Chương 4: Tính toán và chọn kết cấu hệ thống điều khiển

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
71
lượt xem
13
download

Chương 4: Tính toán và chọn kết cấu hệ thống điều khiển

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tính toán và chọn kết cấu hệ thống điều khiển 41. Chọn kiểu và kết cấu tay gạt điều khiển Ta chọn loại vòng gạt 42. Lập bảng tính vị trí bánh răng tương ứng với tay gạt ta có: Số lượng tốc độ z = 18 Ph-ơng án không gian Phương án thay đổi thứ tự I-II-III Sơ đồ động Trên trục 1 có khối bánh răng 3 bậc A có 3 vị trí ăn khớp Trên trục 3 có khối bánh răng 3 bậc B có 3 vị trí ăn khớp Trên trục 3 có càng gạt C...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 4: Tính toán và chọn kết cấu hệ thống điều khiển

  1. Ch-¬ng 4 TÝnh to¸n vµ chän kÕt cÊu hÖ thèng ®iÒu khiÓn 4.1 Chän kiÓu vµ kÕt cÊu tay g¹t ®iÒu khiÓn Ta chän lo¹i vßng g¹t 4.2 LËp b¶ng tÝnh vÞ trÝ b¸nh r¨ng t-¬ng øng víi tay g¹t ta cã: Sè l-îng tèc ®é z = 18 Ph-¬ng ¸n kh«ng gian 332 Ph-¬ng ¸n thay ®æi thø tù I-II-III S¬ ®å ®éng: C B M1 III i4 i5 i2 II i1 i1 i2 I L-íi kÕt cÊu
  2. Trªn trôc 1 cã khèi b¸nh r¨ng 3 bËc A cã 3 vÞ trÝ ¨n khíp Trªn trôc 3 cã khèi b¸nh r¨ng 3 bËc B cã 3 vÞ trÝ ¨n khíp Trªn trôc 3 cã cµng g¹t C dïng ®Ó ®ãng më ly hîp M1 cã hai vÞ trÝ ¨n khíp ViÕt l¹i hÖ ph-¬ng tr×nh n1 = n®c. i0 . i1 ( A : tr¸i ) . i4( B : gi÷a) . i 7 . i 8 ( C : tr¸i ) n2 = n®c. i0 . i1 ( A : tr¸i ) . i5( B : gi÷a) . i 7 . i 8 ( C : tr¸i ) n3 = n®c. i0 . i1 ( A : tr¸i ) . i6( B : gi÷a) . i 7 . i 8 ( C : tr¸i ) n4 = n®c. i0 . i2 ( A : tr¸i ) . i4( B : gi÷a) . i 7 . i 8 ( C : tr¸i ) n5 = n®c. i0 . i2 ( A : tr¸i ) . i5( B : gi÷a) . i 7 . i 8 ( C : tr¸i ) n6 = n®c. i0 . i2 ( A : tr¸i ) . i6( B : gi÷a) . i 7 . i 8 ( C : tr¸i ) n7 = n®c. i0 . i3 ( A : tr¸i ) . i4( B : gi÷a) . i 7 . i 8 ( C : tr¸i ) n8 = n®c. i0 . i3 ( A : tr¸i ) . i5( B : gi÷a) . i 7 . i 8 ( C : tr¸i ) n9 = n®c. i0 . i3 ( A : tr¸i ) . i6( B : gi÷a) . i 7 . i 8 ( C : tr¸i ) n10 = n®c. i0 . i4 ( A : tr¸i ) . i4( B : gi÷a) . i 7 . i 8 ( C : tr¸i ) n11 = n®c. i0 . i4 ( A : tr¸i ) . i5( B : gi÷a) . i 7 . i 8 ( C : tr¸i ) n12 = n®c. i0 . i4 ( A : tr¸i ) . i6( B : gi÷a) . i 7 . i 8 ( C : tr¸i ) n13 = n®c. i0 . i5 ( A : tr¸i ) . i4( B : gi÷a) . i 7 . i 8 ( C : tr¸i ) n14 = n®c. i0 . i5 ( A : tr¸i ) . i5( B : gi÷a) . i 7 . i 8 ( C : tr¸i ) n15 = n®c. i0 . i5 ( A : tr¸i ) . i6( B : gi÷a) . i 7 . i 8 ( C : tr¸i ) n16 = n®c. i0 . i6 ( A : tr¸i ) . i4( B : gi÷a) . i 7 . i 8 ( C : tr¸i ) n17 = n®c. i0 . i6 ( A : tr¸i ) . i5( B : gi÷a) . i 7 . i 8 ( C : tr¸i )
  3. n18 = n®c. i0 . i6 ( A : tr¸i ) . i6( B : gi÷a) . i 7 . i 8 ( C : tr¸i ) VËy ta cã vÞ trÝ b¸nh r¨ng t-¬ng øng víi vÞ trÝ tay g¹t. n1 T 0 G 0 T 0 0 + 0 + 0 + + + + n2 T 0 P + T 0 0 + 0 + 0 + + 0 + n3 T 0 T 0 T 0 0 0 0 + + + + + + n4 P + G 0 T 0 + + 0 0 0 + 0 + + n5 P + P + T 0 + + 0 0 0 + 0 0 + n6 P + T 0 T 0 + 0 0 0 + + 0 + + n7 G 0 + G 0 T 0 0 + 0 + 0 +
  4. + + n8 G 0 P + T 0 + + 0 0 0 + + 0 + n9 G 0 T 0 T 0 + 0 0 0 + + + + + n 10 T 0 G 0 P + 0 + + + 0 0 + + 0 n 11 T 0 P + P + 0 + + + 0 0 + 0 0 n 12 T 0 T 0 P + 0 0 + + + 0 + + 0 n 13 P + G 0 P + + + + 0 0 0 0 + 0 n 14 P + P + P + + + + 0 0 0 0 0 0 n 15 P + T 0 P + + 0 + 0 + 0 0 + 0 n 16 G 0 G 0 P + + + + 0 0 0
  5. + + 0 n 17 G 0 P + P + + + + 0 0 0 + 0 0 n 18 G 0 T 0 P + + 0 + 0 + 0 + + 0 4.3 TÝnh to¸n c¸c hµnh tr×nh g¹t Cµng g¹t A cã 3 vÞ trÝ Tr¸i - Gi÷a - Ph¶i cã hµnh tr×nh ph¹t La = 4.B + 4f = 4.25 + 42,5 = 110 (mm) Cµng g¹t B cã 3 vÞ trÝ Tr¸i - Gi÷a - Ph¶i cã hµnh tr×nh ph¹t La = 4.B + 4f = 110 (mm) Mçi lÇn g¹t 55mm B B 2B + 2f 2B + 2f
  6. Cµng g¹t C cã 3 vÞ trÝ Tr¸i - Gi÷a - Ph¶i cã hµnh tr×nh g¹t La = 4.B + 4f = 55 (mm) Ta thÊy c¸c vÞ trÝ trªn cã chung -íc sè lµ 55mm .Do ®ã chän a = 55 lµ kho¶ng c¸ch gi÷a 2 ®Üa cã lç vµ cïng lµ hµnh tr×nh chung cña c¸c trôc thanh r¨ng Cµng g¹t A mçi lÇn g¹t 55mm nªn kh«ng cã khuÕch ®¹i X/ L = 1 Cµng g¹t B mçi lÇn g¹t 55mm nªn kh«ng cã khuÕch ®¹i X/ L = L Sè cµng g¹t 3 Sè c¸c chèt thanh r¨ng ®Èy kÐo lµ : 6 Sè hµng lç trªn ®Üa lµ 6 .Nh-ng ®Ó kÕt cÊu nhá gän bè trÝ V× hµnh t×nh cµng g¹t cña A,B,C kh«ng cÇn khuyÕch ®¹i nªn ta cã bè trÝ ngay trªn trôc thanh r¨ng.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản