Chương 4: Đào tạo và phát triển nhân sự

Chia sẻ: Lam Quang Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:43

4
1.277
lượt xem
462
download

Chương 4: Đào tạo và phát triển nhân sự

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tầm quan trọng của đào tạo và phát triển nhân sự Các hình thức đào tạo và phát triển nhân sự Các nội dung đào tạo và phát triển nhân sự Các ph-ơng pháp đào tạo và phát triển nhân sự Tổ chức công tác đào tạo và phát triển nhân sự

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 4: Đào tạo và phát triển nhân sự

 1. Ch−¬ng 4 Đμo t¹o vμ ph¸t triÓn nh©n sù
 2. §Ò c−¬ng: TÇm quan träng cña ®μo t¹o vμ ph¸t triÓn nh©n sù C¸c h×nh thøc ®μo t¹o vμ ph¸t triÓn nh©n sù C¸c néi dung ®μo t¹o vμ ph¸t triÓn nh©n sù C¸c ph−¬ng ph¸p ®μo t¹o vμ ph¸t triÓn nh©n sù Tæ chøc c«ng t¸c ®μo t¹o vμ ph¸t triÓn nh©n sù
 3. Kh¸i niÖm ®μo t¹o vμ ph¸t triÓn nh©n sù lμ qu¸ tr×nh cung cÊp c¸c kiÕn thøc, hoμn thiÖn c¸c kü n¨ng, rÌn luyÖn c¸c phÈm chÊt nghÒ nghiÖp cho ng−êi lao ®éng trong doanh nghiÖp nh»m ®¸p øng yªu cÇu trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c«ng viÖc cña hä ë c¶ hiÖn t¹i vμ t−¬ng lai
 4. §μo t¹o nh©n sù gióp bï ®¾p cho ng−êi lao ®éng nh÷ng thiÕu hôt trong häc vÊn, truyÒn ®¹t cho ng−êi lao ®éng nh÷ng kh¶ n¨ng vμ kinh nghiÖm thiÕt thùc trong lÜnh vùc chuyªn m«n CËp nhËt ho¸ kiÕn thøc më réng tÇm hiÓu biÕt Tõ ®ã gióp ng−êi lao ®éng hoμn thμnh tèt nh÷ng c«ng viÖc ®−îc giao, nghÜa lμ chó träng vμo c«ng viÖc hiÖn t¹i
 5. Ph¸t triÓn nh©n sù th−êng ®−îc biÓu hiÖn th«ng qua th¨ng tiÕn, ®Ò b¹t ng−êi d−íi quyÒn vμo c¸c chøc vô c«ng t¸c cao h¬n hoÆc giao cho nh©n viªn lμm nh÷ng c«ng viÖc cã yªu cÇu cao h¬n, quan träng h¬n ph¸t triÓn nh©n sù kh«ng chØ nh»m cã ®−îc mét nguån nh©n lùc ®¶m b¶o vÒ chÊt l−îng, sè l−îng mμ cßn lμ mét h×nh thøc ®·i ngé nh©n sù th«ng qua viÖc lμm h−íng ®Õn c«ng viÖc t−¬ng lai
 6. Mèi quan hÖ gi÷a ®μo t¹o vμ ph¸t triÓn nh©n sù ®Òu cã môc ®Ých gióp ng−êi lao ®éng tiÕp thu c¸c kiÕn thøc, häc c¸c kü n¨ng míi vμ thay ®æi c¸c quan ®iÓm hay hμnh vi ®Òu sö dông nh÷ng ph−¬ng ph¸p t−¬ng tù nh»m t¸c ®éng lªn qu¸ tr×nh häc tËp ®μo t¹o nh©n sù lμ nÒn t¶ng ®Ó ph¸t triÓn nh©n sù
 7. Vai trß cña ®μo t¹o vμ ph¸t triÓn nh©n sù §èi víi ng−êi lao ®éng §èi víi doanh nghiÖp §èi víi x· héi
 8. Vai trß ®èi víi ng−êi lao ®éng Gióp thùc hiÖn c«ng viÖc tèt h¬n + Víi nh©n viªn míi + Víi nh©n viªn ®ang lμm viÖc t¹i doanh nghiÖp Gãp phÇn tho¶ m·n nhu cÇu thμnh ®¹t cña ng−êi lao ®éng
 9. Vai trß ®èi víi doanh nghiÖp Gãp phÇn thùc hiÖn môc tiªu chung cña doanh nghiÖp T¹o ra sù chñ ®éng thÝch øng víi c¸c biÕn ®éng vμ nhu cÇu t−¬ng lai cña doanh nghiÖp Lμm t¨ng sù æn ®Þnh vμ n¨ng ®éng cña tæ chøc doanh nghiÖp Gióp t¨ng sù thμnh c«ng trong kinh doanh §©y lμ lo¹i ®Çu t− siªu lîi nhuËn
 10. Vai trß ®èi víi x· héi Lμ c¬ së ®Ó x· héi cã ®−îc nguån lùc con ng−êi cã chÊt l−îng cao Gãp phÇn t¹o ra c«ng d©n tèt cho x· héi Thóc ®Èy sù ph¸t triÓn vμ hîp t¸c trong x· héi
 11. C¸c h×nh thøc ®μo t¹o vμ ph¸t triÓn nh©n sù Theo ®èi t−îng Theo ®Þa ®iÓm Theo c¸ch thøc tæ chøc
 12. C¸c h×nh thøc §T & PTNS theo ®èi t−îng §μo t¹o vμ ph¸t triÓn nh©n viªn §μo t¹o vμ ph¸t triÓn nhμ qu¶n trÞ
 13. C¸c h×nh thøc §T & PTNS theo ®Þa ®iÓm §T & PTNS t¹i doanh nghiÖp: + ®μo t¹o lÇn ®Çu + ®μo t¹o trong qu¸ tr×nh lμm viÖc §T & PTNS bªn ngoμi doanh nghiÖp
 14. C¸c h×nh thøc §T & PTNS theo c¸ch thøc tæ chøc §μo t¹o trùc tiÕp §μo t¹o tõ xa §μo t¹o qua m¹ng INTERNET
 15. C¸c néi dung §T & pTNS chuyªn m«n kü thuËt chÝnh trÞ vμ lý luËn v¨n ho¸ doanh nghiÖp ph−¬ng ph¸p c«ng t¸c
 16. §T & PT chuyªn m«n kü thuËt C¸c tri thøc vÒ nghÒ nghiÖp C¸c kü n¨ng nghÒ nghiÖp C¸c phÈm chÊt, kinh nghiÖm nghÒ nghiÖp
 17. Víi nhμ qu¶n trÞ……… CÇn tËp trung ®μo t¹o vμ ph¸t triÓn c¸c kü n¨ng: + Kü n¨ng nh©n sù + Kü n¨ng t− duy toμn côc + Kü n¨ng th«ng tin (kü n¨ng truyÒn th«ng)
 18. §μo t¹o, ph¸t triÓn chÝnh trÞ vμ lý luËn Nh»m t¹o ra nh÷ng con ng−êi võa “hång” võa “chuyªn” Båi d−ìng phÈm chÊt chÝnh trÞ N©ng cao n¨ng lùc lý luËn
 19. §μo t¹o vμ ph¸t triÓn chÝnh trÞ C¸c nghÞ quyÕt, chÝnh s¸ch, chñ tr−¬ng ®−êng lèi cña §¶ng vμ Nhμ n−íc C¸c v¨n b¶n ph¸p luËt cã liªn quan C¸c quy ®Þnh h−íng dÉn cña c¬ quan chñ qu¶n vμ c¸c c¬ quan ban ngμnh kh¸c cã liªn quan §¹o ®øc kinh doanh Tr¸ch nhiÖm x· héi
 20. §μo t¹o vμ ph¸t triÓn lý luËn C¸c häc thuyÕt vÒ kinh tÕ, qu¶n trÞ, kinh doanh C¸c quy luËt kinh tÕ, quy luËt tù nhiªn, quy luËt x· héi C¸c ph−¬ng ph¸p t− duy khoa häc
Đồng bộ tài khoản