Chương 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản Việt Nam

Chia sẻ: Ka Ku | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:19

0
1.014
lượt xem
129
download

Chương 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trình bày nh ững nội dung cơ bản của TTHCM về ĐCSVN? Vận dụng những nguyên tắc xây dựng Đ của Ng vào việc xây dựng, chỉnh đốn Đ hiện nay. 1. ĐCSVN là nhân tố quyết định hàng đầu đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi - Xuất phát từ quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin về vai trò sáng tạo chân chính ra lịch sử của quần chúng nhân dân xuất phát về điều kiện thắng lợi trong việc thực hiện xứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân phải liên minh giai cấp, phải có Đảng lãnh đạo, từ truyền thống yêu nước của dân tộc....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản Việt Nam

 1. Trình bày những kiện thắng - Với khát vọng nội dung cơ lợi trong cứu nước, bản của việc thực giải phóng TTHCM về hiện xứ dân tộc, Hồ ĐCSVN? mệnh lịch Chí Minh đã Vận dụng sử của giai khẳng định những cấp công cách mạng nguyên tắc nhân phải Việt Nam xây dựng Đ liên minh muốn thắng của Ng vào giai cấp, lợi phải đi việc xây phải có theo con dựng, chỉnh Đảng lãnh đường cách đốn Đ hiện đạo, từ mạng vô nay. truyền sản. Cách thống yêu mạng muốn 1. ĐCSVN là nước của thắng lợi nhân tố dân tộc. Hồ phải tập quyết định Chí Minh đã hợp, vận hàng đầu khẳng định: động, tổ đưa cách “Lực lượng chức được mạng Việt của giai cấp quần chúng Nam đến công nhân nhân dân vì: thắng lợi và nhân dân “Cách mạng - Xuất phát từ lao động là là việc quan điểm rất to lớn, là chung của của chủ vô cùng vô dân chúng nghĩa Mác tận. Nhưng chứ không Lênin về vai lực lượng phải việc trò sáng tạo ấy cần có riêng của chân chính Đảng lãnh một hai ra lịch sử đạo mới người. của quần chắc chắn Muốn vậy chúng nhân chiến phải có một dân xuất thắng” đường lối phát về điều đúng đắn để
 2. dẫn dắt, soi thuyền mới cuối thế kỷ đường. Do chạy”. XIX đầu đó yêu cầu - Rõ ràng sự ra thế kỷ XX khách quan đời của đã tiến là phải có ĐCS là một hành. một chính tất yếu ĐCSVN ra đảng ra đời. khách quan đời còn từ Trong cuốn để tiến hành vai trò của “Đường thắng lợi sự giai cấp kách mệnh” nghiệp giải công nhân Hồ Chí phóng dân Việt Nam Minh đã chỉ tộc, giải mà Hồ Chí rõ: “Cách phóng giai Minh đã mệnh trước cấp, giải phát hiện ra. hết phải có phóng con ĐCSVN ra cái gì? trước người. Chỉ đời, lợi ích hết phải có có Đảng của Đảng Đảng cách cách mệnh gắn chặt mệnh, để mới giải với lợi ích trong thì quyết được của giai cấp vận động và nhiệm vụ công nhân, tổ chức dân mà lịch sử nhân dân lao chúng, ngoài đề ra. Sự ra động và cả thì liên lạc đời của dân tộc nên với dân tộc ĐCSVN còn Đảng có bị áp bức chính sự khả năng lôi mọi nơi. thất bại của kéo, vận Đảng có các phong động, tập vững cách trào yêu hợp, tổ mệnh mới nước đi theo chức và thành công, hệ tư tưởng đoàn kết các cũng như phong kiến, tầng lớp người cầm tư sản mà cách mạng lái vững thì các nhà chí theo một sĩ yêu nước đường lối
 3. và phương gian khổ. đối với cách châm đúng. Lực lượng mạng Việt - Với đường lối kẻ địch rất Nam là một đúng đó mạnh. thực tế Đảng lãnh Muốn thắng chứng minh đạo nhân lợi thì quần điều đó. dân đứng chúng phải Mọi thắng lên đấu tổ chức rất lợi của cách tranh giành chặt chẽ, mạng Việt chính quyền chí khí phải Nam đều và sử dụng kiên quyết. gắn với sự chính quyền Vì vậy phải lãnh đạo đó xây dựng có Đảng để của Đảng. đất nước. tổ chức và Hạ thấp và Bàn về vai giáo dục xoá bỏ sự trò của nhân dân lãnh đạo Đảng, Hồ thành một của ĐCSVN Chí Minh đã đội quân đều là sự chỉ rõ: thật mạnh xuyên tạc “Muốn khỏi để đánh đổ lịch sử, đi đi lạc kẻ địch ngược với phương tranh lấy nguyện hướng, chính quyền. vọng của quần chúng Cách mạng nhân dân. phải có thắng lợi 2. ĐCSVN là sản Đảng lãnh rồi, quần phẩm của đạo để chúng vẫn sự kết hợp nhận rõ tình cần có đảng chủ nghĩa hình, đường lãnh đạo”. Mác Lênin lối và định - Sự ra đời của với phong phương ĐCSVN là trào công châm đúng. tất yếu. nhân và Cách mạng Chính vai phong trào là cuộc đấu trò lãnh đạo yêu nước tranh rất của Đảng
 4. - Một trong sự kết hợp định trong những cống chủ nghĩa bài Ba mươi hiến xuất Mác với năm hoạt sắc của Hồ phong trào động của Chí Minh công nhân. Đảng: chủ đối với phát Chủ nghĩa nghĩa Mác triển chủ Mác là cơ Lênin kết nghĩa Mác sở lý luận hợp với Lênin là để dẫn dắt phong trào luận điểm phong trào công nhân về sự thành công nhân. và phong lập chính Phong trào trào yêu đảng của công nhân là nước dẫn giai cấp cơ sở xã tới việc công nhân ở hội, là sức thành lập nước thuộc mạnh vật ĐCS Đông địa nửa chất của Dương năm phong kiến. chủ nghĩa 1930. Đây là - Khi phân tích Mác. sự phát triển tình hình - Xuất phát từ sáng tạo kinh tế - xã thực tiễn chủ nghĩa hội ở các của Việt Mác Lênin nước tư bản Nam, Hồ về qui luật chủ nghĩa Chí Minh bổ hình thành cũng như sung thêm ĐCS , nó tình hình cụ yếu tố thứ phù hợp với thể của ba, đó là thực tiễn nước Nga, phong trào Việt Nam vì Lênin đã yêu nước. các lý do đưa ra luận Nhân kỷ sau: điểm về qui niệm 30 Một là, phong luật chung năm thành trào yêu hình thành lập Đảng, nước của ĐCS : là sản Hồ Chí Việt Nam là phẩm của Minh khẳng yếu tố
 5. trường tồn độc lập của Đầu thế kỷ tạo nên dân tộc. XX, nông truyền Hai là, phong trào dân Việt thống của công nhân Nam chiếm dân tộc Việt Việt Nam ra trên 90% Nam: đấu đời ở đầu dân số. Do tranh kiên thế kỷ XX. đặc điểm cường để Khi phong riêng của bảo vệ độc trào phát giai cấp lập dân tộc. triển, đã kết công nhân Phong trào hợp ngay nên công yêu nước có được với nhân và từ hàng phong trào nông dân là nghìn năm yêu nước vì bạn đồng xây dựng và có mục tiêu minh tự giữ nước chung là nhiên. Đây của dân tộc, đấu tranh là cơ sở để nó trở thành giành độc kết hợp sức giá trị lập dân tộc. mạnh hai truyền Ba là, nói đến phong trào thống của phong trào nông dân và dân tộc, nó yêu nước phong trào có trước Việt Nam công nhân. phong trào phải nói Bốn là, nói đến công nhân. đến phong phong trào Khi Pháp trào nông yêu nước xâm lược dân. Điều còn kể đến Việt Nam, đó cũng có phong trào phong trào nghĩa là yêu nước tiếp tục phát phong trào của trí thức, triển mạnh công nhân tiểu tư mẽ, thúc kết hợp sản… đây là đẩy sự được với nhân tố nghiệp đấu phong trào quan trọng tranh giành nông dân. để thúc đẩy
 6. sự kết hợp là điều kiện phong trào các yếu tố để xác định phát triển. dẫn tới sự mục tiêu 3. ĐCSVN, Đảng ra đời của yêu nước. của giai cấp ĐCS - Có những người công nhân, Như vậy từ chủ cộng sản của nhân nghĩa yêu trước hết dân lao nước đến phải là động và của phong trào những cả dân tộc công nhân người yêu Việt Nam rồi đến với nước, hơn Thực chất đây là chủ nghĩa nữa những quan điểm Mác Lênin, người yêu của Hồ Chí đó là con nước tiêu Minh về đường mà biểu, phải bản chất Hồ Chí thường giai cấp của Minh và xuyên Đảng. Đề những truyền bá cập đến người cộng chủ nghĩa bản chất sản đã đi, Mác Lênin giai cấp của để dẫn tới vào phong Đảng, Hồ sự ra đời trào yêu Chí Minh có của ĐCS. nước và hai cách thể Từ những vấn đề phong trào hiện: trên dẫn tới công nhân. + Cách thứ nhất, hệ luận: - Ngay từ khi thể hiện - Không phải mọi thành lập trong sách người Việt ĐCS mối lược vắn Nam yêu quan hệ tắt, chương nước đều là giữa giai trình vắn người cộng cấp và dân tắt, điều lệ sản, nhưng tộc đã được tóm tắt. việc tiếp đặt ra và Trong sách nhận đường giải quyết lược vắn lối của ĐCS để thúc đẩy tắt, Hồ Chí
 7. Minh viết: mang bản sinh hoạt “Đảng là chất của Đảng đó là đội tiên giai cấp cơ sở để phong của công nhân. xác định vô sản giai + Cách thể hiện bản chất cấp.” Trong thứ hai, giai cấp chương trong báo công nhân. trình vắn cáo chính trị - Về thành phần, tắt: “Đảng Đại hội II Đảng lao là đội tiên của Đảng động Việt phong của (2/1951). Nam sẽ kết đạo quân vô Khi cả nước nạp những sản.”. Trong đang tiến công nhân, điều lệ tóm hành cách nông dân, tắt: “Tôn mạng dân lao động trí chỉ: ĐCSVN tộc dân chủ óc, thật tổ chức ra nhân dân. hăng hái, để lãnh đạo “…Chính vì thật giác quần chúng Đảng lao ngộ cách lao khổ làm động Việt mạng. giai cấp đấu Nam là Về lý luận, Đảng tranh để tiêu Đảng của lao động trừ tư bản giai cấp Việt Nam đế quốc chủ công nhân, theo chủ nghĩa làm nhân dân lao nghĩa Mác cho thực động, cho Lênin. hiện xã hội nên nó phải Về tổ chức, cộng sản". là Đảng của Đảng lao Cách diễn dân tộc Việt động Việt đạt này của Nam". Nam theo Hồ Chí - Vấn đề quan chế độ tập Minh trùng trọng chi trung dân với quan phối nhất là chủ. điểm của Lê nguyên tắc Về kỷ luật, nin: ĐCSVN tổ chức, Đảng lao
 8. động Việt tên gọi của đại đa số Nam phải Đảng không nhân dân có kỷ luật phải lúc nào Việt Nam sắt đồng cũng mang đều là Đảng thời là kỷ tên ĐCS viên hay luật tự giác. nhưng bản không đều Về luật phát chất của cảm thấy triển, Đảng Đảng mang ĐCS là lao động bản chất Đảng của Việt Nam của giai cấp mình, của dùng lối phê công nhân. Bác Hồ. bình và tự  Luận điểm 4. ĐCSVN lấy phê bình để của Hồ Chí chủ nghĩa giáo dục Minh về Mác Lê Nin Đảng viên, bản chất làm “cốt” giáo dục giai cấp của Hồ Chí Minh đã quần chúng. Đảng định chỉ rõ muốn - Mặc dù có hướng cho cách mạng nhiều cách việc xây vô sản thành thể hiện dựng công phải khác nhau ĐCSVN dựa vào lý nhưng quan thành một luận cách điểm nhất Đảng gắn mạng và quán của bó máu thịt khoa học Hồ Chí với giai cấp của chủ Minh về công nhân, nghĩa Mác bản chất nhân dân lao Lê Nin. giai cấp của động và - Trong huấn Đảng là toàn thể dân luyện cán mang bản tộc trong bộ cách chất giai mọi giai mạng 1927, cấp công đoạn, mọi Người chỉ nhân. Điều thời kỳ cách rõ: “Đảng này cũng mạng Việt muốn vững giống như Nam. Tuyệt phải có chủ
 9. nghĩa làm là chủ nghĩa giai cấp cốt, trong Lê Nin”. công nhân.. Đảng ai Khẳng định Với ý nghĩa cũng phải như vậy đó, Chủ hiểu, ai không có nghĩa Mác cũng phải nghĩa là phủ Lê Nin làm theo chủ nhận chủ “cốt”, trở nghĩa ấy. nghĩa Mác thành nền Đảng mà mà đương tảng tư không có nhiên cũng tưởng kim chủ nghĩa khẳng định chỉ nam cho cũng như chủ nghĩa mọi hoạt người Mác: Muốn động của không có trí Cách Mạng ĐCS Việt khôn, tàu vô sản thành Nam. không có công phải - Tuy lấy Chủ bàn chỉ theo chủ nghĩa Mác nam”. Hồ nghĩa Mã Lê Nin làm Chí Minh đã Khắc Tư và cốt cho thấy tính Lê Nin. Đó ĐCSVN cách mạng là học nhưng Hồ khoa học thuyết cách Chí Minh trong chủ mạng và lưu ý, khi nghĩa Lê khoa học chỉ tiếp nhận và Nin: “Bây rõ sự diệt vận dựng giờ học vong tất Chủ nghĩa thuyết yếu của Mác Lê Nin nhiều, chủ hình thái không nên nghĩa nhiều, kinh tế - xã giáo điều nhưng chủ hội cộng theo câu chữ nghĩa chân sản chủ mà phải chính nhất, nghĩa, đó là cách tân, chắc chắn học thuyết sáng tạo. nhất, cách về sứ mệnh Phải lưu ý: mạng nhất lịch sử của
 10. Một là: Học tập, dụng tinh giáo điều, nghiên cứu, thần, quan cơ hội, xét tuyên truyền điểm, lại, phủ nâng cao phương nhận Chủ trình độ về pháp của nghĩa Mác Chủ nghĩa Chủ nghĩa Lê Nin. Mác LêNin Mác Lê Nin. 5. ĐCSVN phải phải luôn Ba là, ĐCSVN được xây luôn phù phải chú ý dựng theo hợp với học tập, kế những hoàn cảnh thừa kinh nguyên tắc và phù hợp nghiệm của của Đảng với từng đối các Đảng kiểu mới tượng. anh em, của giai cấp Hai là: vận dụng tổng kết công nhân Chủ nghĩa kinh nghiệm Hồ Chí Minh Mác Lê Nin của mình bổ khẳng định phải luôn sung vào và phát triển luôn phù Chủ nghĩa các nguyên hợp với Mác Lê Nin. tắc đó như từng hoàn Bốn là, ĐCSVN sau: cảnh cụ phải tăng - Một là, Nguyên thể. cường đấu tắc tập Hồ Chí Minh chỉ tranh bảo trung dân rõ: khi vận vệ sự trong chủ: Hồ Chí dụng chủ sáng của Minh nhấn nghĩa Mác Chủ nghĩa mạnh Lê Nin phải Mác Lê Nin. nguyên tắc tránh giáo Đó là chống này theo điều, tránh lại các luận quan điểm xa rời các điểm sai trái của Lê Nin, nguyên tắc xuyên tạc Người căn bản mà Chủ nghĩa khẳng định phải học Mác Lê Nin, đây là tập vận chống lại nguyên tắc
 11. cơ bản, “Đảng ta hiểu mặt xuyên suốt, tuy nhiều này, người bao trùm người hiểu mặt quá trình tồn nhưng khi kia, người tại và phát tiến đánh thì hiểu việc triển của chỉ như một này, người Đảng. Tập người”. hiểu việc trung và dân - Hai là, Nguyên khác. Ý chủ là hai tắc tập thể nghĩa của mặt của lãnh đạo, cá việc lãnh nguyên tắc, nhân phụ đạo tập thể có quan hệ trách: + Tập rất đơn giản khăng khít: thể lãnh đạo “Dại bầy Tập trung vì: Một hơn khôn trên nền người dù tài độc”. tảng dân giỏi đến + Cá nhân phụ chủ, dân mấy cũng trách vì: chủ dưới sự không thể việc gì đã chỉ đạo của thấy hết được tập tập trung. mọi mặt thể bàn bạc Rõ ràng để của một kỹ lưỡng, đạt được vấn đề, kế hoạch đã dân chủ không thấy được định phải từ hai hết mọi rõ thì cần: phía: người việc, không giao cho chủ trì và hiểu biết một người người tham mọi chuyện phụ trách, gia bàn bạc.  Vì vậy nếu giao Tập trung: cần nhiều cho một Đảng phải người tham nhóm thì thống nhất gia lãnh đạo cũng cần có về tư vì: nhiều người phụ tưởng, tổ người thì trách. Như chức và nhiều kiến thế công hành động. thức, người việc mới
 12. chạy, mới việc. Tập Đảng từ tránh dựa thể lãnh đạo trong dân dẫm. Ý là dân chủ, lập nên, nghĩa cũng cá nhân phụ Đảng bao đơn giản: trách là tập gồm những nếu không trung, tập người ưu tú giao cho cá thể lãnh nhất, kiên nhân phụ đạo, cá nhân quyết nhất, trách thì phụ trách là tiên tiến giống: dân chủ tập nhất nhưng nhiều sãi trung. trong Đảng không ai - Ba là, Nguyên cũng không đóng cửa tắc tự phê tránh khỏi chùa. bình và phê khuyết  Hồ Chí Minh bình: điểm, không đã đi đến Theo Hồ Chí phải mọi cá kết luận: Minh, mục nhân đều Lãnh đạo đích của tự hoàn thiện không tập phê bình và mà đều có thể, thì sẽ đi phê bình là cái thiện cái đến cái tệ làm cho ác. Mặc bao biện, phần tốt khác những độc đoán, trong con căn bệnh chủ quan người nảy ngoài xã hội kết quả là nở như hoa cũng ngấm hỏng việc. mùa xuân, vào Đảng. Phụ trách phần xấu bị Do vậy phải không do cá mất dần đi thường nhân thì sẽ để hướng xuyên tự đi đến tệ tới giá trị phê bình và bừa bãi, lộn chân, thiện, phê bình. xộn, vô mỹ. Sở dĩ Mục đích chính phủ. phải thực của phê bình Kết quả hiện nguyên và tự phê cũng hỏng tắc này vì bình là làm
 13. cho Đảng dĩ hòa vi quý + Tự giác là mạnh về hoặc lợi thuộc về chính trị - tư dụng phê mỗi cán bộ, tưởng – tổ bình để nói đảng viên: chức. xấu, vùi tuân thủ kỷ - Đề cập tới thái dập người luật Đảng độ, phương khác. cũng phải tự pháp phê - Bốn là, Nguyên giác, tự giác bình – tự tắc kỷ luật về nhiệm phê bình Hồ nghiêm vụ của họ Chí Minh minh, tự đối với chỉ rõ: Phải giác. Đảng. được tiến + Nghiêm minh là  Mỗi đảng viên hành thường thuộc về tổ phải trở xuyên như chức Đảng thành kiểu người ta rửa vì: đó là kỷ mẫu về mặt hàng luật đối với chấp hành ngày, phải mọi cán bộ, kỷ luật kiên quyết, đảng viên, Đảng, kỷ thẳng thắn, không phân luật của không nể biệt cán bộ đoàn thể và nang, phải lãnh đạo cao cơ quan trung thực, hay thấp, chính quyền thành khẩn, hay là cán nhà nước, phải có tình bộ, đảng có như vậy đồng chí viên uy tín của thương yêu thường…tất Đảng mới lẫn nhau. cả đều phải cao, sức Người cũng bình đẳng mạnh của phê phán trước kỷ Đảng mới hiện tượng luật của được tăng bao che, Đảng, Pháp cường. lảng tránh luận nhà - Năm là, Nguyên khuyết nước. tắc đoàn điểm hoặc kết, thống
 14. nhất trong dựng Đảng: dân thừa Đảng. Mở rộng nhận và tin Đoàn kết thống dân chủ, tập cậy vì Đảng nhất trong trung, tự phê vừa là Đảng không bình. người lãnh những tăng  Đảng viên đạo và là cường sức phải tu người đầy mạnh của dưỡng đạo tớ thật trung Đảng mà đức thường thành của còn là cơ sở xuyên, nhân dân. đoàn kết chống chủ Hai mặt thống nhất nghĩa cá lãnh đạo và trong toàn nhân. đầy tớ dân. Đoàn Nhiệm vụ không tách kết trong cách mạng rời nhau, Đảng dựa càng phát đối lập nhau trên cơ sở lý triển thì sự mà luôn luận của đoàn kết thống nhất. chủ nghĩa thống nhất Lãnh đạo có Mác Lê Nin, ngày càng nghĩa là làm cương lĩnh quan trọng, đầy tớ  đường lối, càng phải Để tăng quan điểm được tăng cường củng và điều lệ cường. cố mối quan Đảng, nghị 6. Tăng cường và hệ bền chặt quyết của củng cố giữa Đảng tổ chức mối quan hệ và dân, Hồ Đảng các bền chặt Chí Minh cấp. Đoàn giữa Đảng chỉ rõ phải kết thống và dân thực hiện nhất trong Trong suốt quá các yêu cầu: Đảng còn trình lãnh Một là, Đảng trên cơ sở đạo cách phải thường các nguyên mạng, Đảng xuyên lắng tắc xây ta luôn được nghe ý kiến
 15. của nhân Đảng Bốn là, trong dân, hiểu rõ viên… quan hệ với tâm tư nhưng quan dân Đảng nguyện trọng nhất không được vọng của là tích cực theo đuôi nhân dân, thực hiện quần chúng. kiên quyết đường lối Đảng phải khắc phục của Đảng, có bản lĩnh bệnh quan biến đường vững vàng liêu trong tổ lối thành để xử lý các chức Đảng hiện thực. công việc và Đảng Ba là, Đảng có đưa ra viên. trách nhiệm những Hai là, thương nâng cao quyết định xuyên vận dân trí: Vì đúng đắn, động nhân Đảng từ dân vừa để nâng dân tham gia mà ra, do cao giác ngộ xây dựng vậy nâng cho nhân Đảng bằng cao dân trí dân vừa để mọi hình góp phần chuyển hoá thức: Tích quyết định nhân dân cực đóng đên một theo hướng góp ý kiến Đảng trí tích cực vì: cho các tổ tuệ, ngang theo Hồ Chí chức Đảng tầm nhiệm Minh dân có với tinh vụ. Vấn đề ba hạng: thần xây này liên hạng hăng dựng, bằng quan đến hái, hạng việc giới công tác vừa vừa, thiệu quần giáo dục hạng kém chúng ưu tú chính trị, tư hoặc ba lớp: cho Đảng tưởng và có lớp tiên kiểm tra, giáo dục đào tiến, có lớp kiểm soát tổ tạo nói lưng chừng, chức Đảng, riêng. có lớp lạc
 16. hậu. Đảng mất vai trò phải làm phải chuyển lãnh đạo trước tiên là hóa nhân toàn xã hội, chỉnh đốn dân thành không được lại Đảng” “hạng hăng dân tín  Tự đổi hái, lớp tiên nhiệm nữa mới, tự tiến” để họ nếu Đảng chỉnh đốn thực hiện yếu kém Đảng, theo tốt nhiệm không trong Hồ Chí vụ, nghĩa vụ sạch, không Minh cần của minh vững mạnh. tập trung với đất Đó là điều vào những nước. mà Hồ Chí vấn đề sau: 7. Đảng phải Minh quan Một là, Đảng thường tâm trong phải luôn xuyên tự đổi suốt quá luôn vững mới, tự trình tồn tại mạnh về chỉnh đốn và phát triển chính trị, tư ĐCSVN lãnh đạo của Đảng. tưởng, tổ xã hội, và Chỉnh đốn chức, luôn trong thực và đổi mới xứng đáng tế hơn 75 là quan là đội tiên năm qua đã điểm nhất phong của được nhân quán trong giai cấp dân tin yêu tư tưởng công nhân, vì “Đảng là Hồ Chí nhân dân lao đạo đức, là Minh về xây động và của văn minh” dựng Đảng. cả dân tộc. tiêu biểu Trong di Hai là, đội ngũ cho trí tuệ, chúc để lại cán bộ, lương tâm cho toàn Đảng viên và danh dự Đảng toàn của Đảng của dân tộc. dân Người: phải là Nhưng “Theo ý tôi, những Đảng sẽ việc cần người toàn
 17. tâm, toàn ý Vận dụng những yêu cầu xây phục vụ tổ nguyên tắc dựng Đảng quốc, phục xây dựng Đ để ngang vụ nhân của HCM tầm với dân, phải là vào việc xây nhiệm vụ những dựng, chỉnh cách mạng. người có đốn Đ hiện Cụ thể: đức, có tài, nay: Một là, xây dựng để tiên Đảng về phong trong Hơn 75 năm qua chính trị: mọi công Đảng ta Yêu cầu tác. luôn được trước hết là Ba là, Đảng phải chú trọng Đảng ta luôn đề xây dựng cả phải đề ra phòng và ba mặt được đường khắc phục chính trị - tư lối cách những tiêu tưởng – tổ mạng đúng cực thoái chức. Điều đắn, đồng hóa, biến đó đã giúp thời tổ chức chất, luôn Đảng ta thực hiện giữ gìn lãnh đạo thắng lợi Đảng trong cách mạng đường lối sạch, vững giành được đó. Muốn mạnh. những vậy đường Bốn là, Đảng thắng lợi to lối đó phải phải được lớn. Tuy xây dựng trí tuệ hóa nhiên trong trên nền để vươn lên điều kiện tảng của đáp ứng yêu hiện nay, chủ nghĩa cầu của tình dưới ánh Mác – Lê hình và sáng tư nin, tư nhiệm vụ tưởng Hồ tưởng Hồ mới. Chí Minh Chí Minh nó cần nâng phải là kết cao hơn nữa quả của
 18. việc vận tư tưởng Ba là xây dựng dụng tinh Hồ Chí Đảng về tổ thần, Minh phải chức: Đảng phương giáo dục, phải luôn pháp biện rèn luyện chú trọng chứng trong Đảng viên kiện toàn tổ xem xét kiên định chức của phân tích lập trường mình, xây điều kiện tư tưởng, dựng tổ khách quan. kiên định chức Đảng Đường lối mục tiêu, các cấp từ đó còn là độc lập dân chi bộ đến kết quả của tộc gắn liền Trung ương. việc tổng với chủ Cán bộ kết kinh nghĩa xã Đảng viên nghiệm, hội. Đảng trau dồi đạo tổng kết phải trở đức cách thực tiễn, thành một mạng, lối nắm bắt xu khối thống sống lành thế phát nhất về tư mạnh. Kiên triển của tưởng và quyết và thời đại… hành động. dũng cảm nhằm thúc Đấu tranh chống chủ đẩy sự phát chống lại nghĩa cá triển bền những gì cũ nhân, tham vững, đưa kỹ, hư nhũng, bè nước ta cơ hỏng, lạc phái cục bộ. bản trở hậu. tư Coi trọng thành nước tưởng đoàn giá trị của công nghiệp kết thống Di chúc nói vào năm nhất để rửa về xây dựng 2020. nỗi nhục Đảng của Hai là xây dựng nghèo nàn Hồ Chí Đảng về tư lạc hậu. Minh trong tưởng: Theo công cuộc
 19. đổi mới, xây dựng đất nước.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản