CHƯƠNG 4: LÝ THUYẾT SẢN XUẤT VÀ CHI PHÍ SẢN XUẤT

Chia sẻ: lotus_123

Các yếu tố sản xuất biến đổi và cố định - Yếu tố sản xuất biến đổi là những nhập lượng mà người quản lý có thể điều chỉnh để thay đổi sản xuất. Yếu tố sản xuất cố định là những nhập lượng mà người quản lý không thể điều chỉnh trong một khoảng thời gian.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: CHƯƠNG 4: LÝ THUYẾT SẢN XUẤT VÀ CHI PHÍ SẢN XUẤT

CHƯƠNG 4
LÝ THUYẾT SẢN XUẤT VÀ CHI PHÍ
SẢN XUẤT
Kinh tế Vi mô 1
LÝ THUYẾT SẢN XUẤT
A.
CAC XN PHAI SỬ DUNG CAC YÊU TỐ SAN
́ ̉ ̣ ́ ́ ̉
XUÂT THEO NGUYÊN TĂC NAO ĐỂ TÔI
́ ́ ̀ ́
̉ ́ ́
THIÊU HOA CHI PHI?
Kinh tế Vi mô 2
LÝ THUYẾT SẢN XUẤT
A.
̀ ̉ ́
I. HAM SAN XUÂT
Môt ham số mô tả môi quan hệ giữa san
̣ ̀ ́ ̉
lượng và số lượng cac yêu tố sản xuất
́ ́
được sử dung.
̣
Kinh tế Vi mô 3
LÝ THUYẾT SẢN XUẤT
A.

̣ ̉ ́
DANG TÔNG QUAT:
Q=f(X,Y,Z…)
Trong đó
Q: San lượng
̉
X,Y,Z…: Cac yêu tố sản xuất được sử dung.
́ ́ ̣Kinh tế Vi mô 4
A. LÝ THUYÊT SẢN XUẤT
́
Ham sản xuất ngăn han: Khi có it nhât môt
̀ ́ ̣ ́ ́ ̣
yêu tố sản xuất cố đinh
́ ̣
Q=f(X,Y,Z…)
Kinh tế Vi mô 5
A. LÝ THUYÊT SẢN XUẤT
́
Ham sản xuất dai han: Khi tât cả cac yêu
̀ ̀ ̣ ́ ́ ́
tố sản xuất đêu biên đôi
̀ ́ ̉
Q=f(X,Y,Z…)
Kinh tế Vi mô 6
Hàm Cobb-Douglas
• Q= A.KαLβ

• α,β< 1
• α: hệ số co dãn của sản lượng lượng theo
vốn: Vốn tăng 1% thì sản lượng tăng α%,
với các yếu tố khác không đổi
• Β: hệ số co dãn của sản lượng theo lao
động
Kinh tế Vi mô 7
• α+β> 1 Năng suất tăng dần theo quy mô
(tỷ lệ tăng của sản lượng Q lớn hơn tỷ lệ
tăng các yếu tố sản xuất)
• α+β< 1 Năng suất giảm dần theo quy mô
• α+β= 1 Năng suất không đổi theo quy mô
Kinh tế Vi mô 8
A. LÝ THUYÊT SẢN XUẤT
́
II. NĂNG SUÂT BIÊN VÀ NĂNG SUÂT
́ ́
̀
TRUNG BINH
Kinh tế Vi mô 9
A. LÝ THUYÊT SẢN XUẤT
́
́
1. NĂNG SUÂT BIÊN (MP)
Là mức gia tăng cua sản lượng khi tăng
̉
thêm môt đơn vị yêu tố sản xuất, trong khi
̣ ́
vân giữ nguyên số lượng cua cac yêu tố
̃ ̉ ́ ́
sản xuất khac.́
Kinh tế Vi mô 10
A. LÝ THUYÊT SẢN XUẤT
́
CÔNG THỨC TINH
́
Cho ham sản xuất Q=f(K, L)
̀

∆Q
MPK =
∆K


Kinh tế Vi mô 11
A. LÝ THUYÊT SẢN XUẤT
́

Về măt toan hoc, năng suât biên là đao ham
̣ ́ ̣ ́ ̣ ̀
cua ham sản xuất.
̉ ̀
Cho ham sản xuất Q=f(K, L)
̀
∂Q
MPK =
∂K
∂Q
MPL =
∂L
Kinh tế Vi mô 12
A. LÝ THUYÊT SẢN XUẤT
́
Năng suât biên được xem như là lợi ich mà
́ ́
môt yêu tố sản xuất mang lai cho người
̣ ́ ̣
sản xuất khi sử dung chung.
̣ ́
Kinh tế Vi mô 13
K L Q MPL APL
10 0 0 - -
10 1 10 10 10
10 2 30 20 15
10 3 60 30 20
10 4 80 20 20
10 5 95 15 19
10 6 105 10 17,5
10 7 110 5 15,7
10 8 110 0 13,7
10 9 107 -3 11,8
Kinh tế Vi mô 14
10 10 100 -7 10
A. LÝ THUYÊT SẢN XUẤT
́
̣ ́ ̉ ̀
QUY LUÂT NĂNG SUÂT BIÊN GIAM DÂN
Nêu gia tăng sử dung môt yêu tố sản xuất,
́ ̣ ̣ ́
đông thời giữ nguyên mức sử dung cac yêu
̀ ̣ ́ ́
tố sản xuất khac thì thoat đâu, sản lượng
́ ̣ ̀
sẽ tăng với tôc độ tăng dân (MP tăng dân).
́ ̀ ̀
Tuy nhiên, đên môt mức nao đo, sản lượng
́ ̣ ̀ ́
sẽ tăng với tôc độ giam dân (MP giam dân),
́ ̉ ̀ ̉ ̀
và nêu yêu tố sản xuất nay được sử dung
́ ́ ̀ ̣
quá mức, sản lượng sẽ sut giam (MP
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản