Chương 2: Thiết bị cơ bản trong hệ thống tự động

Chia sẻ: truong44

Tham khảo bài thuyết trình 'chương 2: thiết bị cơ bản trong hệ thống tự động', kỹ thuật - công nghệ, kĩ thuật viễn thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Chương 2: Thiết bị cơ bản trong hệ thống tự động

HA NOI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
HA
DE.MECHINERY TECHNOLOGY
MECHANICAL ENGINEERING


CHƯƠNG 2: CÁC THIẾT BỊ CƠ
BẢN TRONG HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG
Các thiết bị cơ bản trong HTTĐ
Các
Thành phần cơ bản
Thành

1. Mô hình hóa
2. Cơ cấu chấp hành
3. Thiết bị điều khiển
4. Cảm biến
2. Cơ cấu chấp hành
2.
Là các thiết bị thực hiện dưới tác động củatín hiệu điều khiển
Phân loại theo nguồn năng lượng sử dụngCơ cấu chấp hành thủy lực
Cơ cấu chấp hành khí nén
Cơ cấu chấp hành điện (rơ-le)
Phân lạo theo dải năng lượngCơ cấu chấp hành năng lượng thấp: màn hình
LCD, diot quang, nhiệt điện trở…
Cơ cấu chấp hành năng lượng
trung bình: nam châm điện, động
cơ điện, xilanh khí nén…
Thiết bị truyền động: băng tải, vít
me bi….
Thiết bị chuyên dụng: robot, máy
hàn,…
2.1 Cơ cấu chấp hành thủy lực, khí nén
2.1
øng dông xi lanh khÝ nÐn ® dÉn ®
Ó éng tay robot trong
hÖ thèng s¶n xuÊt tù ®éng. 1-7 lµ c¸c chuyÓn ® éng ® Ó
®ãng hép
Xilanh thủy lực
Xilanh
Xilanh thủy lực
Xilanh
Xi lanh thuû lùc hµnh trình k Ðp mé t ®Çu trôc.
1. Xi lanh; 2. C¸n xi lanh; 3. ®­ê ng dÉn dÇu; 4. P itt«ng;
5, 7. Jo ăng bÞt kÝn; 6 . Lß xo;
Bơm thủy lực
Van thủy lực
Van
2.1.1Các loại bơm thủy lực
2.1.1Các
Biến cơ năng thành năng lượng thủy lựcBơm piston
Bơm cánh quạt
Bơm bánh răng
Bơm cánh gạt
a. Bơm Piston
a.


Tạo áp suất caoCấu tạo đơn giảnNhưng chỉ làm việc một nửa chu kỳKhắc phục: thiết kế bơm nhiềupiston hướng tâm hoặc hướng trục
BÔM PISTON HÀNH TRÌNH ĐƠN
HÀNH
BÔM PISTON NHIỀU PISTON
BÔM
BÔM PISTON HÀNH TRÌNH KÉP
HÀNH
Bơm piston hướng trục cong
Bơm piston hướng tâm
Bơm piston đồng trục
Thường dùng cho mục đích tạo áp lựclàm việc rất cao
lưu lượng yêu cầu thấp.Thiết kế rất đa dạng, lưu lượng thayđổi dễ dàng, thuận tiện cho việc điều
khiển tự động công suất theo phụ tải,
được dùng phổ biến trong các máy
thuỷ lực hiện nay.
b. Bơm cánh gạt
b.
Roto đặt lệch tâm và có rãnh để lắp
cánh gạt
Cánh gạt được tỳ vào bề mặt vỏ bơm
bởi lòxo
Roto đặt lệch tâm nên quay giống như
cam lệch tâm
Sinh ra chu trình hút và nén
BÔM CAÙNH GAÏT
BÔM
Bôm naøy taïo ra
löïc ñaåy nhôø söï
thay ñoåi ví trí
töông ñoái cuûa
caùnh quaït.
Loaïi bôm naøy
khoâng taïo aùp
löïc cao.(hình)
BÔM CAÙN H GAÏT
B ÔM
Tốc độ tối thiểu khi có tải 500-600v/pTốc độ tối đa khi có tải 2000-3000v/pLưu lượng tới 600l/pÁp suất làm việc lên tới 210atÁp suất hút cho phép 0,16 at

Không tạo được áp lực cao
Vật liệu chế tạo: Vật liệu làm cánh gạt cóthể là thép gió P18, thép 20X, thép 40X hoặc
thép làm vòng bi nhiệt luyện đạt độ cứng
62HRC


Động cơ cánh gạt: Kết cấu của động cơ cánhgạt tương tự như bơm cánh gạt nhưng đối
với động cơ yêu cầu lực tỳ của cánh gạt lên
stato phải thường xuyên và đủ lớn
c. Bơm bánh răng
c.
Rẻ tiền, bền, cấu tạo đơn giản. Nhưng hiệusuất thấp, lưu lượng cố định, không thay đổi
được, áp lực làm việc thấp (dưới 200 Bar).
BÔM BAÙNH RAÊNG
BÔM
Taïo ra aùp
suaát vaø löu
löôïng cao .
Baùnh raêng
chuû ñoäng
quay vaø khe
hôû giöõa
caùc raêng
taïo ra buoàng
chöùa daàu.
Bô m b a ù n h ra ê n g

d. Bơm cánh quạt (ly tâm)
d.
Không tạo được áp lực caoThường dùng bơm nước, chất lỏng

2.1.2.Các loại van
2.1.2.Các
Trong mạch van thuỷ lực nằm giữa bơm và cơ
cấu tác động.
Van điều khiển áp suất(presure controlvalves).
Van điều khiển lưu lượng(flow-controlvalves).
Van điều khiển hướng (directional controlvalves): van một chiều, van con trượt, van
kiểm tra, van an toàn…
Van servo (servo valves)

Tín hiệu điều khiển van:
Tính hiệu số(digital signal).
Tín hiệu tương tự(analogue signal).
a. VAN ĐIỀU KHIỂN ÁP SUẤT
a.
Nhóm van điều khiển áp suất chia ra 4 loại với
chức năng khác nhau:
a1.Van an toàn hay van tràn (Rilief valves):
Chức năng: giới hạn áp suất lớn nhất của
mạch, bảo vệ mạch tránh bị quá tải.
a2.Van cân bằng (counterbalance valves):
Chức năng: tạo ra một đối áp để cân bằng với
một tải trọng không cho nó dịch chuyển khi
mạch nghỉ (do ảnh hưởng của trọng lượng).
a3.Van tuần tự (presure sequence valves):
Chức năng: cho phép sự làm việc theo thứ tự
trước sau của các cơ cấu tác động khi đạt
ngưỡng áp suất cài đặt.
a4.Van giảm áp(presure-reduccing valves):
Chức năng: giảm áp suất để cấp cho các
mạch có yêu cầu áp suất làm việc khác nhau
với cùng 1 nguồn chung.
a1.Van an toàn
a1.
Chức năng: cài đặt áp suất lớn nhất chomạch và bảo vệ quá tải cho mạch.
( ống xả)
(điều khiển)
Các ứng dụng:
Các
Mạch có 2 van an toàn bảo vệ xy lanh thuỷlực
a2. Van cân bằng
a2.
Chức năng là tạo ra một đối áp để cân bằng
với một tải trọng không cho nó dịch chuyển
khi mạch nghỉ (do ảnh hưởng của trọng
lượng).
Van cân bằng thông thường.

Van cân bằng có điều khiển(over-centervalve).
a3.Van tuần tự
a3.Van
Chức năng cho phép sự làm việc theo thứ tự
trước sau của các cơ cấu tác động khi đạt
ngưỡng áp suất cài đặt.
a4. Van giảm áp
a4.
Chức năng giảm áp suất để cấp cho các
mạch có yêu cầu áp suất làm việc khác nhau
với cùng 1 nguồn chung.
b.Van điều khiển lưu lượng(flow-control
b.
valves)
valves)

Chức năng: điều chỉnh lưu lượng vào ra củamạch thủy lực.
Lưu lượng chảy qua van theo qui luật

q = k .x. ∆ p
c. Van điều khiển hướng (DIRECTIONAL CONTROL
DIRECTIONAL
VALVES)
VALVES)


Chức năng: điều khiển hướng chuyểnđộng của chất lỏng


Van một chiểu (check valves)
Van phân phối kiểu nắp đậy (popeet valves)
Van phân phối kiểu con trượt (sliding spool-
type)
C1. Van một chiều (check valves)
C1.
Van một chiều thông thường: chỉ cho dòngdầu đi theo một chiều:
Van một chiều có điều khiển

Công nghệ và mạch ứng dụng van một chiều
làm chức năng van cân bằng
Van một chiều có đường dầu rò

c2.Van phân phối kiểu nắp đậy
c2.Van
Van phân phối kiểu đẩy

Ưu điểm:
Độ kín khít cao
Tuổi thọ cao
Tác động nhanh
Nhược điểm:
Chế tạo phức tạp
Hạn chế lưu lượng qua van
Khó đạt nhiều vị trí thường 2 vị trí
c2.Van phân phối kiểu con trượt
c2.Van
Van phân phối kiểu con trượt (Sliding spool-type directional control valves)
Ưu điểmChế tạo dễ
Lưu lượng qua van lớn
Có thể đạt nhiều vị trí
Nhược điểmĐộ kín khít không cao do có trượt
Làm việc dễ mòn do đó tuổi thọ không cao
Do có ưu điểm lớn nên được dùng rất phổ
biến
Hình dáng chung van 4 cửa điều khiển điện
Các tiêu chuẩn để xác định một van phân phối
Các

Số cửa: 2,3,4,5 cửa ký hiệu bằng chữ cái P, A,B, T hay số 1, 2, 3, 4, 5
Số vị trí: có 2 hoặc 3 vị trí mỗi vị trí ký hiệubằng một ô vuông 2/2, 3/2, 4/2, 4/3, 5/2, 5/3
Trạng thái ổn địnhKiểu điều khiểnVị trí giữa cửa van 3 vị trí

Tác động điện
Tác
b)
c)
d)
a)
Hình 2.49 Caáu taïo van 3/2 e)

vaø kí hieäu
b)
a)c)
Hình 2.50 Caáu taïo van 5/2 vaø kí
hieäu
Van 5/2 ñieàu khieån baèng
ñieän
2.2 Cơ Cấu ñoäng cô ñieän
Tro n g c a ù c h e ä t h o á n g ñ ie à u


k h ie å n töï ñoäng , ñ ie à u
k h ie å n ñ o ä n g c ô n h a è m ñ a ït
caùc ye âu caàu s au :
- Ña ït ñ o ä c h ín h x a ù c v e à s o á


voøng quay hoaë c g oùc quay.
- Ño å i c h ie à u ñ o ä n g c ô v a ø


haõm ñoäng cô nhanh.
- Th a y ñ o å i t o á c ñ o ä d e ã


d a ø n g v a ø c h ín h x a ù c .
Ca ù c lo a ïi ñ o ä n g c ô ñ ie ä n
thöôøng duøng

- Ñoäng cô moät chieàu
-Ñoäng cô böôùc (Stepping
Motor).
- Ñoäng cô Servo
(Servomotor).
2.2.1.Ñoäng cô moät chieàu
2.2.1.Ñoäng

Ñieàu khieån toác ñoä cuûa ñoäng cô moät chieàuDC
Döøng ñoäng cô ñieän moät chieàu DCÑaûo chieàu quay cuûa ñoäng cô moät chieàu kíchtöø ñoäc laäp
Tuú c¸ch ® d© giữa phÇn c¶m so víi phÇn
Êu y
øng, ta cã những lo¹i ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu
kh¸c nhau :
•đéng c¬kÝch tõ nèi tiÕp
•đéng c¬kÝch tõ song song
•đéng c¬kÝch tõ hæn hîp
S¬® c¸c lo¹i ®
å éng c¬®iÖn mét chiÒu
Ñieàu khieån toác ñoä cuûa ñoäng cô moät chieàuDC
U − Ir
n=

U - điÖn ¸p c ung c Êp c ho phÇn ø ng ;I - C−ê ng ®é dßng ®iÖn c ña phÇn ø ng ;r - điÖn trë tro ng c ña phÇn ø ng ;Φ - Tõ th«ng ;E - S ø c ph¶n ®iÖn ®é ng phÇn ø ng .C¸c quan hÖ c ¬ b¶n c ña ®é ng c ¬ ®iÖn mé t c hiÒu lµ :

Muè n ®iÒu c hØnh tè c ®é ®é ng c ¬ ®iÖn
m é t c hiÒu c hó ng ta c ã thÓ thùc hiÖn b»ng
hai c ¸c h :
h ai
- Thay ®æ i tõ th«ng Φ, th«ng qua viÖc
th«ng
®iÒu c hØnh ®iÖn ¸p dßng kÝc h tõ . Tro ng
tr-ê ng hîp giữ n g uyªn ®iÖn ¸p phÇn ø ng U,
gi
tăn g tè c ®é tõ 0 ®Õn tè c ®é ®Þnh mø c , thì
ng thì
c «ng s uÊt kh«ng ®æ i c ßn mo me n g i¶m
the o tè c ®é .
- điÒu c hØnh ®iÖn ¸p phÇn ø ng . Tro ng tr-
đ iÒu
ê ng hîp tõ th«ng kh«ng ®æ i, khi t¨ng tè c
®é tõ 0 ®Õn tè c ®é ®Þnh mø c thì m «me n s Ï
thì
kh«ng ®æ i, c ßn c «ng s uÊt tăng the o tè c ®é .
tăng
2.2.2.Ñoäng cô böôùc
2.2.2.Ñoäng
a . đé ng c ¬ b iÕn trë tõ
b . đé ng c ¬ ®¬n c ùc
c . đé ng c ¬ hai c ùc
d . đé ng c ¬ nhiÒu p ha
2.2.3.Ñoäng cô Servo (Servomotor).
2.2.3.Ñoäng
đé ng c ¬ s e rvo mé t c hiÒu
+
Maïch ñieàu khieånEncoder
Hình 2.41 Sô ñoà ñieàu khieån servomoto
2.3.Caùc loaïi ly hôïp
2.3.Caùc

Li hôïp ñóa ma saùt khí neùn


Li hôïp ñóa ma saùt thuûy löïc


Li hôïp ñóa ma saùt ñieän töø

2.1.Li hôïp ñóa ma saùt khí
neùn

Ñóa ma saùt
Khí neùn


Truïc chuû ñoäng Truïc bò
ñoäng

Piston

Kyù hieäu
3.2.Li hôïp ñóa ma saùt thuûy löïc
3.2.LiÑóa ma saùt


Daàu eùp
Truïc chuû ñoäng
Truïc bò ñoäng
Choát Piston
2.3.Li hôïp ñóa ma saùt ñieän töø

Nguoàn ñieän vaøo
Naép

Choát
Naép töø


Truïc chuû Truïc bò ñoäng
ñoäng

Ñóa ma saùt
Cuoän töøKyù hieäu
3ø THIEÁT BÒ ÑIEÀU
KHIEÅN
KHIEÅN
Thieát bò ñieàu khieån trong heä
thoáng töï ñoäng laøm nhieäm vuï thu
thaäp caùc thoâng tin töø caûm bieán,
töø chöông trình ñieàu khieån, töø caùc
phaàn töû ñieàu khieån baèng tay sau
ñoù xöû lyù caùc thoâng tin ñoù theo
moät thuaät toaùn ñònh tröôùc vaø ra
leänh cho cô caáu chaáp haønh thao
taùc ñuùng trình töï coâng ngheä.
PHAÂN LOAÏI THIEÁT BÒ ÑIEÀU KHIEÅN THEO CAÁU
TAÏO
TAÏO

1- ÑIEÀU KHIEÅN BAÈNG CÔ KHÍ
2- ÑIEÀU KHIEÅN BAÈNG KHÍ NEÙN
3- ÑIEÀU KHIEÅN BAÈNG CÔ –
ÑIEÄN
4- ÑIEÀU KHIEÅN BAÈNG ÑIEÄN
TÖÛ
5- HEÄ THOÁNG ÑIEÀU KHIEÅN
PLC
6- VI XÖÛ LYÙ VAØ VI ÑIEÀU
KHIEÅN
3.1- ÑIEÀU KHIEÅN BAÈNG CÔ KHÍ
3.1-Baùnh raêng truïc Truïc cam
Cam ñieàu khieån
camTruïc truyeàn ñoäng

Truïc coâng
taùc


Ñoäng cô Li
hôïp

Ñieàu khieån baèng cam
3.2- ÑIEÀU KHIEÅN BAÈNG KHÍ NEÙN
3.2-
a) b)
Maïch khí neùn
Maïch
3.3- ÑIEÀU KHIEÅN BAÈNG ĐIỆN

RÔLE
RÔLE
Rôle laø loaïi khí cuï töï ñoäng duøng
ñeå khôûi ñoäng moät thieát bò hay
moät quaù trình naøo ñoù. Nhieäm vuï
chuû yeáu laø duøng ñeå ñoùng, môû
caùc tieáp ñieåm nhaèm ñieàu khieån
vaø baûo veä.
Moät rôle ñaït chaát löôïng toát phaûi
ñaït caùc yeâu caàu sau : Khoâng
hoûng hoùc khi laøm vieäc, taàn soá
ñoùng môû cao, toác ñoä ñoùng môû
MOÄT SOÁ LOAÏI RÔLE THÔØI
GIAN CUÛA HAÕNG OMRON

RÔLE KYÕ THUAÄT RÔLE
SOÁ THÖÔØNG
COÂNG TAÉC HAØNH TRÌNH
COÂNG

Laø coâng taéc duøng ñeå thöïc
hieän thao taùc chuyeån ñoåi trong
caùc maïch ñieàu khieån theo tín
hieäu haønh trình cuûa cô caáu
caàn ñieàu khieån.
Noù coù theå ñoùng hoaëc mô û khi
boä phaän di ñoäng cuûa maùy
thöïc hieän moät haønh trình nhaát
ñònh.(Hình)
MOÄT SOÁ LOAÏI COÂNG TAÉC
HAØNH TRÌNH CUÛA HAÕNG
OMRON
3.5.THIEÁT BÒ ÑIEÀU KHIEÅN THEO CHÖÔNG TRÌNH
3.5.THIEÁT
LOGIC(Programmable Logic Control): PLC
LOGIC(Programmable
Caáu taïo toång quaùt cuûa PLC
Hình daùng PLC cuûa Omron
CAÙC BOÄ PHAÄN CHÍNH CUÛA
PLC
PLC

* MOÂ ÑUN NGUOÀN
* MOÂ ÑUN ÑÔN VÒ XÖÛ LYÙ TRUNG TAÂM
(CPU)

* MOÂ ÑUN BOÄ NHÔÙ CHÖÔNG TRÌNH
* MOÂ ÑUN ÑAÀU VAØO
* MOÂ ÑUN ÑAÀU RA
* MOÂ ÑUN PHOÁI GHEÙP
* MOÂ ÑUN CHÖÙC NAÊNG PHUÏ

MOÂ ÑUN ÑAÀU VAØO


 * MOÂ ÑUN ÑAÀU VAØO COÙ NHIEÄM VUÏ ÑÖA CAÙC
TÍN HIEÄU TÖØ BEÂN NGOAØI VAØO TRONG PLC. MOÂ
ÑUN NAØY COÙ NHIEÀU ÑAÀU VAØO : 8 - 16 - 24 - 32. * TAÏI MOÃI ÑAÀU VAØO COÙ MOÄT ÑIOÁT PHAÙT
SAÙNG (LED) ÑEÅ BAÙO HIEÄU SÖÏ COÙ MAËT CUÛA TÍN
HIEÄU VAØO.


 * THOÂNG THÖÔØNG TÍN HIEÄU ÑAÀU VAØO NHAÄN
ÑÖÔÏC TÖØ CAÛM BIEÁN.
MOÂ ÑUN ÑAÀU RA


 * MOÂ ÑUN ÑAÀU RA COÙ CAÁU TAÏO TÖÔNG TÖÏ MOÂ
ÑUN ÑAÀU VAØO, THOÂNG TIN ÑAÀU RA LAØ DOØNG
ÑIEÄN ÑÖÔÏC CHUYEÅN TÔÙI CAÙC BOÄ PHAÄN KÍCH
HOAÏT CHO MAÙY LAØM VIEÄC NHÖ : RÔLE, CUOÄN
TÖØ, VAN…


* ÑAÀU RA CUÕNG COÙ CAÙC ÑIOÂT PHAÙT
QUANG(LED) GIUÙP QUAN SAÙT ÑIEÄN THEÁ RA.


 * SOÁ LÖÔÏNG ÑAÀU RA THÖÔØNG ÍT HÔN SOÁ LÖÔÏNG
ÑAÀU VAØO VÌ LYÙ DO NHIEÄT HOAËC ÑIEÄN.
MOÂ ÑUN PHOÁI GHEÙP *MOÂ ÑUN PHOÁI GHEÙP DUØNG ÑEÅ NOÁI PLC VÔÙI
CAÙC THIEÁT BÒ BEÂN NGOAØI NHÖ MAØN HÌNH,
THIEÁT BÒ LAÄP TRÌNH (MAÙY VI TÍNH) HOAËC VÔÙI
PANEN MÔÛ ROÄNG.


 * NHIEÀU KHI PHAÛI GHEÙP THEÂM NHÖÕNG THEÛ
ÑIEÄN TÖÛ PHUÏ ÑAËC BIEÄT ÑEÅ TAÏO RA CAÙC
CHÖÙC NAÊNG PHUÏ NGOAØI CHÖÙC NAÊNG LOGIC
CAÙC CHÖÙC NAÊNG CUÛA PLC

 - THU NHAÄN CAÙC TÍN HIEÄU ÑAÀU VAØO VAØ TÍN
HIEÄU PHAÛN HOÀI TÖØ CAÛM BIEÁN.


 - LIEÂN KEÁT, GHEÙP NOÁI LAÏI VAØ ÑOÙNG MÔÛ
MAÏCH PHUØ HÔÏP VÔÙI CHÖÔNG TRÌNH.


 - TÍNH TOAÙN VAØ SOAÏN THAÛO CAÙC LEÄNH ÑIEÀU
KHIEÅN TREÂN CÔ SÔÛ SO SAÙNH CAÙC THOÂNG TIN
THU ÑÖÔÏC.


 * PHAÂN PHAÙT CAÙC LEÄNH ÑIEÀU KHIEÅN ÑOÙ ÑEÁN
CAÙC ÑÒA CHÆ THÍCH HÔÏP.
NHÖÕNG ÖU ÑIEÅM KHI SÖÛ DUÏNG PLC

 * CHUAÅN BÒ HOAÏT ÑOÄNG NHANH.

 * ÑOÄ TIN CAÄY CAO VAØ KHOÂNG CAÀN BAÛO
DÖÔÕNG.
 * DEÃ DAØNG THAY ÑOÅI HOAËC SOAÏN THAÛO
CHÖÔNG TRÌNH.
 * DEÃ DAØNG VAØ NHANH CHOÙNG CHOÏN LÖÏA PLC
PHUØ HÔÏP VÔÙI YEÂU CAÀU.
 * XÖÛ LYÙ DÖÕ LIEÄU TÖÏ ÑOÄNG.

 * TIEÁT KIEÄM KHOÂNG GIAN.

 * KHAÛ NAÊNG TAÙI TAÏO DEÃ DAØNG.

 * NHIEÀU CHÖÙC NAÊNG.
CAÙC PHÖÔNG PHAÙP LAÄP TRÌNH PLC

 1- PHÖÔNG PHAÙP BAÛNG LEÄNH
(STATEMENT LIST : STL).

 2- PHÖÔNG PHAÙP LÖU ÑOÀ ÑIEÀU KHIEÅN
( CONTROL SYSTEM FLOW : CSF ).

 3- PHÖÔNG PHAÙP BIEÅU ÑOÀ BAÄC THANG
(LADDER CHART : LAD) .
MINH HOÏA VEÀ CAÙC PHÖÔNG PHAÙP LAÄP TRÌNH CHO PLC
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản