Chương 2: LÝ THUYẾT CUNG CẦU

Chia sẻ: cuongpro7889

Cầu về 1 loại H2 là số lượng H2 mà ng mua sẵn sàng và có khả năng mua ở các mức giá khác nhau trong một khoảng t nhất định. (Ceteris Paribus) • Lượng cầu về 1 loại H2 là số lượng H2 mà ngmua sẵn sàng và có khả năng mua ở một mức P nhất định trong 1 khoảng t nào đó, (Ceteris Paribus).

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Chương 2: LÝ THUYẾT CUNG CẦU

Chương 2

LÝ THUYẾT CUNG -
CẦU
CUNG - CÇu

ThÞ tr­ê ng


CÇu Cung
(LuËt cung - cÇu)
(Hµnh vi cña (Hµnh vi cña
ng­ê i m ua) ng­ê i b¸n)


- Cân bằng và sự thay đổi trạng thái cân bằng
- Ảnh hưởng của các chính sách của chính phủ
I. Cầu
1. Một số kn
2. Các công cụ XĐ cầu
3. Luật cầu
4. Các nhân tố ảnh đến cầu
5. Phân biệt sự vận động và sự
dịch chuyển của đường cầu
1. Một số kn
1. Cầu
2. Lượng cầu
3. Nhu cầu
4. Cầu cá nhân và cầu thị
trường
CẦU – LƯỢNG CẦU
• Cầu về 1 loại H2 là số lượng H2 mà ng
mua sẵn sàng và có khả năng mua ở
các mức giá khác nhau trong một
khoảng t nhất định. (Ceteris Paribus)
• Lượng cầu về 1 loại H2 là số lượng H2
mà ngmua sẵn sàng và có khả năng
mua ở một mức P nhất định trong 1
khoảng t nào đó, (Ceteris Paribus).
BIỂU CẦU
Giá($/tấn) Lượng(tấn)
3 22
Cầu là tập
hợp của tất cả 4 18

các lượng cầu 5 14
ở mọi mức giá 6 10
7 8
So sánh cầu – lượng cầu
• Cầu là một hàm của giá QD = f(P) còn
Lượng cầu chỉ là một giá trị của hàm cầu
đó
Ví dụ:
có cầu một thị trường gạo: QD = 15 - 3P
thì lượng cầu ở mức giá P = 3,
=> QD = 15 – 3.3 = 6
Cầu – nhu cầu
 Nhu cầu là những mong Tháp Abraham Mashlow
 muốn ước muốn nói
 chung của con người. 5.Tự thể hiện


=>Nhu cầu là 1phạm trù 4. Được kính trọng


 k có giới hạn và k có 3.Quan hệ giao tiếp


 khả năng thanh toán 2.        An toàn

=>Cầu thể hiện những nhu 1. ăn, mặc, ở, đi lại, học hành,…

cầu có khả năng thanh toán
Cầu cá nhân và cầu thị trường
• Cầu thị trường: QD là cầu của 1thị
tr
được tổng hợp từ các cầu cá nhân
QD = Σqi (với i = 1,n)
• Cầu cá nhân: q là cầu của 1 TV
D
i
kt nào đó
2. Các công cụ xác định cầu
• Bảng(biểu) cầu
• Hàm cầu
• Đồ thị cầu
BIỂU CẦU
Giá($/Kg) Lượng(tấn)
3 22
Cầu là tập
hợp của tất cả 4 18

các lượng cầu 5 14
ở mọi mức giá 6 10
7 8
Hàm cầu
Hàm cầu: QD = f(P)
Nếu là hàm tuyến tính: Q = aP + b ;
(a b = 22 – 3a = 22 – 3.(-4)
= 34
QD = 34 – 4P
ĐỒ THỊ CẦU
P Đường cầu dốc xuống
Đường cầu 6 cho biết người mua
sẵn sàng và có khả
5 D năng mua nhiều hơn
với mức giá thấp hơn
3
0 Q
10 12 22
3. LUẬT CẦU

nd: Lượng cầu về 1 P
loại hàng hóa sẽ tăng
lên khi giá của hàng P1 I

hóa đó giảm đi và
ngược lại P2
II


(CeterisParibus)
Q1 Q2 Q
vắn tắt:
Cơ sở của luật cầu
• tồn tại QL khan hiếm
• người TD biết tối đa hoá lợi ích và
H2 có tính thay thế
⇒ nếu P đắt họ không mua mà mua
hàng hóa khác thay thế cho nó
ví dụ: khi Pthịt đắt ⇒ nhiều người
chuyển sang ăn cá, trứng,... ⇒ QD thịt ↓
4. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNGCẦU

• Giá các hàng hóa liên quan (Py)
• Thu nhập (I):
• Số lượng người mua tham gia thị
trường(N)
• Thị hiếu (T)
• Kỳ vọng (E)
• Các yếu tố khác
SỰ THAY ĐỔI CỦA CẦU
P
• Cầu tăng
đường cầu
dịch sang phải I S
E
( D ® D1)
Õn D2
• Cầu giảm II
đường cầu D1
dịch sang trái D

( D ® D2)
Õn Q2 Qe Q1
Q
Giá cả hàng hóa có liên quan (Py)

QxD = ƒ(Py; nhân tố khác const)
• H2 có liên quan là loại H2 có quan
hệ với nhau trong việc thoả mãn 1
nhu cầu nào đó của con người
• Bao gồm
– Hàng hóa thay thế
– Hàng hóa bổ sung
Hàng hóa thay thế
• là H2 có thể SD thay thế nhau trong việc
thoả mãn 1 ncầu nào đó của con người
• Quan hệ giữa Py và QDxcó qhệ thuận chiều
vd: khi PCÀ PHÊ↑=> QDCP↓=>DCHÈ ↑
=> đường DCHÈdịch sang phải
QDx = b + a PY , (a > 0)
QDx = 5 + 2 PY
Hàng hóa bổ sung
• là H2 được SD đồng thời với H2 khác
• Quan hệ giữa Py và QDx có qhệ nghịch
chiều
vd: khi PCÀ PHÊ↑=> QDCP↓=>Dđường ↓
=> đường Dđường dịch sang trái
QDx = b + a PY , (a < 0)
Q Dx = 4 - 3 P Y
Thu nhập (I)
Quy luật Engel: Khi I thay đổi => DH cũng thay đổi
• Hàng hóa bình thường: có quan hệ tỷ lệ thuận
– H2 thiết yếu: tốc độ thay đổi thu nhập > tđộ
tđổi cầu
– H2 thông thường: tốc độ thay đổi thu nhập ~ tđộ
tđổi cầu
– H2 xa xỉ: tốc độ thay đổi thu nhập < tđộ tđổi
cầu
• H2 thứ cấp: thu nhập và cầu có quan hệ tỉ lệ
Quy mô thị trường TD (N)

• Biểu thị số lượng người
TD tham gia vào t 2

• Quy mô thị trường TD và
cầu có quan hệ thuận
chiều
Thị hiếu (T)
• là sở thích, ý thích của người TD
đối với 1 loại SP, DV
• Hình thành bởi thói quen TD, phong
tục tập quán, tính tiện dụng của SP
• Sở thích của người TD và cầu có
quan hệ thuận chiều
Kỳ vọng (E)
• Kỳ vọng đề cập đến sự mong
đợi hay dự kiến của người TD
về sự thay đổi trong tương lai các
nhân tố tác động tới cầu hiện tại
• Tuỳ từng thay đổi mà nó có qhệ
với cầu hiện tại cùng hay khác
chiều
5. PHÂN BIỆT SỰ VẬN ĐỘNG VÀ DỊCH
CHUYỂN CỦA ĐƯỜNG CẦU
• Sự vận động dọc theo đường cầu(biến
nội sinh): P thay đổi, cố định các nhân
tố khác
Khi bản thân giá cả của hàng hóa thay
đổi => thay đổi về lượng cầu dọc theo
đường cầu => vận động
• Sự dịch chuyển của đường cầu(biến
ngoại sinh)
Khi các ntố (P , I, N, T, E) thay đổi =>
II. Cung
1. Một số kn
2. Các công cụ XĐ cung
3. Luật cung
4. Các nhân tố ảnh đến cung
5. Phân biệt sự vận động và sự
dịch chuyển của đường cung
1.Một số kn
1. Cung
2. Lượng cung
3. Cung cá nhân và cung thị
trường
CUNG – LƯỢNG CUNG
• Cung là số lượng H2 mà người bán
sẵn sàng và có khả năng bán ở các
mức giá khác nhau trong 1 khoảng
thời gian nhất định. (Ceteris
Paribus)
• Lượng cung là số lượng H2 được
cung t¹i một mức giá nào đó
BIỂU CUNG
Giá Lượng
(nghìn đồng/ tấn) cung (tấn)
Cung là 3 13
tập hợp của 4 18
tất cả các 5 23
lượng cung 6 28
ở mọi mức 7 33
giá 8 38
So sánh cung – lượng cung
• Cung là một hàm của giá QS = f(P) còn
Lượng cung chỉ là một giá trị của hàm cung đó
Ví dụ:
có cung một thị trường gạo: QS = 5P - 2
thì lượng cung ở mức giá P = 4,
=> QS = 5.4 – 2 = 18
• Cung là 1 đường còn lượng cung chỉ là 1 điểm
Cung cá nhân và cung thị trường
• Cung thị trường: QS là cung của 1
thị trường
được tổng hợp từ các cung cá
nhân
QS = ΣqJ (với j = 1,n)
• Cung cá nhân: q i là cung của 1 TV
D

kt nào đó
2. Các công cụ xác định cầu
• Bảng(biểu) cầu
• Hàm cầu
• Đồ thị cầu
BIỂU CUNG
Giá Lượng
(nghìn đồng/ Kg) cung (tấn)
Cung là 3 13
tập hợp của 4 18
tất cả các 5 23
lượng cung 6 28
ở mọi mức 7 33
giá 8 38
Hàm cung
Hàm cung: QS = f(P)
Nếu là hàm tuyến tính: Q = cP + d; (a>0)
13 = c.3 + d
18 = c.4 + d
-5 = - c,=> d = 13 – 3c = 13 – 3.5 = -2
QS = 5P-2
ĐỒ THỊ CUNG
P
45 S
Đường cung
dốc lên thể
hiện người 40
bán muốn
bán nhiều 35
hơn khi giá
càng cao 0
600 700 830 Q
3. LUẬT CUNG
• Luật cung: Lượng cung của hầu
hết các loại hàng hóa có xu hướng
tăng khi giá của hàng hóa đó tăng
và ngược lại trong một khoảng thời
gian nhất định (cố định các ntố
khác)
• Hàm cung: QS = f(P)
Nếu là hàm tuyến tính: Q = cP + d
4. CÁC NTỐ ẢNH HƯỞNG CUNG

QS = f( Pi , Cn , N, T , E)
• Giá của các yếu tố đầu vào
• Công nghệ SX
• Chính sách của Chphủ (thuế, trợ cấp)
• Số lượng người bán tham gia
thịtrường
• Kỳ vọng (E)
Giá của các yếu tố đầu vào (Pi)
Π = TR – TC ; TR = P.Q ; TC = ATC.Q
=> Π = Q( P – ATC)
Piliên quan


=> Pi ↑ => AC ↑ => Π ↓ => S ↓
=> đường cung dịch chuyển sang trái
Sù dÞch chuyÓn CỦA ĐƯỜNG CUNG
P
P
S’
S
S S’
PE’ PE= PE’ E E’
E’
PE E D’

D D
D’
QE’ QE Q QE QE’ Q
5.SỰ VẬN ĐỘNG VÀ DỊCH CHUYỂN

• Vận động dọc đường cầu ( đường cung)
– Thay ® trong l­îng cÇu (l­îng cung)
æi
– Do thay ® trong gi¸ cña hµng hãa/dÞch
æi

(c¸c yÕu tè kh¸c kh«ng ®æ i)
• Dịch chuyển của đường cầu (đường cung)
– Thay ® cña cÇu (cung)
æi
– Do thay ® cña mét trong nh÷ nh© tè
æi ng n
¶nh h­ëng ® cÇu (cung)
Õn
III. CÂN BẰNG CUNG CẦU
1. Trạng thái cân bằng, dư thừa và thiếu hụt
1.1. Trạng thái cân bằng
• Đn: Trạng thái cân bằng là trạng thái tại đó
cung đáp ứng đủ cầu không có dư thừa và
thiếu hụt
• Đặc trưng:
– QD = QS = QCB
– PD = PS = PCB
• Cách XĐ: Bảng, đồ thị: (E) = (S) X (D), giải
phtr
TRẠNG THÁI DƯ THỪA
• giá thị trường cao hơn giá cân bằng:
Pt > Pe ⇒ P ↑=> QS ↑( luật S);
=> QD ↓(luật D)
QS > QD ⇒ dư thừa (dư cung)
ΔQ = QS - QD
• ví dụ: QD = 34 – 4P, QS = 5P – 2
nếu P = 6 => dư cung
∆Q = (5.6 – 2) – (34 – 4.6) = 18
C© b»ng- d­ thõa- thiÕu hôt
n
P
Dư thõa
6 S
• §iểm CB (E)
E
4
Pe = 4,Qe = 18

3 • Dư thừa: ΔQD
ThiÕu hôt D =28-10 = 18
0,4 • Thiếu hụt:
0 ΔQS =22– 13=9
10 13 18 22 28 Q
TRẠNG THÁI THIẾU HỤT
• giá thị trường thấp hơn giá cân
bằng:
Pt < Pe ⇒ P ↓=> QS ↓( luật S);
=> QD ↑(luật D)
QS < QD ⇒ thiếu hụt (dư cầu)
ΔQ = QD - QS
• ví dụ: QD = 34 – 4P, QS = 5P – 2
nếu P = 3 => dư cầu
2. Thay ® tr¹ng th¸i c© b»ng
æi n

P
P
S
S
E S’ PE’ E’
PE PE E
PE’ E’ D’

D D


QE QE’ Q QE QE’ Q
Thay ® tr¹ng th¸i c© b»ng- Sù
æi n
dÞch chuyÓn
P
P
S’
S
E’ S PE E
PE’ PE’ E’
PE E D

D D’


QE’ QE Q QE’ QE Q
Thay ® tr¹ng th¸i c© b»ng
æi n

Khi S↑ + D↑ => QCB↑ , P không XĐ: ↑, ↓ , const


D’ S
D
Pe S’
Qe
Thay ® tr¹ng th¸i c© b»ng- Sù
æi n
dÞch chuyÓn
P P
S’ S
S E S’
PE
PE’ E’
E’ D
E PE’
PE
D’ D’
D
Q QE = QE’ Q
QE’ QE
Thay ® tr¹ng th¸i c© b»ng- Sù
æi n
dÞch chuyÓn
P
P
S’
S
S
S’
PE’ PE= PE’ E E’
E’
PE E D’

D D
D’
QE’ QE Q QE QE’ Q
2. Kiểm soát giá
• Đn: là những qui định của Chính phủ về giá
cả H2 buộc mọi thành viên kt phải tuân thủ
• Mục đích
– ổn định giá cả thị trường
– bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
– bảo vệ quyền lợi người SX
• Các hình thức
– giá cố định
– Giá trần
– Giá sàn
giá cố định
• là giá N2 quy định ,cố định trong
từng thời kỳ
• ví dụ giá trong cơ chế KHH tập
trung
• vì PCĐ trong khi PCB thay đổi ⇒ có
thể
– PCĐ > PCB ⇒ dư thừa
– PCĐ < PCB ⇒ thiếu hụt
CHÍNH SÁCH CỦA CHÍNH PHỦ:
Giá trần và giá sàn

P P
S D­ thõa S
P1
pE E PE E

P1 D D
ThiÕu hôt Q Q
QA QB QM QN
Giá trần: - cao nhất trên thị trường Giá sàn: - thấp nhất trên thị trường
- hậu quả: thiếu hụt - hậu quả: dư thừa
- bảo vệ người tiêu dùng - mức tiền lương tối thiểu
GIÁ TRẦN
• Là P bảo vệ quyền lợi người mua
⇒ Pc < PCB ⇒ P ↓=> thiếu hụt
• là P qui định cao nhất trao đổi trên thị
trường không được phép cao hơn
• Làm cho ích lợi XH (NSB)↓= DWL
• ví dụ: mức giá tiền thuê nhà tối đa ở
nhiều nước
ĐỒ THỊ GIÁ TRẦN


D
DWL
cs S
CS
Pc
PS
PS
GIÁ SÀN
• Là P bảo vệ quyền lợi người sx, bán
hàng
⇒ Pf > PCB ⇒ P ↑=> dư thừa
• là P qui định thấp nhất trao đổi trên
thị trường không được phép thấp hơn
• Làm cho ích lợi XH (NSB)↓= DWL
• ví dụ: mức tiền lương trả cho người
ĐỒ THỊ GIÁ SÀN


cs D
DWL
Pf SPS
CHÍNH SÁCH CỦA CHÍNH PHỦ:
Thuế/1đvsp
P S’

S
Ng­ê i tiªu PE’ E’
dïng chÞu PE t E
∆P = P E’ ­ P E

D
Ng­ê i
s ¶n
xuÊt
chÞu Q
t ­ ∆P 

Gi¸ c ©n b»ng trªn thÞ tr­ê ng thay ®æ i nh­ thÕ nµo ?
THUẾ ĐÁNH VÀO TỪNG ĐVSP

t = tTD + tSX; Pstax = PS + t
• tTD = Ptax – Pe => TRTAXTD= tTD.QTAX
• tSX = t– tTD => TRTAXSX= tSX.QTAX
• TRTAX= t.QTAX = TRTAXTD + TRTAXSX
= QTAX .(tTD + tSX)
= QTAX . t
CHÍNH SÁCH CỦA CHÍNH PHỦ
Trợ cấp/1đvsp
P S

Người tiêu dùng
được lợi
∆P = PE’ ­ PE PE E S’


a E’
Người sản xuất PE’
được lợi:
a - ∆P 
Q
CHÍNH SÁCH TRỢ CẤP/1đvsp


s
D TEtrSX
S’
Pe
TEtrTD
Ptr
TRỢ CẤP VÀO TỪNG ĐVSP
tr = trTD + trSX; Pstr = PS - tr
• trTD = Pe – Ptr => TEtrTD= trTD.Qtr
• trSX = tr – trTD => TEtrSX= trSX.Qtr
• TEtr = tr.Qtr = TEtrTD + TEtr SX
= Qtr .(trTD + trSX)
= Qtr . tr
Hạn ngạch nhập khẩu
• Đn: Là số lượng một loại hàng hóa nào đó
được phép nhập khẩu
• Mđ: bảo vệ các hãng sx trong nước
• Cý: khi cấm nhập khẩu hoặc đóng cửa T2
H2 => hạn ngạch = 0
vd: hàng dệt may của Cộng đồng châu Âu
thép của Mỹ
gạo đối với Nhật và Hàn quốc
CHÍNH SÁCH CỦA CHÍNH PHỦ:
Hạn ngạch nhập khẩu

S
Sd St
Sf
P P P
2 2 2

P1 P P
1 1
     Qd1       Qd2         Q f1      Q f2     Qd1+ Q f1  Qd2+ Qf2ChÝnh s¸ch cÊm nhËp lµm gi¶m tæng
cung
TỔNG KẾT BT C2
1. XD pt S-D: QD= aP +b, QS = cP +d
2. Tìm giá và SL CB: QD = QS => Pe,Qe
3. Tính thặng dư TD:CS,thặng dư sx PS tại
điểm CB
4. Khi ấn định Giá trần, giá sàn thì điều gì xảy
ra? Tính lượng dư thừa, thiếu hụt đó.
5. Chính phủ đánh thuế t/1đvsp=> tính P TAX
,QTAX?TRTAX,TRTAXTD,TRTAXSX
PS
CẦU VÀ CO DÃN
ĐỘ CO DÃN
ĐỘ CO GIÃN CỦA CẦU


-Độ co giãn của cầu
theo giá: EDP
-Độ co giãn của cầu
theo thu nhập: EDI
-Độ co giãn chéo: EXY
ĐỘ co d·n cña cÇuTHEO GIÁ

• Kn: là đại lượng đo bằng tỷ số
giữa % thay ® cña l­îng cÇu
æi
với % thay ® cña giá(các ntè
æi
kh¸c gi÷nguyªn)
• công thức:
% ∆ Qd ∆ Qd / Qd ∆Q
Ep = % ∆P = ∆P / P = ∆P x P
Q
CÁCH TÍNH ĐỘ CO DÃN


THEO 2 TRƯỜNG HỢP
– CO DÃN ĐIỂM
– CO DÃN KHOẢNG
(ĐOẠN)
Co d·n ®iÓm
là co dãn tại 1 điểm nào đó của
đường cầu
dQd
E =
A
p dP x P
Qd
= 1/độ dốc .P/Q


E = Q' ( p ) x
A
p
P
Qd
Co d·n kho¶ng

•Là co dãn tại 1 khoảng hữu hạn
nào đó của đường cầu
•Thực chất: là co dãn giữa 2 mức
giá khác nhau

Q2 − Q1 P1 + P2
E =AB
p P2 − P1 x Q1 + Q2
Ph© lo¹i hÖ sè co d·n cña cÇu theo
n
gi¸
P
|EP |>1: cÇu c o d·n D
(%∆Q> % ∆P) Q
P
|EP |0 hµng hãa th«ng th­êng
E I >1 hµng hãa xa xØ
E = 1 H2 bình thường
0< < hµng hãa thiÕt yÕu
E 1
3. co d·n chÐo cña cÇu (e py)
(CO DÃN CỦA D THEO P CẢ H2KHÁC
• Kh¸i niÖm: Lµ phÇn tr¨m thay ® trong
æi
l­îng cÇu cña mét hµng hãa chia cho
phÇn tr¨m thay ® trong gi¸ cña hµng
æi
hãa kia.
% ∆ Qx
• ct E =
xy % ∆ Py
= ΔQ /ΔP .P /Q
X Y Y X
• Ph©n lo¹i:
Exy> : X vµ Y lµ hai hµng hãa thay thÕ
0
Exy < X vµ Y lµ hai hµng hãa bæ sung
0:
ý nghÜa cña hÖ sè co d·n

•Mèi quan hÖ gi÷ hÖ sè co
a
d·n, gi¸ c¶ vµ tæng doanh thu
• liên quan đến chsách đa dạng hóa sp
•ChÝnh s¸ch tû gi¸ hèi ®o¸i
•ChÝnh s¸ch đầu tư và th­¬ ng
m¹i
Mèi quan hÖ gi÷ edp p, tr
a

P tăng P giảm
P
E= α
E >1
E > 1 TR giảm TR tăng
E=1
P E tăng
thuế
nếu là công cụ qlý => tăng, giảm
T
liên quan đến chsách đa
dạng hóa sp

• C¸c h·ng ph¶i chó ý c© nh¾c
n
chÝnh s¸ch gi¸ c¶ ® víi nh÷ hµng
èi ng
hãa cã nhiÒu s¶n phÈm thay thÕ.
• C¸c h·ng nªn ® ång bé hãa qu¸ tr× nh
s¶n xuÊt vµ ® d¹ng hãa trong kinh
a
doanh ® víi nh÷ hµng hãa bæ
èi ng
sung (trong c¶ s¶n xuÊt vµ tiªu dïng)
MQH CỦA E VỚI CHS HỐI ĐOÁI

Chs hối đoái là thuộc chs vĩ mô
• Quy định giá trị đồng nội tệ thấp so với
đồng ngoại tệ => kh khích xuất khẩu
hạn chế nhập khẩu
• Và ngược lại
⇒Xkh tăng ít, nhkh giảm ít => k cải thiện cán
cân thương mại
⇒Sẽ cải thiện khi EDPX + EDPI > 1
tû gi¸ hèi ®o¸i
• Được XĐ trên cơ sở cân bằng tiền tệ,CB này
không chỉ của 1 nước mà thông qua cán cân
thương mại qtế
– Nếu muốn kích thích xuất khẩu: tỷ giá cao
quy định gtrị đồng nội tệ thấp so với đ ngoại
tệ
– Nếu muốn bảo hộ sx trong nước: tỷ giá thấp
quy định giá trị đ nội tệ cao so với đ ngoại tệ
• Cý: khi tỷ giá hối đoái do thị trường XĐ thì sẽ
phụ thuộc vào S-D của đồng tiền=> k nước
VD: tû gi¸ hèi ®o¸i

tû gi¸ hèi ® giữa 2 nước là giá cả mà 2 nước
o¸i
dựa vào đó 2 nước trao đổi buôn bán với nhau
• tû gi¸ hèi ® danh nghĩa: là giá tương đối
o¸i
giữa 2 đồng tiền của 2 nước
E N a $=16VND/$
• Tỷ giá hối đoái thực tế( tỷ lệ trao đổi): là giá
tương đối của hàng hóa và dịch vụ trao đổi
giữa 2 nước
– Nếu tỷ giá hối đoái giữa hàng nội và hàng
ngoại thấp => người TD thích dùng đồ nội
– Nếu cao(giá đắt) thì ngược lại
• Nhằm mđ
• Muốn tăng xuất khẩu, giảm nhập khẩu
=> phá giá đồng tiền
+ khi hàng trong nước trở nên quá rẻ: xuất khẩu
+ khi hàng nước ngoài trở nên quá đắt: giảm nhập
– Được: cán cân thương mại được cải thiện
– Mất: giá cả trong nước cao tác đông đến đời
sống nhân dân
=>để việc phá giá có Hq còn phụ thuộc vào S-D,
E, cơ cấu mặt hàng nhập và xuất
CÁN CÂN THANH TOÁN
• Được cải thiện khi ĐK Marsh lerner
EDPX + EDPI > 1 N,X
EDPX : E của hàng xkh theo P
EDPI : E của hàng nkh theo P
• Xuất phát điểm từ nền KT kém pt
CB
=>Đồng nội tệ mất giá
=>KT tiếp tục đi xuống
=>xuất khẩu =>S tăng t
ChÝnh s¸ch th­¬ m¹i
ng

§èi víi nh÷ hµng trong n­íc
ng
kh«ng s¶n xuÊt ® c cÇu th­
ù¬
êng lµ kh«ng co d·n. NÕu ® ¸nh
thuÕ cao kh«ng cã ý nghÜa
b¶o hé mµ chØ lµm t¨ng gi¸ vµ
cã thÓ dÉn tíi l¹m ph¸t.
MQH GiỮA E di VỚI CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ

• C¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ ph¶i tÝnh ® c¶Õn
viÖc ® iÒu chØnh c¬cÊu s¶n xuÊt gi÷ a
c¸c vïng theo thu nhËp
• Khi thu nhËp thay ® ph¶i chó ý ®
æi Õn
® iÒu chØnh c¬cÊu ® t­Çu
• §a d¹ng hãa mÆt hµng xuÊt khÈu ë c¸c
nø¬ thø ba v×cÇu víi hµng xuÊt khÈu ë
c
c¸c nø¬ nµy rÊt kh«ng co d·n.
c
• Trong chiến lược cạnh tranh: chú ý chất
lượng sp
II. HỆ SỐ CO GIÃN CỦA CUNG
THEO GIÁ (ESP)
• Lµ phÇn tr¨m thay ® cña l­îng
æi
cung chia cho phÇn tr¨m thay ® æi
trong gi¸ cña hµng hãa (c¸c nh© tè
n
kh¸c kh«ng ® æi).
• E P S=
% ∆Qs
= ΔQ/ΔP.P/Q
% ∆P

• Ph©n lo¹i:
- Cung co d·n
- Cung Ýt co d·n
- Cung co d·n ® n vÞ
¬
- Cung co d·n hoµn toµn
- Cung hoµn toµn kh«ng co d·n
C¸c y Õu tè ¶nh h­ë ng
ESP
• S ù thay thÕ cña c¸c yÕu tè s¶n
xuÊt
– nÕu hµng hãa ® s¶n xuÊt bëi
­îc
mét yÕu tè s¶n xuÊt duy nhÊt th×
ESP = 0
– Nếu người sx chấp nhận bán 1 mức
giá cho mọi mức sản lượng thì ESP=
α
ESP ng¾n h¹n
• Khi P tăng
các hãng tăng thuê LĐ
hoặc tăng giờ làm
• Và ngược lại
=> ESP < 1
ít co dãn
ESP dµi h¹n

• Co dãn nhiều hơn
• Vd: gieo trồng trên diện
tích đất nông nghiệp,
phải cần t dài => thu
hoạch
SO SÁNH ESP trong ngắn hạn và dài
hạn
• Vd: gieo trồng lạc

P
Sngắn hạn
Sdài hạn
Q
ý nghÜa
•§a d¹ng hãa mÆt hµng
xuÊt khÈu
•C«ng nghiÖp hãa ® gi¶m

sù tæn th­¬ cña c¸c
ng
ngµnh s¶n xuÊt cã ¶nh h­
ëng nhiÒu bëi m«i tr­êng
BT: ThÞ tr­êng s¶n phÈm X ® coi lµ c¹nh
­îc
tranh cã hµm cung vlµ P S =10 +Q, cầu bề
nó là 1 đường thẳng có độ dốc là -1 và ở
mức giá là 20 thì hệ số co dãn của D theo giá
là -0,5.
1. Viết ptr đường D.
2. TÝnh gi¸ vµ s¶n l­îng c© b»ng. TÝnh
n
thÆng d­ tiªu dïng vµ thÆng d­ s¶n xuÊt
t¹i møc gi¸ c© b»ng.
n
3. NÕu chÝnh phñ Ên ® Þnh gi¸ lµ 30. §iÒu
g×x¶y ra trªn thÞ tr­êng? TÝnh thÆng d­
tiªu dïng vµ thÆng d­ s¶n xuÊt t¹i møc gi¸
này.
4. VÏ minh häa các kq đã tính được.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản