Chương 3: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

Chia sẻ: dhsgcntt

Nội dung trình bày: 1.Khái niệm GCCN và sứ mệnh lịch sử của GCCN 2.Những điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của GCCN 3.Các giai cấp và tầng lớp trung gian 4.Vai trò Đảng Cộng sản trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của GCCN 5.Sứ mệnh lịch sử của GCCN Việt Nam

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Chương 3: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

 Chương 3 
Sứ mệnh lịch sử 
của giai cấp công nhân
1.Khái  niệm  GCCN  và  sứ  mệnh  lịch  sử  của 
GCCN
2.Những điều kiện khách quan quy định sứ mệnh 
lịch sử của GCCN
3.Các giai cấp và tầng lớp trung gian
4.Vai  trò  Đảng  Cộng  sản  trong  quá  trình  thực 
hiện sứ mệnh lịch sử của GCCN
5.Sứ mệnh lịch sử của GCCN Việt Nam
1. Khái niệm GCCN và sứ mệnh 
lịch sử của GCCN
1.1. Khái niệm
­ Cơ sở phương pháp luận:
+ GCCN là sản phẩm của c/m công nghiệp.
+ Hai tiêu chí nhận biết GCCN
Về nghề nghiệp
Về vị trí trong QHSX TBCN

­  Khái  niệm:  GCCN  là  một  tập  đoàn  xã  hội  ổn  định,  hình 
thành  và  phát  triển  cùng  với  quá  trình  hình  thành  và  phát 
triển của nền SX công nghiệp hiện đại, với nhịp độ phát triển 
của  LLSX  có  tính  chất  XHH  ngày  càngcao;  là  LLSX  cơ  bản 
và  tiên  tiến,  trực  tiếp  hoặc  gi¸n tiÕp  tham  gia  vào  quá 
trình sản xuất, tái sản xuất ra của cải vật chất và cải tạo các 
quan  hệ  xã  hội;  là  lực  lượng  chủ  yếu  của  tiến  trình  lịch  sử 
quá độ từ CNTB lên CNXH.
“GC  vô  sản  là  do  cuộc  c/m  công  nghiệp 
sản  sinh  ra;  cuộc  c/m  này  xảy  ra  ở  Anh  vào 
nửa sau của thế kỷ trước, và sau đó tái diễn ở 
tất cả các nước văn minh trên thế giới”. 
(Mác­Ăngghen  tuyển  tập  T1  Nxb  St  H 
1980 tr441,442).
“Phát  minh  đầu  tiên  làm  thay  đổi  sâu  sắc 
tình  cảnh  người  lao  động  Anh  là  cái  máy  sợi 
Jenny  của  anh  thợ  dệt  Jame  Hargeaves  ở 
Standhill,  gần  Blackburn  thuộc  Nord  –  Lanca 
sihre (năm 1764). 
(Mác­Ăngghen  tuyển  tập  T1  Nxb  St  H 
1980 tr441,442). 
“GCVS  là  một  g/c  xã  hội  hoàn  toàn  chỉ  sống  dựa  vào 
việc bán sức lao động của mình, chứ không phải sống dựa 
vào  lợi  nhuận  của  bất  cứ  số  tư  bản  nào,  đó  là  một  g/c  mà 
hạnh phúc và đau khổ, sống và chết, toàn bộ sự sống còn 
của họ đều phụ thuộc vào yêu  cầu về lao động,  tức là vào 
tình hình chuyển biến tốt hay xấu của công việc làm ăn, vào 
những sự biến động của cuộc cạnh tranh không gì ngăn cản 
nổi.  Nói  tóm  lại,  g/c  VS  hay  g/c  của  những  người  VS  là  g/c 
lao động trong thế kỷ XĨX”. 
(“Những nguyên lý của CNCS”, Mác­Ăngghen tuyển tập T1 Nxb 
St H 1980 tr441,442).

“Giai cấp Vô sản là giai cấp những công nhân làm thuê 
hiện đại, vì mất các tư liệu sản xuất của bản thân, nên buộc 
phải bán sức lao động của mình để sống” 
(Tuyên  ngôn  của  ĐCS­  Mác­Ăngghen  tuyển  tập  T1  Nxb  St  Hn 
1980 tr540).
1.Khái niệm giai cấp công nhân và 
sứ mệnh lịch sử của GCCN
1.2. Nội dung SMLS của GCCN.

­ SMLS của g/c cách mạng: 

+  Lật  đổ  xã  hội  cũ,  xây  dựng  xã  hội  mới  tiến  bộ 
hơn.
+ SMLS đó do địa vị lịch sử khách quan (đặc biệt 
là địa vị kinh tế ­ xã hội) của g/c đó quy định.
Sù chuyÓn biÕn c¸c h×nh th¸i kinh tÕ 
x∙ héi 
Tr×n trong lÞch sö
 HTKTXH Céng s¶n chñ   g/c 
h
nghÜa c«ng   
®é    HTKTXH T­ b¶n chñ 
k/tÕ   nh©n
nghÜa g/c 
x∙     HTKTXH Phong kiÕn t­ 
héi s¶n
g/c 
phong
   HTKTXH ChiÕm h÷u 
     
kiÕn
n« lÖ
HTKTXH Céng s¶n nguyªn   g/c chñ 
thñy n«


Thêi 
gian
­Néi dung SMLS của g/c công nhân:
 
xóa bỏ chế độ TBCN, xóa bỏ chế độ người bóc lột 
người, giải phóng GCCN, nhân dân lao động và toàn thể 
nhân loại khỏi mọi áp bức, bóc lột, nghèo nàn lạc hậu, 
xây dựng xã hội CSCN văn minh.
Mác:  GCCN  là  người  đào  huyệt  chôn  CNTB, 
tõng b­íc x©y dùng CNXH, CNCS.
2. Những điều kiện khách quan quy định 
sứ mệnh lịch sử của GCCN
Mét c¸ch tổng quát: do địa vị kinh tế ­ xã hội khách quan 
của GCCN quy định


Trong CNTB GCCN gắn với lực lượng sản 
xuất tiên tiến nhất, cho nªn là lực lượng
Sø mÖnh  quyết định phá vỡ QHSX TBCN.
lÞch sö
cña 
Sau khi giành được chính quyền GCCN 
GCCN
đạibiểu cho sự tiến hóa tất yếu của lịch 
sử, cho nên, là giai cấp duy nhất có khả
năng lãnh đạo xã hội xây dựng một PTSX 
mới cao hơn PTSX TBCN
VÒ kinh tÕ: GCCN là con ®Î của nÒn s¶n xu
c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i

Sø 
mÖnh VÒ x∙ héi: GCCN trong CNTB bÞ giai cÊp t­ s¶n
lÞch sö ¸p bøc bãc lét, ®iÒu ®ã ®∙ t¹o kh¶ n¨ng cho GC
Cña ®oàn kÕt c¸c giai cÊp kh¸c và ®i ®Çu trong c¸c
gccn ®ấu tranh.


Địa vÞ kinh tÕ ­ x∙ héi ®∙ t¹o ra nh÷ng ®Æc đ
chÝnh trị ­ x∙ héi cña GCCN vµ do ®ã, t¹o kh¶
®Ó GCCN hoàn thành thắng lîi SMLS cña m×nh.
3. Các giai cấp và tầng lớp trung gian
­ Đó là các giai cấp: nông dân, tầng lớp trí thức, tiểu 
thương, tiểu chủ…
Mác: Trong tất cả các giai cấp hiện đang đối lập với giai cấp 
tư  sản  thì  chỉ  có  giai  cấp  vô  sản  là  thực  sự  cách  mạng.  Các  giai 
cấp khác đều suy tàn và tiêu vong cùng với sự phát triển của đại 
công  nghiệp;  giai  cấp  vô  sản,  trái  lại,  là  sản  phẩm  của  bản  thân 
nền đại công nghiệp.
(Mác­Ăngghen:Tuyển tập t1 Nxb ST Hn 1980 tr554)


­>Chỉ  duy  nhất  GCCN  có  SMLS  xóa  bỏ  CNTB, 
từng  bước  xây  dựng  CNXH,  CNCS  trên  phạm  vi 
toàn thế giới.
4. Vai trò của Đảng Cộng sản trong quá 
trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của GCCN
4.1. Khái niệm về Đảng Cộng sản

­ Đảng Cộng sản là tổ chức cao nhất của GCCN, đảm 
bảo vai trò lãnh đạo cña GCCN (Từ điển CNCS khoa học).

­ Đảng Cộng sản mang bản chất giai cấp công nhân.     
4. Vai trò của Đảng Cộng sản trong quá 
trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của GCCN
4.2. Quy luật hình thành ĐCS

     ®cs      =    cn Mác      +      
ptcn
X©m nhËp §.tra Chñ nghÜa
   PTCN nh C«ng liªn
 tù 
ph¸t

Bé  §.tran
phËn h 
tiªn   tù 
   §CS
tiÕn gi¸c

            L∙nh 
4.3. Vai trò của Đảng Cộng sản trong quá 
trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của GCCN
Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản là nhân tố quyết định 
đầu tiên đảm bảo cho GCCN hoàn thành thắng lợi sứ 
mệnh lịch sử của mìnhĐCS mang bản chất giai cấp công nhân
Sù l∙nh ®¹o
cña §CS
lµ nh©n tè
quyÕt ®Þnh ĐCS đã thể hiện vai trò lãnh đạo thông
qua việc thực hiện các nhiệm vụ
4.3. Vai trò của Đảng Cộng sản trong quá trình thực 
hiện sứ mệnh lịch sử của GCCN


Đề ra đường lối


Tuyên truyền, vận động đưa đường lối 
Sù l∙nh  vào thực tiễn cuộc sống
®¹o cña
§CS
Tổ chức thực hiện đường lốiGương mẫu thực hịên đường lối
5.1. Một số vấn đề về GCCN Việt Nam
­  Ra  đời  vào  cuèi  thÕ  kû  19  đầu  thế  kỷ 
20, với chính sách khai thác thuộc địa lần của 
thực dân pháp.
­ Hạn chế:
o Số lượng ít, trình độ nghề nghiệp thấp.
o Còn mang nhiều tàn dư của tâm lý và tập quán 
nông dân.
•Là một bộ phận của giai cấp công nhân thế giới:
 Là một giai cấp tiên tiến, là giai cấp có tinh thần cách mạng triệt để nhất, là 
giai cấp có tinh thần đoàn kết, ý thức tổ chức kỷ luật và có tinh thần quốc tế 
vô sản 
• Đặc điểm riêng:
+ Ra đời trước g/c tư sản dân tộc
 bị ba tầng áp bức nặng nề.
+ Sinh ra và trưởng thành ở một nước phong kiến nửa thuôc địa, nông 
nghiệp lạc hậu 
+GCCNVN hiện nay gồm người lao động chân tay, lao động trí óc 
Nhưng điều đó không thể là lý do để phủ nhận sứ mệnh lịch sử chủ 
nghĩa GCCN VN 
Cả nước có 9,5 triệu lao động( 26/2/09)
 Chiếm 11% dân số Việt Nam
 Chiếm 25% lực lượng lao động
( 30/6/08)
 Chỉ có 15% công nhân trẻ được đào tạo nghề.
 Hơn 50%  doanh nghiệp chưa bằng lòng với chất 
lượng đào tạo của công nhân.
 80% công ty cho biết cần nhiều nhóm công nhân 
có kỹ năng mới trong 5 năm tới 
5.1. Một số vấn đề về GCCN Việt Nam
­ Hạn chế:
o Số lượng ít, trình độ nghề nghiệp thấp.

o Còn mang nhiều tàn dư của tâm lý và tập quán 

nông dân.
o Chưa  được  tôi  luyện  nhiều  trong  môi  trường 

công nghiệp hiện đại.
­ Ưu điểm:
o Ra trong lòng một dân tộc có truyền thống đấu 

tranh bất khuất chống ngoại xâm.
o Trưởng thành trong không khí sôi sục của một 

loạt  phong  trào  yêu  nước  và  các  cuộc  khởi 
nghĩa chống thực dân Pháp
5.1. Một số vấn đề về GCCN Việt Nam
­ Ưu điểm(tt)
o Tấm  gương  cách  mạng  Nga  và  phong  trào 
cách  mạng  ở  nhiều  nước  khác  đã  cổ  vũ  giai 
cấp công nhân non trẻ Việt Nam .
5.2. Vai trò lãnh đạo giai cấp công 
nhân trong cách mạng Việt Nam 
 Ngay  cả  khi  nó  chưa  có  Đảng  mà  đã  tổ 
chức  một  cách  tự  phát  nhiều  cuộc  đấu  tranh 
chống bọn tư bản thực dân và được nhân dân 
ủng hộ.
   Đảng đã đem yếu tố tự giác vào phong trào 
công  nhân,  làm  cho  phong  trào  cách  mạng 
nước  ta  có  một  bước  phát  triển  nhảy  vọt  về 
chất.
5.2. Vai trò lãnh đạo giai cấp công 
nhân trong cách mạng Việt Nam 
 SMLS  của  GCCN  Việt  Nam  được  thể  hiện 
thông  qua  việc  thực  hiện  2  giai  đoạn  cách 
mạng:
o Cách  mạng  dân  tộc  dân  chủ  nhân  dân:  lãnh 
đạo  toàn  dân  hoàn  thành  thắng  lợi  trọn  vẹn 
cuộc  cách  mạng  giải  phóng  dân  tộc  và  đang 
tiến  hành  công  cuộc  xây  dựng  chủ  nghĩa  xã 
hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.
o Cách  mạng  XHCN:  đi  đầu  trong  sự  nghiệp 
công nghiệp hoá, hiện đại hoá 
Giai cấp công nhân vn phải làm 
gì để hoàn thành xứ mệnh ls?
 Cần xây dựng giai cấp công nhân phát triển 
về số lượng
 Giác ngộ về giai cấp, 
 Vững vàng về chính trị, tư tưởng, có trình độ 
học vấn và tay nghề cao.
 có năng lực tiếp thu và sáng tạo công nghệ 
mới, lao động đạt năng suất, chất lượng, hiệu 
quả cao, vươn lên làm tròn sứ mệnh lịch sử 
của mình
Ngày 28/1, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh đã ký ban hành nghị quyết 
hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khóa X về tiếp tục 
xây dựng giai cấp công nhân VN thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước.


 "Giai cấp công nhân VN là một lực lượng 
xã hội to lớn, đang phát triển, bao gồm 
những người lao động chân tay và trí óc, 
làm công hưởng lương trong các loại hình 
sản xuất kinh doanh và dịch vụ công 
nghiệp, hoặc sản xuất kinh doanh và dịch 
vụ có tính chất công nghiệp".
Câu hỏi thảo luận và ôn tập

 1. Phân tích những thuộc tính cơ bản
của giai cấp công nhân và những nội
dung để xác định khái niệm về giai
cấp công nhân?
 2. Những quan điểm cơ bản của các

nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác-
Lênin về điều kiện khách quan quy
định sứ mệnh lịch sử của giai cấp
công nhân?
Câu hỏi thảo luận và ôn tập
 3. Phân tích các quan điểm của Lênin và
Hồ Chí Minh về điều kiện thành lập
đảng cộng sản và mối quan hệ giữa đảng
với giai cấp công nhân?
 4. Phân tích những điều kiện để giai cấp

công nhân Việt Nam làm tròn sứ mệnh
lịch sử của mình đối với cách mạng Việt
Nam?
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản