CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN MUA BÁN HÀNG HOÁ TRONG NƯỚC

Chia sẻ: lelugu

Theo quy định HH được tính theo giá thực tế (giá gốc), tức là HH khi nhập kho hay xuất kho đều được phản ánh trên sổ sách theo giá thực tế. Giá gốc ghi sổ của HH nhập kho trong các TH cụ thể được tính như sau: Đối với HH mua ngoài Giá nhập kho HH mua ngoài = CP mua HH

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN MUA BÁN HÀNG HOÁ TRONG NƯỚC

KẾ TOÁN THƯƠNG MẠI
DỊCH VỤ
CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN MUA BÁN
HÀNG HOÁ TRONG NƯỚC
3.1 Kế toán mua hàng
3.1.1 Tính giá hàng mua
- Theo quy định HH được tính theo giá thực tế (giá
gốc), tức là HH khi nhập kho hay xuất kho đều
được phản ánh trên sổ sách theo giá thực tế.
a. Tính giá HH nhập
Giá gốc ghi sổ của HH nhập kho trong các TH
cụ thể được tính như sau:
- Đối với HH mua ngoài
Giá nhập kho HH mua ngoài = CP mua HH
CP mua HH bao gồm: Giá mua (+) các loại thuế
không được hoàn lại + CP vận chuyển, bốc xếp,
bảo quản trong quá trình mua hàng và các CP
khác có liên quan trực tiếp đến việc mua HH (-)
các khoản chiết khấu TM, giảm giá hàng mua.
VD:
Trong kỳ DN thu mua 1 số vật liệu theo tổng
giá thanh toán (bao gồm cả thuế GTGT) là
220 trđ, trong đó thuế GTGT 10% là 20 trđ.
CP vận chuyển, bốc dỡ đã trả bằng tiền mặt
0,525 trđ (trong đó thuế GTGT là 0,025tr).
Đơn vị đã thanh toán toàn bộ tiền hàng bằng
chuyển khoản. Khoản giảm giá hàng mua do
người bán giao hàng chậm được hưởng 1%
là 2,2trđ (trong đó thuế GTGT là 0,2tr) đã
nhận lại bằng tiền mặt.
Giải:
Giá thực tế số vật liệu trên là:
200 + 0,5 – 2 = 198,5 trđ.
b. Tính giá HH xuất
- Giá xuất kho xác định giá thực tế (giá gốc):
sử dụng 1 trong 4 pp xuất kho theo nguyên tắc
nhất quán, nếu có thay đổi phương pháp phải
giải thích rõ ràng trong phần thuyết minh báo
cáo tài chính
PP1:
Phương pháp tính theo giá đích danh: Theo pp
này khi xuất kho VT thì căn cứ vào số lượng
xuất kho thuộc lô nào và đơn giá thực tế của lô
đó để tính trị giá vốn thực tế của vật tư xuất
kho
PP2: Phương pháp bình quân gia quyền: Trị giá
vốn thực tế của VT xuất kho được tính căn cứ
vào số lượng VT xuất kho và đơn giá bquân
gia quyền theo cthức:
Trị giá vốn thực tế vật tư xuất kho = Số lượng
vật tư xuất kho x Đơn giá bình quân gia quyền
PP3:
Phương pháp nhập trước, xuất trước
PP4:
Phương pháp nhập sau, xuất trước
3.1 Kế toán mua hàng
3.1.2. Chứng từ KT:
Phiếu Nkho, phiếu Xkho, biên bản kiểm
nghiệm...
3.1.3. Sổ kế toán
- Tại kho: thẻ kho
- Tại quầy, cửa hàng: thẻ quầy hàng là cơ sở để
lập báo cáo hàng bán sau 1 ca
- Tại phòng kế toán
- Kế toán tổng hợp sử dụng TK 156 để theo dõi
về số hiện có và sự biến động
- Kế toán chi tiết: theo dõi từng loại hàng hoá lưu
chuyển qua kho cả về chỉ tiêu hiện vật và chỉ
tiêu giá trị
- Kế toán chi tiết hàng tồn kho được tiến hành
3.1.4. Tài khoản sử dụng:
TK 156
3.1.5. Phương pháp hạch toán một số nghiệp
vụ kinh tế phát sinh:
1. Mua hàng trong nước
Nợ TK 1561
Nợ TK 133
Có TK 111,112
Chi phí phát sinh:
Nợ TK 1562
Nợ TK 133
Có TK 111,112
3.1.5. Phương pháp hạch toán một số nghiệp
vụ kinh tế phát sinh:
2. Nhập khẩu
Nợ TK 156
Có TK 111,112
- Thuế nhập khẩu
Nợ TK 156
Có TK 3333
- Thuế tiêu thụ đặc biệt
Nợ TK 156
Có TK 3332
- Thuế GTGT
Nợ TK 133
Có TK 33312
3.1.5. Phương pháp hạch toán một số nghiệp
vụ kinh tế phát sinh:
3. Nhận được hoá đơn của người bán cuối kỳ
hàng chưa về nhập kho
Nợ TK 151
Nợ TK 133
Có TK 111,112
Sau đó hàng về
Nợ TK 156
Có TK 151
Chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán
Nợ TK 111,112
Có TK 156
Có TK 133
4. Trường hợp hàng về nhập kho nhưng
chưa nhận được hoá đơn DN nhập kho
theo giá tạm tính:
Nợ TK 156/ Có TK 331
Khi nhận dược hoá đơn kế toán điều chỉnh
giá thực tế trên hoá đơn với giá tạm tính:
a. Nếu giá TTế > giá tạm tính:
b. Nếu giá TTế < giá tạm tính:
3.1.5. Phương pháp hạch toán một số nghiệp
vụ kinh tế phát sinh:
5. Thuê ngoài gia công
Nợ TK 154
Có TK 156
Chi phí gia công chế biến
Nợ TK 154
Nợ TK 133
Có TK 111,112
Khi gia công xong nhập lại kho
Nợ TK 156
Có TK 154
3.1.5. Phương pháp hạch toán một số nghiệp
vụ kinh tế phát sinh:
6. Phát hiện thiếu chưa rõ nguyên nhân
Nợ TK 1381
Có TK 156
7. Phát hiện thừa
Nợ TK 156
Có TK 3381
3.2. Kế toán bán hàng
3. 1.Khaùini   doanh hu:
2.     eäm veà  t
Doanh hu aø oång  aù r caùc ôï ch  nh eá 
t l t gi tò  l ií ki t doanh 
nghi t ñöôï tong  keá oaùn,phaùtsi t
eäp hu  c r kyø  t     nh öø 
caùc  tñoäng 
hoaï  saûn xuaát  nh 
,ki doanh hoâng höôøng 
t t
cuûa doanh  eäp,goùp 
nghi   phaàn aøm aêng 
l t voán chuû 
sôû höõu.
• 3. 2.
2. Nguyeân aéc  t
t keá oaùn:
• + Doanh hu  chiphíl quan 
t vaø     i eân  ñeán cuøng   
moät
gi dòch 
ao  phaûiñöôï ghinhaän 
  c    ñoàng hôøit
t  heo 
nguyeân aéc 
t phuø  p  phaûit naêm aøi
hôï vaø   heo  t  
chính.
• +     
Chæ ghinhaän doanh hu r kyø  t
t tong  keá oaùn    khi
thoûa maõn ñoàng hôøicaùc  eàu  eän   
t   ñi ki ghinhaän 
doanh hu 
t baùn haøng,doanh hu 
  t cung  caáp 
dòch   
vuï
t ân thủ Chuaån  c  t
u möï keá oaùn  14 Doanh hu 
soá  “ t
vaø hu 
t nhaäp  khaùc”vaø  ñònh 
  quy  cuûa Cheá ñoä 
keá oaùn  eän 
t hi haønh.Khikhoâng hoûa 
    t maõn caùc 
ñi ki ghinhaän 
eàu  eän    doanh hu 
t khoâng  ch oaùn 
haï t
vaøo aøikhoaûn 
t   doanh hu.
t
• 3. 2.
2. Nguyeân aéc  t
t keá oaùn:
+ Khihaøng 
    hoùa hoaëc dòch    c r ñoåiñeå aáy 
vuïñöôï tao    l
haøng hoùa hoaëc 
dòch   öông öïveà 
vuït t   baûn  chaátvaø 
 
gi tò hìvi tao    khoâng  c   aø   
aù r t   eäc r ñoåiñoù  ñöôï coil moät
gi dòch aï r doanh hu  khoâng  c   
ao  t o a  t vaø  ñöôï ghinhaän 
l doanh hu.
aø  t
+ Doanh hu keå  doanh hu     
  t ( caû  t noäiboä)phaûit doõi
 heo   
reâng  eätt t
i bi  heo öøng oaï 
l idoanh hu.
t
Tr t
ong öøng oaï 
l idoanh hu aï  c   i  heo öøng 
t l iñöôï chiteátt t
t doanh hu 
höù  t nhaèm  c    vi xaùc 
phuï vuïcho  eäc  ñònh ñaày 
ñuû,chí xaùc   
  nh  keátquaû  nh 
ki doanh heo 
t yeâu  caàu 
quaûn yù  tñoäng 
l hoaï  saûn xuaátki doanh  l
  nh  vaø aäp 
baùo caùo   
keátquaû  nh 
ki doanh  cuûa doanh  eäp.
nghi
• 3. 2.
2. Nguyeân aéc  t
t keá oaùn:
• + Neáu r kyø  t
tong  keá oaùn  phaùtsi caùc 
  nh  khoaûn 
gi töø 
aûm r doanh hu 
t baùn  haøng  cung 
vaø  caáp dòch 
vuït  
 hìphaûiñöôï haï t
  c  ch oaùn i reâng  eät 
bi .Caùc 
khoaûn  aûm r doanh hu  c í töø 
gi töø  t ñöôï tnh r vaøo 
doanh hu   
t ghinhaän  ñaàu  xaùc 
ban  ñeå  ñònh  doanh 
t t
hu huaàn aøm 
l caên  xaùc 
cöù  ñònh   
keátquaû  nh 
ki
doanh cuûa  keá oaùn.
kyø  t
• + Veà 
  nguyeân aéc,cuoáikyø  t
t     keá oaùn,doanh 
 
nghi phaûixaùc 
eäp    ñònh   
keátquaû  tñoäng 
hoaï 
SXKD.Toaøn  doanh hu huaàn höï hi tong 
  boä  t t t c  eän r
kyø  t
keá oaùn  c   
ñöôï keátchuyeån  vaøo  911 
TK  – 
“Xaùc ñònh   
keátquaû  nh 
ki doanh”  .Caùc aøikhoaûn 
t  
thuoäc oaï aøikhoaûn 
l it   doanh hu 
t khoâng  soá 
coù  dö 
cuoáikyø.
 
• 3. 3. eàu  eän   
2. Ñi ki ghinhaän  doanh hu:
t
• + Doanh hu 
t baùn  haøng  c   
ñöôï ghinhaän   khiñoàng 
t  hoûa  aõn aátcaû 
hôøit m t   naêm  5)ñi ki
(   eàu  eän 
sau: 
•(  
1)Doanh  eäp  chuyeån  ao 
nghi ñaõ  gi phaàn ôùn uûi
l r  
r vaø ôï ch 
o  l ií gaén i vôùiquyeàn  höõu 
leàn    sôû  saûn 
phaåm  hoaëc haøng  hoùa  ngöôøimua;
cho   
•(  
2)Doanh  eäp 
nghi khoâng  coøn naém  öõ 
gi quyeàn 
quaûn yù 
l haøng  hoùa  ngöôøisôû 
nhö    höõu  haøng 
hoùa hoaëc quyeàn  eåm 
ki soaùthaøng 
  hoùa; 
•(  
3)Doanh hu  c 
t ñöôï xaùc  ñònh öông   
t ñoáichaéc 
chaén; 
•(  
4)Doanh  eäp  t ñöôï hoaëc  t ñöôï
nghi ñaõ hu  c  seõ hu  c 
l ií ki t t gi dòch 
ôï ch  nh eá öø  ao  baùn haøng;
•(  
5)Xaùc ñònh  c     i quan 
ñöôï chiphíl eân  ñeán  ao 
gi dòch 
baùn haøng.
• 3. 3. eàu  eän   
2. Ñi ki ghinhaän  doanh hu:
t
+ Doanh hu 
t cung  caáp dòch    c   
vuïñöôï ghinhaän   
khi
thoûa  aõn aátcaû 
m t   boán 4)ñi ki sau:
(   eàu  eän 

1)Doanh hu  c 
t ñöôï xaùc  ñònh öông   
t ñoáichaéc chaén; 
(   khaû 
2)Coù  naêng hu  c ôï ch  nh eá öø  ao 
t ñöôï l ií ki t t gi
dòch cung caáp dòch     
vuïñoù;

3)Xaùc ñònh  c 
ñöôï phaàn  coâng  eäc  hoaøn 
vi ñaõ 
thaønh vaøo ngaøy aäp 
l Baûng  Caân    t
ñoáikeá oaùn;  

4)Xaùc ñònh  c     
ñöôï chiphíphaùtsi cho  ao 
  nh  gi dòch  vaø 
chiphíñeå 
    hoaøn haønh  ao 
t gi dòch cung caáp dòch 
vuïñoù.
 
• 3. 4.Chöùng öø:
2.   t
– Hoùa  GTGT,hoùa  baùn 
ñôn    ñôn  haøng
– Baûng  haøng   
keâ  göûibaùn  teâu huï
ñaõ i t
– Caùc  chöùng öø hanh oaùn:phi t   aáy 
t t t   eáu hu,gi
baùo Ngaân  haøng…
• 3. 5.Soå 
2.   saùch:  
• +  chiteát  chiteátbaùn 
Soå   i :Soå   i   haøng,hoaëc 
  Soå 
NhaätKyù 
  baùn  haøng.  t
 Keá oaùn  chiteátcho 
môû   i  
t
öøng oaï  tñoäng:baùn 
l ihoaï    haøng hoùa,baùn 
 
t
haønh  phaåm,cung 
  caáp dòch   neáu 
vuï( caàn 
seõ 
môû   i  heo öøng oaï 
chiteátt t l ihaøng  hoùa,t
 haønh 
phaåm,dòch    doanh  eäp  t c  eän)
  vuïmaø  nghi ñaõ höï hi .
• +  t
Soå oång  p:(
hôï  Tuyø huoäc 
t vaøo  nh höùc 
hì t keá 
t
oaùn  duï – 
söû  ng  Töông öïnhö 
t   nhöõng  chöông 
töôùc)
r .
• 3. 6.Taøi hoaûn öû  ng:
2.     k s duï
• (    hoaûn  “ hu 
1)Taøik 511 Dt baùn  haøng ung aáp  h uï
c c dòc v ”
• ­Keátc v noäi
   aáu aø    dung 
phaûn aùnh uûa  511 
c TK 
• TK  c 5  c 2
511 où  TK aáp 
• +  5111:Doanh hu 
TK    t baùn  haøng hoùa:s duï c y c
 öû  ng huû eáu ho 
c   knh 
aùcDN i doanh  haøng hoùa,v  ö.
 aätt
• +  5112:Doanh hu 
TK    t baùn haønh 
t phaåm:s duï ôû aùcDN 
 öû  ng  c  
s x  aätc    oâng  eäp,noâng  eäp,x  
aûn uaátv  haátnhö:c nghi   nghi  aây
l   nghi  
aép,ngö  eäp,l nghi
aâm  eäp.
• +  5113:Doanh hu ung aáp  h uï öû  ng ho aùc
TK    t c c dòc v :s duï c c  
ngaønh  dòc v     ao hoâng aän aûiböu  eän,du 
KD  h uïnhö:gi t v t , ñi  
 
òc   uïc c   ụ hoa  ck õ huaät
l h,dv  oâng oäng,dv k hoï y t .
• +  5114:Doanh hu r  aáp,tôïgi  
TK    t tôïc  r   aù:duøng  phaûn 
ñeå  aùnh 
c  hoaûn 
aùck phaûihu öø r  aáp,tôïgi c Nhaø 
  t tôïc  r   aù uûa 
t nöôùck  
 hi
doanh  eäp höï  eän aùcnhi v  ung aáp 
nghi t chi c   eäm uïc c haøng 
hoùa,dòc v  heo eâu aàu uûa 
  h uït y c c Nhaø  nöôùc.
• TK    t BĐS đầu tư
+  5117:Doanh hu 
• 3. 6.Taøikhoaûn  duï
2.     söû  ng:
Ghichuù:
 
­Ñoáivôùiñôn  tnh hueá 
      vò í t GTGT heo 
t phöông  phaùp 
khaáu r t
töø hueá hìdoanh hu 
t  t phaûn  aùnh vaøo  511 
TK 
ñöôï tnh heo  aù 
c í t gi baùn  chöa  t
coù hueá GTGT,bao 
  goàm 
caû   hu  phít t
phuït vaø   hu heâm  beân ngoaøigi baùn 
  aù 
(neáu    doanh  eäp  c 
coù)maø  nghi ñöôï höôûng.
­Ñoáivôùiñôn  tnh hueá 
      vò í t GTGT heo 
t phöông  phaùp r c 
töï
teáp,hoaëc 
i   caùc  vò  nh 
ñôn  ki doanh  saûn phaåm,haøng 
 
hoaù,dòch   
  vuïkhoâng huoäc   öôï chòu hueá 
t ñoáit ng  t
GTGT hìdoanh hu 
t  t phaûn  aùnh vaøo  511 oång  aù 
TK  t gi
thanh oaùn  goàm hueá  caùc 
t bao  t vaø  khoaûn   hu,phí
phuït    
t t
hu heâm ngoaøigi baùn neáu    cô  ki
  aù  ( coù)maø  sôû  nh 
doanh  c 
ñöôï höôûng.
• 3. 6.Taøikhoaûn  duï
2.     söû  ng:
(   
2)Taøikhoaûn  “Doanh hu   
512  t noäiboä”
Taøikhoaûn 
  naøy duøng  phaøn 
ñeå  aùnh doanh hu 
t cuûa 
moätsoá 
  saûn  phaåm,haøng 
  hoùa,dòch  ,l vuïteâu 
  vuï ao   i
t  r noäiboä  öõa 
huïtong    gi caùc  vò r c huoäc r
ñôn  töï t tong 
cuøng   
moätcoâng y,t
t  oång 
coâng y,..haï t
t  .  ch oaùn 
ngaønh.
TK  coù  TK 
512  3  caáp  2
+  5121:Doanh hu 
TK    t baùn haøng hoùa
+  5122:Doanh hu 
TK    t baùn haønh 
t phaåm
+  5123:Doanh hu 
TK    t cung caáp dòch vuï
3. 7.Moätsoá  eäp    nh eá 
2.     nghi vuïki t phaùtsi chuû    nh  yeáu:
•  1)Caên  vaøo 
(  cöù  hoùa  GTGT 
ñôn  phaûn aùnh doanh hu 
t
baùn haøng phaùtsi
  nh
• NôïTK        :Toång  aù hanh oaùn
  111,112,113,131   gi t t
• Coù  511:Doanh hu 
TK    t baùn  haøng
• Coù  33311:Thueá 
TK    GTGT  ñaàu a
r
• Neáu  tực tiếp:
PP r Toång  aù hanh oaùn  goàm 
gi t t bao  caû 
thueá
• NôïTK       
  111,112,113,131
• Coù  511
TK 
• ( Phaûn 
2) aùnh r gi voán haønh 
tò  aù  t phaåm xuaátbaùn 
  ñaõ 
xaùc ñònh i t
teâu huï
• NôïTK  –  aù 
  632  Gi voán  haøng baùn
• Coù  156  t gi t c eá 
TK  – heo  aù höï t xuaátkho  
• Hoaëc  TK  – heo  aù haønh höï t saûn 
Coù  154  t gi t t c eá  phaåm 
3. 7.Moätsoá  eäp    nh eá 
2.     nghi vuïki t phaùtsi chuû    nh  yeáu:
• (  Doanh hu i t   caùc  il ( göûihaøng)
3)  t teâu huïqua  ñaï yù kyù    :
3.   iñôn  coù 
( 1)Taï  vò  haøng  göûi(kyù   chuû  haøng)
­ Phaûn  aùnh r gi t c eá 
tò  aù höï t xuaátkho 
  haøng  göûi
kyù 
NôïTK    TK 
  157/Coù  155
­Caên  vaøo 
  cöù  Baûng  hoùa  baùn a 
keâ  ñôn  r cuûa  baùn  ñaï 
sp  qua  i
l ñaõ i t  r t
yù  teâu huïtong haùng.Dn aäp 
  l hoùa  GTGT 
ñôn  phaûn 
aùnh 
doanh hu 
t cuûa  ñaõ i t   gi cho  vò  il vaø 
sp  teâu huïñeå  ao  ñôn  ñaï yù 
xaùc ñònh khoaûn  hoàng 
hoa  phaûitaû:
 r
+    111,112,131:Soá i ñöôï nhaän  khitöø 
NôïTK        teàn  c  sau   r HH
• Coù  511  Doanh hu 
TK  –  t baùn  haøng  ñaï yù
qua  il
• Coù  33311  Thueá 
TK  –  GTGT  ñaàu a
r
+    641  Hoa 
NôïTK  –  hoàng  ñaï yù
cho  il
 Nợ Tk 133
 
Có TK 111, 112
­P/
  aùnh r gi voán 
tò  aù  cuûa haøng  göûit c eá  baùn  c
kyù   höï t ñaõ  ñöôï
• NôïTK    TK  –  aù 
  632/Coù  157  gi voán  haøng   
göûibaùn
3. 7.Moätsoá  eäp    nh eá 
2.     nghi vuïki t phaùtsi chuû   nh 
yeáu:
(1) Doanh hu i t   caùc  il ( göûihaøng)
t teâu huïqua  ñaï yù kyù    :
­ Khinhaän 
  haøng  göûi 
kyù  ,caên  vaøo  aù r tong 
cöù  gi tò r
hôï ñoàng  göûighi
p  kyù    :
• NôïTK  ­gi tò 
  003   aù r haøng  hoùa nhaän baùn   
hoä,kyù 
göûi
­ Khibaùn  c 
  ñöôï nhaän  göûi
kyù  :
+  t
Keá oaùn    aûm  aù r haøng 
ghigi gi tò  nhaän  göûi 
kyù  :
Coù  003
TK 

Caên  vaøo 
cöù  hoùa  baùn 
ñôn  haøng,ñaï yù  ch 
  il haï
t
oaùn:
Toång  teàn 
soá i phaûit  hanh oaùn  chuû 
t cho  haøng 
goàm  aù  göûit quy 
gi kyù   heo  ñònh  caû  t
vaø  soá hueá 
GTGT
3. 7.Moätsoá  eäp    nh eá 
2.     nghi vuïki t phaùtsi chuû 
  nh 
yeáu:
(1) Doanh hu i t   caùc  il ( göûihaøng)
t teâu huïqua  ñaï yù kyù    :
• ­ Cuoáikyø,caên  baûng  haøng 
    cöù  keâ  hoaù baùn a,

xaùc ñònh  hoa 
soá  hoàng  c 
ñöôï höôûng:
• NôïTK 
  3388:Toång  teàn 
  soá i phaûit  hanh oaùn 
t cho 
chuû haøng
• Coù  511:Hoa 
TK    hoàng  c  ñöôï höôûng
•      TK      teàn höï taû  chuû 
   Coù  111,112:Soá i t c r cho 
haøng  khiñaõ r l ikhoaûn  hoàng  c 
sau    töø aï  hoa  ñöôï
höôûng
• ( .Keá oaùn 
4)  t doanh hu 
t chöa höï hi
t c  eän:
• Noäidung 
  doanh hu 
t chöa höï hi goàm:
t c  eän 
• ­Soá i nhaän r
  teàn  töôùc  eàu 
nhi naêm  cho hueâ 
veà  t
t  
aøisaûn cho hueâ  tñoäng)
( t hoaï  ;
• ­Khoaûn 
  cheânh eäch  öõa 
l gi baùn  haøng r chaäm,
taû   
taû 
r goùp heo  keátvôùigi baùn r ngay;
t cam      aù  taû 
• ­Khoaûn aõinhaän r
  l   töôùc    vay 
khicho  voán  hoaëc 
mua 
caùc coâng     taùiphi  í phi  
cuïnôï(r   eáu,tn  eáu,kyø 
phi .)
eáu...
• ( .Keá oaùn 
4)  t doanh hu 
t chöa höï hi
t c  eän:
• Noäidung 
  doanh hu 
t chöa höï hi goàm:
t c  eän 
• ­Khoaûn 
  CLTG   
hoáiñoaùiphaùtsi vaø 
    nh  CLTG  ñaùnh 
gi l isoá  cuoáikyø 
aù aï  dö    cuûa  aiñoaï XDCB   ai
gi   n  (gi  
ñoaï töôùc  tñoäng)(aõit gi   c   
n r hoaï   l  yû  aù)ñöôï keát
chuyeån vaøo doanh hu 
t chöa höï hi khidoanh 
t c  eän   
nghi ñivaøo  tñoäng  phaân  daàn 
eäp    hoaï  ñeå  boå  vaøo 
doanh hu  tñoäng aøichí
t hoaï  t   nh.
• Keá oaùn 
t doanh hu 
t chöa höï hi söû  ng 
t c  eän  duï
TK3387  
­Doanh hu 
t chöa höï hi
t c  eän
( 1) Tr
4. öôøng  p 
hôï baùn haøng heo 
t phöông  phaùp r
taû 
chaäm,taû 
 r goùp:
­Khibaùn 
    haøng baùn r chaäm,taû 
taû   r goùp  :ghi
• NôïTK  – 
  131  Phaûit khaùch 
 hu  haøng Toång r gi
( tò  aù 
t hôï ñoàng 
heo  p  hoaëc heo 
t hoaù  ñôn)
• Coù  511  
TK  ­Doanh hu t baùn  haøng  cung 
vaø  caáp 
dòch   t gi baùn r ngay 
vuï(heo  aù  taû  chöa  t
coù hueá 
GTGT)
• Coù  3331  
TK  ­Thueá GTGT  phaûinoäp tnh heo 
  (í t
gi baùn r ngay 
aù  taû  chöa  t
coù hueá GTGT)
• Coù  3387  
TK  ­Doanh hu 
t chöa höï hi (
t c  eän Cheânh 
leäch  öõa oång  teàn heo  aù 
gi t soá i t gi baùn r chaäm,
taû   
taû 
r goùp    aù 
vôùigi baùn r teàn 
taû i ngay  goàm hueá 
t
GTGT)
( 1) Tr
4. öôøng  p 
hôï baùn haøng heo 
t phöông  phaùp r
taû 
chaäm,taû 
 r goùp:
­ 
 Ñònh   
kyø,caên  hôï ñoàng r goùp,xaùc 
cöù  p  taû    ñònh vaø 
keátchuyeån 
  doanh hu i l  
t teàn aõibaùn  haøng r
taû 
chaäm,taû 
 r goùp r kyø,ghi
tong    :
• NôïTK 
  3387   ­Doanh hu 
t chöa höï hi
t c  eän
• Coù  515  
TK  ­Doanh hu  tñoäng aøichí
t hoaï  t   nh
• ­   höï t teàn 
 Khit c hu i baùn  haøng r chaäm,taû 
taû   r goùp 
( goàm  l  r goùp)  :
bao  caû aõitaû  ,ghi
• NôïTK   
  111,112
• Coù  131  Phaûit khaùch 
TK  –   hu  haøng
• *Ñoáivôùiñôn   
      vò noäp hueá  t GTGT t phöông 
 heo 
phaùp r c i t   aù 
töï teáp hìgi baùn r ngay aø  aù 
taû  l gi goàm 
thueá GTGT.
( 2)Ñoáivôùihoaï 
4.       tñoäng  t cho hueâ aøisaûn hu i
t   t teàn 
töôùc  t
r cho hueâ cuûa  eàu 
nhi naêm:
­Khinhaän i cuûa 
    teàn  khaùch  haøng r töôùc  hoaï 
taû r veà  t
ñoäng  t
cho hueâ aøisaûn 
t   cuûa  eàu 
nhi naêm,ghi  :
• NôïTK   
  111,112…  t (oång  teàn 
soá i nhaän r töôùc)
• Coù  3387   hu 
TK  :Dt chöa höï hi ( aù 
t c  eän gi chöa  VAT)
Coù  3331  Thueá GTGT 
TK  –    ñaàu a 
r phaûinoäp.
 
­ 
 Ñoàng hôøitnh  keátchuyeån 
t  í vaø    doanh hu 
t cuûa  KT:
kyø 
• NôïTK 
  3387  Doanh hu 
–  t chöa höï hi
t c  eän
• Coù  511  Dt BH  CCDV dt cuûa  KT)
TK  –  hu  và ( hu  kyø 
• ­Sang  keá oaùn i sau,tnh  keátchuyeån 
  kyø  t teáp   í vaø   
doanh hu 
t cuûa  keá oaùn    :
kyø  t sau,ghi
• NôïTK 
  3387  Doanh hu 
–  t chöa höï hi
t c  eän
• Coù  511  Dt BH  CCDV dt cuûa  KT)
TK  –  hu  và ( hu  kyø 
4.       tñoäng  t
2)Ñoáivôùihoaï  cho hueâ aøisaûn hu i töôùc 
t   t teàn r
cho hueâ 
t cuûa  eàu 
nhi naêm:
• ­Soá i phaûitaû aï  khaùch 
  teàn   r l icho  haøng    p 
vìhôï ñoàng 
cung caáp dòch    t
vuïcho hueâ aøisaûn 
t   khoâng höï hi
t c  eän 
ñöôï (
c neáu  ,ghi
coù)  :
• NôïTK 
  3387  Doanh hu 
–  t chöa höï hi ( aù 
t c  eän gi chöa  coù 
thueá GTGT,gi tò cho hueâ 
  aù r   t chöa höï hi
t c  eän)
• NôïTK  – 
  531  Haøng  baùn  taû aï gi tò  keát
bò r l i( aù r ñaõ   
chuyeån doanh hu r kyø heo  aù 
t tong  t gi chöa  t coù hueá 
GTGT)
• NôïTK 
  3331  Thueá 
–  GTGT  phaûinoäp soá i taû aï 
  ( teàn r l i
cho ngöôøiñit
   hueâ  t
veà hueá  GTGT cuûa  tñoäng 
hoaï  cho 
thueâ aøisaûn 
t   khoâng  c höï hi
ñöôï t c  eän)
• Coù  111,112,3388…  t
TK      (oång  teàn r l i 
soá i taû aï)
• Víduï 
  :
• Coâng y   
t X,noäp hueá 
t GTGT heo 
t phöông  phaùp  khaáu 
töø,tong haùng  n  nghi vuïl quan 
r  r t 1/ coù  eäp   i eân  ñeán cho 
thueâ vaên phoøng aøm  eäc  sau:
l vi nhö 
• Ngaøy  1/ Cho 
5/ n  Coâng y  t
t A hueâ  vaên phoøng 200m2,  
ñôn  aù 
gi chöa hueá 
t GTGT  10USD/ t
m2/haùng,t hueá 
GTGT  ,t   an hueâ  t
10%  hôøigi t 24 haùng,keå öø haùng 
  t t 1/
n.Ñaõ hu 
  t baèng  TGNH,TGTT  600ñ/
  15. USD.
• Ngaøy  2/ haibeân 
10/ n    ñoàng  t
yù hanh yù  p 
l hôï ñoàng   
vôùi
l do  moätsoá  eàu  eän 
yù  coù    ñi ki khoâng hoaû  t maõn rtong 
hôï ñoàng hueâ 
p  t vaên phoøng.Ct X  t
  y  ñaõ hanh oaùn 
t ñuû 
teàn aï  Coâng y  baèng 
i l icho  t A  TGNH  khitừ 1
sau   r
tháng tiền thuê,TGTT uùc hanh oaùn  700ñ/
  l t t 15. USD.
• Yeâu caàu:Ñònh 
  khoaûn caùc  eäp   r t i
nghi vuïteân aï 
Coâng y 
t X.
• Gi :
aûi
(  
1a)Doanh hu 
t chöa höï hi
t c  eän
• NôïTK 
  1122  823. 000
680.
• Coù  3387
TK  748. 000
800.
• Coù  3331
TK   74. 000
  880.
(  
1b)Xaùc ñònh doanh hu haùng 
t t naøy:
• NôïTK 
  3387  31. 000 ( 800. 24)
200.  748. 000/
• Coù  511
TK  31. 000
200.
2)Tr l itề
(   aû aï i n thuê
• NôïTK 
  33387: 717. 000
600.
• NôïTK 
  3331:  71. 000
  760.
• NôïTK 
  635  5. 000
  060.
• Coù  1122:
TK  794. 000 200x11x23x15.
420. ( 700)
• Víduï 
  :
• Coâng y   
t X,noäp hueá 
t GTGT heo 
t phöông  phaùp  khaáu 
töø,tong haùng  n  nghi vuïl quan 
r  r t 1/ coù  eäp   i eân  ñeán cho 
thueâ vaên phoøng aøm  eäc  sau:
l vi nhö 
• Ngaøy  1/ Cho 
5/ n  Coâng y  t
t A hueâ  vaên phoøng 200m2,  
ñôn  aù 
gi chöa hueá 
t GTGT  10USD/ t
m2/haùng,t hueá 
GTGT  ,t   an hueâ  t
10%  hôøigi t 24 haùng,keå öø haùng 
  t t 1/
n.Ñaõ hu 
  t baèng  TGNH,TGTT  600ñ/
  15. USD.
• Ngaøy  2/ haibeân 
10/ n    ñoàng  t
yù hanh yù  p 
l hôï ñoàng   vôùi
l do  moätsoá  eàu  eän 
yù  coù    ñi ki khoâng hoaû  t maõn rtong 
hôï ñoàng hueâ 
p  t vaên phoøng.Ct X  t
  y  ñaõ hanh oaùn 
t ñuû 
teàn aï  Coâng y  baèng 
i l icho  t A  TGNH,TGTT uùc hanh 
  l t
toaùn  700ñ/
15. USD.
• Yeâu caàu:Ñònh 
  khoaûn caùc  eäp   r t i
nghi vuïteân aï 
Coâng y 
t X.
• Gi :
aûi
(  
1a)Doanh hu 
t chöa höï hi
t c  eän
• NôïTK 
  1122  823. 000
680.
• Coù  3387
TK  748. 000
800.
• Coù  3331
TK   74. 000
  880.
(  
1b)Xaùc ñònh doanh hu haùng 
t t naøy:
• NôïTK 
  3387  31. 000 ( 800. 24)
200.  748. 000/
• Coù  511
TK  31. 000
200.

2)Haøng baùn  taû aï
bò r l i
• NôïTK 
  531   31. 000
  200.
• NôïTK 
  3387 717. 000
600.
• NôïTK 
  3331  74. 000
  880.
• NôïTK 
  635  5. 000
  280.
• Coù  1122
TK  828. 000 
960.
( .Keá oaùn 
5)  t baùn,t
 hanh yù 
l BÑS  ñaàu ö 
t:
( 1)     
5. ­Ñoáivôùidoanh  eäp í t
nghi tnh hueá  GTGTphaûi
 
noäp heo 
t phöông  phaùp 
khaáu r
töø
• NôïTK  112, (oång  aù hanh oaùn)
  111, 131 t gi t t
• Coù  5117 gi baùn 
TK  ( aù  chöa  t
coù hueá 
GTGT)
• Coù  3331 t
TK  (hueá  GTGT ñaàu a)
r
( 2)     
5. ­Ñoáivôùidoanh  eäp í t
nghi tnh hueá  GTGTphaûi
 
noäp heo 
t phöông  phaùp r c i
töï teáp:
• NôïTK  112, (oång  aù hanh oaùn)
  111, 131 t gi t t
• Coù  5117 
TK 
( 3)TH 
5.   baùn  ñt t phöông höùctaû haäm,taû 
BÑS  ö heo  t  r c  r goùp:
+  tnh hueá 
DN í t GTGTphaûinoäp heo 
  t phöông  phaùp khaáu r
töø:
• Khibaùn 
  BÑS  ñaàu ö r c
t taû haäm,taû 
 r goùp hìghinhaän 
t    doanh 
t knh 
hu i doanh  BÑS  ñaàu ö uûa  ø eá oaùn heo  aù 
t c ky k t t gi baùn 
taû 
r ngay,phaàn heânh eäc gi gi baùn r c
  c l h  öõa  aù  taû haäm,taû 
 r
goùp ôùigi baùn r ngayvaø hueá 
v   aù  taû    t GTGT   ghivaøo doanh 
t c t c  eän 3387)
hu höa höï hi (
• NôïTK 
  131
• Coù  5117 gi baùn r ngay höa où hueá 
TK  ( aù  taû  c c t GTGT)
• Coù  3331 t
TK  (hueá GTGT)
  TK 
Coù  3387
+ Ñònh  ø í  aùcñònh aø   huyeån 
ky tnh,x   v keátc doanh hu i l  
t t eàn aõi
baùn BÑS  ñaàu ö r c
t taû haäm,taû 
 r goùp r ky
tong  ø
• NôïTK 
  3387/Coù  515
  TK 
• +   höï t t baùn 
Khi c hu i
t eàn  BÑS 
ñaàu ö r chaäm,taû 
t taû   r goùp
• NôïTK  112/Coù  131
  111,   TK 
• ( 4)  t
5. ­Keá oaùn  aûm 
gi nguyeân  aù  gi tò 
gi vaø  aù r coøn 
l icuûa 
aï  BÑS ñaàu ö 
t baùn,hanh yù:
t l
• NôïTK 
  2147 hao 
( moøn uyõ  BÑS 
l keá  ñaàu ö)
t
• NôïTK  ( aù r coøn aï 
  632 gi tò  l iBÑS ñaàu ö)
t
• Coù  217 nguyeân  aù 
TK  ( gi BÑS  ñaàu ö)
t
• ( 5)­Caùc     
5.    chiphíbaùn,t
 hanh yù 
l BÑS  ñaàu ö 
t phaùt
 
sinh:
• NôïTK 
  632
• NôïTK 
  133
• Coù  111, 331
TK  112,
( .Keá oaùn  t
6)  t cho hueâ  tñoäng 
hoaï  BÑS  ñaàu ö
t
6.  
1­Phaûn  aùnh doanh hu  t
t cho hueâ  tñoäng 
hoaï  BÑS  ö
ñt
6. 1­Tr
1.   öôøng  p  t
hôï cho hueâ  tñoäng 
hoaï  BÑS  ñaàu ö hu 
tt
teàn r
i töôùc  t cho hueâ  eàu   
nhi kyø,doanh hu t cuûa  kyø 
keá oaùn  c 
t ñöôï xaùc ñònh baèng oång  teàn 
t soá i cho 
thueâ  tñoäng 
hoaï  BÑS  ñaàu ö  t chi cho  kyø 
t ñaõ hu  a  soá 
t teàn r
hu i töôùc  t cho hueâ  tñoäng 
hoaï  BÑS  ñaàu ö
t
a.Ñoáivôùiñôn  tnh hueá  t p.
      vò í t VAT heo  phaùp  từ
khaáu r :
­Khinhaän i cuûa 
    teàn  khaùch haøng r töôùc  hoaï 
taû r veà  t
ñoäng  t
cho hueâ  tñoäng 
hoaï  BÑS ñaàu ö  nhi
t cho  eàu 
kyø:
• NôïTK    (oång  teàn 
  111,112 t soá i nhaän  c)ñöôï
• Coù  3387 t gi chöa  t
TK  (heo  aù  coù hueá  GTGT)
• Coù  3331
TK 
Ñoàng hôøitnh,keátchuyeån  cuûa  kt
t  í     DT  kyø  oaùn höï
t c 
hieän:
­Sang  keá oaùn i sau,tnh  keátchuyeån 
  kyø  t teáp   í vaø   
doanh hu 
t cuûa  keá oaùn 
kyø  t sau:
•     3387
NôïTK 
• Coù  5117
TK 
­Soá i phaûitaû aï  khaùch 
  teàn   r l icho  haøng    p 
vìhôï ñoàng 
cung caáp dòch    t
vuïcho hueâ BÑS  ñaàu ö khoâng  c 
t  ñöôï
t c  eän neáu 
höï hi ( coù)
• NôïTK 
  3387 gi chöa  t
( aù  coù hueá  GTGT)
• NôïTK 
  3331 Soá hueá 
( t GTGT  cuûa  tñoäng 
hoaï  cho 
thueâ aøisaûn 
t   khoâng  c höï hi
ñöôï t c  eän)
• NôïTK  (r
  531 töôøng  p  ghidoanh hu r kyø 
hôï ñaõ    t tong 
t gi chöa  t
heo  aù  coù hueá  GTGT)
• Coù  111,112, (oång  teàn r l i
TK    331 t soá i taû aï)
b.Ñoáivôùiñôn  tnh hueá 
      vò í t GTGT heo 
t pphaùp r c i
töï teáp:
­Khinhaän i cuûa 
    teàn  khaùch haøng r töôùc  hoaï 
taû r veà  t
ñoäng  t
cho hueâ  tñoäng 
hoaï  BÑS ñaàu ö  nhi naêm:
t cho  eàu 
NôïTK    /Coù  3387:(oång  teàn 
  111,112   TK   t soá i nhaän  c)
ñöôï
• Ñoàng hôøitnh  k/
t  í vaø  chuyeån  cuûa  kt
DT  kyø  oaùn hu 
t
teàn:
i
• NôïTK 
  3387/Coù  5117
  TK 
­Sang  teáp   í vaø 
  kyø i sau,tnh  kchuyeån  cuûa  KT 
DT  kyø  sau:
•     3387/Coù  5117
NôïTK    TK 
­Cuoáikyø,phaûn 
      aùnh  t
soá hueá  t p.
VAT heo  phaùp r c 
töï
teáp:
i
• NôïTK 
  5117/Coù  3331
  TK 
­Soá i phaûitaû aï  KH    p 
  teàn   r l icho  vìhôï ñoàng  cung caáp dòch 
vuïcho hueâ 
  t BÑS ñaàu ö 
t khoâng  c höï hi (
ñöôï t c  eän neáu 
coù)
• 6. 2­Tr
1.   öôøng  p  t
hôï cho hueâ  tñoäng 
hoaï  BÑS ñaàu 
t vaø hu i cho hueâ  tñoäng heo öøng 
ö  t teàn  t hoaï  t t kyø:
• a.Ñoáivôùiñôn  tnh hueá 
      vò í t GTGT phaûinoäp heo 
  t
phöông phaùp khaáu r t
töø hueá:
­Khiphaùthaønh 
      hoaù  t
ñôn hanh oaùn i cho hueâ 
t teàn  t
hoaï 
tñoäng BÑS ñaàu ö:
t
• NôïTK 
  131
• Coù  5117
TK 
• Coù  3331
TK 
­Khit ñöôï teàn:
   hu  c i
• NôïTK  112
  111,
• Coù  131
TK 
b.Ñoáivôùiñôn  tnh hueá 
      vò í t GTGT phaûinoäp heo 
  t
phöông 
phaùp r c i
töï teáp:
­Khiphaùthaønh 
      hoùa  dòch    t
ñôn  vuïcho hueâ  BÑS 
ñaàu ö cho hueâ  tñoäng)
t( t hoaï  :
• NôïTK 
  131
• Coù  5117
TK 
­Khit ñöôï teàn:
   hu  c i
• NôïTK   
  111,112
• Coù  131
TK 
­Cuoáikyø  t
    keá oaùn í vaø 
tnh  phaûn  aùnh  t
soá hueá 
GTGT phaûinoäp heo 
  t phöông  phaùp r c i
töï teáp
• NôïTK 
  5117
• Coù  3331
TK 
• 6.  
2­Ñònh   í vaø rch 
kyø,tnh  tí khaáu  BÑS 
hao  ñaàu ö 
t
cho hueâ  tñoäng:
t hoaï 
• NôïTK 
  632
• Coù  2147
TK 
• 6.  
3­Caùc     i quan 
chiphíl eân  ñeán  t
cho hueâ  t
hoaï 
ñoäng BÑS  ñaàu ö 
t phaùtsi khoâng ôùn:
  nh  l
• NôïTK 
  632
• NôïTK 
  133
• Coù  111,112,331,334, .
TK        …
( .Caùc r
7)  töôøng  p i t  
hôï teâu huïkhaùc:
(   ao   
7a)Tr ñoåihaøng:
­Tr ñoåit
  ao   öông öï   
t :Khihaøng  hoùa hoaëc 
dòch    c 
vuïñöôï
tao    l haøng 
r ñoåiñeå aáy  hoùa hoaëc 
dòch   öông öï
vuït t 
veà baûn 
chaátvaø  aù r t   eäc r ñoåiñoù 
  gi tò hìvi tao   
khoâng  c   aø    ao 
ñöôï coil moätgi dòch aï r doanh hu 
t o a  t
vaø khoâng  c   
ñöôï ghinhaän aø 
l doanh hu ñoaï 08 
t ( n 
Chuaån  c  t
möï keá oaùn  soá  .
VN  14)
• NôïTK 
  156 
• Coù  155,154,…
TK     
( .Caùc r
7)  töôøng  p i t  
hôï teâu huïkhaùc:
(   ao   
7a)Tr ñoåihaøng:
­Tr ñoåikhoâng öông öï
  ao    t t:
Böôùc   
1:Phaûn aùnh doanh hu   
t khixuaáthaøng   r ñoåi
  ñitao  :
NôïTK  – t
  131  (oång  aù hanh oaùn)
gi t t
• Coù  511  ( aù 
TK  – gi baùn chöa hueá 
  t GTGT)
• Coù  3331  (
TK  – Thueá  GTGT)
Böôùc     
2:Khinhaän haøng hoaù r ñoåi
tao  :
NôïTK  156 gi mua 
  155, ( aù  chöa hueá  t GTGT)
NôïTK  – t
  133  (hueá  GTGT  c 
ñöôï khaáu r )
töø 
• Coù  131  Phaûit cuûa  (oång  aù hanh oaùn)
TK  –   hu  KH t gi t t
( .Caùc r
7)  töôøng  p i t  
hôï teâu huïkhaùc:
(   ao   
7a)Tr ñoåihaøng:
­Tr ñoåikhoâng öông öï
  ao    t t:
Böôùc    l cheânh eäch  tao   
3:Xöû yù  l do r ñoåikhoâng öông öï
t t:
­TH  aù r ñitao    gi nhaän  c  tao  :
  gi tò   r ñoåi>  aù  ñöôï do r ñoåi
• NôïTK    ( teàn hu heâm)
  111,112 soá i t t
• Coù  131  Phaûit cuûa 
TK  –   hu  khaùch haøng
­TH  aù r ñitao    gi tò 
  gi tò   r ñoåi
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản