Chương 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản Việt Nam

Chia sẻ: closeup244

Trình bày nh ững nội dung cơ bản của TTHCM về ĐCSVN? Vận dụng những nguyên tắc xây dựng Đ của Ng vào việc xây dựng, chỉnh đốn Đ hiện nay. 1. ĐCSVN là nhân tố quyết định hàng đầu đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi - Xuất phát từ quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin về vai trò sáng tạo chân chính ra lịch sử của quần chúng nhân dân xuất phát về điều kiện thắng lợi trong việc thực hiện xứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân phải liên minh giai cấp, phải có Đảng lãnh đạo, từ truyền thống yêu nước của dân tộc....

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản