CHƯƠNG 4. THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ ÁN

Chia sẻ: Nguyen Minh Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
219
lượt xem
112
download

CHƯƠNG 4. THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ ÁN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ước lượng thời gian hình thành nên cơ sở cho lịch trình dự án. Có nhiều phương pháp ước lượng thời gian thành công. Trong chủ đề này bạn sẽ học cách đương đầu với thách thức duy nhất này khi xây dựng ước lượng thời gian.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHƯƠNG 4. THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ ÁN

 1. CH NG 4. TH I GIAN TH C HI N D ÁN M C ÍCH - Hi u ÿ c t m quan tr ng c a vi c qu n lý th i gian d án - Hi u ÿ c các qui trình qu n lý th i gian - Hi u ÿ c các ph ng pháp dùng ÿ qu n lý th i gian: CPM (Critical Path Method), PERT (Program Evaluation and Review Technique). GI I THI U CHUNG c l ng th i gian hình thành nên c s cho l ch trình d án. Có nhi u ph ng pháp c l ng th i gian thành công. Trong ch ÿ này b n s h c cách ÿ ng ÿ u v i thách th c duy nh t này khi xây d ng c l ng th i gian. Hãy t ng t ng ai ÿó ÿ ngh b n c l ng xem m t bao lâu ÿ thi t k và xây d ng m t phân h qu n lý nhân s . N u b n ch a t ng th c hi n vi c ÿó tr c ÿây thì b n th m chí hoàn toàn không chác ch n nh ng th c n có. B n s b thúc ép m nh m ÿ a ra m t c l ng chính xác. N u c l ng c a b n không ÿúng thì b n có th k t thúc công vi c ngoài gi v nh vi n ÿ làm công vi c trong th i gian b n ÿ c giao. B n nên th c hi n m t s nghiên c u k l ng và ki m tra s li u v i m t chuyên gia ph n m m qu n tr h th ng thông tin tr c khi b n ÿ a ra câu tr l i. V i vai trò giám ÿ c m t d án công ngh thông tin, b n có th ph i ÿ i m t v i tình th ti n thoái l ng nan t ng t . B n th ng làm vi c trong các d án bao g m tình hu ng hay công ngh mà b n ch a t ng th y tr c ÿây. Hãy giành th i gian bàn b c v i các nhà chuyên gia v n i dung chuyên ngành. a) T m quan tr ng c a vi c qu n lý th i gian - K t thúc d án ÿúng h n là m t trong nh ng thách th c l n nh t - Th i gian có ÿ linh ho t bé nh t; nó trôi qua b t k ÿi u gì x y ra - Các v n ÿ l ch bi u là lý do chính d n ÿ n xung ÿ t trong d án, ÿ c bi t là trong n a sau c a d án, s c ép ti n ÿ gây c ng th ng, phá v nh ng quy ÿ nh c a d án … b) Các qui trình qu n lý th i gian d án Qu n lý th i gian d án g m nh ng qui trình b o ÿ m hoàn t t d án ÿúng h n. Nh ng qui trình này g m: - Xác ÿ nh các hành ÿ ng - cl ng th i gian cho m i ho t ÿ ng - Tri n khai l ch hành ÿ ng - Ki m soát l ch hành ÿ ng N I DUNG 1. XÁC NH CÁC HÀNH NG 62
 2. - Hành ÿ ng theo n l c hay th i ÿo n - Xác l p các m c quan tr ng - Các d án theo l ch trình so v i các d án theo ngu n l c - Thành l p các nguyên t c cl ng th i gian B n th ng b n kho n khi ai ÿó giao cho b n m t công vi c mà b n ch a làm bao gi . Trong tình hu ng này yêu c u b n ph i s m có câu tr l i bao gi b t ÿ u, và khi nào hoàn thành công vi c này. S th c t i sao b n ch a tr l i ÿ c vì b n ch a xác ÿ nh ÿ c các hành ÿ ng c n thi t và c l ng th i gian ÿ hoàn thành công vi c. T th c t các d án CNTT, ng i ta ÿã hi u r ng cách th c có th giúp m i ng i hình dung cho h th ng s n ph m s có hình nh th nào sau khi d án hoàn thành. B ng ph ng pháp mô ph ng d án s giúp chúng ta th c hi n ÿ c ÿi u này. Do ÿó, mô ph ng ngày càng tr nên ph bi n vì chúng giúp các giám ÿ c d án gi m nh ng v n ÿ khó xác ÿ nh ÿ c hành ÿ ng giai ÿo n s m c a d án. a) Hành ÿ ng theo n l c hay th i ÿo n S nh m l n xung quanh n l c và th i ÿo n ÿã t n t i t lâu và r t ph bi n. Có m t ý ki n sai l m t n t i trong m t th i gian dài là b n qu n lý càng nhi u ngu n l c cùng th c hi n m t nhi m v c th thì nhi m v th c hi n càng nhanh. i u này có th ÿúng ho c không ÿúng. Cách hi u rõ ràng v n l c và th i ÿo n có th m t r t lâu ÿ c i thi n c tính và k ho ch làm vi c ÿ c xây d ng cho các d án công ngh thông tin. nh ngh a. N l c là th c ÿo n ng l ng hay lao ÿ ng dùng ÿ hoàn t t m t nhi m v c th hay gói công vi c. Các ch s dùng ÿ th hi n ÿi u này ÿ c tính b ng th i gian trên d ng ÿ n v . Ví d nh ba gi k thu t hay n m ngày nghiên c u. Theo n ng l c là thu t ng dùng ÿ mô t nhi m v có th hoàn t t nhanh h n thông qua vi c áp d ng các ngu n l c lao ÿ ng hay n ng l ng ph . Th i ÿo n là th c ÿo xem m t gói công vi c hay nhi m v c th s m t bao lâu ÿ hoàn t t. Các ch s dùng ÿ th hi n ÿi u này ÿ c tính b ng các ÿ n v th i gian. Ví d nh trong xây d ng nhà dân d ng, sau m i l n ÿ tr n, ng i ta th ng ÿ 1 tu n ÿ tr n n ÿ nh tr c khi ti p t c xây các t ng ti p theo. Kho ng th i gian c ÿ nh là m t thu t ng dùng ÿ mô t nhi m v hay gói công vi c c n ÿ n m t l ng th i gian ÿ hoàn t t. Vi c áp d ng các ngu n l c ph s không làm thay ÿ i th i gian yêu c u. Ví d . M t vi c s m t bao lâu ÿ hoàn t t có th hay không th ph thu c vào vào vi c n l c ÿ c áp d ng bao nhiêu. Hãy nói r ng b n mu n t o ra m t chai r u. Nhi u ng i tham gia s làm cho vi c hái nho trong v n tr nên nhanh h n nh ng khi r u ÿã ÿ c ÿ t vào trong thùng thì không có l ng n l c nào có th làm cho r u lên men nhanh h n. Công vi c hái nho là theo n ng l c, trong khi ÿó và lên men r u là tr ng h p kho ng th i gian c ÿ nh. b) Xác l p các m c quan tr ng M c quan tr ng là các tr ng h p ÿi m ki m soát trong d án, th ng là vi c hoàn t t ph n có th chuy n giao chính t o ra yêu c u báo cáo ho c yêu c u s ng h c a khách hàng hay nhà 63
 3. tài tr tr c khi ti p t c d án. M c quan tr ng có th i ÿo n b ng 0. Các m c quan tr ng ÿóng vai trò nh nh ng m c ÿánh d u và ÿ c xác ÿ nh b i giám ÿ c d án và/ho c khách hàng. Chúng ph i ÿ c xác l p có ch n l a s d ng các giác quan thông th ng, ví d nh ÿ i v i m t ÿánh giá thi t k chính, th nghi m b n m u, ngu n vào c n ÿ n t ngu n bên ngoài, xúc ti n qu ng cáo. Các m c quan tr ng có ích trong vi c ch ra s ti n tri n t i các ÿi m chính nh ng ch s ti n tri n th c s là các gói công vi c và c l ng nên ÿ c th c hi n sao cho phù h p. Ví d : M t công ty t v n xây d ng c l ng th i gian cho d án khách hàng và có các m c quan tr ng t i th i ÿi m b t ÿ u và k t thúc d án và m i giai ÿo n c a h p ÿ ng có các ph n có th chuy n giao do s ÿ ng thu n c a khách hàng ÿã ÿ c yêu c u tr c khi h có th ti p t c t ng ph n m t và b ng s ÿ ng thu n, h c ng có th tri n khai quy trình qu ng cáo. S ÿ m c quan tr ng cho d án này ÿ c ch ra trong hình 4-1 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Hoàn t t hành U ÿ ng A Hoàn t t hành U ÿ ng B Hoàn t t hành U ÿ ng C Hoàn t t hành U ÿ ng D Hoàn t t hành U ÿ ng E Hình 4-1: S ÿ m c quan tr ng c) Các d án theo l ch trình so v i các d án theo ngu n l c. Trong nhi u tr ng h p, th ng kê k n ng c n ÿ hoàn t t các d án công ngh thông tin ho c không t n t i ho c luôn trong tình tr ng thi u h t th i gian. K t qu là h u h t các d án công ngh thông tin ÿ u ÿ i m t v i các ràng bu c ngu n l c và k ho ch làm vi c ch t ch . Tìm hi u v m c ÿ chi m u th trong cu c ÿ u tranh này có th ÿóng vai trò quy t ÿ nh ÿ xây d ng m t c l ng ÿúng. nh ngh a: D án h ng theo l ch trình khi th i h n chuy n giao cu i cùng là ràng bu c quan tr ng h n c mà nhà tài tr hay khách hàng mong mu n. Nó chi ph i m i quy t ÿ nh trong d án. Các d án theo l ch trình s dùng h t b t c ngu n l c nào c n ÿ ÿ m b o chuy n giao trong th i h n ÿã ÿ c xác l p. 64
 4. D án h ng theo ngu n l c khi giá tr các ngu n l c, c th là các ngu n l c k n ng và chi phí ràng bu c quan tr ng h n c mà nhà tài tr hay khách hàng mong mu n. Nó chi ph i m i quy t ÿ nh trong d án. Các d án theo ngu n l c ph i m r ng th i gian ho c t b ch t l ng ÿ gi l i các ràng bu c v ngu n l c. Trong c hai tr ng h p thì thu t ng “h ng theo” ÿ c dùng ÿ di n t ràng bu c quan tr ng h n c cho d án ÿang ÿ c ÿ a ra. Ví d : Có l ví d t t nh t v các d án theo l ch trình trong công ngh thông tin là các d án có tính ch t nh các ch ng trình Y2K v a qua. M i giám ÿ c d án có m t th i h n cu i cùng không th th ng l ng ÿ c, chính xác là 12gi tr a ngày 31 tháng 12 n m 1999. Các công ty b t bu c ph i dùng h t các ngu n l c kh ng l ÿ nâng c p ho c thay th các h th ng không th th c hi n các m nh l nh ÿúng gi . H u h t các d án m ng n i b ÿ u theo ngu n l c. Trong nhi u tr ng h p, các d án có ÿ c s truy c p các ngu n l c phát tri n Web r t h n ch , ÿi n hình là ph i ÿ m nh n các d án th ng m i ÿi n t và Web site t p trung theo b ngoài. Bài t p 4-1: Xác ÿ nh các d án theo l ch trình so v i các d án theo ngu n l c. Th i gian ho t ÿ ng: 5 phút M c tiêu: Th c hành vi c xác ÿ nh các d án theo l ch trình và các d án theo ngu n l c K ch b n: B n ÿang chu b xây d ng c tính trong d án m i và b n mu n ÿ m b o r ng b n hi u s khác bi t gi a các d án theo l ch trình và các d án theo ngu n l c. Ho t ÿ ng này cho phép b n th c hành k n ng ÿó. Xác ÿ nh d án nào sau ÿây là theo l ch trình và d án nào là theo ngu n l c. D án Theo l ch trình hay theo ngu n l c ng d ng m i ph i ÿ a vào s n xu t ngày 15/8 ÿ k toán có th theo L ch trình k p th i h n ngày 15/9 cho ho t ÿ ng x lý chi phi u theo tiêu chu n SEC m i. D án này d a vào ph n m m máy ch SQL ÿ c c p nh t có hi u l c Ngu n l c trong tháng t i nh ng chuyên gia SQL hi n ÿang ÿ h t tâm chí vào m t d án do phó giám ÿ c ÿi u hành yêu c u. B n ÿ c cho th i h n cu i cùng là ngày 31/12 ÿ hàon t t vi c cài ÿ t Ngu n l c ng d ng b ph n qu n tr v n phòng m i nh ng kinh phí d án này là c ÿ nh và b n không th thêm ng i vào. B n ÿ c giao m t c a s 7 ngày ÿ nâng c p x ng s ng m ng cho L ch trình ch ÿ truy n t i không ÿ ng b (ATM). C m i ngày thêm vào quá c a s 7 ngày ÿ ng ngh a v i vi c m t ÿi 1 tri u ÿô la doanh thu. d) Thành l p các nguyên t c cl ng th i gian Xây d ng cl ng th i gian theo nguyên t c sau: 65
 5. - ánh giá các tài li u yêu c u v i con m t ng i phê bình nh ng l i sai hay nh ng ÿi u b sót - Các yêu c u nghi p v có rõ ràng và c th hay không? - Các yêu c u ch c n ng có h tr các yêu c u nghi p v không? - Quan tr ng nh t là các yêu c u k thu t có ÿ c phác th o rõ r ng và ÿ y ÿ hay không? m b o r ng c l ng chính quy c a b n g m các thành ph n chính sau (tham kh o thêm phân lo i c l ng ch ng 5): - Danh sách các gi ÿ nh dùng trong vi c xây d ng cl ng. - Ph m vi bi n ÿ ng cho cl ng ÿ c ÿ a ra. - Kho ng th i gian cl ng có hi u l c. m b o r ng b n hi u ÿ y ÿ m c ÿích d ÿ nh c a cl ng và ÿang s d ng k thu t cl ng ÿúng: - cl ng ÿ c dùng ÿ ÿánh giá ti m l c d án hay ÿ qu n lý d án hay khác? - Không s d ng cl ng trên xu ng n u d án ch a t ng ÿ c th c hi n tr c ÿây. - Xác l p các m c ÿ u tiên t các m c tiêu ÿ c xác ÿ nh quan tr ng, có ý ngh a nh t cho d án ho c ÿ c xác nh n b i các yêu c u nhà tài tr hay khách hàng. m b o r ng nhà tài tr và các ÿ i t ng liên quan d án hi u m t cách rõ ràng ho c b n ch t c a các d án ngu n l c và các d án theo l ch trình. Th ng có m t m i quan h c hai/và gi a l ch trình và ngu n l c: - H i h xem li u th i h n giao là ch c ch n và ph i ÿ c hoàn t t v i chi phí nào ÿó hay không? - H i h xem li u th i h n có th lùi l i ÿ c n u ngu n l c tr thành m t v n ÿ hay không? m b o r ng th i ÿo n c tính c a các d án theo ngu n l c ÿ c chuyên gia v n i dung chuyên ngành xét duy t c n th n. Chuyên gia v n i dung chuyên ngành hi u các yêu c u v ngu n l c và các k thu t liên quan ÿ n vi c th c hi n công vi c th c s : - B n có bi t nhi m v nào theo công vi c không? - B n có bi t k n ng nào c n ÿ th c hi n công vi c không? Quan sát các tr ng h p kho ng th i gian c ÿ nh và ph thu c c s v t ch t: - Tìm ki m các tr ng h p kho ng th i gian c ÿ nh b t k trong lu ng d án, ÿ c bi t chú ý t i s ph thu c ng c dòng và xuôi dòng. - Tìm ki m b t k tr ng h p hay nhi m v nào ÿòi h i nh ng c s v t ch t ÿ c bi t. c bi t chú ý t i s ph thu c ng c dòng và xuôi dòng. Ví d . H ng là giám ÿ c cho m t d án t ÿ ng hoá bán hàng v i quy mô l n do b ph n bán hàng ÿ a ra. Bà ÿang trong quá trình làm cho c l ng th i gian có hi u l c. c l ng ban ÿ u do nhà th u ti m l c cung c p cho th y r ng d án ch nên th c hi n kho ng 6 tháng. H ng thông báo r ng ÿ i ng bán hàng ÿã r t chú ý t i xây d ng các yêu c u ch c n ng, yêu c u nghi p v và yêu c u k thu t ÿã ÿ c phác th o rõ ràng b ng ch c n ng công ngh thông tin s d ng các nguyên t c ki n trúc. H ng ÿ n ch nhà tài tr c a mình và kh ng ÿ nh c l ng này ÿ c dùng ÿ ÿánh giá ti m l c c a d án này và u tiên các ngu n l c d án cho 24 tháng t i. Sau ÿó H ng h i nhà 66
 6. tài tr c a mình xem li u d án có ph i ÿ c th c hi n v i th i gian c th hay không ho c li u th i gian cu i cùng có ph thu c vào chi phí các ngu n l c không. Do d án là ngu n l c nên chuyên gia n i dung chuyên ngành ch ra r ng c s d li u khách hàng liên quan trong m t s b c ch y u và ÿi u ki n này s t o ra nhi m v thu c c s v t ch t và kho ng th i gian c ÿ nh r t l n khi n cho th i h n 6 tháng là không th . Sau khi hoàn t t m t ÿánh giá k l ng, H ng ÿã cung c p cho nhà tài tr m t c l ng s a l i 12 ÿ n 14 tháng cho d án. 2. CL NG TH I GIAN CHO CÁC HÀNH NG (XÂY D NG CL NG TH I GIAN) - Các k thu t cl ng th i gian - M ts h ng d n tr giúp cl ng th i gian cho d án CNTT - M t s ph ng pháp cl ng khác Quy trình c l ng th i ÿo n d án ÿang thách th c do v n ÿ v n s kh i ÿ u nan trong h u h t các d án công ngh thông tin. M c ÿích là dùng s siêng n ng ÿ ÿ t ÿ c c l ng th i gian m c ÿ cao nh t b n có th s d ng n u d án ÿã phê duy t ÿ c ti n tri n. a) Các k thu t cl ng th i gian cl ng phi khoa h c: - D a trên kinh nghi m ch quan, c m tính. - Nhanh và d dàng. - K t qu thi u tin c y. Ch nên dùng trong các tr ng h p - i ng chuyên môn r t có kinh nghi m, có k n ng cao, ÿ i hình c ÿ nh. - D án ÿã quy ÿ nh, b t bu c ph i theo. cl ng PERT: Thích h p ÿ i v i nh ng d án. - òi h i tính sáng t o. - Coi tr ng ch t l ng k t qu công vi c h n là th i gian hoàn thành d án. Công th c PERT. - C n làm 3 cl ng th i gian cho m i công vi c. - K t h p l i ÿ có con s cu i cùng. c l ng kh d nh t (ML-Most Likely): Th i gian c n ÿ hoàn thành công vi c trong ÿi u ki n “bình th ng” hay “h p lý”. c l ng l c quan nh t (MO-Most Optimistic): Th i gian c n ÿ hoàn thành công vi c trong ÿi u ki n “t t nh t” hay “lý t ng” (không có tr ng i nào). c l ng bi quan nh t (MP-Most Pessimistic): Th i gian c n ÿ hoàn thành công vi c m t cách “t i nh t” (ÿ y tr ng i). cl ng cu i cùng tính theo công th c: (MO + 4(ML) + MP)/6 - Ví d : c l ng th i gian cho các công vi c liên quan ÿ n l p m ng n i b cho c quan (EST: estimation - c l ng th i gian ÿ làm d án) n v tính: Ngày 67
 7. Tên công vi c MO ML MP EST V s ÿ và khoan t ng 2 3 5 3.2 L p các ng gen 1 2 4 2.2 i dây 1 2 4 2.2 L p các h p n i 0.5 1 2 1 L p các máy tính máy ch 2 3 3 2.8 K t n i các máy tínhmáy ch vào 1 2 4 2.2 h th ng dây m ng Th xem m ng ÿã thông ch a 0.5 1 10 2.4 T ng th i gian 8 14 32 16 Sau ÿó t ng thêm “m t ít th i gian” cho m i công vi c (th i gian lãng phí gi a ch ng). Thông th ng t ng thêm 7% - 10% Tên công vi c EST % EST cu i cùng V s ÿ và khoan t ng 3.2 10% 3.52 L p các ng gen 2.2 10% 2.42 i dây 2.2 10% 2.42 L p các h p n i 1 10% 1.1 L p các máy tính máy ch 2.8 10% 3.08 K t n i các máy tính máy ch 2.2 10% 2.42 vào h th ng dây m ng Th xem m ng ÿã thông ch a 2.4 10% 2.64 T ng th i gian 16 10% 17.6 Hình 4-2. Bi u ÿ PERT u ÿi m c a PERT: - Bu c ph i tính ÿ n r t nhi u y u t n u mu n xác ÿ nh ÿ c MO, MP. 68
 8. - Bu c ng i qu n lý d án ph i trao ÿ i v i nhi u ng iÿ ÿ tÿ c s ÿ ng thu n. - Giá tr nh n ÿ c là giá tr cân b ng gi a 2 thái c c => có ý ngh a và ÿáng tin c y làm cho vi c l p k ho ch tr nên chi ti t h n. N u g p m t c l ng là quá l n (v t quá 2 tu n ho c 80 gi ) => ph i phân rã công vi c. Nh c ÿi m c a PERT: - M t th i gian (c a m t ng i và c a c t p th ), khi d án có quá nhi u công vi c (tuy nhiên: Thà m t th i gian ban ÿ u còn h n m t th i gian sau này). - Có th x y ra: Tranh lu n hàng gi v giá tr bi quan nh t cho công vi c => có nguy c làm cho m i ng i chán n n. (Tuy nhiên: C n ph i xem l i nh ng ng i t ra chán n n: Trình ÿ chuyên môn, tinh th n v t khó,…). - Có th d n ÿ n nh ng tính toán v n v t => làm cho ng i qu n lý d án ch “th y cây mà không th y r ng”. (Tuy nhiên: Có th dùng công c b ng tính ÿ tr giúp) Ph ng pháp ÿ ng t i h n (CPM) Trong th i gian H i quân M phát tri n bi u ÿ PERT, Dupont c ng ÿang xây d ng Ph ng pháp ng t i h n (Critical Path Method, vi t t t là CPM). Trong nh ng n m 1960, Dupont nghiên c u phát tri n r t nhi u ch t li u m i ÿòi h i ph i có các qui trình s n xu t chi ti t. Nhu c u c a các doanh nghi p t nhân và qu c doanh v nh ng v t li u m i ÿã v t quá kh n ng c a Dupont trong vi c xây d ng nh ng thi t b và qui trình c n thi t ÿ s n xu t hàng lo t, vì th Dupont ÿã xây d ng CPM nh m giúp xác ÿ nh chính xác h n nh ng ràng bu c v tài nguyên có nh h ng th nào ÿ n th i gian ÿ a ra th tr ng. Ngày nay r t nhi u ng i coi CPM là ph ng th c ti p c n m c ÿ nh trong vi c v s ÿ m ng cho nh ng d án có ràng bu c v tài nguyên. Ph ng pháp ÿ ng t i h n (Critical Path Method) là m t k thu t m ng dùng m t c tính th i gian chính xác (không gi ng v i PERT dùng ÿ n 3 c tính) ÿ tính toán th i l ng, th i gian d tr công vi c hay th i gian trì hoãn, và ÿ ng t i h n. Ph ng pháp này có 4 ÿ c ÿi m tiêu bi u: - T t c các gói công vi c ph i ÿ c ÿ t vào m t s ÿ m ng. - Các gói công vi c trên s ÿ m ng ph i ÿ c s p x p tu n t sao cho th hi n ÿ ct tc các ph thu c và ÿ ng ÿi ÿ n k t thúc. - CPM mang tính ti n ÿ nh ch nó ch dùng m t c tính th i gian chính xác ch không dùng 3 c tính ÿ tính toán th i l ng, và do ÿó có kh n ng theo dõi ph n tr m hoàn thành v i m t m c ÿ chính xác h p lý. - Cu i cùng, c n ph i tính toán th i gian d tr (float) hay th i gian trì hoãn (slack) cho m i gói công vi c và tính toán ÿ ng t i h n. Ph ng pháp ÿ ng t i h n r t có ích cho nh ng d án ÿã t ng làm tr c ÿó, cho phép c l ng th i gian v i ÿ chính xác h p lý. 69
 9. Hình 4-3. M u s ÿ CPM b) M t s h ng d n tr giúp cl ng th i gian cho d án CNTT Chi phí th i gian c a l p trình viên ( i u tra c a Bell Labs) Vi t ch ng trình 13% c tài li u h ng d n 16% Thông báo, trao ÿ i, vi t báo cáo 32% Vi c riêng 13% Vi c linh tinh khác 15% Hu n luy n 6% G i mail, chat 5% ( i u tra c a IBM) Làm vi c m t mình 30% Trao ÿ i công vi c 50% Làm nh ng công vi c khác,không ph c v 20% tr c ti p cho công vi c Khó kh n trong vi c cl ng th i gian làm ph n m m: - Ph n m m ch a làm bao gi (khác v i các d án k thu t khác) - Khó dùng l i nh ng kinh nghi m c a các d án tr c ÿây - Công ngh thay ÿ i - Khó phân danh gi i rõ ràng gi a các giai ÿo n. Ví d : o Ki m th có bao g m vi c g r i hay không? o Thi t k có bao g m vi c v s ÿ c u trúc ch ng trình hay không? Công s c và th i gian còn ph thu c vào m t vài y u t khác 70
 10. Lo i d án Môi tr ng áp d ng H s nhân d phòng C C 1 C M i 1.4 M i C 1.4 M i M i 2 (Lo i d án là c n u ÿã có h n 2 n m kinh nghi m; Môi tr ng áp d ng là c n u ÿã có h n 2 n m kinh nghi m) Công s c và th i gian còn ph thu c vào tay ngh c a nhóm phát tri n (nhóm l p trình) S n m kinh nghi m H s nhân 10 0.5 8 0.6 6 0.8 4 1 2 1.4 1 2.6 c) M t s ph ng pháp cl ng khác - H i ý ki n chuyên gia - So sánh v i nh ng d án t ng t ÿã làm ÿ có s li u c tính. Tuy nhiên ÿi u này không ph i bao gi c ng cho k t qu t t n u s l ng các d án h n ch . Trên th gi i c ng ÿang s d ng khá ph bi n ph ng pháp này trên c s m t c s d li u (CSDL) v báo cáo k t qu các d án CNTT nh ISBSG c a Úc ho c CSDL d án c a các hãng ph n m m n i ti ng. Ví d v m t c quan ÿã làm nhi u d án v ph n m m (B.A. Kitchenham and N.R. Taylor, Software Project Development, Journal ò Systems and Software, 5/1985) Thi t k L p trình Ki m th Ng i x tháng SLOC (%) (%) (%) D án 1 23 32 45 17 6050 D án 2 12 59 26 23 8300 D án 3 11 83 6 32 13300 D án 4 21 62 18 4 5900 D án 5 10 44 45 17 3300 D án 6 28 44 28 68 38990 D án 7 21 74 5 10 38600 D án 8 7 66 27 19 12760 D án 9 14 38 47 60 26500 71
 11. Bài t p 4–2: Xây d ng cl ng th i gian. Th i gian ho t ÿ ng: 30 phút M c tiêu: Xây d ng cl ng chính quy t cl ng không chính quy. K ch b n: Qu n lý cao c p c a Công ty XYZ ÿã quy t ÿ nh r ng h mu n ti p t c ÿ u t vào c s h t ng công ngh thông tin b ng n l c t o ÿi u ki n thu n l i cho vi c c i thi n ÿáng k d ch v khách hàng. Sáng ki n này g m 3 d án chính: - Thi t k l i ng d ng d ch v khách hàng. - Di trú h th ng ki m soát th ng kê vào trong c u trúc máy ch khách 3 l p. - Thi t k l i và nâng c p c s h t ng m ng k c các thành ph n không dây cho m c nh p d li u và các yêu c u d thay ÿ i. B n ÿ c ch ÿ nh là giám ÿ c d án thi t k l i và nâng c p m ng. Giám ÿ c Công ngh thông tin ÿã và ÿang ÿ y d án này t i m t s th i ÿi m và tin r ng d án này nên m t kho ng 12 tháng và 2 tri u ÿôla. Ông ta ÿã cung c p cho qu n lý ÿi u hành các con s này nh m t c l ng g n ÿúng và nhi m c c a b n là ÿánh giá c l ng không chính quy ÿó và xây d ng m t c l ng yêu c u th i gian chính quy h n. Có 180 ÿi m bán l trên 48 bang nh h n và t t c ÿ u c n ÿ c nâng c p. M i ÿ a ÿi m g m có m t m ng c c b 10 BaseT ÿ c nâng c p lên 100 BaseT và quy trình này m t 3 ngày cho m i ÿ a ÿi m. C s h t ng b ÿ nh tuy n c ng c n ÿ c nâng c p. C u trúc máy ch truy c p và ÿ c p ÿ n hi n t i cung c p t t c các k t n i WAN t i trung tâm ÿi u hành m ng t i St.Louis, Missouri. Ch c ch n r ng nâng c p c s v t ch t này c n t i 45 ngày và do m t nhà máy cung c p bên ngoài ÿi u ch nh. Thay th b ÿ nh tuy n cho WAN t i ÿi m bán l s ÿ c hoàn t t b i ÿ i ng nhân viên n i b và m t 3 ngày cho t ng ÿi m bán l . 4 K s m ng LAN trong ÿ i d án thành th o trong công ngh 10/100 Base T và 2 k s cao c p c a ÿ i ng m ng hi n t i có kh n ng th c hi n c công vi c b ÿ nh tuy n WAN và nâng c p m ng LAN. 1. Có m t s thành ph n thi u ho c không hoàn thi n t yêu c u ch c n ng trong c l ng không chính quy c a giám ÿ c hay không? Có, các yêu c u ch c n ng ch ra r ng các thành ph n không dây c n ÿ c thêm vào m ng cho ngu n vào d li u và các yêu c u d thay ÿ i. ây là nh ng thi u sót t c b d li u và c l ng. 2. Các nhi m v m c ÿ t ng k t chính nào c n ÿ c hoàn t t và s ngày n l c cho m i nhi m v ? Nâng c p 180 m ng LAN t i 100 Base T - m i m ng 3 ngày – 540 ngày. Nâng c p trung tâm ÿi u hành m ng (NOC) – 45 ngày. Nâng c p 180 b ÿ nh tuy n - m i b 2 ngày – 360 ngày. 3. T ng l ng công vi c ÿ c hoàn t t ngo i tr các s n ph m không dây và th i gian di chuy n là bao nhiêu? 940 ngày. 4. Gi s m i ÿ a ÿi m m t 2 ngày di chuy n và 4 k s m ng LAN thì vi c hoàn t t nâng c p m ng LAN m t bao nhiêu tu n? 72
 12. 45 tu n (3 ngày làm vi c + 2 ngày di chuy n = 180 tu n/4 k s ) ho c (180*5 ngày/4 k s = 255 ngày = 45 tu n). 5. Gi s m i ÿ a ÿi m m t 2 ngày di chuy n và 2 k s b ÿ nh tuy n thì vi c hoàn t t nâng c p m ng WAN m t bao nhiêu tu n? 72 tu n (2 ngày làm vi c + 2 ngày di chuy n = 144 tu n / 2 k s ) ho c (180*4 ngày /2 k s = 360 ngày = 72 tu n). 6. Gi s không có s n ph m không dây và không có k ngh nào thì d án s m t bao nhiêu tháng? D án có th ÿ c hoàn t t trong 12 tháng không? Không, d án s m t ít nh t là 18 tháng. 7. Gi s ÿi u ki n nhân l c bình th ng thì b n s cung c p cho qu n lý cl ng th i gian nào? 22 – 24 tháng. 8. Tr c th i gian c a d án này có th ÿ c rút ng n nh th nào? Th o lu n nhóm – ÿào t o 4 k s m ng LAN cài ÿ t b ÿ nh tuy n t i các ÿi m bán l . Mang các ngu n nhân l c thuê ngoài vào t ng ÿ a ÿi m bán l . 3. TRI N KHAI L CH TRÌNH - Các thành ph n c a giá tr thu ÿ c - Chi phí c b n - Bi u ÿ theo dõi Gantt - Tính toán giá tr thu ÿ c tri n khai ÿ c l ch bi u ÿã xây d ng, b n c n ph i tinh thông v các ph ng pháp có th giám sát ÿ c l ch bi u, t ÿó s c p nh t tình tr ng d án v bi n ÿ ng l ch trình (SV) và bi n ÿ ng phí (CV). a) Các thành ph n c a giá tr thu ÿ c BCWS Budgeted Cost of Work Scheduled – Chi phí d toán c a vi c ÿã x p l ch BCWP Budgeted Cost of Work Performed – Chi phí d toán c a vi c ÿ c th c hi n. c hi u nh Giá tr thu ÿ c ACWP Actual Cost of Work Performed – Chi phí th c c a công vi c ÿã th c hi n Qu n lý giá tr thu ÿ c (EVM) là m t k thu t qu n lý liên k t vi c l p k ho ch cho các ngu n l c v i l ch trình và chi phí t ng theo t ng giai ÿo n. K thu t này cho phép ÿánh giá chính xác tình tr ng và c p nh t; ÿ ng th i, tính toán các kho n c l ng ÿ hoàn thành d án. Giá tr thu ÿ c là công c ÿo hi u su t chi phí, trong ÿó, so sánh l ng công vi c ÿã lên k ho ch v i l ng công vi c ÿã ÿ c th c hi n ÿ xác ÿ nh xem chi phí và l ch trình có ti n tri n nh k ho ch ÿ t ra không. Vi c phân tích giá tr thu ÿ c ÿem l i m t t m nhìn chính xác h n là d a trên vi c nhìn nh n v nh ng bi n ÿ ng l ch trình hay chi phí m t cách tách bi t. Thông tin này s c nh báo cho Giám ÿ c d án bi t li u d án có ÿang g p v n ÿ hay không; ÿ ng th i 73
 13. cung c p ngu n thông tin giá tr v các hành ÿ ng hi u ch nh c n thi t ÿ hoàn thành d án m t cách t t ÿ p. Ví d : M t d án tri n khai ÿ c th c hi n v i th i l ng c tính là hai tháng và chi phí d toán là 30.000 ÿô la. Sau m t tháng th c hi n, d án ÿã hoàn thành 60% kh i l ng công vi c, và ÿã chi h t 17.000 ÿô la. Trong ÿó, chi phí BCWS là 15.000 ÿô la. Chi phí BCWP là 18.000 ÿô la. Và chi phí ACWP là 17.000 ÿô la. b) Chi phí c b n Chi phí c b n là kho n c l ng ÿ c tính b ng cách c ng t t c các chi phí t chi phí lao ÿ ng và trang thi t b , nguyên v t li u, và t ng chi phí cho t ng gói công vi c, bao g m c chi phí d phòng. Chi phí này ÿ c s d ng ÿ ÿo hi u su t chi phí. Các quy t c này c ng ÿ c áp d ng vào vi c l p k ho ch. Ph n tr m hoàn thành (Percent complete) là kho n c tính l ng công vi c hoàn thành trong m t ho t ÿ ng hay m t nhóm các ho t ÿ ng, ÿ c bi u di n b ng ph n tr m. Có nhi u cách tính ph n tr m hoàn thành: - Quy t c ph n tr m 0/100. Công vi c s không ÿ c công nh n cho ÿ n khi nó ÿ c hoàn thành. Khi ÿã hoàn t t, 100% giá tr công vi c s ÿ c ÿóng góp vào ho t ÿ ng ÿó. - Quy t c ph n tr m 0 – 50 – 100 ho c 50 – 50. M t nhi m v có th có ba ÿi u ki n: o Hoàn thành 0% = nhi m v ch a b t ÿ u o Hoàn thành 50% = nhi m v ÿã b t ÿ u nh ng ch a hoàn thành o Hoàn thành 100% = nhi m v ÿã hoàn thành. Quy t c này không mô t chi ti t s ti n tri n c a hi u su t nh là 15%, và có th th y r ng s hoàn thành nhi m v ch ÿ c mô t theo hai giai ÿo n. - Quy t c hoàn thành theo ph n tr m. Các con s ph n tr m hoàn thành ÿ c ÿánh giá t i các th i ÿi m báo cáo c th . M c dù ÿây là m t quy t c mang l i hi u qu cao khi ki m soát hi u su t chi phí, nh ng ÿi u quan tr ng là ph i nh n ra r ng ph ng pháp này v n mang tính ch quan, và ch y u là do các con s c tính quá l c quan. V n có kh n ng, nh t là trong các d án l n, các ch th u gói công vi c gi u các v n ÿ x y ra b ng cách d toán cao cho ph n tr m công vi c hoàn thành, và sau ÿó h s làm vi c g p rút trong th i gian t i. Ví d “hoàn thành 95%”. - Các m c quan tr ng. Ph ng pháp này ÿ c áp d ng thành công cho các gói công vi c có th i gian dài và nhi u ho t ÿ ng. T ng giá tr gói công vi c ÿ c chia ra và phân thành các c t m c quan tr ng trong quá trình th c hi n gói công vi c ÿó. M i c t m c ÿ u có m t giá tr d toán. Giá tr ÿó s ÿ t ÿ c khi d án hoàn thành ÿ c m t c t m c. c) Bi u ÿ theo dõi Gantt Bi u ÿ theo dõi Gantt là m t bi u ÿ Gantt ÿ c dùng ÿ hi n th hi u su t th c t so v i hi u su t d toán; ÿ ng th i có th hi n th công vi c ÿã ÿ c hoàn thành cùng v i kho ng tr cho m i ho t ÿ ng. M c dù không hi n th ÿ c m t cách rõ ràng các m i quan h ph thu c gi a các ho t ÿ ng hay ÿ ng t i h n, bi u ÿ Gantt l i là m t công c r t hi u qu trong vi c cung c p thông tin t ng k t c p nh t và có th r t có ích khi phân tích t ng hi u su t th i gian c a d án. Bi u ÿ Gantt c ng có th hi n th th i gian c a các c t m c quan tr ng và cho bi t li u có theo k p các th i h n không. 74
 14. Ví d : M t bi u ÿ theo dõi Gantt c a m t d án ÿi n hình. Nó hi n th hi u su t c a giai ÿo n báo cáo th n m, tu n 10. Hãy l u ý r ng kho ng tr (float) ÿ c áp d ng cho các ho t ÿ ng C và E; ho t ÿ ng A ÿ c hoàn thành ÿúng k ho ch, trong khi ÿó ho t ÿ ng B l i hoàn thành ch m h n so v i l ch trình. Hình 4-4. Bi u ÿ theo dõi Gantt d) Tính toán giá tr thu ÿ c tính toán giá tr thu ÿ c: - 1. Tính Chi phí d toán c a vi c ÿã x p l ch (BCWS) cho m t giai ÿo n nh t ÿ nh. Các kho n này ÿã ÿ c xác ÿ nh trong quá trình tri n khai kinh phí d án và có trong C u trúc chi ti t công vi c (WBS) c p ÿ gói công vi c. - 2. c tính ph n tr m hoàn thành công vi c d toán trong kho n th i gian ÿó. - C n ph i xem xét các nhân t sau khi ch n ph ng pháp ÿ tính ph n tr m hoàn thành công vi c: o L ng th i gian dành cho các gói công vi c o ph c t p c a d án o Kh n ng ch u ÿ ng s c ép c a các th t c hành chính. o Ph ng pháp nào là phù h p nh t ÿ gi m thi u t i ÿa s ch m tr . - 3. Tính toán Chi phí d toán c a vi c ÿ c th c hi n (BCWP), hay còn g i là giá tr thu ÿ c trong kho n th i gian ÿó, b ng cách l y ph n tr m hoàn thành công vi c nhân v i Chi phí d toán c a vi c ÿã x p l ch (BCWS). - 4. Tính toán Chi phí th c c a công vi c ÿã th c hi n (ACWP) trong kho ng th i gian ÿó b ng cách xác ÿ nh s l ng ti n th c t ÿ c chi. 75
 15. 4. KI M SOÁT L CH TRÌNH - S d ng thông tin c p nh t v l ch trình d án - C p nh t l ch trình d án B n có theo k p l ch trình d án không? Hay b n ÿang b t t lùi so v i l ch trình? B n nên ghi nh r ng m t trong nh ng nhân t quan tr ng ÿ ÿánh giá n ng l c c a m t Giám ÿ c d án là kh n ng bàn giao s n ph m ÿúng h n. Không ph i lúc nào c ng d nh n ra b n có ÿang theo k p ti n ÿ trong l ch trình hay không; tuy nhiên, ch ÿ này s gi i thi u m t công c giúp b n bi t ÿ c mình có ÿang theo ÿúng l ch trình hay không. a) S d ng thông tin c p nh t v l ch trình d án Các thành ph n c a Hi u su t theo l ch trình (SPI) và Bi n ÿ ng l ch trình (SV) SV (Bi n ÿ ng l ch trình) SV = BCWP – BCWS SPI (Hi u su t theo l ch SPI = BCWP / BCWS trình) Các d án CNTT th ng không theo sát l ch trình d án, cho dù k ho ch ÿ c l p công phu ch ng n a. M t cu c kh o sát các nhà lãnh ÿ o CNTT (CIO) g n ÿây cho th y ch 10% các sáng ki n CNTT ÿ c hoàn thành ÿúng k ho ch và kinh phí, m c dù các d án này ÿã theo sát l ch trình và th i gian su t n a ch ng ÿ u. D án càng dài thì quy n u tiên s thay ÿ i và ngu n nhân l c c ng b d ch chuy n qua d án khác. Nh các ph ng pháp tính Hi u su t l ch trình (SPI) và Bi n ÿ ng l ch trình (SV), các Giám ÿ c CNTT s n m ÿ c l ch trình ÿang ti n tri n theo xu h ng tích c c, tiêu c c, hay trung hòa (Baker and Field, 2001). SV (Bi n ÿ ng l ch trình) là ÿ chênh l ch ÿo ÿ c gi a kho n th i gian d toán th c hi n ho t ÿ ng so v i kho n th i gian th c ÿ th c hi n ho t ÿ ng ÿó. Nói cách khác, ÿó là chênh l ch gi a Chi phí d toán c a vi c ÿ c th c hi n (BCWP) và Chi phí d toán c a vi c ÿã x p l ch (BCWS). Công th c tính c a Bi n ÿ ng l ch trình là SV = BCWP - BCWS. N u k t qu c a Bi n ÿ ng l ch trình (SV) là s d ng (+), ngh a là nhi m v ÿó ÿang v t ti n ÿ . Còn n u k t qu c a Bi n ÿ ng l ch trình (SV) là s âm (-), ngh a là th i gian th c hi n nhi m v ÿó ÿang b t t lùi so v i l ch trình. SPI (Hi u su t tính theo l ch trình) là t s gi a công vi c hoàn thành v i công vi c d toán. Công th c tính Hi u su t l ch trình là: SPI = BCWP / BCWS. N u giá tr SPI l n h n 1, ÿi u ÿó có ngh a là công vi c ÿang v t ti n ÿ d tính. b) C p nh t l ch trình ti n hành c p nh t l ch trình d án, hãy th c hi n các b c sau: - 1. S d ng thông tin c p nh t v l ch trình d án ÿ xác ÿ nh ÿ c kho n th i gian ÿ c chia. - 2. Tính toán Chi phí d toán c a vi c ÿã x p l ch (BCWS) - 3. Tính toán Chi phí d toán c a vi c ÿ c th c hi n (BCWP) 76
 16. - 4. Tính toán Bi n ÿ ng l ch trình (SV) ÿ xác ÿ nh xem d án có theo k p ti n ÿ (s d ng +) hay b t t lùi (s âm -) so v i l ch trình. - 5. Tính toán Hi u su t tính theo l ch trình (SPI) ÿ xác ÿ nh xem d án ÿang theo ÿúng ti n ÿ (l n h n 1) hay t t lùi (bé h n 1) so v i l ch trình. TÓM T T N I DUNG CH NG Trong bài này, b n ÿã ÿ c trang b các ki n th c c b n v th i gian th c hi n d án và ph ng pháp c l ng giá tr này: 1. Xác ÿ nh các hành ÿ ng - Hành ÿ ng theo n l c hay th i ÿo n - Xác l p các m c quan tr ng - Các d án theo l ch trình so v i các d án theo ngu n l c - Thành l p các nguyên t c cl ng th i gian 2. cl ng th i gian cho các hành ÿ ng - Các k thu t cl ng th i gian - M ts h ng d n tr giúp cl ng th i gian cho d án CNTT - M t s ph ng pháp cl ng khác 3. Tri n khai l ch trình - Các thành ph n c a giá tr thu ÿ c - Chi phí c b n - Bi u ÿ theo dõi Gantt - Tính toán giá tr thu ÿ c 4. Ki m soát l ch trình - S d ng thông tin c p nh t v l ch trình d án - C p nh t l ch trình d án BÀI T P K T THÚC CH NG 1. Nhân t nào nh h ng l n nh t t i th i ÿo n th c t c a các nhi m v d án? A. Chi phí nhi m v . B. Kh n ng v ngu n l c. C. Thông tin l ch s . D. Nh ng ng i ÿi tr c và ng i thành công. 2. Ph ng pháp nào là cách ti p c n hi u qu ÿ xây d ng c tính th i ÿo n nhi m v d án? A. Ý ki n chuyên gia. B. K thu t giá tr . C. cl ng ng u nhiên. D. cl ng trên xu ng. 3. Phát bi u nào mô t c s th c t ÿ xác l p và d li u m c tiêu d án? 77
 17. A. Các m c quan tr ng ÿ c xác l p trong k ho ch và không nên xê d ch. B. M c quan tr ng là m c tiêu ÿ c xác l p l i b t c khi nào ÿ ng t i h n d án thay ÿ i. C. D án nên ÿ c l p k ho ch tính ÿ n các ÿi m quy t ÿ nh làm hay không làm d a vào và b t ÿ u b ng vi c hoàn t t các k t qu chuy n giao chính. D. Hoàn t t giai ÿo n phân tích h th ng xác ÿ nh nhi u yêu c u h n so v i mong ÿ i ban ÿ u, không nên gây ra m t s thay ÿ i t i kinh phí d án. 4. Cách th c thích h p nh t ÿ xác ÿ nh th i ÿo n d án tr c khi th c thi là gì? A. Giám ÿ c d án th c hi n t t c các c tính. B. K t h p c tính c a t ng cá nhân. C. Giành ÿ c các c tính chuyên môn. D. Không có cách nào xác ÿ nh th i ÿo n. 5. Vi c gi i quy t khuy t ÿi m di n ra khi nào trong vòng ÿ i d án? A. Tr c m i m c quan tr ng. B. Sau cu c ki m th ch p thu n s n ph m di n ra. C. Ngay khi khuy t ÿi m ÿ c tìm ra. D. B t k th i ÿi m nào trong su t vòng ÿ i d án tr c khi chuy n giao nh ÿã ÿ c xác ÿ nh trong k ho ch d án. 6. Bi u ÿ l ch, l ch trình m c quan tr ng và bi u ÿ Gantt là toàn b ví d minh ho cho: A. Qu n lý r i ro. B. Xác ÿ nh giá tr d án. C. Vai trò c a các ÿ i t ng liên quan d án. D. L p l ch trình theo c tính và trình t chu i công vi c. 7. M c nào th hi n m c quan tr ng? A. Nhà tài tr ÿi u hành ký k t hoàn t t các yêu c u. B. T p h p ÿ i ng thành viên. C. Mua trang thi t b c s h t ng. D. Ph n m m ÿã hoàn t t vi c ki m th ch p thu n ng i dùng. 8. Ng i ÿi u hành cao c p c a công ty b n mu n c p nh t l ch trình d án hàng tháng. B n s g i cái nào sau ÿây cho ng i ÿi u hành? A. Bi u ÿ m c quan tr ng. B. L c ÿ m ng theo t l th i gian. C. L c ÿ ho t ÿ ng m i tên. D. Bi u ÿ PERT (K thu t duy t và ÿánh giá ch ng trình). 9. i u ch nh l ch trình nhi m v ÿ tri n khai ngu n nhân l c hi u qu h n ÿ c g i là: A. T ng t c ngu n l c. B. T i ngu n l c. C. T i u hoá ngu n l c. D. i u ch nh ngu n l c. 78
 18. 10. Trong m t d án thì thông th ng ch t l ng nên là c a: A. u tiên l ch trình b ng nhau nh ng u tiên cao h n chi phí. B. u tiên cao h n chi phí và l ch trình. C. u tiên chi phí b ng nhau nh ng u tiên cao h n l ch trình. D. u tiên chi phí và l ch trình b ng nhau. 11. N m danh sách ÿ c yêu c u ÿ t o ra l ch trình d án là gì? (Ch n 5) A. Các ph n có th chuy n giao. B. Các nhi m v d án. C. Các k n ng s n có. D. Các r i ro d án chính. E. Yêu c u d án. F. Th i gian và ngu n l c trên m i công vi c. 12. T i sao giám ÿ c d án mu n t ng t c d án? A. Rút ng n th i ÿo n d án. B. Gi m b t r i ro d án. C. Gi m các chi phí d án. D. T ng hi u su t c a ÿ i. 13. Cách th c thích h p nh t ÿ xác ÿ nh th i ÿo n d án tr c khi th c thi là gì? A. Giám ÿ c d án th c hi n t t c các c tính. B. K t h p c tính c a t ng cá nhân. C. Giành ÿ c các c tính chuyên môn. D. Không có cách nào xác ÿ nh th i ÿo n. 14. D án ch m h n l ch trình do xung ÿ t gi a các thành viên. Sau khi gi i quy t xung ÿ t, ÿ ÿáp ng ÿ c ngày tháng chuy n giao thì giám ÿ c d án nên xem xét: A. Phân chia l i ngu n l c. B. Khi n trách v vi c chuy n giao mu n trong ÿ i ng thành viên. C. i u ch nh ngu n l c. D. T i u hoá l ch trình. 15. i u quan tr ng ÿ giám ÿ c d án truy n ÿ t các thay ÿ i chính trong d án cho các nhà tài tr d án duy t và phê chu n b i vì truy n thông này………….. A. T o ÿi u ki n thu n l i cho quy trình l p k ho ch ngu n l c. B. Cung c p thông tin bi n ÿ ng cho nhà tài tr d án. C. T o ÿi u ki n thu n l i t ng c ng ph i h p gi a các ÿ i ng thành viên. D. a ra c ch nh m qu n lý các m c ÿ k v ng c a nhà tài tr d án. 16. rút ng n th i ÿo n d án, các ngu n l c ph i ÿ c thêm vào các nhi m v trong ÿ ng t i h n. Khi ÿó k ho ch nên ÿ c nh n cho: A. Th i gian tr trong các ÿ ng khác. B. S xu t hi n ÿ ng t i h n m i. C. Các ngu n l c ÿ c ch ÿ nh cho các nhi m v khác trên ÿ ng t i h n. 79
 19. D. Nhi m v dài nh t còn l i trong k ho ch. 17. Cách th c thích h p nh t ÿ xác ÿ nh th i ÿo n d án tr c khi th c thi là gì? A. Giám ÿ c d án th c hi n t t c các c tính. B. K t h p c tính c a t ng cá nhân. C. Giành ÿ c các c tính chuyên môn. D. Không có cách nào xác ÿ nh th i ÿo n. 18. Ng i ÿi u hành cao c p c a công ty b n mu n c p nh t l ch trình d án hàng tháng. B n s g i cái nào sau ÿây cho ng i ÿi u hành? A. Bi u ÿ m c quan tr ng. B. L c ÿ m ng theo t l th i gian. C. L c ÿ ho t ÿ ng m i tên. D. Bi u ÿ PERT (K thu t duy t và ÿánh giá ch ng trình). 19. D án ch m h n l ch trình do xung ÿ t gi a các thành viên. Sau khi gi i quy t xung ÿ t, ÿ ÿáp ng ÿ c ngày tháng chuy n giao thì giám ÿ c d án nên xem xét: A. Phân chia l i ngu n l c. B. Khi n trách v vi c chuy n giao mu n trong ÿ i ng thành viên. C. i u ch nh ngu n l c. D. T i u hoá l ch trình. 20. Xác ÿ nh và qu n lý ÿ ng t i h n là y u t s ng còn ÿ i v i s thành công c a d án b i vì: A. B trí nhân viên lãnh ÿ o và giá tr s nh h ng t i ch t l ng c a d án công vi c. B. T i u hoá chi phí hay ÿ y nhanh chi phí trong ÿ ng t i h n cao h n so v i chi phí cho b t k ho t ÿ ng d án khác nào. C. Các ho t ÿ ng trên ÿ ng t i h n không có b t k th i gian kho ng tr nào. D. Ngày tháng b t ÿ u ph i ÿ c tính toán b ng cách th c hi n công vi c ng ct k t thúc r i t i b t ÿ u. 80
Đồng bộ tài khoản