Chương 4: Xây dựng mặt đường đá dăm nước

Chia sẻ: tungbeng010690

Tham khảo tài liệu 'chương 4: xây dựng mặt đường đá dăm nước', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Chương 4: Xây dựng mặt đường đá dăm nước

Xây dựng mÆt đường
Bài giảng môn học
Ch­¬ng IV: X©y dùng mÆt ®­êng ®¸ d¨m n­íc

§1. Nguyªn lý cÊu t¹o, ®Æc ®iÓm vµ ph¹m vi sö dông

1. Nguyªn lý cÊu t¹o:
* MÆt ®­êng ®¸ d¨m n­íc lµ lo¹i mÆt ®­êng sö dông cèt liÖu chÝnh lµ ®¸
d¨m nghiÒn, kÝch cì t­¬ng ®èi ®ång ®Òu ®­îc san r¶i vµ lu lÌn ë ®é Èm wo, trong
qu¸ tr×nh lu lÌn cã sö dông vËt liÖu nhá ®Ó chÌn khe ®ång thêi cã t­íi n­íc lªn khi
lu.
* C­êng ®é cña MÆt ®­êng ®¸ d¨m n­íc h×nh thµnh do:
- Sù chÌn mãc vµ ma s¸t gi÷a c¸c cèt liÖu lµ chñ yÕu
- Khi lu bét ®¸ sinh ra + n­íc t¹o thµnh v÷a bét keo dÝnh -> nªn dïng ®¸ v«i hoÆc
®¸ ®«lomit.
MÆt ®­êng cßn cã tªn gäi lµ mÆt ®­êng Macadam, mÆt ®­êng ®¸ d¨m tr¾ng,
mÆt ®­êng ®¸ d¨m tiªu chuÈn.

2. §Æc ®iÓm :
*¦u ®iÓm:
+ C­êng ®é cao E®h= 3000 – 3500daN/cm2.
+ DÔ kiÓm tra kÝch cì vµ chÊt l­îng ®¸.
+ Sö dông vËt liÖu ®Þa ph­¬ng nªn gi¸ thµnh rÎ.
+ C«ng nghÖ thi c«ng ®¬n gi¶n, kh«ng ®ßi hái thiÕt bÞ chuyªn dông.
+ æn ®Þnh n­íc.
* Nh­îc ®iÓm:
+ §é rçng rÊt lín, m® kÐm b»ng ph¼ng
+ ChÞu lùc ngang kÐm
+ Tèn c«ng lu v× c­êng ®é phô thuéc vµo ma s¸t c¸c hßn ®¸
+ Yªu cÇu ®¸ c­êng ®é cao
+ Kh¶ n¨ng chÞu lùc ngang kÐm, dÔ bong bËt d­íi t¶i träng b¸nh xe, n¬i cã ®é
dèc däc lín, nªn duy tu b¶o d­ìng lín

3. Ph¹m vi sö dông:
- Lµm líp mÆt cña mÆt ®­êng cÊp thÊp B1. nÕu lµm líp mÆt th× cÇn lµm líp l¸ng
nhùa lªn trªn
- Lµm líp mãng trªn cña mÆt ®­êng cÊp cao A2.
- Lµm líp mãng d­íi cña mÆt ®­êng cÊp cao A1

4. CÊu t¹o:
- ChiÒu dµy: ChiÒu dµy tèi ®a 16cm phô thuéc vµo ¸p lùc lu
ChiÒu dµy nhá nhÊt 8cm trªn líp mãng ch¾c, 13cm trªn líp mãng c¸t
- Dèc ngang: ®¸ d¨m cã kÕt cÊu hë, ®é rçng lín, n­íc mÆt dÔ ngÊm vµo lßng ®­êng
nªn in = 3 – 4%.
- §Ó t¨ng c­êng cho khu«n ®­êng th× ng­êi ta tiÕn hµnh trång ®¸ vØa
+ ChØ lµm ®¸ vØa cho líp mÆt vµ chiÒu réng cña ®¸ vØa kh«ng tÝnh vµo chiÒu réng
mÆt ®­¬ng.
+ ChiÒu cao ®¸ vØa = chiÒu dµy thiÕt kÕ cña líp ®¸ d¨m n­íc + (10 - 15cm)
25
Tæ m«n §­êng – Khoa C«ng tr×nh – Tr­êng Cao ®¼ng GTVT
Xây dựng mÆt đường
Bài giảng môn học
+ Cao ®é ®Ønh ®¸ vØa = cao ®é mÐp ®­êng
+ §¸ vØa cã thÓ lµm b»ng ®¸ hoÆc bª t«ng xi m¨ng. Trong tr­êng hîp dïng ®¸
th× khèi l­îng ®¸ vØa cã dù trï kh«ng tÝnh vµo ®¸ c¬ b¶n.
+ Khi ch«n ®¸ vØa ph¶i ®¶m b¶o v÷ng ch¾c xÕp xen khÝt thµnh ch©n khay song
song víi tim ®­êng. + ChØ lµm ®¸ vØa cho líp mÆt vµ chiÒu réng cña ®¸ vØa kh«ng
tÝnh vµo chiÒu réng mÆt ®­¬ng.
+ ChiÒu cao ®¸ vØa = chiÒu dµy thiÕt kÕ cña líp mÆt + (10 - 15cm)
+ Cao ®é ®Ønh ®¸ vØa = cao ®é mÐp ®­êng
+ §¸ vØa cã thÓ lµm b»ng ®¸ hoÆc bª t«ng xi m¨ng. Trong tr­êng hîp dïng ®¸
th× khèi l­îng ®¸ vØa cã dù trï kh«ng tÝnh vµo ®¸ c¬ b¶n.
+ Khi ch«n ®¸ vØa ph¶i ®¶m b¶o v÷ng ch¾c xÕp xen khÝt thµnh ch©n khay song
song víi tim ®­êng.
- Mãng mÆt ®­êng: do thiÕt kÕ qui ®Þnh, th­êng dïng ®¸ d¨m tiªu chuÈn, kh«ng
dïng ®¸ héc

§2. Yªu cÇu vËt liÖu
Theo 22TCN 06-77 quy ®Þnh nh­ sau:

1. Yªu cÇu cña ®¸ d¨m c¬ b¶n
a. Yªu cÇu vÒ chÊt l­îng ®¸:
- §¸ ®­îc chia lµm 4 lo¹i dùa vµo Rn:
+ §¸ cÊp 1: Rn ³ 1000 daN/cm2
+ §¸ cÊp 2: Rn = 800 - 1000 daN/cm2
+ §¸ cÊp 3: Rn = 600 - 800 daN/cm2
+ §¸ cÊp 4: Rn < 600 daN/cm2
- Cã thÓ dïng c¸c lo¹i ®¸ macma, ®¸ biÕn chÊt vµ ®¸ trÇm tÝch, tõ cÊp 1 ®Õn cÊp 3.
(Rn ³ 600 daN/cm2)
b. Yªu cÇu kÝch cì:
KÝch cì lín nhÊt: Dmax kh«ng lín h¬n 0,8h (h: chiÒu dµy thiÕt kÕ). NÕu mÆt
®­êng cã mét líp th× dïng ®¸ d¨m tiªu chuÈn (4 – 6, 5 – 7, 6 – 8). NÕu mÆt ®­êng
gåm 2 líp th× líp trªn dïng ®¸ d¨m tiªu chuÈn, líp d­íi dïng ®¸ d¨m kÝch cì më
réng ( 4 – 7…)
c. Yªu cÇu vÒ d¹ng h¹t:
- §¸ ph¶i ®ång ®Òu s¾c c¹nh ®Ó ®¶m b¶o lùc ma s¸t chÌn mãc gi÷a c¸c viªn ®¸
lín.
- D¹ng cña viªn ®¸ ph¶i tho¶ m·n nh÷ng ®iÒu kiÖn sau ®©y:
+ L­îng h¹t cã kÝch cì lín h¬n D (D lµ cì sµng cã ®­êng kÝnh lín nhÊt) còng
nh­ l­îng h¹t cã kÝch cì nhá h¬n d (d lµ cì sµng cã ®­êng kÝnh nhá nhÊt) kh«ng
d­îc qu¸ 10% (tÝnh theo khèi l­îng);
+ L­îng h¹t to qu¸ cì D + 30mm kh«ng ®­îc qu¸ 3% (tÝnh theo khèi l­îng);
+ L­îng h¹t nhá qu¸ cì 0.63d mm kh«ng ®­îc qu¸ 3% (tÝnh theo khèi l­îng);
+ L­îng h¹t dÑt kh«ng ®­îc qu¸ 10% (tÝnh theo khèi l­îng). H¹t dÑt lµ h¹t mµ
chiÒu dµi + chiÒu réng v­ît qu¸ 6 lÇn chiÒu dµy;
26
Tæ m«n §­êng – Khoa C«ng tr×nh – Tr­êng Cao ®¼ng GTVT
Xây dựng mÆt đường
Bài giảng môn học
d. Yªu cÇu vÒ ®é s¹ch cña ®¸:
§¸ ph¶i s¹ch, kh«ng ®­îc lÉn cá r¸c, l¸ c©y. L­îng bôi sÐt (x¸c ®Þnh b»ng
ph­¬ng ph¸p röa) kh«ng qu¸ 2% (tÝnh theo khèi l­îng). L­îng h¹t sÐt d­íi d¹ng
vãn hßn kh«ng ®­îc qu¸ 0.25% (tÝnh theo khèi l­îng);
2. Quy ®Þnh vÒ vËt liÖu chÌn:
VËt liÖu chÌn chØ dïng cho líp trªn kh«ng dïng cho líp d­íi, ph¶i cã dù trï
riªng, chiÕm kho¶ng (15 ¸20)% khèi l­îng ®¸ d¨m líp thi c«ng cã r¶i ®¸ chÌn. VËt
liÖu chÌn gåm 4 lo¹i: §¸ 20 – 40; 10 – 20; 5 – 10 vµ c¸t 0,15 - 5 . Trong ®ã:
V20 -40 = 15% VchÌn
V10 -20 = 15% VchÌn
V5 -10 = 20% VchÌn
V0,15 -5 = 50% VchÌn
Nªn dïng ®¸ v«i lµm vËt liÖu chÌn ®Ó t¹o bét ®¸, cã lùc dÝnh.

3. Yªu cÇu ®èi víi n­íc:
N­íc trong c¸c giai ®o¹n lu ph¶i lµ n­íc s¹ch, kh«ng lÉn bïn r¸c, bÌo, cá c©y.
Khi thi c«ng nªn t­íi n­íc lµm nhiÒu lÇn, mçi lÇn ®ñ ­ít c¸c viªn ®¸, tæng l­îng
n­íc t­íi 8 ¸ 10 l/m2

§3. Tr×nh tù vµ néi dung thi c«ng mÆt ®­êng ®¸ d¨m n­íc

1. C«ng t¸c chuÈn bÞ:
a. ChuÈn bÞ lßng ®­êng:
- Lßng ®­êng ph¶i ®µo ®óng b×nh ®å, cao ®é vµ ®é dèc ngang theo thiÕt kÕ. CÇn
chó ý khi ®µo ®Õn gÇn cao ®é thiÕt kÕ cho lu lo¹i nhÑ qua 2 -3 lÇn/®iÓm sau ®ã tiÕp
tôc söa l¹i cho ®óng cao ®é thiÕt kÕ vµ ®óng mui luyÖn lßng ®­êng. Yªu cÇu ®èi víi
lßng ®­êng sau khi lµm xong lµ ph¶i b»ng ph¼ng, kh«ng cã nh÷ng chç låi lâm g©y
®äng n­íc sau nµy. §¶m b¶o ®óng chiÒu réng cña lßng ®­êng vµ hai thµnh v÷ng
ch¾c ( xem m® cp)
- Khi líp ®¸ d¨m lµm líp trªn mÆt ®­êng nhÊt thiÕt ph¶i gia cè ®¸ vØa H = HTK
+10cm, khèi l­îng ®­îc tÝnh riªng, chiÒu réng ®¸ vØa kh«ng tÝnh vµo chiÒu réng
mÆt ®­êng
- Khi r¶i ®¸ d¨m t¨ng c­êng mÆt ®­êng cò nÕu mÆt ®­êng cò cßn tèt vµ b»ng
ph¼ng th× cÇn lµm s¹ch mÆt ®­êng råi míi r¶i ®¸ míi lªn. NÕu mÆt ®­êng cò nhiÒu
æ gµ vµ låi lâm th× ph¶i x¸o xíi l¹i tr­íc khi r¶i ®¸ míi.
- §¶m b¶o tho¸t n­íc lßng ®­êng: khi thi c«ng ®Ó ®¶m b¶o cho n­íc m­a vµ
n­íc t­íi trong giai ®o¹n lu lÌn cã thÓ tho¸t ra khái lßng ®­êng ph¶i lµm r·nh
ngang ë hai bªn lÒ ®­êng. R·nh ngang réng 30cm vµ s©u b»ng chiÒu s©u cña lßng
®­êng, víi ®é dèc ngang 5%. R·nh ngang bè trÝ so le nhau trªn hai lÒ ®­êng vµ
c¸ch nhau 15m ë 1 bªn lÒ. Sau khi thi c«ng xong ¸o ®­êng, c¸c r·nh ngang nµy
ph¶i ®­îc l¾p l¹i cÈn thËn.
b. ChuÈn bÞ vËt liÖu thi c«ng:
§¶m b¶o ®ñ sè l­îng c¶ ®¸ d¨m c¬ b¶n vµ ®¸ chÌn, ®¶m b¶o chÊt l­îng theo c¸c
chØ tiªu yªu cÇu.
c. ChuÈn bÞ m¸y mãc thiÕt bÞ thi c«ng:
ChuÈn bÞ xe chë vËt liÖu, xe t­íi n­íc, m¸y san, r¶i, c¸c lo¹i lu
27
Tæ m«n §­êng – Khoa C«ng tr×nh – Tr­êng Cao ®¼ng GTVT
Xây dựng mÆt đường
Bài giảng môn học
2. Kü thuËt thi c«ng:
a. C«ng t¸c vËn chuyÓn
- §¸ d¨m ph¶i ®­îc kiÓm tra chÊt l­îng theo ®óng yªu cÇu, chØ c¸c lo¹i ®¸ ®¹t chÊt
l­îng míi ®­îc vËn chuyÓn ®Õn c«ng tr­êng.
- §¸ d¨m c¬ b¶n cã thÓ tËp kÕt ë 1 hoÆc 2 bªn lÒ víi kho¶ng c¸ch hîp lý nh­ng
ph¶i ®¶m b¶o xe m¸y thi c«ng ®i l¹i dÔ dµng vµ kh«ng g©y ¸ch t¾c giao th«ng ®èi
víi c¸c tuyÕn c¶i t¹o, n©ng cÊp
- §¸ chÌn cã thÓ vËn chuyÓn tr­íc hoÆc trong qu¸ tr×nh thi c«ng, cã thÓ tËp kÕt ë 1
hoÆc 2 bªn lÒ víi kho¶ng c¸ch hîp lý, khèi l­îng c¸c ®èng ®¸ chÌn ph¶i ®¶m b¶o
c«ng nh©n ra ®¸ kh«ng ph¶i ®i l¹i qu¸ xa (
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản