Chương 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản Việt Nam

Chia sẻ: closeup244

Trình bày nh ững nội dung cơ bản của TTHCM về ĐCSVN? Vận dụng những nguyên tắc xây dựng Đ của Ng vào việc xây dựng, chỉnh đốn Đ hiện nay. 1. ĐCSVN là nhân tố quyết định hàng đầu đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi - Xuất phát từ quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin về vai trò sáng tạo chân chính ra lịch sử của quần chúng nhân dân xuất phát về điều kiện thắng lợi trong việc thực hiện xứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân phải liên minh giai cấp, phải có Đảng lãnh đạo, từ truyền thống yêu nước của dân tộc....

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Chương 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản Việt Nam

Trình bày những kiện thắng - Với khát vọng
nội dung cơ lợi trong cứu nước,
bản của việc thực giải phóng
TTHCM về hiện xứ dân tộc, Hồ
ĐCSVN? mệnh lịch Chí Minh đã
Vận dụng sử của giai khẳng định
những cấp công cách mạng
nguyên tắc nhân phải Việt Nam
xây dựng Đ liên minh muốn thắng
của Ng vào giai cấp, lợi phải đi
việc xây phải có theo con
dựng, chỉnh Đảng lãnh đường cách
đốn Đ hiện đạo, từ mạng vô
nay. truyền sản. Cách
thống yêu mạng muốn
1. ĐCSVN là nước của thắng lợi
nhân tố dân tộc. Hồ phải tập
quyết định Chí Minh đã hợp, vận
hàng đầu khẳng định: động, tổ
đưa cách “Lực lượng chức được
mạng Việt của giai cấp quần chúng
Nam đến công nhân nhân dân vì:
thắng lợi và nhân dân “Cách mạng
- Xuất phát từ lao động là là việc
quan điểm rất to lớn, là chung của
của chủ vô cùng vô dân chúng
nghĩa Mác tận. Nhưng chứ không
Lênin về vai lực lượng phải việc
trò sáng tạo ấy cần có riêng của
chân chính Đảng lãnh một hai
ra lịch sử đạo mới người.
của quần chắc chắn Muốn vậy
chúng nhân chiến phải có một
dân xuất thắng” đường lối
phát về điều đúng đắn để
dẫn dắt, soi thuyền mới cuối thế kỷ
đường. Do chạy”. XIX đầu
đó yêu cầu - Rõ ràng sự ra thế kỷ XX
khách quan đời của đã tiến
là phải có ĐCS là một hành.
một chính tất yếu ĐCSVN ra
đảng ra đời. khách quan đời còn từ
Trong cuốn để tiến hành vai trò của
“Đường thắng lợi sự giai cấp
kách mệnh” nghiệp giải công nhân
Hồ Chí phóng dân Việt Nam
Minh đã chỉ tộc, giải mà Hồ Chí
rõ: “Cách phóng giai Minh đã
mệnh trước cấp, giải phát hiện ra.
hết phải có phóng con ĐCSVN ra
cái gì? trước người. Chỉ đời, lợi ích
hết phải có có Đảng của Đảng
Đảng cách cách mệnh gắn chặt
mệnh, để mới giải với lợi ích
trong thì quyết được của giai cấp
vận động và nhiệm vụ công nhân,
tổ chức dân mà lịch sử nhân dân lao
chúng, ngoài đề ra. Sự ra động và cả
thì liên lạc đời của dân tộc nên
với dân tộc ĐCSVN còn Đảng có
bị áp bức chính sự khả năng lôi
mọi nơi. thất bại của kéo, vận
Đảng có các phong động, tập
vững cách trào yêu hợp, tổ
mệnh mới nước đi theo chức và
thành công, hệ tư tưởng đoàn kết các
cũng như phong kiến, tầng lớp
người cầm tư sản mà cách mạng
lái vững thì các nhà chí theo một
sĩ yêu nước đường lối
và phương gian khổ. đối với cách
châm đúng. Lực lượng mạng Việt
- Với đường lối kẻ địch rất Nam là một
đúng đó mạnh. thực tế
Đảng lãnh Muốn thắng chứng minh
đạo nhân lợi thì quần điều đó.
dân đứng chúng phải Mọi thắng
lên đấu tổ chức rất lợi của cách
tranh giành chặt chẽ, mạng Việt
chính quyền chí khí phải Nam đều
và sử dụng kiên quyết. gắn với sự
chính quyền Vì vậy phải lãnh đạo
đó xây dựng có Đảng để của Đảng.
đất nước. tổ chức và Hạ thấp và
Bàn về vai giáo dục xoá bỏ sự
trò của nhân dân lãnh đạo
Đảng, Hồ thành một của ĐCSVN
Chí Minh đã đội quân đều là sự
chỉ rõ: thật mạnh xuyên tạc
“Muốn khỏi để đánh đổ lịch sử, đi
đi lạc kẻ địch ngược với
phương tranh lấy nguyện
hướng, chính quyền. vọng của
quần chúng Cách mạng nhân dân.
phải có thắng lợi 2. ĐCSVN là sản
Đảng lãnh rồi, quần phẩm của
đạo để chúng vẫn sự kết hợp
nhận rõ tình cần có đảng chủ nghĩa
hình, đường lãnh đạo”. Mác Lênin
lối và định - Sự ra đời của với phong
phương ĐCSVN là trào công
châm đúng. tất yếu. nhân và
Cách mạng Chính vai phong trào
là cuộc đấu trò lãnh đạo yêu nước
tranh rất của Đảng
- Một trong sự kết hợp định trong
những cống chủ nghĩa bài Ba mươi
hiến xuất Mác với năm hoạt
sắc của Hồ phong trào động của
Chí Minh công nhân. Đảng: chủ
đối với phát Chủ nghĩa nghĩa Mác
triển chủ Mác là cơ Lênin kết
nghĩa Mác sở lý luận hợp với
Lênin là để dẫn dắt phong trào
luận điểm phong trào công nhân
về sự thành công nhân. và phong
lập chính Phong trào trào yêu
đảng của công nhân là nước dẫn
giai cấp cơ sở xã tới việc
công nhân ở hội, là sức thành lập
nước thuộc mạnh vật ĐCS Đông
địa nửa chất của Dương năm
phong kiến. chủ nghĩa 1930. Đây là
- Khi phân tích Mác. sự phát triển
tình hình - Xuất phát từ sáng tạo
kinh tế - xã thực tiễn chủ nghĩa
hội ở các của Việt Mác Lênin
nước tư bản Nam, Hồ về qui luật
chủ nghĩa Chí Minh bổ hình thành
cũng như sung thêm ĐCS , nó
tình hình cụ yếu tố thứ phù hợp với
thể của ba, đó là thực tiễn
nước Nga, phong trào Việt Nam vì
Lênin đã yêu nước. các lý do
đưa ra luận Nhân kỷ sau:
điểm về qui niệm 30 Một là, phong
luật chung năm thành trào yêu
hình thành lập Đảng, nước của
ĐCS : là sản Hồ Chí Việt Nam là
phẩm của Minh khẳng yếu tố
trường tồn độc lập của Đầu thế kỷ
tạo nên dân tộc. XX, nông
truyền Hai là, phong trào dân Việt
thống của công nhân Nam chiếm
dân tộc Việt Việt Nam ra trên 90%
Nam: đấu đời ở đầu dân số. Do
tranh kiên thế kỷ XX. đặc điểm
cường để Khi phong riêng của
bảo vệ độc trào phát giai cấp
lập dân tộc. triển, đã kết công nhân
Phong trào hợp ngay nên công
yêu nước có được với nhân và
từ hàng phong trào nông dân là
nghìn năm yêu nước vì bạn đồng
xây dựng và có mục tiêu minh tự
giữ nước chung là nhiên. Đây
của dân tộc, đấu tranh là cơ sở để
nó trở thành giành độc kết hợp sức
giá trị lập dân tộc. mạnh hai
truyền Ba là, nói đến phong trào
thống của phong trào nông dân và
dân tộc, nó yêu nước phong trào
có trước Việt Nam công nhân.
phong trào phải nói Bốn là, nói đến
công nhân. đến phong phong trào
Khi Pháp trào nông yêu nước
xâm lược dân. Điều còn kể đến
Việt Nam, đó cũng có phong trào
phong trào nghĩa là yêu nước
tiếp tục phát phong trào của trí thức,
triển mạnh công nhân tiểu tư
mẽ, thúc kết hợp sản… đây là
đẩy sự được với nhân tố
nghiệp đấu phong trào quan trọng
tranh giành nông dân. để thúc đẩy
sự kết hợp là điều kiện phong trào
các yếu tố để xác định phát triển.
dẫn tới sự mục tiêu 3. ĐCSVN, Đảng
ra đời của yêu nước. của giai cấp
ĐCS - Có những người công nhân,
Như vậy từ chủ cộng sản của nhân
nghĩa yêu trước hết dân lao
nước đến phải là động và của
phong trào những cả dân tộc
công nhân người yêu Việt Nam
rồi đến với nước, hơn Thực chất đây là
chủ nghĩa nữa những quan điểm
Mác Lênin, người yêu của Hồ Chí
đó là con nước tiêu Minh về
đường mà biểu, phải bản chất
Hồ Chí thường giai cấp của
Minh và xuyên Đảng. Đề
những truyền bá cập đến
người cộng chủ nghĩa bản chất
sản đã đi, Mác Lênin giai cấp của
để dẫn tới vào phong Đảng, Hồ
sự ra đời trào yêu Chí Minh có
của ĐCS. nước và hai cách thể
Từ những vấn đề phong trào hiện:
trên dẫn tới công nhân. + Cách thứ nhất,
hệ luận: - Ngay từ khi thể hiện
- Không phải mọi thành lập trong sách
người Việt ĐCS mối lược vắn
Nam yêu quan hệ tắt, chương
nước đều là giữa giai trình vắn
người cộng cấp và dân tắt, điều lệ
sản, nhưng tộc đã được tóm tắt.
việc tiếp đặt ra và Trong sách
nhận đường giải quyết lược vắn
lối của ĐCS để thúc đẩy tắt, Hồ Chí
Minh viết: mang bản sinh hoạt
“Đảng là chất của Đảng đó là
đội tiên giai cấp cơ sở để
phong của công nhân. xác định
vô sản giai + Cách thể hiện bản chất
cấp.” Trong thứ hai, giai cấp
chương trong báo công nhân.
trình vắn cáo chính trị - Về thành phần,
tắt: “Đảng Đại hội II Đảng lao
là đội tiên của Đảng động Việt
phong của (2/1951). Nam sẽ kết
đạo quân vô Khi cả nước nạp những
sản.”. Trong đang tiến công nhân,
điều lệ tóm hành cách nông dân,
tắt: “Tôn mạng dân lao động trí
chỉ: ĐCSVN tộc dân chủ óc, thật
tổ chức ra nhân dân. hăng hái,
để lãnh đạo “…Chính vì thật giác
quần chúng Đảng lao ngộ cách
lao khổ làm động Việt mạng.
giai cấp đấu Nam là Về lý luận, Đảng
tranh để tiêu Đảng của lao động
trừ tư bản giai cấp Việt Nam
đế quốc chủ công nhân, theo chủ
nghĩa làm nhân dân lao nghĩa Mác
cho thực động, cho Lênin.
hiện xã hội nên nó phải Về tổ chức,
cộng sản". là Đảng của Đảng lao
Cách diễn dân tộc Việt động Việt
đạt này của Nam". Nam theo
Hồ Chí - Vấn đề quan chế độ tập
Minh trùng trọng chi trung dân
với quan phối nhất là chủ.
điểm của Lê nguyên tắc Về kỷ luật,
nin: ĐCSVN tổ chức, Đảng lao
động Việt tên gọi của đại đa số
Nam phải Đảng không nhân dân
có kỷ luật phải lúc nào Việt Nam
sắt đồng cũng mang đều là Đảng
thời là kỷ tên ĐCS viên hay
luật tự giác. nhưng bản không đều
Về luật phát chất của cảm thấy
triển, Đảng Đảng mang ĐCS là
lao động bản chất Đảng của
Việt Nam của giai cấp mình, của
dùng lối phê công nhân. Bác Hồ.
bình và tự  Luận điểm 4. ĐCSVN lấy
phê bình để của Hồ Chí chủ nghĩa
giáo dục Minh về Mác Lê Nin
Đảng viên, bản chất làm “cốt”
giáo dục giai cấp của Hồ Chí Minh đã
quần chúng. Đảng định chỉ rõ muốn
- Mặc dù có hướng cho cách mạng
nhiều cách việc xây vô sản thành
thể hiện dựng công phải
khác nhau ĐCSVN dựa vào lý
nhưng quan thành một luận cách
điểm nhất Đảng gắn mạng và
quán của bó máu thịt khoa học
Hồ Chí với giai cấp của chủ
Minh về công nhân, nghĩa Mác
bản chất nhân dân lao Lê Nin.
giai cấp của động và - Trong huấn
Đảng là toàn thể dân luyện cán
mang bản tộc trong bộ cách
chất giai mọi giai mạng 1927,
cấp công đoạn, mọi Người chỉ
nhân. Điều thời kỳ cách rõ: “Đảng
này cũng mạng Việt muốn vững
giống như Nam. Tuyệt phải có chủ
nghĩa làm là chủ nghĩa giai cấp
cốt, trong Lê Nin”. công nhân..
Đảng ai Khẳng định Với ý nghĩa
cũng phải như vậy đó, Chủ
hiểu, ai không có nghĩa Mác
cũng phải nghĩa là phủ Lê Nin làm
theo chủ nhận chủ “cốt”, trở
nghĩa ấy. nghĩa Mác thành nền
Đảng mà mà đương tảng tư
không có nhiên cũng tưởng kim
chủ nghĩa khẳng định chỉ nam cho
cũng như chủ nghĩa mọi hoạt
người Mác: Muốn động của
không có trí Cách Mạng ĐCS Việt
khôn, tàu vô sản thành Nam.
không có công phải - Tuy lấy Chủ
bàn chỉ theo chủ nghĩa Mác
nam”. Hồ nghĩa Mã Lê Nin làm
Chí Minh đã Khắc Tư và cốt cho
thấy tính Lê Nin. Đó ĐCSVN
cách mạng là học nhưng Hồ
khoa học thuyết cách Chí Minh
trong chủ mạng và lưu ý, khi
nghĩa Lê khoa học chỉ tiếp nhận và
Nin: “Bây rõ sự diệt vận dựng
giờ học vong tất Chủ nghĩa
thuyết yếu của Mác Lê Nin
nhiều, chủ hình thái không nên
nghĩa nhiều, kinh tế - xã giáo điều
nhưng chủ hội cộng theo câu chữ
nghĩa chân sản chủ mà phải
chính nhất, nghĩa, đó là cách tân,
chắc chắn học thuyết sáng tạo.
nhất, cách về sứ mệnh Phải lưu ý:
mạng nhất lịch sử của
Một là: Học tập, dụng tinh giáo điều,
nghiên cứu, thần, quan cơ hội, xét
tuyên truyền điểm, lại, phủ
nâng cao phương nhận Chủ
trình độ về pháp của nghĩa Mác
Chủ nghĩa Chủ nghĩa Lê Nin.
Mác LêNin Mác Lê Nin. 5. ĐCSVN phải
phải luôn Ba là, ĐCSVN được xây
luôn phù phải chú ý dựng theo
hợp với học tập, kế những
hoàn cảnh thừa kinh nguyên tắc
và phù hợp nghiệm của của Đảng
với từng đối các Đảng kiểu mới
tượng. anh em, của giai cấp
Hai là: vận dụng tổng kết công nhân
Chủ nghĩa kinh nghiệm Hồ Chí Minh
Mác Lê Nin của mình bổ khẳng định
phải luôn sung vào và phát triển
luôn phù Chủ nghĩa các nguyên
hợp với Mác Lê Nin. tắc đó như
từng hoàn Bốn là, ĐCSVN sau:
cảnh cụ phải tăng - Một là, Nguyên
thể. cường đấu tắc tập
Hồ Chí Minh chỉ tranh bảo trung dân
rõ: khi vận vệ sự trong chủ: Hồ Chí
dụng chủ sáng của Minh nhấn
nghĩa Mác Chủ nghĩa mạnh
Lê Nin phải Mác Lê Nin. nguyên tắc
tránh giáo Đó là chống này theo
điều, tránh lại các luận quan điểm
xa rời các điểm sai trái của Lê Nin,
nguyên tắc xuyên tạc Người
căn bản mà Chủ nghĩa khẳng định
phải học Mác Lê Nin, đây là
tập vận chống lại nguyên tắc
cơ bản, “Đảng ta hiểu mặt
xuyên suốt, tuy nhiều này, người
bao trùm người hiểu mặt
quá trình tồn nhưng khi kia, người
tại và phát tiến đánh thì hiểu việc
triển của chỉ như một này, người
Đảng. Tập người”. hiểu việc
trung và dân - Hai là, Nguyên khác. Ý
chủ là hai tắc tập thể nghĩa của
mặt của lãnh đạo, cá việc lãnh
nguyên tắc, nhân phụ đạo tập thể
có quan hệ trách: + Tập rất đơn giản
khăng khít: thể lãnh đạo “Dại bầy
Tập trung vì: Một hơn khôn
trên nền người dù tài độc”.
tảng dân giỏi đến + Cá nhân phụ
chủ, dân mấy cũng trách vì:
chủ dưới sự không thể việc gì đã
chỉ đạo của thấy hết được tập
tập trung. mọi mặt thể bàn bạc
Rõ ràng để của một kỹ lưỡng,
đạt được vấn đề, kế hoạch đã
dân chủ không thấy được định
phải từ hai hết mọi rõ thì cần:
phía: người việc, không giao cho
chủ trì và hiểu biết một người
người tham mọi chuyện phụ trách,
gia bàn bạc.  Vì vậy nếu giao
Tập trung: cần nhiều cho một
Đảng phải người tham nhóm thì
thống nhất gia lãnh đạo cũng cần có
về tư vì: nhiều người phụ
tưởng, tổ người thì trách. Như
chức và nhiều kiến thế công
hành động. thức, người việc mới
chạy, mới việc. Tập Đảng từ
tránh dựa thể lãnh đạo trong dân
dẫm. Ý là dân chủ, lập nên,
nghĩa cũng cá nhân phụ Đảng bao
đơn giản: trách là tập gồm những
nếu không trung, tập người ưu tú
giao cho cá thể lãnh nhất, kiên
nhân phụ đạo, cá nhân quyết nhất,
trách thì phụ trách là tiên tiến
giống: dân chủ tập nhất nhưng
nhiều sãi trung. trong Đảng
không ai - Ba là, Nguyên cũng không
đóng cửa tắc tự phê tránh khỏi
chùa. bình và phê khuyết
 Hồ Chí Minh bình: điểm, không
đã đi đến Theo Hồ Chí phải mọi cá
kết luận: Minh, mục nhân đều
Lãnh đạo đích của tự hoàn thiện
không tập phê bình và mà đều có
thể, thì sẽ đi phê bình là cái thiện cái
đến cái tệ làm cho ác. Mặc
bao biện, phần tốt khác những
độc đoán, trong con căn bệnh
chủ quan người nảy ngoài xã hội
kết quả là nở như hoa cũng ngấm
hỏng việc. mùa xuân, vào Đảng.
Phụ trách phần xấu bị Do vậy phải
không do cá mất dần đi thường
nhân thì sẽ để hướng xuyên tự
đi đến tệ tới giá trị phê bình và
bừa bãi, lộn chân, thiện, phê bình.
xộn, vô mỹ. Sở dĩ Mục đích
chính phủ. phải thực của phê bình
Kết quả hiện nguyên và tự phê
cũng hỏng tắc này vì bình là làm
cho Đảng dĩ hòa vi quý + Tự giác là
mạnh về hoặc lợi thuộc về
chính trị - tư dụng phê mỗi cán bộ,
tưởng – tổ bình để nói đảng viên:
chức. xấu, vùi tuân thủ kỷ
- Đề cập tới thái dập người luật Đảng
độ, phương khác. cũng phải tự
pháp phê - Bốn là, Nguyên giác, tự giác
bình – tự tắc kỷ luật về nhiệm
phê bình Hồ nghiêm vụ của họ
Chí Minh minh, tự đối với
chỉ rõ: Phải giác. Đảng.
được tiến + Nghiêm minh là  Mỗi đảng viên
hành thường thuộc về tổ phải trở
xuyên như chức Đảng thành kiểu
người ta rửa vì: đó là kỷ mẫu về
mặt hàng luật đối với chấp hành
ngày, phải mọi cán bộ, kỷ luật
kiên quyết, đảng viên, Đảng, kỷ
thẳng thắn, không phân luật của
không nể biệt cán bộ đoàn thể và
nang, phải lãnh đạo cao cơ quan
trung thực, hay thấp, chính quyền
thành khẩn, hay là cán nhà nước,
phải có tình bộ, đảng có như vậy
đồng chí viên uy tín của
thương yêu thường…tất Đảng mới
lẫn nhau. cả đều phải cao, sức
Người cũng bình đẳng mạnh của
phê phán trước kỷ Đảng mới
hiện tượng luật của được tăng
bao che, Đảng, Pháp cường.
lảng tránh luận nhà - Năm là, Nguyên
khuyết nước. tắc đoàn
điểm hoặc kết, thống
nhất trong dựng Đảng: dân thừa
Đảng. Mở rộng nhận và tin
Đoàn kết thống dân chủ, tập cậy vì Đảng
nhất trong trung, tự phê vừa là
Đảng không bình. người lãnh
những tăng  Đảng viên đạo và là
cường sức phải tu người đầy
mạnh của dưỡng đạo tớ thật trung
Đảng mà đức thường thành của
còn là cơ sở xuyên, nhân dân.
đoàn kết chống chủ Hai mặt
thống nhất nghĩa cá lãnh đạo và
trong toàn nhân. đầy tớ
dân. Đoàn Nhiệm vụ không tách
kết trong cách mạng rời nhau,
Đảng dựa càng phát đối lập nhau
trên cơ sở lý triển thì sự mà luôn
luận của đoàn kết thống nhất.
chủ nghĩa thống nhất Lãnh đạo có
Mác Lê Nin, ngày càng nghĩa là làm
cương lĩnh quan trọng, đầy tớ 
đường lối, càng phải Để tăng
quan điểm được tăng cường củng
và điều lệ cường. cố mối quan
Đảng, nghị 6. Tăng cường và hệ bền chặt
quyết của củng cố giữa Đảng
tổ chức mối quan hệ và dân, Hồ
Đảng các bền chặt Chí Minh
cấp. Đoàn giữa Đảng chỉ rõ phải
kết thống và dân thực hiện
nhất trong Trong suốt quá các yêu cầu:
Đảng còn trình lãnh Một là, Đảng
trên cơ sở đạo cách phải thường
các nguyên mạng, Đảng xuyên lắng
tắc xây ta luôn được nghe ý kiến
của nhân Đảng Bốn là, trong
dân, hiểu rõ viên… quan hệ với
tâm tư nhưng quan dân Đảng
nguyện trọng nhất không được
vọng của là tích cực theo đuôi
nhân dân, thực hiện quần chúng.
kiên quyết đường lối Đảng phải
khắc phục của Đảng, có bản lĩnh
bệnh quan biến đường vững vàng
liêu trong tổ lối thành để xử lý các
chức Đảng hiện thực. công việc
và Đảng Ba là, Đảng có đưa ra
viên. trách nhiệm những
Hai là, thương nâng cao quyết định
xuyên vận dân trí: Vì đúng đắn,
động nhân Đảng từ dân vừa để nâng
dân tham gia mà ra, do cao giác ngộ
xây dựng vậy nâng cho nhân
Đảng bằng cao dân trí dân vừa để
mọi hình góp phần chuyển hoá
thức: Tích quyết định nhân dân
cực đóng đên một theo hướng
góp ý kiến Đảng trí tích cực vì:
cho các tổ tuệ, ngang theo Hồ Chí
chức Đảng tầm nhiệm Minh dân có
với tinh vụ. Vấn đề ba hạng:
thần xây này liên hạng hăng
dựng, bằng quan đến hái, hạng
việc giới công tác vừa vừa,
thiệu quần giáo dục hạng kém
chúng ưu tú chính trị, tư hoặc ba lớp:
cho Đảng tưởng và có lớp tiên
kiểm tra, giáo dục đào tiến, có lớp
kiểm soát tổ tạo nói lưng chừng,
chức Đảng, riêng. có lớp lạc
hậu. Đảng mất vai trò phải làm
phải chuyển lãnh đạo trước tiên là
hóa nhân toàn xã hội, chỉnh đốn
dân thành không được lại Đảng”
“hạng hăng dân tín  Tự đổi
hái, lớp tiên nhiệm nữa mới, tự
tiến” để họ nếu Đảng chỉnh đốn
thực hiện yếu kém Đảng, theo
tốt nhiệm không trong Hồ Chí
vụ, nghĩa vụ sạch, không Minh cần
của minh vững mạnh. tập trung
với đất Đó là điều vào những
nước. mà Hồ Chí vấn đề sau:
7. Đảng phải Minh quan Một là, Đảng
thường tâm trong phải luôn
xuyên tự đổi suốt quá luôn vững
mới, tự trình tồn tại mạnh về
chỉnh đốn và phát triển chính trị, tư
ĐCSVN lãnh đạo của Đảng. tưởng, tổ
xã hội, và Chỉnh đốn chức, luôn
trong thực và đổi mới xứng đáng
tế hơn 75 là quan là đội tiên
năm qua đã điểm nhất phong của
được nhân quán trong giai cấp
dân tin yêu tư tưởng công nhân,
vì “Đảng là Hồ Chí nhân dân lao
đạo đức, là Minh về xây động và của
văn minh” dựng Đảng. cả dân tộc.
tiêu biểu Trong di Hai là, đội ngũ
cho trí tuệ, chúc để lại cán bộ,
lương tâm cho toàn Đảng viên
và danh dự Đảng toàn của Đảng
của dân tộc. dân Người: phải là
Nhưng “Theo ý tôi, những
Đảng sẽ việc cần người toàn
tâm, toàn ý Vận dụng những yêu cầu xây
phục vụ tổ nguyên tắc dựng Đảng
quốc, phục xây dựng Đ để ngang
vụ nhân của HCM tầm với
dân, phải là vào việc xây nhiệm vụ
những dựng, chỉnh cách mạng.
người có đốn Đ hiện Cụ thể:
đức, có tài, nay: Một là, xây dựng
để tiên Đảng về
phong trong Hơn 75 năm qua chính trị:
mọi công Đảng ta Yêu cầu
tác. luôn được trước hết là
Ba là, Đảng phải chú trọng Đảng ta
luôn đề xây dựng cả phải đề ra
phòng và ba mặt được đường
khắc phục chính trị - tư lối cách
những tiêu tưởng – tổ mạng đúng
cực thoái chức. Điều đắn, đồng
hóa, biến đó đã giúp thời tổ chức
chất, luôn Đảng ta thực hiện
giữ gìn lãnh đạo thắng lợi
Đảng trong cách mạng đường lối
sạch, vững giành được đó. Muốn
mạnh. những vậy đường
Bốn là, Đảng thắng lợi to lối đó phải
phải được lớn. Tuy xây dựng
trí tuệ hóa nhiên trong trên nền
để vươn lên điều kiện tảng của
đáp ứng yêu hiện nay, chủ nghĩa
cầu của tình dưới ánh Mác – Lê
hình và sáng tư nin, tư
nhiệm vụ tưởng Hồ tưởng Hồ
mới. Chí Minh Chí Minh nó
cần nâng phải là kết
cao hơn nữa quả của
việc vận tư tưởng Ba là xây dựng
dụng tinh Hồ Chí Đảng về tổ
thần, Minh phải chức: Đảng
phương giáo dục, phải luôn
pháp biện rèn luyện chú trọng
chứng trong Đảng viên kiện toàn tổ
xem xét kiên định chức của
phân tích lập trường mình, xây
điều kiện tư tưởng, dựng tổ
khách quan. kiên định chức Đảng
Đường lối mục tiêu, các cấp từ
đó còn là độc lập dân chi bộ đến
kết quả của tộc gắn liền Trung ương.
việc tổng với chủ Cán bộ
kết kinh nghĩa xã Đảng viên
nghiệm, hội. Đảng trau dồi đạo
tổng kết phải trở đức cách
thực tiễn, thành một mạng, lối
nắm bắt xu khối thống sống lành
thế phát nhất về tư mạnh. Kiên
triển của tưởng và quyết và
thời đại… hành động. dũng cảm
nhằm thúc Đấu tranh chống chủ
đẩy sự phát chống lại nghĩa cá
triển bền những gì cũ nhân, tham
vững, đưa kỹ, hư nhũng, bè
nước ta cơ hỏng, lạc phái cục bộ.
bản trở hậu. tư Coi trọng
thành nước tưởng đoàn giá trị của
công nghiệp kết thống Di chúc nói
vào năm nhất để rửa về xây dựng
2020. nỗi nhục Đảng của
Hai là xây dựng nghèo nàn Hồ Chí
Đảng về tư lạc hậu. Minh trong
tưởng: Theo công cuộc
đổi mới,
xây dựng
đất nước.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản