸nh vÝt lµ (h×nh 15-3a):
b = 0,5(D' - d')
Gäi gãc n©ng cña vÝt lµ α vµ triÓn khai chu vi theo ® êng kÝnh trong vµ ngoµi
c¸nh vÝt ®îc h×nh 15-b, c.
πD
= πD'−0,5D' φ = (π. − 0,5φ)D'
cos α
t
α = arctg
π.D
πd
= πd '−0,5d ' φ = d' (π − 0,5φ)
cos α
t
α' = arctg
π.d
Tõ c¸c biÓu thøc trªn ta x¸c ®Þnh ®îc ®êng kÝnh ngoµi c¸nh vÝt:
D cos α'
2b
d cos α
D' =
D cos α'
−1
d cos α
(15-1)
π
D
φ=
D' cos α π − 1
2
§êng kÝnh trong lç c¸nh vÝt:
d' = D' - 2b (15-
2)
Bíc vÝt xo¾n:
t = πD tgα = ξ D
(15-3)
144
ë ®©y: ξ = π tgα = 0,8 ÷ 1 cho gãc n©ng vÝt α =14 ÷ 180. §èi víi c¸c lo¹i vÝt
th«ng thêng chän ξ = 0,5 cho α ≅ 90
Mçi mét vÝt t¶i cã 2 æ ®ì hai ®Çu trôc vÝt, tr êng hîp trôc dµi h¬n 3m ph¶i cÊu
t¹o thªm c¸c æ trung gian. Khi lµm viÖc trôc vÝt t¶i chñ yÕu chÞu lùc däc t©m trôc,
do ®ã c¸c æ bi ph¶i ®ì chÆn vµ chÆn lµ chñ yÕu. C¸c æ bi cã thÓ l¾p trong gèi
®ì ®Æt trªn thµnh hai ®Çu m¸ng vµ còng cã thÓ ®Æt riªng biÖt ra ngoµi (h×nh 15-
1a). CÇn chó ý sù d·n në cña trôc trong qu¸ tr×nh lµm viÖc.
C¸c æ ®ì trung gian, phÇn ®Õ ®îc treo ngîc lªn n¾p ®Ó kh«ng chÆn ®êng vËn
chuyÓn cña vËt liÖu trong lßng m¸ng. DiÖn tÝch tiÕt diÖn cña gèi ®ì trung gian
kh«ng lín h¬n 25% diÖn tÝch tiÕt diÖn m¸ng kÓ tõ trôc vÝt ®Õn ®¸y m¸ng.
2. KÝch thíc c¬ b¶n vµ n¨ng suÊt:
§êng kÝnh D, bíc t, tèc ®é quay trôc vÝt n, ε - hÖ sè ®iÒn ®Çy, hÖ sè ¶nh h -
ëng gãc nghiªng ®Æt m¸y cβ = 1 ÷ 0,65 khi β tõ 0 ÷ 20o), γ lµ träng lîng riªng vËt
liÖu vËn chuyÓn.
N¨ng suÊt cña m¸y vËn chuyÓn liªn tôc ®îc tÝnh theo c«ng thøc:
Q= V γ = 3,6 F v γ t/h (15-
4)
DiÖn tÝch trung b×nh cña dßng vËt liÖu trong vÝt t¶i:
επD 2
F= = 0,785εD 2 , m2.
4
(15-5)
VËn tèc cña dßng vËt liÖu trong m¸ng ®îc tÝnh:
tn
v= , m/s;
60
(15-6)
trong ®ã:
ε - hÖ sè ®iÒn ®Çy vËt liÖu vµo m¸ng vÝt;
n - tèc ®é quay cña vÝt, vg/ph.
ξ.Dn
v=
t = πDtgα=ξ D ⇒
60
Thay vµo c«ng thøc n¨ng suÊt:
ξDn
Q = V γ = 3,6 F v γ = 3,6. 0,785.ε.D
2
γ = 0,047 ε ξ n D3γ
60
(15-7)
N¨ng suÊt vÝt t¶i cßn phô thuéc vµo gãc nghiªng ®Æt m¸y β; v× vËy cÇn thªm
vµo c«ng thøc hÖ sè cβ. HÖ sè nµy cã thÓ chän theo b¶ng 15-1.


145
B¶ng 15-1. HÖ sè ¶nh hëng do ®é dèc ®Æt m¸y cβ.
Gãc nghiªng ®Æt m¸y β, ®é 0 5 10 15 20
1 0,9 0,8 0,7 0,65Tõ c«ng thøc trªn tÝnh ®îc ®êng kÝnh cña vÝt t¶i:
Q
D=3 (15-
0,047εξc β n
8)
Khi tÝnh ®êng kÝnh vÝt t¶i cÇn kiÓm tra l¹itheo ® êng kÝng lín nhÊt cña côc
vËt liÖu:
D = (4 ÷ 6)amax ®èi víi vËt liÖu nguyªn khai;
D = (8 ÷ 10)amax ®èi víi vËt liÖu ®· ph©n lo¹i.
Sè vßng quay cña vÝt t¶i ®îc lùa chän phô thuéc lo¹i vËt liÖu vËn chuyÓn vµ
®êng kÝnh cña vÝt:
K
n= (15-
D
9)
C¸c gia trÞ K phô thuéc lo¹i vËt liÖu vËn chuyÓn cho trong b¶ng 15-2.


15.2.2. C«ng suÊt vÝt t¶i
Khi lµm viÖc, lùc c¶n xuÊt hiÖn trong m¸y chèng l¹i chuyÓn ®éng vÝt gåm:
ma s¸t gi÷a
m¸ng vµ vËt liÖu, ma s¸t gi÷a vËt liÖu vµ c¸nh vÝt, lùc ®Èy gi÷a vËt liÖu víi nhau,
lùc c¶n trong c¸c æ trôc, c¸c vËt liÖu bÞ vì. C«ng suÊt cÇn thiÕt cña vÝt xo¾n ®Ó
kh¾c phôc c¸c lùc ®ã
còng rÊt phøc t¹p vµ khã x¸c ®Þnh chÝnh x¸c, do vËy th êng tÝnh theo c«ng thøc
kinh nghiÖm:
QL
N vit = (ω ± sin β) , KW; (15-
360
10)
ω -hÖ sè lùc c¶n, vÝ dô than bôi ω = 2,5 C«ng suÊt ®éng c¬ cña vÝt t¶i:


N vit
N dc = , KW; (15-11)
η
η = 0,8 ÷ 0,85 - hiÖu suÊt c hép gi¶m tèc.
M« men xo¾n trªn trôc vÝt t¶i:
146
N vit
M = 9550 , Nm (15-12)
n


Lùc däc trôc:
M
P= , N; (15-13)
rtg (α + ρ)
r - b¸n kÝnh trung b×nh ®Æt lùc P, r = (0,35 ÷ 0,4)D, m;
α - Gãc n©ng vÝt
ρ - gãc ma s¸t gi÷a vËt liÖu vµ vÝt xo¾n, ρ = 450


B¶ng 15-2. C¸c hÖ sè tÝnh to¸n cho vËt liÖu vËn chuyÓn trong vÝt t¶i
VËt liÖu VÝ dô lo¹i vËt liÖu HÖ sè tÝnh
to¸n
ε ω
K
NhÑ vµ kh«ng s¾c c¹nh bôi than, ngò cèc, bét m×, mïn c- 0,4 65 1,2
a..)
NhÑ vµ Ýt s¾c c¹nh 0,32 50 1,6
cho vËt liÖu nÆng, kh«ng s¾c than ®¸, muèi... 0,25 45 2,5
c¹nh:
cho vËt liÖu nÆng, s¾c c¹nh: c¸t, xi m¨ng, cr«mit.. 0,125 30 4,0
B¶ng 15-3. Tèc ®é quay cña vÝt xo¾n phô thuéc ® êng kÝnh vÝt
§êng kÝnh vÝt, mm nmin , vg/ph nmax vg/ph
150 23,6 150
200 23,6 150
250 23,6 118
300 19,0 118
400 19,0 95
500 19,0 95
600 15,0 75


15-3. thÝ dô TÝnh to¸n vÝt t¶i
TÝnh to¸n c¸c th«ng sè c¬ b¶n vÝt t¶i dïng ®Ó chuyªn chë xi m¨ng kh« cã
träng lîng riªng γ = 1,2T/m3, cã ®é dèc ®Æt m¸y β = 100, n¨ng suÊt yªu cÇu Q =
35T/h; chiÒu dµi m¸y L = 20 m.

147
N¨ng suÊt cña vÝt t¶i tÝnh theo c«ng thøc:
π.D 2
Q = 60 tnγ εc β , T/h;
4
trong ®ã:
D - ®êng kÝnh vÝt, D=100÷ 800mm;
t - bíc xo¾n cña vÝt, mm;
n - tèc ®é quay cña vÝt, vg/ph;
ε - hÖ sè ®iÒn ®Çy vËt liÖu vµo lßng m¸ng;
cβ - hÖ sè ¶nh hëng cña gãc nghiªng ®Æt m¸y.
Bíc vÝt t ®îc chän theo c«ng thøc: t = (0,5 ÷ 1)D, gi¸ trÞ lín dïng cho vËt liÖu
nhÑ. ë ®©y vËn chuyÓn xi m¨ng nªn chän t = 0,8D.
VËy ta chän s¬ bé n = 36 vg/ph phï hîp ®iÒu kiÖn cho trong b¶ng 15-3.
Chuyªn chë xi m¨ng ta cã hÖ sè K = 30 vµ ε = 0,125 ( b¶ng 15-2). Gãc ®Æt
m¸y β=100 nªn cβ=0,8 ( b¶ng15-1). Thay c¸c gi¸ trÞ vµo c«ng thøc tÝnh n¨ng suÊt ta
®¬c:
3,14D 3
Q = 60 .0,8.36.1,2.0,125.0,8 = 35 T/h.
4
Tõ ®ã tÝnh ®îc D ≈ 600 mm
§êng kÝnh nµy ph¶i kiÓm tra theo ®iÒu kiÖn:
D ≥ (4 ÷ 6)amax ®èi víi vËt liÖu nguyªn khai lµ hoµn toµn tho¶ m·n.
VËy t = 0,8.600 = 480mm.
Tèc ®é quay cña vÝt kiÓm tra theo ®iÒu kiÖn:
K 30
= = 38,7 vg/ph. Tèc ®é chän phï hîp ®iÒu kiÖn.
n ≤ nmax =
D 0,6
C«ng suÊt trªn trôc vÝt t¶i:
k t Q.L 1,2.35.20
N vit = (ω ± sin β) = .( 4 + 0,1736) = 9,55 , KW;
367 360
kt - hÖ sè t¨ng c«ng suÊt, kt=1,2
ω = 4 - hÖ sè lùc c¶n (b¶ng 15-2).
C«ng suÊt cÇn thiÕt cña ®éng c¬:
N vit 9,55
N dc = = = 11,2 KW.
η 0,85
Tra theo catal« chän ®îc ®éng c¬ lo¹i AOΠ2-61-4 cã c¸c th«ng sè:
M max M
= 2,2; kd = 1,8
N®c=13 KW, n =1440 vg/ph, J = 0, 102 Nm/s 2,
M dn M dn
148
Tû sè truyÒn chung:
n dc 1440
i= = = 40
n 36
Cã thÓ thiÕt kÕ hoÆc lùa chon hép gi¶m tèc theo ca ta l«. VÝ dô ë ®©y cã
thÓ chän hép gi¶m tèc PM-650-II cã tû sè truyÒn igt= 40,17.
TÝnh l¹i tèc ®é quay thùc cña vÝt t¶i:
n dc 1440
n th = = = 35,8 vg/ph.
i gt 40,17
M« men xo¾n trªn trôc vÝt:
N dc 9,55
M x = 975 = 9750. = 2600 Nm
n 35,8
Lùc däc trôc:
M 2548
P= = = 8921 N
rtg (α + ρ) 0,225.tg (18 0 48'+330 )
r - b¸n kÝnh trung b×nh ®Æt lùc P, r = (0,35 ÷ 0,4)D, m;
r = 0,75.0,3=0,225m
α - gãc n©ng vÝt xo¾n:
t 0,48
tgα = = = 0,34 ⇒ α = 180 48'
2πr 2.3,14.0,225
ρ - gãc ma s¸t gi÷a xi m¨ng vµ m¸ng, lÊy f = tgρ = 0,65⇒ ρ = 330.
Tõ ®ã cã thÓ thiÕt kÕ vÝt t¶i nh h×nh 15-1a
149
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản