Chương 5: Bài toán điểm hòa vốn trong kinh doanh

Chia sẻ: truongvanhung89

Nội dung  Giới thiệu  Xác định chỉ tiêu hòa vốn  Điểm hòa vốn  Bài toán điểm hòa vốn  Dùng Goal Seek  Vẽ đồ thị

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Chương 5: Bài toán điểm hòa vốn trong kinh doanh

Chương 5.
Bài toán điểm hòa vốn trong
kinh doanh
Nội dung
 Giới thiệu
 Xác định chỉ tiêu hòa vốn
 Điểm hòa vốn
 Bài toán điểm hòa vốn
 Dùng Goal Seek
 Vẽ đồ thị
04/03/2010 2
Giới thiệu
 Đối với các doanh nghiệp sản xuất hoạt động theo cơ chế
thị trường như hiện nay, thì việc đa dạng hoá các mặt
hàng sản xuất, kinh doanh ở từng doanh nghiệp là điều
tất yếu để các doanh nghiệp tồn tại và phát triển
04/03/2010 3
Xác định chỉ tiêu hòa vốn
 1. Sản lượng hoà vốn
 2. Doanh thu hoà vốn
 3. Thời gian hoà vốn
04/03/2010 4
1. Sản lượng hoà vốn
 Sản lượng hoà vốn là sản lượng mà doanh nghiệp sản xuất ra để khi bán
trên thị trường với giá cả dự kiến có thể bù đắp được chi phí kinh doanh.
 Nếu gọi QHV : Là sản lượng hoà vốn
 Gi : Là giá bán đơn vị sản phẩm
 Bi : Là biến phí đơn vị sản phẩm
 Fc : Là tổng định phí

 Tại điểm hoà vốn, lãi ròng = 0, khi đó tổng lãi gộp bằng tổng định phí và lãi
gộp đơn vị sản phẩm cũng bằng định phí đơn vị sản phẩm mà lãi gộp đơn
vị sản phẩm được xác định như sau:

Lãi gộp đơn vị sản phẩm = Gi - Bi

Fc
Từ đó suy ra: QHV =
Gi - Bi
 Công thức trên được áp dụng cho những doanh nghiệp chỉ sản xuất và
tiêu thụ một loại sản phẩm trên thị trường.
04/03/2010 5
2. Doanh thu hoà vốn
 Doanh thu hoà vốn là doanh số mà doanh nghiệp thu được
chỉ đủ bù đắp chi phí sản xuất kinh doanh.
 Trường hợp doanh nghiệp chỉ sản xuất và tiêu thụ một loại
sản phẩm thì doanh thu hoà vốn được xác định như sau:

Doanh thu hoà vốn = QHV x Gi


 Trường hợp doanh nghiệp sản xuất và tiêu thụ nhiều loại sản
phẩm thì doanh thu hoà vốn được xác định bằng cách
Fc
Doanh thu hoà vốn = Tổng biến phí
1-
Tổng doanh thu bán hàng
04/03/2010 6
3. Thời gian hoà vốn
 Thời gian hoà vốn là thời gian cần thiết để doanh nghiệp sản
xuất và tiêu thụ một khối lượng sản phẩm trên thị trường có
tổng doanh thu bằng tổng chi phí, doanh nghiệp không có lãi
và cũng không bị lỗ.

Doanh thu hoà vốn x 12 tháng
Thời gian hoà vốn =
Doanh thu bán hàng cả năm

 Như vậy việc phân tích điểm hoà vốn không những giúp cho
doanh nghiệp xác định được khối lượng sản phẩm sản xuất
và tiêu thụ cho phù hợp mà còn là cơ sở để doanh nghiệp xác
định chính xác số lãi thực của doanh nghiệp, từ đó mà xác
định đúng nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với Nhà nước về
khoản đóng thuế thu nhập doanh nghiệp.
04/03/2010 7
Điểm hòa vốn
 Điểm hòa vốn là điểm mà tại đó Tổng doanh thu
bằng Tổng chi phí. Hay nói cách khác thì tại điểm
hòa vốn, doanh nghiệp bắt đầu thu được lợi nhuận.
 Xác định điểm hòa vốn nhằm:
 Thiết lập một mức giá hợp lý
 Đạt mục tiêu hiệu quả nhất trong khi kết hợp giữa chi phí
cố định và chi phí biến đổi.
 Để xác định thu hút và phân bổ tài chính trong các chiến
lược khác nhau trong doanh nghiệp.
 Được sử dụng trong phân tích tính hiệu quả của dự án
kinh doanh.


04/03/2010 8
BÀI TOÁN ĐIỂM HOÀ VỐN (BREAK-EVEN POINT)

 Giới thiệu
 Bài toán minh họa
04/03/2010 9
Giới thiệu
 Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, câu hỏi thường đặt ra là sản xuất
hay bán bao nhiêu sản phẩm để cân bằng giữa thu nhập và chi phí, nghĩa
là khi đó doanh nghiệp được hòa vốn. Dưới đây là tóm tắt lý thuyết:
 Số liệu cần co
F: định phí
v: biến phí đơn vị
r: giá bán đơn v ị
 Biến
Q: sản lượng
 Biến trung gian
TC: Tổng chi phí
DT: Tổng thu nhập
04/03/2010 10
Giới thiệu
 Hàm mục tiêu
LN: Lợi nhuận
Điểm hoà vốn là điểm mà tại đó lợi nhuận bằng 0
 Các phương trình quan hệ
LN = DT – TC
DT = r*Q
TC = F + v*Q
 Công thức tính điểm hoà vốn
LN = DT – TC
LN = r*Q – (F + v*Q)
Điểm hoà vốn thì LN = 0
 r*Q – (F + v*Q) = 0
 Điểm hoà vốn
Để giải bài toán điểm hòa vốn ta cần: xác định các dữ liệu, các biến, hàm
mục tiêu và các mối quan hệ giữa các biến.
04/03/2010 11
Bài toán minh họa
 Định phí là 5triệu đồng, giá bán sản phẩm là 14.000 đồng và chi
phí để sản xuất một đơn vị sản phẩm là 6.000 đồng. Xác định
điểm hòa vốn và vẽ đồ thị.
 Tính điểm hòa vốn
 Cách 1. Dùng công thức tính điểm hòa vốn
Công thức tính điểm hoà vốn là
Ta có: F = 5.000.000 VND
r = 14.000 VND
v = 6.000 VND

5.000.000
Thay vào công thức QBE = = 625 đv sản phẩm
14.000 − 6.000

04/03/2010 12
Cách 2. Dùng Goal Seek
 B1. Lập bài toán trên Excel: nhập các biến, thiết lập hàm mục tiêu và các
quan hệ như hình
04/03/2010 13
Dùng Goal Seek (tt)
 B2. Chọn ô có địa chỉ B12, sau đó chọn Tools  Goal
Seek… Khai báo các thông số như hình 4.2 bên dưới.
04/03/2010 14
Dùng Goal Seek (tt)
 B3. Nhấp nút OK để chạy Goal Seek. Kết quả cần
tìm sẽ hiển thị tại ô B7 (sản lượng) và giá trị của hàm
mục tiêu lợi nhuận tại B12 lúc này bằng 0.
04/03/2010 15
Vẽ đồ thị điểm hòa vốn
 B1. Lập bảng số liệu cần thiết cho vẽ đồ thị.
 Tự nhập vào các giá trị trong vùng B15:H15
 Lập công thức cho các ô B16:H20 theo các quan
hệ trình bày ở phần tóm tắt lý thuyết và xem phần ghi
chú trong hình
04/03/2010 16
Vẽ đồ thị điểm hòa vốn (tt)
04/03/2010 17
Vẽ đồ thị điểm hòa vốn (tt)
 B2. Chọn vùng địa chỉ A15:H20, sau đó chọn Insert  Chart
…. Chọn kiểu đồ thị Scatter như hình 4.4. Nhấp nút Next qua
bước tiếp theo.
04/03/2010 18
Vẽ đồ thị điểm hòa vốn (tt)
 B3. Chọn vùng dữ liệu cho các đồ thị, sau đó nhấp nút Next.
04/03/2010 19
Vẽ đồ thị điểm hòa vốn (tt)
 B4. Thiết lập các tùy chọn cho đồ thị: tên đồ thị, tên các trục, đường kẽ
ngang/ dọc, chú thích, … Nhấp nút Next qua bước tiếp theo.
04/03/2010 20
Vẽ đồ thị điểm hòa vốn (tt)
 B5. Chọn nơi đặt đồ thị.
04/03/2010 21
Vẽ đồ thị điểm hòa vốn (tt)
 B6. Nhấp nút Finish để hoàn tất. Sau đó hiệu chỉnh đồ thị
theo yêu cầu.
04/03/2010 22
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản