CHƯƠNG 4 CHI PHÍ VỐN –CƠ CẤU VỐN

Chia sẻ: quynhluongtien

2.1. Chi phí vốn là gì? Tại sao doanh nghiệp phải trả chi phí cho việc sử dụng vốn? Chi phí sử dụng vốn là số doanh lợi kỳ vọng nhà đầu tư có thể thu được khi họ đầu tư vốn vào chứng khoán của công ty so với tỷ lệ rủi ro mà họ gặp phải. Chi phí vốn là chi phí cơ hội của việc sử dụng vốn. Tại sao doanh nghiệp phải trả chi phí cho việc sử dụng vốn? Chi phí sử dụng vốn là số doanh lợi kỳ vọng nhà đầu...

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: CHƯƠNG 4 CHI PHÍ VỐN –CƠ CẤU VỐN

12-1
CHƯƠNG
4
Chi phí vốn

Cơ cấu vốn
Ths.Đỗ Hồng Nhung
CHI PHÍ VỐN –CƠ CẤU VỐN
Tài chính Doanh nghiệp ­ NEU
4-2Nội dung
2.1 Chi phí vốn
2.2 Chi phí vốn trung bình – WACC
2.3 Điểm gẫy sử dụng vốn - BP
2.4 Cơ cấu vốn tối ưu
2.5 Bài tập
Ths.Đỗ Hồng Nhung
CHI PHÍ VỐN –CƠ CẤU VỐN
Tài chính Doanh nghiệp ­ NEU
4-3
2.1. Chi phí vốn là gì?
Tại sao doanh nghiệp phải trả chi phí cho
việc sử dụng vốn?
Chi phí sử dụng vốn là số doanh lợi kỳ
vọng nhà đầu tư có thể thu được khi họ
đầu tư vốn vào chứng khoán của công ty so
với tỷ lệ rủi ro mà họ gặp phải.
Chi phí vốn là chi phí cơ hội của việc
sử dụng vốn.
Ths.Đỗ Hồng Nhung
CHI PHÍ VỐN –CƠ CẤU VỐN
Tài chính Doanh nghiệp ­ NEU
4-4
Cấu trúc vốn của công ty
Nợ dài hạn Vốn chủ sở hữu
Trái phiếu Cổ phiếu thường
Tín dụng thương mại Cổ phiếu ưu đãi
Tín dụng ngân hàng Lợi nhuận giữ lại
Giấy tờ có giá dài hạn Phát hành cổ phiếu
mớ i
Ths.Đỗ Hồng Nhung
CHI PHÍ VỐN –CƠ CẤU VỐN
Tài chính Doanh nghiệp ­ NEU
4-52.1 Chi phí vốn chủ sở hữu
Cổ đông đầu
tư vào tài
Công ty có tiền
sản tài chính
Trả cổ tức bằng tiền mặt
mặt dư thừa
Công ty có lượng tiền mặt dư thừa có
thể trả cổ tức bằng hai hình thức: Tiền
mặt hoặc tạo vốn đầu tư tăng thêm.
Giá trị đầu tư
giới hạn của
Đầu tư vào dự án
cổ đông
Vì các cổ đông có thể tái đầu tư cổ tức vào các tài sản tài chính rủi
ro, doanh lợi dự kiến thu được dựa trên vốn đầu tư vào dự án ít nhất
sẽ bằng doanh lợi dự kiến thu được khi đầu tư vào tài sản tài chính
có rủi ro tương đương.
Ths.Đỗ Hồng Nhung
CHI PHÍ VỐN –CƠ CẤU VỐN
Tài chính Doanh nghiệp ­ NEU
4-6


2.1.1. Chi phí lợi nhuận giữ lại
 Dòng tiền chiết khấu - DCF Mô hình định giá tài sản tài chính – CAPM


1. KRF : Lãi suất phi rủi ro
2. KRM - KRF : Phần bù rủi ro
Cov( Ri , RM ) σi , M
3. βi = = 2 : Hệ số rủi ro công ty
Var ( RM ) σM
Ths.Đỗ Hồng Nhung
CHI PHÍ VỐN –CƠ CẤU VỐN
Tài chính Doanh nghiệp ­ NEU
4-7Ví dụ 1
Giả sử rằng lợi nhuận giữ lại/cổ phiếu thường của
công ty ABC có hệ số β là 1.2, 100% vốn là vốn chủ sở
hữu.
Lãi suất phi rủi ro là 5% và phần bù rủi ro là 8%.
Nếu toàn bộ vốn được tài trợ bằng lợi nhuận giữ lại
thì chi phí lợi nhuận giữ lại là bao nhiêu?
Ks = K RF + βS ( K RM − K RF )
Ks= 5 % + 1.2 × 8%
Ks = 14.6 %

Ths.Đỗ Hồng Nhung
CHI PHÍ VỐN –CƠ CẤU VỐN
Tài chính Doanh nghiệp ­ NEU
4-8Ví dụ 2
Công ty ABC chi trả cổ tức là 2$/cổ phiếu.
Dự kiến tỷ lệ tăng trưởng cổ tức là 7.5%. Giá
cổ phiếu hiện tại là 30$.
Giả sử, công ty sử dụng toàn bộ lợi nhuận để
lại. Hãy tính chi phí lợi nhuận giữ lại của công
ty?

D1 = Do x (1+g) = 2 x (1+7.5%) = 2.15
Ks = 2.15 / 30 + 7.5% = 14.67%
Ths.Đỗ Hồng Nhung
CHI PHÍ VỐN –CƠ CẤU VỐN
Tài chính Doanh nghiệp ­ NEU
4-9


2.1.2. Chi phí cổ phiếu thường


Trong đó:
Po: Giá hiện tại mỗi cổ phiếu thường mới
Ke : Chi phí trả cho cổ phiếu mới
Do: Cổ tức mong đợi năm thứ 0
F : Chi phí phát hành (%)
Pn là giá thuần mỗi cổ phiếu phát hành

Ths.Đỗ Hồng Nhung
CHI PHÍ VỐN –CƠ CẤU VỐN
Tài chính Doanh nghiệp ­ NEU
4-10
Ví dụ 2 (tiếp)

Biết rằng công ty ABC dự kiến phát hành cổ
phiếu thường mới mà không sử dụng lợi nhuận
giữ lại. Chi phí phát hành cổ phiếu thường mới
là 10%.
Hãy tính chi phí lợi nhuận giữ lại của công ty?
Ths.Đỗ Hồng Nhung
CHI PHÍ VỐN –CƠ CẤU VỐN
Tài chính Doanh nghiệp ­ NEU
4-112.1.3. Chi phí cổ phiếu ưu đãi
Công thức


Trong đó:
Kp : Chi phí cổ phiếu ưu đãi
Dp : Cổ tức trả cho cổ phiếu ưu đãi
P n : Giá phát hành thuần của cổ phiếu
Ví dụ
Công ty ABC sử dụng cổ phiếu ưu đãi để tài trợ vốn cho doanh
nghiệp, cổ tức phải trả là 10.000 đ /cổ phiếu, mệnh giá 100.000
đ. Chi phí phát hành là 2,5% của giá bán. Hãy tính chi phí cổ
phiếu ưu đãi này?
Ths.Đỗ Hồng Nhung
CHI PHÍ VỐN –CƠ CẤU VỐN
Tài chính Doanh nghiệp ­ NEU
4-12


2.2 Chi phí nợ
Báo cáo kết quả kinh doanh (tóm tắt)
+ Doanh thu
- Khấu hao
- Lãi vay --> Chi phí lãi vay
LNTT (EBT)
- Thuế TNDN
--> Trích trả cổ tức cổ đông
LNST (EAT)
- Cổ tức cổ phiếu ưu đãi
- Cổ tức cổ phiếu thường --> Được lấy trích ra từ EAT
- LN giữ lại


Ths.Đỗ Hồng Nhung
CHI PHÍ VỐN –CƠ CẤU VỐN
Tài chính Doanh nghiệp ­ NEU
4-13
2.2 Chi phí nợ
Chi phí nợ vay trước thuế: Kd
Chi phí nợ vay sau thuế (Kd (1-T)
Trong đó: K d là chi phí nợ vay trước thuế
T: Thuế suất thuế thu nhập DN

Kd - Kd (1-T) có ý nghĩa gì không?


Lá chắn thuế???
Ths.Đỗ Hồng Nhung
CHI PHÍ VỐN –CƠ CẤU VỐN
Tài chính Doanh nghiệp ­ NEU
4-14


Ví dụ 3
DN A có dự án cần huy động 4000 (tỷ đ) để
thực hiện dự án. DN A có 2 phương án để lựa
chọn nguồn tài trợ như sau:
1/ Sử dụng toàn bộ vốn CSH
2/ Sử dụng 50% nợ vay với lãi suất là 10%
Biết LNTT và lãi vay là 1000 (tỷ đ), Thuế
TNDN là 28%.
Hãy tính LNST (EAT) trong cả 2 trường hợp.
So sánh kết quả tính được?
Ths.Đỗ Hồng Nhung
CHI PHÍ VỐN –CƠ CẤU VỐN
Tài chính Doanh nghiệp ­ NEU
4-15


Ví dụ 4
Một doanh nghiệp cần huy động 200.000 tr.đ để đầu tư
vào một dự án. Doanh nghiệp có 2 phương án huy
động vốn:
10% đi vay với lãi suất 12% và 90% phát hành cổ
phiếu thường với mệnh giá 1tr.đ
50% đi vay với lãi suất 12% và 50% phát hành cổ
phiếu thường mệnh giá 1 tr.đ
Biết: doanh thu trong các trường hợp là 200.000 tr.đ,
chi phí biến đổi = 40% doanh thu, chi phí cố định =
10.000 tr.đ. Thuế TNDN 30%.
Hãy tính EPS?
Ths.Đỗ Hồng Nhung
CHI PHÍ VỐN –CƠ CẤU VỐN
Tài chính Doanh nghiệp ­ NEU
4-162.2 Chi phí vốn trung bình
Ví dụ 4
Công ty có cơ cấu vốn 30% Nợ và 70% VCSH.
Công ty phải trả 8% chi phí nợ và 14% chi phí
VCSH.
Hỏi chỉ phí vốn của công ty là bao nhiêu?
Doanh lợi thu được = (0.3x8%) + (0.7x14%) = 12.2%
Giả sử, thuế sất thuế TNDN là 25%
WACC = (0.3x6%) + (0.7x14%) = 11.6%
Ths.Đỗ Hồng Nhung
CHI PHÍ VỐN –CƠ CẤU VỐN
Tài chính Doanh nghiệp ­ NEU
4-17


WACC là gì?
Chi phí trung bình của vốn được tính bằng bình
quân gia quyền của chi phí nợ và chi phí vốn
theo tỷ lệ mỗi loại vốn trong tổng nguồn vốn
tài trợ cho hoạt động của doanh nghiệp.

Chi phí vốn của công ty = WACC
WACC = KsWs + KpWp + Kd (1-T) Wd

Ws + Wp + Wd = 1
Ths.Đỗ Hồng Nhung
CHI PHÍ VỐN –CƠ CẤU VỐN
Tài chính Doanh nghiệp ­ NEU
4-18
Ví dụ
Doanh nghiệp A có kết cấu vốn như sau:
Kế cấu vốn Tỷ lệ Chi phí vốn
t

Vốn vay 45% 10%
Cổ phiếu ưu đãi 2% 10.30%
Lợi nhuận giữ lại và c53% ếu thường
ổ phi 13.40%
Biết:
Thuế TNDN 40%
Khoản vay của DN A trong khoảng
0 - 0.5 tr.USD 10%
0.5 - 0.9 tr.USD 12%
> 0.9 tr.USD 14%
Hãy tính chi phí vốn bình quân của DN A?
Tại sao chi phí vốn của doanh nghiệp lại thay đổi?
Ths.Đỗ Hồng Nhung
CHI PHÍ VỐN –CƠ CẤU VỐN
Tài chính Doanh nghiệp ­ NEU
4-19
Điểm gẫy BP
Điểm gẫy BP là gì?
Điểm gẫy BP là mức huy đông vốn mà tại đó có
sự thay đổi về chi phí sử dụng của một hay
nhiều thành phần vốn, từ đó chi phí sử dụng
vốn bình quân cũng thay đổi.
Tại sao lại xuất hiện điểm gẫy BP
Dựa vào WACC và BP vẽ đồ thị đường chi phí
vốn cận biên.
Ths.Đỗ Hồng Nhung
CHI PHÍ VỐN –CƠ CẤU VỐN
Tài chính Doanh nghiệp ­ NEU
4-20

2.3. Cơ cấu vốn
Tại sao xem xét cơ cấu vốn công ty?
Xem xét ảnh hưởng cơ cấu vốn đến
Chi phí vốn
Quyết định đầu tư
Xem xét ảnh hưởng của cơ cấu vốn đến
Giá trị công ty
Giá cổ phiếu công ty
Công ty có thể tác động đến giá trị và chi phí
vốn bằng cách thay đổi cơ cấu vốn hay
không?
Ths.Đỗ Hồng Nhung
CHI PHÍ VỐN –CƠ CẤU VỐN
Tài chính Doanh nghiệp ­ NEU
Ly ù t h u y e á t c ô c a á u v o á n
4-21t á t á i öau u v o á n t o á i ö u
o cô c á
Th e o ly ù t h u y e
Th e o ly ù t h u y e á t c ô c a á u v o á n t o á i ö u
( o p t im a l c a p it a l s t ru c t u re )
Chi phí voán phuï thuoäc vaøo cô caáu voán cuûa
coâng ty, vaø
Coù moät cô caáu voán toái öu.
Cô c a á u v o á n m u ïc t ie â u la ø s ö ï k e á t
h ô ïp g iö õ a n ô ï, c o å p h ie á u ö u ñ a õ i, v a ø
coå p h ie á u thö ô øng t ro n g to ång
n g u o à n v o á n c u û a c o â n g t y t h e o m u ïc
t ie â u ñ e à ra
Söû duïng nhieàu nôï laøm gia taêng ruûi ro
coâng ty, nhöng
Tyû leä nôï cao noùi chung ñöa ñeán lôïi nhuaän
kyø voïng cao.
Cô c a á u v o á n t o á i ö u la ø c ô c a á u VỐN –Co CáU VỐN
v Ơ Ấn
Ths.Đỗ Hồng Nhung
CHI PHÍ
Tài chính Doanh nghiệp ­ NEU
Nhöõng yeáu toá quyeát ñònh cô caáu voán
4-22


toái öu
Ruûi ro doanh nghieäp - Coâng ty naøo coù ruûi ro
doanh nghieäp caøng lôùn thì caøng haï thaáp tyû leä
nôï toái öu (D/S).
Thueá thu nhaäp coâng ty - Do laõi vay laø yeáu toá
chi phí tröôùc thueá neân söû duïng nôï giuùp coâng ty
tieát kieäm thueá.
Söï chuû ñoäng veà taøi chính - Söû duïng nôï nhieàu
laøm giaûm ñi söï chuû ñoäng veà taøi chính ñoàng
thôøi laøm "xaáu" ñi tình hình baûng caân ñoái taøi
saûn.
Phong caùch vaø thaùi ñoä cuûa ban quaûn lyù
coâng ty - M oät soá ban giaùm ñoác thaän troïng hôn
nhöõng ngöôøi khaùc, do ñoù ít söû duïng nôï hôn
Ths.Đỗ Hồng Nhung
Tài chính Doanh nghiệp ­ NEU nguoàn voán cuûa Cty.
trong toång CHI PHÍ VỐN –CƠ CẤU VỐN
4-23
Quyeát ñònh cô caáu voán toái öu
Quyeát
Quyeát ñònh cô caáu voán toái öu laø quyeát
ñònh cô caáu voán sao cho caân ñoái ñöôïc
giöõa ruûi ro vaø lôïi nhuaän vaø, do ñoù,
toái ña hoaù ñöôïc giaù caû coå phieáu coâng
ty.
Xem ví duï minh hoïa: coâng ty A
Ths.Đỗ Hồng Nhung
CHI PHÍ VỐN –CƠ CẤU VỐN
Tài chính Doanh nghiệp ­ NEU
Tröôùc khi söû duïng ñoøn baåy taøi
4-24chính

Baûg caâ ñoá kếtoán
n ni

Tài sản lưu động Nợ
$ 100,000.00 $ 0.00
Vốn cổ phần thường
Tài sản cố định $ 100,000.00 (10000CP) $ 200,000.00

Tổng tài sản Tổng nợ và vốn CSH
$ 200,000.00 $ 200,000.00
Ths.Đỗ Hồng Nhung
CHI PHÍ VỐN –CƠ CẤU VỐN
Tài chính Doanh nghiệp ­ NEU
4-25

Tröôùc khi söû duïng ñoøn baåy taøi
chính
Baù caù K QKD
oo
Doanh thu $ 200,000.00

Chi phí coá nh
ñò 40,000.00

Chí phí bieá ñoå
ni 120,000.00 160,000.00
EBIT 40,000.00
L aõvay
i 0
Thu nhaä chò thueá
pu
(EBT) 40,000.00
Thueá (40%) 16,000.00
Lôï nhuaä roø g
i nn $ 24,000.00

Ths.Đỗ Hồng Nhung
CHI PHÍ VỐN –CƠ CẤU VỐN
Tài chính Doanh nghiệp ­ NEU
4-26

Tröôùc khi söû duïng ñoøn baåy taøi
chính
Lợi nhuận/cổ phần = EPS = 24000/10000 = $2,4

Cổ tức/cổ phần = DPS = 24000/10000 = $2,4

(100% lợi nhuận dùng trả cổ tức)

Giá trị sổ sách = 200000/10000 = $20
Giá trị thị trường = P0= $20 (M/B = 1,0)

Tỷ số P/E = 20/2,4 = 8,33 lần
Ths.Đỗ Hồng Nhung
CHI PHÍ VỐN –CƠ CẤU VỐN
Tài chính Doanh nghiệp ­ NEU
4-27
Baûng toång hôïp tính toaùn caùc
chæ tieâu theo tyû soá nôï
Nôï/ Taøi saûn kd EPS Beta ke Giaù coå phieáu P/E WACC
0.00% - $ 2.40 1.50 1200% $ 20.00 8.33 1200%
10.00 800% 2.56 1.55 12.20 20.98 8.20 11.46
20.00 8.30 2.75 1.65 12.60 21.83 7.94 11.08
30.00 9.00 2.97 1.80 13.20 22.50 7.58 10.86
40.00 10.00 3.20 2.00 14.00 22.86 7.14 10.80
50.00 12.00 3.36 2.30 15.20 22.11 6.58 11.20
60.00 15.00 3.30 2.70 16.80 19.64 5.95 12.12
Ths.Đỗ Hồng Nhung
CHI PHÍ VỐN –CƠ CẤU VỐN
Tài chính Doanh nghiệp ­ NEU
Quan heä giöõa EPS vaø tyû
4-28soá nôï
EPS

4
3.5
3
2.5
2 EPS
1.5
1
0.5
0
0 10 20 30 40 50 60

Ths.Đỗ Hồng Nhung
CHI PHÍ VỐN –CƠ CẤU VỐN
Tài chính Doanh nghiệp ­ NEU
4-29
Quan heä giöõa kd, ke vaø WACC vaø tyû soá
nôï
18
16
14
12
kd(1-t)
10
ke
8
WACC
6
4
2
0
0 10 20 30 40 50 60


Ths.Đỗ Hồng Nhung
CHI PHÍ VỐN –CƠ CẤU VỐN
Tài chính Doanh nghiệp ­ NEU
4-30

Quan heä giöõa giaù coå phieáu
vaø tyû soá nôï
Giaù phieá
coå u


24

22
Giaù phieá
coå u
20

18
0 10 20 30 40 50 60


Ths.Đỗ Hồng Nhung
CHI PHÍ VỐN –CƠ CẤU VỐN
Tài chính Doanh nghiệp ­ NEU
4-31

Kết luận rút ra từ
Lý thuyết cơ cấu vốn tối ưu
Có một cơ cấu vốn tối ưu, ở đó:
WACC ở mức thấp nhất
D/A đạt D/A*


Công ty có thể sử dụng đòn bẩy tài chính
để tạo ra cơ cấu vốn tối ưu.Ths.Đỗ Hồng Nhung
CHI PHÍ VỐN –CƠ CẤU VỐN
Tài chính Doanh nghiệp ­ NEU
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản