Chương 2: MA TRẬN VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH (TT)

Chia sẻ: abcdef_38

2.5 Các phép biến đổi sơ cấp trên dòng 2.5.1. Các phép biến đổi sơ cấp trên dòngBiến dòng i thành c lần dòng i (c K, c0), ký hiệu AA’ j), ký hiệu ABiến dòng i thành dòng i cộng c lần dòng j (c K, i A’(iii) Hoán vị dòng i và dòng j của A với nhau (i Ví dụ:

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản