Chương 2: Những vấn đề cơ bản về pháp luật

Chia sẻ: bonsai89

Xã hội cộng sản nguyên thuỷ chưa có pháp luật tồn tại chủ yếu là quy phạm xã hội: Tập quán và tín điều tôn giáo

Nội dung Text: Chương 2: Những vấn đề cơ bản về pháp luật

CHƯƠNG 2

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ
PHÁP LUẬT
MUÏC TIEÂU
Sau khi hoïc xong chöông naøy, sinh vieân hieåu
ñöôïc:
@Caùc khaùi nieäm cô baûn veà Phaùp luaät.
@ Nguoàn goác hình thaønh Phaùp luaät trong xaõ
hoäi theo quan ñieåm Maùc-Leânin.
@ Baûn chaát vaø ñaëc dieåm cuûa Phaùp luaät.
@ Moái quan heä gaén lieàn giöõa Phaùp luaät vaø
Nhaø nöôùc.
@ Caùc kieåu Phaùp luaät trong xaõ hoäi vaø caùc
hình thöùc Phaùp luaät ñang ñöôïc aùp duïng hieän
nay.
NỘI DUNG

1. Nguồn gốc của pháp luật
2. Bản chất của pháp luật
3. Các mối liên hệ và các thuộc tính của
pháp luật
4. Các chức năng của pháp luật
5. Các kiểu pháp luật
6. Các hình thức của pháp luật
NGUỒN GỐC RA ĐỜI CỦA
PHÁP LUẬT

Xã hội cộng sản nguyên thủy chưa có
pháp luật, tồn tại chủ yếu là quy phaïm xaõ
hoäi : Tập quán và tín điều tôn giáo.
NGUỒN GỐC RA ĐỜI CỦA
PHÁP LUẬT

Đặc điểm của QPXH:
+ Thể hiện ý chí phù hợp với lợi ích của
toàn thể thị tộc, bộ lạc
+ Điều chỉnh cách xử sự của con người
trên tinh thần hợp tác
+ Được thực hiện tự nguyện; có sự
cưỡng chế khi vi phạm do thị tộc tổ chức
NGUỒN GỐC RA ĐỜI CỦA
PHÁP LUẬT
Khi xã hội phát triển, chế độ tư hữu ra
đời và có sự phân chia giai cấp,các tập
quán không còn phù hợp.
Hai con ñöôøng hình thaønh phaùp luaät:
+ Do Nhaø nöôùc thöøa nhaän
caùc QPXH – phong tuïc taäp quaùn
+ Hoaït ñoäng saùng taïo
phaùp luaät – ñaët ra nhöõng
quy phaïm môùi
KHÁI NIỆM PHÁP LUẬT
Phaùp luaät laø heä thoáng caùc quy taéc xöû söï do
Nhaø nöôùc ban haønh vaø baûo ñaûm thöïc hieän,
theå hieän yù chí cuûa giai caáp thoáng trò trong
xaõ hoäi, laø nhaân toá ñieàu chænh caùc quan heä
xaõ hoäi
BẢN CHẤT CỦA PHÁP LUẬT

1. Tính giai cấp
- Pháp luật phản ánh ý chí nhà nước của giai
cấp thống trị trong xã hội được cụ thể hóa
trong các văn bản pháp luật do cơ quan nhà
nước có thẩm quyền ban hành
- Pháp luật là yếu tố điều chỉnh về mặt giai
cấp các quan hệ xã hội theo mục tiêu phù
hợp với ý chí của giai cấp thống trị, bảo vệ
và củng cố địa vị của giai cấp thống trị
2. Tính xaõ hoäi cuûa phaùp luaät

Phaùp luaät laø coâng cuï ñeå toå chöùc ñôøi soáng xaõ
hoäi, ñôøi soáng kinh teá.

Phaùp luaät laø thước đo hành vi của con người,
là công cụ kiểm nghiệm quá trình và hiện tượng
xã hội.
3. Tính dân tộc
Xây dựng trên nền tảng dân tộc, thấm nhuần
tính dân tộc, phản ánh phong tục tập quán,
trình độ văn minh, văn hóa dân tộc

4. Tính mở
Sẵn sàng tiếp nhận những thành tựu văn
minh, văn hóa pháp lý của nhân loại
CÁC MỐI LIÊN HỆ CỦA PHÁP LUẬT

1.Phaùp luaät vaø kinh teá
2.Phaùp luaät vaø chính trò
3.Phaùp luaät vaø nhaø nöôùc
4.Phaùp luaät vaø ñaïo ñöùc
CÁC MỐI LIÊN HỆ CỦA
PHÁP LUẬT

-Phaùp luaät vaø kinh teá: Ñieàu kieän kinh teá
laø nguyeân nhaân tröïc tieáp quyeát ñònh söï
ra ñôøi cuûa phaùp luaät, tính chaát cuûa caùc
quan heä kinh teá quyeát ñònh tính chaát cuûa
heä thoáng phaùp luaät; phaùp luaät coù taùc
ñoäng tích cöïc hoaëc kìm haõm ñoái vôùi söï
phaùt trieån cuûa neàn kinh teá.
CÁC MỐI LIÊN HỆ CỦA PHÁP LUẬT

-Phaùp luaät vaø chính trò: Phaùp luaät laø
bieän phaùp, phöông tieän ñeå thöïc hieän
chính trò cuûa giai caáp caàm quyeàn.
CÁC MỐI LIÊN HỆ CỦA PHÁP LUẬT

-Phaùp luaät vaø nhaø nöôùc: Laø hai yeáu toá coù
cuøng baûn chaát, cuøng phaùt sinh, phaùt trieån,
toàn taïi vaø tieâu vong; Nhaø nöôùc caàn phaùp
luaät laø coâng cuï ñeå quaûn lyù xaõ hoäi vaø phaùp
luaät caàn Nhaø nöôùc nhö laø nguoàn söùc maïnh
ñaûm baûo.
CÁC MỐI LIÊN HỆ CỦA PHÁP LUẬT
-Phaùp luaät vaø ñaïo ñöùc: Phaùp luaät phaûn aùnh
ñaïo ñöùc cuûa löïc löôïng caàm quyeàn, phaùp luaät
chòu söï taùc ñoäng cuûa ñaïo ñöùc vaø coù taùc ñoäng
trôû laïi ñoái vôùi ñaïo ñöùc.
THUỘC TÍNH CỦA PHÁP LUẬT
Tính quy phaïm phoå bieán
Phaùp luaät laø heä thoáng caùc quy taéc xöû söï,
laø khuoân maãu möïc thöôùc ñöôïc xaùc ñònh
cuï theå.
Phaùp luaät coù tính phoå quaùt, roäng khaép,
caùc QPPL ñöôïc aùp duïng nhieàu laàn treân
laõnh thoå vaø thôøi gian.
THUỘC TÍNH CỦA PHÁP LUẬT
Tính xaùc ñònh chaët cheõ veà maët hình
thöùc
Noäi dung & Ngoân ngöõ cuûa phaùp luaät ñöôïc
quy ñònh roõ raøng, saùng suûa, chaët cheõ,
khaùi quaùt.
Tính ñöôïc ñaûm baûo baèng Nhaø nöôùc
Phaùp luaät do Nhaø nöôùc ban haønh hoaëc
thöøa nhaän vaø baûo ñaûm thöïc hieän
HÌNH THỨC PHÁP LUẬT

1.Taäp quaùn phaùp
2.Tieàn leä phaùp
3.Vaên baûn quy phaïm phaùp luaät
Taäp Quaùn Phaùp
Laø hình thöùc Nhaø nöôùc do pheâ chuaån hoaëc
thöøa nhaän moät soá taäp quaùn ñaõ löu truyeàn trong xaõ
hoäi, phuø hôïp vôùi lôïi ích cuûa giai caáp thoáng trò, lôïi
ích xaõ hoäi vaø naâng leân thaønh nhöõng quy taéc xöû söï
mang tính baét buoäc chung ñöôïc Nhaø nöôùc baûo
ñaûm thöïc hieän.
Hình thöùc naøy ñöôïc aùp duïng phoå bieán trong
Phaùp luaät chuû noâ, phong kieán vaø tö saûn.
Tieàn leä phaùp

Laø hình thöùc do Nhaø nöôùc thöøa nhaän caùc
quyeát ñònh cuûa cô quan haønh chính hoaëc cô quan
xeùt xöû trong khi giaûi quyeát caùc vuï vieäc cuï theå ñeå
aùp duïng ñoái vôùi caùc vuï vieäc töông töï veà sau.
Vaên baûn quy phaïm phaùp luaät

Laø hình thöùc phaùp luaät tieán boä nhaát, do cô
quan nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn ban haønh
trong ñoù coù quy ñònh nhöõng quy taéc xöû söï
chung ñöôïc aùp duïng nhieàu laàn trong ñôøi
soáng xaõ hoäi, caùc vaên baûn naøy ñeàu ñöôïc ban
haønh theo moät trình töï nhaát ñònh vaø chöùa
ñöïng nhöõng quy ñònh cuï theå – QPPL
KIỂU PHÁP LUẬT
Kieåu phaùp luaät laø toång theå caùc daáu hieäu cô
baûn, ñaëc thuø cuûa phaùp luaät, theå hieän baûn
chaát giai caáp vaø nhöõng ñieàu kieän toàn taïi
phaùt trieån cuûa phaùp luaät trong moät hình
thaùi kinh teá xaõ hoäi nhaát ñònh.
Coù 4 kieåu phaùp luaät nhö sau:
Phaùp luaät chuû noâ
Phaùp luaät phong kieán
Phaùp luaät tö saûn
Phaùp luaät XHCN
Ba kieåu Phaùp luaät: chuû noâ, phong kieán vaø tö saûn
laø caùc kieåu Phaùp luaät boùc loät ñöôïc xaây döïng
döïa treân cheá ñoä tö höõu veà tö lieäu saûn xuaát, theå
hieän yù chí cuûa giai caáp boùc loät trong xaõ hoäi, baûo
veä cheá ñoä tö höõu veà tö lieäu saûn xuaát vaø söï aùp
böùc boùc loät cuûa giai caáp thoáng trò ñöôïc baûo
ñaûm veà maët phaùp lyù.
Kieåu Phaùp luaät xaõ hoäi chuû nghóa ñöôïc xaây döïng
treân cheá ñoä coâng höõu veà tö lieäu saûn xuaát, theå
hieän yù chí cuûa giai caáp coâng nhaân vaø nhaân daân
lao ñoäng, Kieåu Phaùp luaät xaõ hoäi chuû nghóa phuû
nhaän hình thöùc aùp böùc boùc loät, xaây döïng moät
xaõ hoäi daân chuû thaät söï, moïi ngöôøi bình ñaúng töï
do.
CÂU HỎI
1. Neáu Phaùp luaät khoâng coù ñaëc tính cöôõng cheá thì
vieäc quaûn lyù xaõ hoäi cuûa Nhaø nöôùc coù hieäu quaû
khoâng? Taïi sao?
2. Coù phaûi caùc quoác gia ngaøy nay ñeàu phaûi traûi
qua taát caû caùc kieåu Phaùp luaät?
3. Trong caùc hình thöùc Phaùp luaät ñöôïc aùp duïng
hieän nay, hình thöùc naøo laø tieán boä nhaát? Taïi sao?
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản