Chương 3 bài 1 Định lí Talet trong tam giác – Chương trình Toán 8

Chia sẻ: 01peli

Giúp HS nắm được định nghĩa về tỉ số của hai đoạn thẳng, định nghĩa về đoạn thẳng tỉ lệ, nắm vững nội dung của định lý Talet, vận dụng định lý Talet để tính độ dài đoạn thẳng.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Chương 3 bài 1 Định lí Talet trong tam giác – Chương trình Toán 8

BÀI GIẢNG HÌNH HỌC 8

CHƯƠNG 3 – BÀI 1:

ĐỊNH LÍ TALET
TRONG TAM GIÁC
Trong thực tế
ta thường gặp
những hình có
hình dạng như
nhau nhưng
kích thước có
thể khác nhau.
A
Những hình
như thế gọi là
H
những hình
đồng dạng.
B C I K
Tuần 20 Môn hình học 8
Chương III: TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG

Tiếp theo chuyên đề về tam giác, chương này
chúng ta sẽ học về tam giác đồng dạng mà cơ sở
của nó là định lí Talét.
Nội dung của chương gồm
-Định lí Talét ( thuận, đảo, hệ quả )
-Tính chất đường phân giác của tam giác
-Tam giác đồng dạng và các ứng dụng của nó.
-Bài đầu tiên của chương là Định lí Talét trong
tam giác.
Tuần 20 Môn hình học 8
Chương III: TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG

Tiết 37
Bài 1.ĐỊNH LÍ TA-LÉT TRONG TAM GIÁC
1. Tỉ số của hai đoạn
thẳng
Ở lớp 6, ta đã nói đến tỉ số của hai số. Đối
với hai đoạn thẳng ta cũng có khái niệm về
tỉ số. Tỉ số của hai đoạn thẳng là gì?
A B
?1 / 56 /(sgk)
C D

AB 3
Cho AB = 3cm; CD = 5cm; ?
CD 5
EF 5 1
EF = 5dm; NM = 15dm; ? 
NM 15 3
Tỉ số của hai đoạn thẳng là ……………………..
tỉ số độ dài của chúng
…………………………………………………………
theo cùng một đơn vị đo.
…………
Tiết 37
Bài 1. Định lí Ta-lét trong tam giác
1. Tỉ số của hai đoạn thẳng
Định nghĩa
Tỉ số của hai đoạn thẳng là tỉ số độ dài
của chúng theo cùng một đơn vị đo.
Tỉ số của hai đoạn thẳng AB và CD được
AB
kí hiệu là:
CD
ABnghĩa SGK= 5
VD: AB về nhà học thuộc định =
Các em =3cm;CD =5cm; 3  CD
trang 56 CD 5 AB 3
Ví dụ

EF 3
a) Nếu EF = 3 m và GH = 10 m thì =
GH 10
b) Nếu EF = 48 cm và GH = 16 dm thì
EF 48 3 EF 4,8 3
= = hoặc =
16
=
GH 160 10 GH 10

Chú ý: Tỉ số của hai đoạn thẳng
không phụ thuộc vào cách chọn đơn vị đo.
Tiết 37
Bài 1. Định lí Ta-lét trong tam giác
1. Tỉ số của hai đoạn thẳng
Định nghĩa
Tỉ số của hai đoạn thẳng là tỉ số độ dài của
chúng theo cùng một đơn vị đo.
2. Đoạn thẳng tỉ lệ
?2 / 57 /(sgk) A B
C D
Cho bốn đoạn thẳng A' B'
AB, CD, A’B’, C’D’
(hình bên). So sánh C' D'
các tỉ số
AB và A’B’
CD C’D’

Ta có AB = 2
CD 3 AB = A' B'
A' B' = 4 = 2 CD C' D'
C' D' 6 3
Định nghĩa A B
D
C và CD gọi là tỉ
Hai đoạn thẳng AB
lệ với hai đoạn thẳng A’B’ và C’D’, nếu
A' B'
có tỉcó tỉ lệ thức:
nếu lệ thức C' D'
AB A'B' hay AB A'B'
Từ tỉ lệ thức: = hoán vị hai trung
=> =
CD C'D' CD C'D'
thì ta nói hai đoạn thẳng AB và CD tỉ lệ
tỉ được tỉ lệ thức nào?
với hai đoạn CD tỉ lệ với và C’D’.C’D’.
Nếu AB và thẳng A’B’ A’B’ và
AB A'B'
AB = CD
Các em về nhà học thuộc định nghĩa
= C'D'
CD
SGK trang 57 B' C'D'
A'
Ba đoạn thẳng a, b, c tỉ lệ với ba đoạn

thẳng a’, b’, c’ khi :
Tiết 37
Bài 1. Định lí Ta-lét trong tam giác
1. Tỉ số của hai đoạn thẳng
Định nghĩa
Tỉ số của hai đoạn thẳng là tỉ số độ dài của chúng theo cùng một
3.Định lí Ta-lét trong tam
đơn vị đo.
giác
2. Đoạn thẳng tỉ lệ
Định nghĩa :
Hai đoạn thẳng AB và CD gọi là tỉ lệ với hai đoạn thẳng A’B’ và
AB A' B' hay AB = CD
C’D’ nếu có tỉ lệ thức =
CD C' D ' A' B' C' D'

3.Định lí Ta-lét trong tam giác
?3 / 57 /(sgk) A
1
Hãy tính rồi so sánh 2
các tỉ số sau: 3
AB'  4
Đường thẳng a...... AC'
AB
 ....? 


AB'
? định
5 B' C' a
Vẽ AC'  ....?  ABC trên
a ) tam giác AB
ra AC cạnh AB ba
trên 

6B'
AC
C' a

giấy kẻ học sinh. Dựng
đoạn Bthẳng AB’, B’B
AB' 
7
 ....?  8
đường và   B' B ......trên B
B'
b) AB,
và AC'
thẳngAB' ? song
 a C' C
định ra
AC'
C
 ....? 
song C AC baBC, cắt
C' với cạnh
cạnh B  ....? 

đoạn Nhóm 1; 2 làm câu a)
B'

thẳng cạnh AB, AC C' là
hai AB tương B' B ......theo Nhóm 3 làm câu b)
c) C' C


  ứng
? AC C

thứ AC  ....?B’ và C’.
tự tại  AC.
AC’, C’C, và 

AB
Nhóm 4 làm câu c)
Giải ? 3 / SGK / 57 A

Ta có :
AB' 5
  a
AB 8 AB' AC' B' C'
a)  
AC' 5 AB AC

AC 8

AB' 5
 B B’C’// BC C
B' B 3
 AB' AC'
b)  
AC' 5 B' B C' C

C' C 3

B' B 3

AB 8
 B' B C' C
c) C' C

3 AB

AC

AC 8

ABC có B’C’// BC A
B’ AB, C’ AC thì : 1
2
a) AB'= AC' = 1 3
AB AC 4 4
5 B' C' a
b) AB'= AC' = 1 6
B'B C'C 3 7 B' C' a
B'B = C'C = 3 8
c) B B’C’// BC C
AB AC 4
Nếu một đường thẳng song song với một cạnh
của tam giác và cắt hai cạnh còn lại thì
nó định ra trên hai cạnh đó những đoạn
…………………………………………………
thẳng tương ứng tỉ lệ.
Định lí Ta-lét A
Nếu một đường thẳng b
song song với một cạnh c
của tam giác và cắt hai
cạnh còn lại thì nó định B’ B' C’ a
C'
ra trên hai cạnh đó
những đoạn thẳng
tương ứng tỉ lệ. B C’ B’ C
B’C’// BC
Các em về nhà học thuộcB’ AB, C’ AC )
GT ABC, B’C’// BC ( định lí trong SGK
trang 58
KL AB ' AC '
= AB ' = AC ' ; B' B = C 'C
;
AB AC B' B C 'C AB AC
Tính độ dài x trong hình
Ví dụ sau, biết rằng các số trên
hình cùng một đơn vị đo.

Giải
A
Vì MN // BC,
theo định lí Ta-lét ta có: 17 x
ΑΜ ΑΝ x M N
……… hay ……… 17 10 9
= =
ΜΒ ΝC
……… 10
……… 9
B MN// BC C
Þ x= 9 . 17
…… = ………
15 ,3
……
10
Tiết 37
Bài 1. Định lí Ta-lét trong tam giác
1. Tỉ số của hai đoạn thẳng
Định nghĩa : Tỉ số của hai đoạn thẳng là tỉ số độ dài của
chúng theo cùng một đơn vị đo.

2. Đoạn thẳng tỉ lệ
Định nghĩa :Hai đoạn thẳng AB và CD gọi là tỉ lệ với hai đoạn
AB A' B' AB CD
thẳng A’B’và C’D’nếu có tỉ lệ thức: = hay =
CD C' D' A' B' C' D'
3.Định lí Ta-lét trong tam giác
Định lí Ta-lét
Nếu một đường thẳng song song với một cạnh của tam
giác và cắt hai cạnh còn lại thì nó định ra trên hai cạnh
đó những đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ.
?4 / 58 /(sgk)

Tính các độ dài x và y trong hai hình sau:
(các số chỉ kích thước trên mỗi hình có cùng
đơn vị đo.)
C
A
x a 5
3 4
D E y
5 10 D E
3,5
B C B A
a // BC
Hình 1 Hình 2
Giải ?4 / hình 1/ SGK

A
x a
3
Vì a // BC, theo định D E
5 10
lí Ta-lét ta có:
ΑD ΑΕ B
a // BC
C
=
DΒ ΕC Hình 1

3 x 10. 3
hay = => x = =2 3
5 10 5
Giải ?4 hình 2/ SGK

C
Ta có DE // BA (cùng  AC ) 4
Nên theo định lí Ta-lét ta có: 5
y
D E
CD = CE 5 = 4 3,5
hay
DB EA 3,5 EA
B A
3,5.4 Hình 2
=> EA = = 2,8
5
Þ y = CE + EA = 4 + 2,8 = 6,8
1 2
4 3
MỜI BAN CHỌN
CÂU HỎI
Ông là Ta-lét( Thalès)
một phương pháp hết sức
Sơ lược về cuộc đời
đơn giản.Lịch sử kể lại triển
Nhìn lại lịch phát rằng
Taléttoánđược chiều cao của
của đo học, người ta có
thápxem Talét áp dụngtrong
thể đó nhờ là một tính
chất của tam giác đồng
những nhà hình học đầu
dạng.của Hi đã chọn đúng
tiên Ông Lạp.Talét sinh
thời khoảngkhi các tia nắng
vào điểm năm 624 và mất
mặt trời tạo với mặt đấtcông
vào khoảng 547 trước một
góc 450
nguyên,tại thành phố Milê-
Tức thành phố dài bóngnhất
một là khi độ giàu có của
một cổ Hi Lạp, đứng trên
thời vật đặt thẳng
45 mặt đất giải được một bài
Talét đã bằng chính chiều
cao của vật đó. cao của một
toán đo chiều
kim tự tháp Ai Cập bằng
Học thuộc định lí Ta-lét, làm bài tập 1c;
4 ; 5b trang 58; 59 (sgk)
Nghiên cứu bài “Định lí đảo và hệ quả
của định lí Ta-lét”
Thử tìm cách phát biểu mệnh đề đảo
của định lí Ta-lét
Bài tập 4 : Hướng dẫn: Sử dụng
tính chất của tỉ lệ thức.
Bài 4 / 59 / SGK
A
Cho biết
AB ' AC '
= B’ C’
AB AC
Chứng minh rằng: B C
AB' AC '
a) =
B’B AC
BB' CC '
b) =
AB AC
Theo giả thiết ta có
A
AB ' AC '
=
AB AC B’ C’
Aùp dụng tính chất tỉ
lệ thức ta có B C
AB' AC ' AB' AC '
a) = hay = ;
AB - AB' AC - AC ' B’B C’C
AB - AB' AC - AC ' BB' CC '
b) = hay =
AB AC AB AC
A


B' C' a


B B’C’// BC C
CÂU 1: bài 2 / 59 / SGK


Cho biết ΑB = 3
CD 4
và CD = 12 cm. Độ dài của AB là:

a/ 8cm b/ 9cm

c/ 10cm d/ 11cm
CÂU 2: Bài 3 / 59/ (sgk)

Cho biết độ dài của AB gấp
5 lần độ dài của CD và độ
dài của A’B’ gấp 12 lần độ dài của CD. Tỉ
số của hai đoạn thẳng AB và A’B’ là:

a/ 5 12
12 b/
5
c/ 17 d/ Kết quả khác
CÂU 3 : bài 5a / 59 /
SGK

Độ dài x trong hình
bên là: C
N
a/ 28
5
b/ 8,2
B x M 4 A
c/ 2,8 MN // BC
d/ 3,5
Cho biết ΑB = 3 và CD = 12 cm. Độ
CD 4
dài của AB là:
Giải
AB 3 AB 3 3.12
= Þ = Þ AB = = 9(cm)
CD 4 12 4 411
CÂU 2: Bài 3 / 59/ (sgk)
Cho biết độ dài của AB gấp 5 lần độ dài
của CD và độ dài của A’B’ gấp 12 lần độ
dài của CD. Tỉ số của hai đoạn thẳng AB
và A’B’ là:
Giải Chọn CD làm đơn vị đo độ dài của
AB và A’B’, ta có:
AB 5
AB = 5 CD; A' B' = 12 CD Þ =
A' B' 12 22
CÂU 3 : bài 5a / 59 / SGK
C
Vì MN // BC, theo N
định lí Ta-lét ta có: 5
AM AN
=
MB NC B x M 4 A
AM AN
hay = MN // BC
MB AC - AN
4 5 4.3,5
Þ = Þ x = = 2,8
x 8,5 - 5 5 33
Sai rồi, chọn lại bạn ơi!
1 2 4
10 đ

Đúng rồi, chúc mừng bạn!
1
10 đ

Đúng rồi, chúc mừng bạn!
2
10 đ


Đúng rồi, chúc mừng bạn!
3
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản