Chương 5 : tính chọn mạch điều khiễn.

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
254
lượt xem
112
download

Chương 5 : tính chọn mạch điều khiễn.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nguyên lý thiết kế mach điều khiển. Điều khiển Tiristor trong sơ đồ chỉnh l-u hiện nay th-ờng gặp là điều khiển theo nguyên tắc thẳng đứng tuyến tính. Nội dung của nguyên tắc này có thể mô tả theo giản đồ hình 3.1 nh- sau. Khi điện áp xoay chiều hình sin đặt vào anod của Tiristor, để có thể điều khiển đ-ợc góc mở  của Tiristor trong vùng điện áp (+) anod, ta cần tạo một điện áp tựa dạng tam giác, ta th-ờng gọi là điện áp tựa là điện áp răng c-a Urc. Nh-...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 5 : tính chọn mạch điều khiễn.

 1. ThiÕt bÞ ®iÖn-®iÖn tö §å ¸n cthiÕt bÞ ®iÒu khiÓn Chương 5 : tÝnh chän m¹ch ®iÒu khiÔn. I. Nguyªn lý thiÕt kÕ mach ®iÒu khiÓn. §iÒu khiÓn Tiristor trong s¬ ®å chØnh l-u hiÖn nay th-êng gÆp lµ ®iÒu khiÓn theo nguyªn t¾c th¼ng ®øng tuyÕn tÝnh. Néi dung cña nguyªn t¾c nµy cã thÓ m« t¶ theo gi¶n ®å h×nh 3.1 nh- sau. Khi ®iÖn ¸p xoay chiÒu h×nh sin ®Æt vµo anod cña Tiristor, ®Ó cã thÓ ®iÒu khiÓn ®-îc gãc më  cña Tiristor trong vïng ®iÖn ¸p (+) anod, ta cÇn t¹o mét ®iÖn ¸p tùa d¹ng tam gi¸c, ta th-êng gäi lµ ®iÖn ¸p tùa lµ ®iÖn ¸p r¨ng c-a Urc. Nh- vËy ®iÖn ¸p tùa cÇn cã trong vïng ®iÖn ¸p d-¬ng anod. Dïng mét ®iÖn ¸p mét chiÒu U®k so s¸nh víi ®iÖn ¸p tùa. T¹i thêi ®iÓm (t1,t4) ®iÖn ¸p tùa b»ng ®iÖn ¸p ®iÒu khiÓn (Urc = U®k), trong vïng ®iÖn ¸p d-¬ng anod th× ph¸t xung ®iÒu khiÓn X®k. Tiristor ®-îc më tõ thêi ®iÓm cã xung ®iÒu khiÓn (t1,t4) cho tíi cuèi b¸n kú (hoÆc tíi khi dßng ®iÖn b»ng 0) Udf Urc Udk Xdk Ud t1 t2 t3 t4 t5 Vò c«ng L-îng TB§-§T 1_K42 1
 2. ThiÕt bÞ ®iÖn-®iÖn tö §å ¸n cthiÕt bÞ ®iÒu khiÓn H×nh 3.1: Nguyªn lý ®iÒu khiÓn chØnh l-u. II.S¬ ®å khèi m¹ch ®iÒu khiÓn. §Ó thùc hiÖn ®-îc ý ®å ®· nªu trong phÇn nguyªn lý ®iÒu khiÓn ë trªn, m¹ch ®iÒu khiÓn bao gåm ba kh©u c¬ b¶n sau: T §ång pha So s¸nh KhuÕch ®¹i S¬ ®å khèi m¹ch ®iÒu khiÓn Víi s¬ ®å khèi nµy nhiÖm vô cña c¸c kh©u nh- sau: Kh©u ®ång pha cã nhiÖm vô t¹o ®iÖn ¸p tùa Urc (th-êng gÆp lµ ®iÖn ¸p d¹ng r¨ng c-a tuyÕn tÝnh) trïng pha víi ®iÖn ¸p anod cña Tiristor. Kh©u so s¸nh cã nhiÖm vô so s¸nh gi÷a ®iÖn ¸p tùa víi ®iÖn ¸p ®iÒu khiÓn U®k, t×m thêi ®iÓm hai ®iÖn ¸p nµy b»ng nhau (U®k = Urc). T¹i thêi ®iÓm hai ®iÖn ¸p nµy b»ng nhau, th× ph¸t xung ë ®Çu ra ®Ó göi sang tÇng khuyÕch ®¹i. Kh©u t¹o xung cã nhiÖm vô t¹o xung phï hîp ®Ó më Tirisor. Xung ®Ó më TirÝstor cã yªu cÇu: s-ên tr-íc dèc th¼ng ®øng, ®Ó ®¶m b¶o yªu cÇu Tiristor më tøc thêi khi cã xung ®iÒu khiÓn (th-êng gÆp lo¹i xung nµy lµ xung kim hoÆc xung ch÷ nhËt); ®ñ ®é réng víi ®é réng xung lín h¬n thêi gian më cña Tiristor; ®ñ c«ng suÊt; c¸ch ly Vò c«ng L-îng TB§-§T 1_K42 2
 3. ThiÕt bÞ ®iÖn-®iÖn tö §å ¸n cthiÕt bÞ ®iÒu khiÓn gi÷a m¹ch ®iÒu khiÓn víi m¹ch ®éng lùc (nÕu ®iÖn ¸p ®éng lùc qu¸ lín). Víi nhiÖm vô cña c¸c kh©u nh- vËy tiÕn hµnh thiÕt kÕ, tÝnh chän c¸c kh©u c¬ b¶n cña ba khèi trªn. III.Giíi thiÖu vÒ linh kiÖn ®iÒu khiÓn. 1.T¹o xung r¨ng c-a  S¬ ®å 1:Dïng diode vµ tô -E Udf R2 t A R1 B D2 C Ua Urc 1 t D1 0 Urc Nguyªn lý t¹o xung r¨ng c-a: Khi A+ th× D1 th«ng suy ra  B(thÕ ë ®iÓm B) 0; B d-¬ng h¬n C suy ra D2 th«ng do ®ã C=B=0. Khi A- th× D1 vµ D2 kho¸ tô n¹p. Qua thêi gian 1 BC ©m h¬n B D2 thuËn tô b¾t ®Çu x¶ theo h-íng 0ABC ®Õn khi Urc= 0 vµ gi÷ nguyªn ®Õn 2 §©y lµ s¬ ®å ®¬n gi¶n, dÔ thùc hiÖn, víi sè linh kiÖn Ýt nh-ng chÊt l-îng ®iÖn ¸p tùa kh«ng tèt. §é dµi cña phÇn biÕn thiªn tuyÕn tÝnh cña ®iÖn ¸p tùa kh«ng phñ hÕt 1800. Do vËy, gãc më van lín Vò c«ng L-îng TB§-§T 1_K42 3
 4. ThiÕt bÞ ®iÖn-®iÖn tö §å ¸n cthiÕt bÞ ®iÒu khiÓn nhÊt bÞ giíi h¹n. Hay nãi c¸ch kh¸c, nÕu theo s¬ ®å nµy ®iÖn ¸p t¶i kh«ng ®iÒu khiÓn ®-îc tõ 0 tíi cùc ®¹i mµ tõ mét trÞ sè nµo ®ã ®Õn cùc ®¹i.  S¬ ®å 2:Dïng Transistor vµ tô -E Udf R2 t Tr A R1 Ura U1 U2 C t D Urc Nguyªn lý t¹o xung r¨ng c-a: Khi thÕ ë ®iÓm A d-¬ng h¬n thÕ ë ®iÓm B (A>B) th× Transistor kho¸ vµ tô C n¹p víi h»ng sè thêi gian T=R2.C; khi (B>A) Transistor dÉn suy ra tô x¶ theo h-íngTransistor cho tíi Urc=0. §Ó kh¾c phôc nh-îc ®iÓm vÒ d¶i ®iÒu chØnh ë s¬ ®å 1 ng-êi ta sö dông s¬ ®å tao ®iÖn ¸p tùa b»ng s¬ ®å 2 Theo s¬ ®å nµy, ®iÖn ¸p tùa cã phÇn biÕn thiªn tuyÕn tÝnh phñ hÕt nöa chu kú ®iÖn ¸p. Do vËy khi cÇn ®iÒu khiÓn ®iÖn ¸p tõ 0 tíi cùc ®¹i lµ hoµn toµn cã thÓ ®¸p øng ®-îc.  S¬ ®å 3:Dïng bé ghÐp quang Udf +E A R R 1 GHEP 2 t QUANG D Urc Uv C Urc t Vò c«ng L-îng B TB§-§T 1_K42 4
 5. ThiÕt bÞ ®iÖn-®iÖn tö §å ¸n cthiÕt bÞ ®iÒu khiÓn Nguyªn lý t¹o xung r¨ng c-a: Khi A- ©m h¬n B diode (D) më diode quang t¾t kho¸Transistor ( bé ghÐp quang kho¸) lµm tô n¹p ®Õn gi¸ trÞ Urc. Khi A+ d-¬ng h¬n B diode (D) kho¸ diode quang s¸ng më Transistor ( bé ghÐp quang dÉn lµm tô x¶ qua diode quang ®Õn khi Urc = 0. ¦u ®iÓm cña s¬ ®å nµy ë chç kh«ng cÇn biÕn ¸p ®ång pha , do ®ã cã thÓ ®¬n gi¶n h¬n trong viÖc chÕ t¹o vµ l¾p ®Æt.  S¬ ®å 4:Dïng khuÕch ®¹i thuËt to¸n Tr Udf R2 t C1 A R1 B UB A1 R3 A2 C t U1 D1 Urc Urc t Nguyªn lý t¹o xung r¨ng c-a: Khi A d-¬ng qua khuÕch ®¹i thuËt to¸n h¬n B ©m lµm cho Transistor kho¸ ®ång thêi diode D1 dÉn khèi hai t¹o thµnh mét m¹ch tÝch ph©n khi ®ã tô C1 n¹p ®Õn ®iÖn ¸p Urc . Khi A ©m th× B d-¬ng D1 kho¸ Transistor dÉn tô x¶ qua Transistor ®Õn khi Urc = 0. 2.Chän kh©u ®ång pha C¸c s¬ ®å (13) ®Òu cã chung nh-îc ®iÓm lµ viÖc më, kho¸ c¸c Tranzitor trong vïng ®iÖn ¸p l©n cËn 0 lµ thiÕu chÝnh x¸c lµm cho viÖc n¹p, x¶ tô trong vïng ®iÖn ¸p l-íi gÇn 0 kh«ng ®-îc nh- ý muèn. Vò c«ng L-îng TB§-§T 1_K42 5
 6. ThiÕt bÞ ®iÖn-®iÖn tö §å ¸n cthiÕt bÞ ®iÒu khiÓn Ngµy nay c¸c vi m¹ch ®-îc chÕ t¹o ngµy cµng nhiÒu, chÊt l-îng ngµy cµng cao, kÝch th-íc ngµy cµng gän, øng dông c¸c vi m¹ch vµo thiÕt kÕ m¹ch ®ång pha cã thÓ cho ta chÊt l-îng ®iÖn ¸p tùa tèt. Do ®ã ta quyÕt ®Þnh cho kh©u ®ång pha dïng khuÕch ®¹i thuËt to¸n. 3.Chän kh©u so s¸nh §Ó x¸c ®Þnh ®-îc thêi ®iÓm cÇn më Tiristor chóng ta cÇn so s¸nh hai tÝn hiÖu U®k vµ Urc. ViÖc so s¸nh c¸c tÝn hiÖu ®ã cã thÓ ®-îc thùc hiÖn b»ng Tranzitor vµ khuÕch ®¹I thuËt to¸n. T¹i thêi ®iÓm U®k = Urc, ®Çu ®Çu ra cña bé so s¸nh lËt tr¹ng th¸i.  So s¸nh dïng Transitor -E R3 1  2 Tr 0 Urc R1 Ura Urc Udk R2 Udk Ura T¹i thêi ®iÓm U®k = Urc, ®Çu vµo Tr lËt tr¹ng th¸i tõ kho¸ sang më (hay ng-îc l¹i tõ më sang kho¸), lµm cho ®iÖn ¸p ra còng bÞ lËt tr¹ng th¸i, t¹i ®ã chóng ta ®¸nh dÊu ®-îc thêi ®iÓm cÇn më Tiristor. Víi møc ®é më b·o hoµ cña Tr phô thuéc vµo hiÖu U®k  Urc = Ub, hiÖu nµy cã mét vïng ®iÖn ¸p nhá hµng mV, lµm cho Tr kh«ng lµm viÖc ë chÕ ®é ®ãng c¾t nh- ta mong muèn, do ®ã nhiÒu khi lµm thêi ®iÓm më Tiristor bÞ lÖch kh¸ xa so víi ®iÓm cÇn më t¹i U®k = Urc.  So s¸nh dung khuÕch ®¹i thuËt to¸n R1 1  2 Urc A3 0 R2 Udk Udk Urc Vò c«ng L-îng TB§-§T 1_K42 Ura Ura 6 b.
 7. ThiÕt bÞ ®iÖn-®iÖn tö §å ¸n cthiÕt bÞ ®iÒu khiÓn K§TT cã hÖ sè khuyÕch ®¹i v« cïng lín, chØ cÇn mét tÝn hiÖu rÊt nhá (cì V) ë ®Çu vµo, ®Çu ra ®· cã ®iÖn ¸p nguån nu«i, nªn viÖc øng dông K§TT lµm kh©u so s¸nh lµ hîp lý. C¸c s¬ ®å so s¸nh dïng K§TT rÊt th-êng gÆp trong c¸c s¬ ®å m¹ch hiÖn nay. ¦u ®iÓm h¬n h¼n cña c¸c s¬ ®å nµy lµ cã thÓ ph¸t xung ®iÒu khiÓn chÝnh x¸c t¹i U®k = Urc. §ã lµ lý do ta chän K§TT so s¸nh. 4.Kh©u t¹o xung khuÕch ®¹i  S¬ ®å dïng tranzitor c«ng suÊt +E iC BAX D iB Tr R iX Uv 1 2 3 Víi nhiÖm vô t¹o xung phï hîp ®Ó më Tiristor nh- ®· nªu ë trªn, tÇng khuyÕch ®¹i cuèi cïng th-êng ®-îc thiÕt kÕ b»ng Tranzitor c«ng suÊt, nh- trªn h×nh a. §Ó cã xung d¹ng kim göi tíi Tiristor, ta dïng biÕn ¸p xung (BAX), ®Ó cã thÓ khuyÕch ®¹i c«ng suÊt ta dïng Tr, diode D b¶o vÖ Tr vµ cuén d©y s¬ cÊp biÕn ¸p xung khi Tr kho¸ ®ét ngét. MÆc dï víi -u ®iÓm ®¬n gi¶n, nh-ng s¬ ®å nµy ®-îc dïng kh«ng réng r·i, bëi lÏ hÖ sè khuyÕch ®¹i cña tranzitor lo¹i nµy nhiÒu khi kh«ng ®ñ lín, ®Ó khuyÕch ®¹i ®-îc tÝn hiÖu tõ kh©u so s¸nh ®-a sang. Vò c«ng L-îng TB§-§T 1_K42 7
 8. ThiÕt bÞ ®iÖn-®iÖn tö §å ¸n cthiÕt bÞ ®iÒu khiÓn  S¬ ®å dïng darlington +E BAX TÇng khuyÕch ®¹i cuèi cïng b»ng D s¬ ®å darlington nh- trªn h×nh bªn Tr1 Tr R th-êng hay ®-îc dïng trong thùc tÕ. ë Uv s¬ ®å nµy hoµn toµn cã thÓ ®¸p øng ®-îc yªu cÇu vÒ khuyÕch ®¹i c«ng suÊt, khi hÖ sè khuyÕch ®¹i ®-îc nh©n lªn theo th«ng sè cña c¸c tranzitor.  S¬ ®å cã tô nèi tÇng +E Trong thùc tÕ xung ®iÒu khiÓn BAX chØ cÇn cã ®é réng bÐ (cì kho¶ng (10 D  200) s), mµ thêi gian më th«ng c¸c Tr1 Tr C R tranzitor c«ng suÊt dµi (tèi ®a tíi mét Uv D nöa chu kú - 0.01s), lµm cho c«ng suÊt to¶ nhiÖt d- cña Tr qu¸ lín vµ kÝch th-íc d©y quÊn s¬ cÊp biÕn ¸p d- lín. §Ó gi¶m nhá c«ng suÊt to¶ nhiÖt Tr vµ kÝch th-íc d©y s¬ cÊp BAX chóng ta cã thÓ thªm tô nèi tÇng . Theo s¬ ®å nµy, Tr chØ më cho dßng ®iÖn ch¹y qua trong kho¶ng thêi gian n¹p tô, nªn dßng hiÖu dông cña chóng bÐ h¬n nhiÒu lÇn. Tõ phÇn giíi thiÖu trªn ta chän ®-îc s¬ ®å ®iÒu khiÓn trang bªn: Vò c«ng L-îng TB§-§T 1_K42 8
 9. ThiÕt bÞ ®iÖn-®iÖn tö §å ¸n cthiÕt bÞ ®iÒu khiÓn S¬ ®å mét kªnh ®iÒu khiÓn tristor T T1 +E R2 BAX C1 Udk C T2 D R1 R5 A D1 R3 R Uv B C A3 A1 A2 U1 Ur R4 T3 D Ur UA t UB t t Urc Udk Vò c«ng L-îng TB§-§T 1_K42 9 UA3 t
 10. ThiÕt bÞ ®iÖn-®iÖn tö §å ¸n cthiÕt bÞ ®iÒu khiÓn Ho¹t ®éng cña m¹ch ®iÒu khiÓn ®-îc gi¶i thÝch theo gi¶n ®å c¸c ®-êng cong trªn nh- sau: §iÖn ¸p vµo t¹i ®iÓm A (UA) cã d¹ng h×nh sin, trïng pha víi ®iÖn ¸p anod cña Tiristor T, qua khuyÕch ®¹i thuËt to¸n (K§TT) A1 cho ta chuçi xung ch÷ nhËt ®èi xøng UB. Khi (UA) d-¬ng qua khuÕch ®¹i thuËt to¸n (UB) PhÇn ¸p d-¬ng cña ®iÖn ¸p ch÷ nhËt UB qua diod D1 tíi A2 tÝch ph©n thµnh ®iÖn ¸p tùa Urc. Khi (UA) ©m ®iÖn ¸p ©m cña ®iÖn ¸p UB lµm më th«ng tranzitor Tr1, kÕt qña lµ A2 bÞ ng¾n m¹ch (víi Urc = 0) trong vïng UB ©m. Trªn ®Çu ra cña A2 chóng ta cã chuçi ®iÖn ¸p r¨ng c-a Urc gi¸n ®o¹n. §iÖn ¸p Urc ®-îc so s¸nh víi ®iÖn ¸p ®iÒu khiÓn U®k t¹i ®Çu vµo cña A3. Tæng ®¹i sè Urc + U®k quyÕt ®Þnh dÊu ®iÖn ¸p ®Çu ra cña K§TT A3. Trong kho¶ng 0t1 víi U®k  Urc ®iÖn ¸p UD cã ®iÖn ¸p ©m. Trong kho¶ng t1t2 ®iÖn ¸pU®k vµ U rc ®æi ng-îc l¹i, lµm cho UD lËt lªn d-¬ng. Vò c«ng L-îng TB§-§T 1_K42 10
 11. ThiÕt bÞ ®iÖn-®iÖn tö §å ¸n cthiÕt bÞ ®iÒu khiÓn §iÖn ¸p d-¬ng UD qua Transistor c«ng suÊt ®Õn m¸y biÕn ¸p xung tao ra xung ¸p ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó më Tristor. §iÖn ¸p Ud sÏ xuÊt hiÖn trªn t¶i tõ thêi ®iÓm cã xung ®iÒu khiÓn ®Çu tiªn, t¹i c¸c thêi ®iÓm t2, t4 trong chuçi xung ®iÒu khiÓn, cña mçi chu kú ®iÖn ¸p nguån cÊp, cho tíi cuèi b¸n kú ®iÖn ¸p d-¬ng anod. IV. TÝnh to¸n c¸c th«ng sè cña s¬ ®å m¹ch ®iÒu khiÓn. C¸c th«ng sè c¬ b¶n ®Ó tÝnh m¹ch ®iÒu khiÓn cã: - §iÖn ¸p ®iÒu khiÓn Tiristor U®k=1,5(V). - Dßng ®iÖn ®iÒu khiÓn I®k= 40(mA). - TÇn sè xung fx . - §é réng xung ®iÒu khiÓn tx= 35s. - Møc sôt biªn ®é xung sx =0,15. - §é mÊt ®èi xøng cho phÐp . - §iÖn ¸p ngu«n nu«i m¹ch ®iÒu khiÓn U = 12(V). 1.TÝnh biÕn ¸p xung - Chän vËt liÖu lµm lâi cã th«ng sè sau: B = 0,3(T); H = 30(A/m) chän tû sè m¸y biÕn ¸p xung: m=3 - §iÖn ¸p thø cÊp MBAX: U2=U®k=1,5(V) - Dßng ®iÖn thø cÊp MBAX: I2=I®k= 40(mA) - §iÖn ¸p s¬ cÊp MBAX: U1=m.U®k=4,5(V) - Dßng ®iÖn s¬ cÊp MBAX: I1=I®k/m=14(mA) - TÝnh thÓ tÝch lâi thÐp cÇn cã: tb .0 .t x .sx .U .I 2 8.105.35.106.0,15.4,5.0.014 V  Q.l    0,037cm 2 B 2 0,32 Trong ®ã:  tb - ®é tõ thÈm trung b×nh. Vò c«ng L-îng TB§-§T 1_K42 11
 12. ThiÕt bÞ ®iÖn-®iÖn tö §å ¸n cthiÕt bÞ ®iÒu khiÓn B tb   o = 1,25 . 10-6 (H/m); 0 .H Q - tiÕt diÖn lâi s¾t; l - chiÒu dµi trung b×nh ®-êng søc tõ; Tõ thÓ tÝch lâi s¾t, tra b¶ng chän ®-îc lâi MBAX cã c¸c kÝch th-íc. Tra s¸ch kü thuËt biÕn ®æi ®iÖn n¨ng ta cã th«ng sè cña MBAX 14mm 12mm - TÝnh th«ng sè d©y quÊn biÕn ¸p xung: 3mm Sè vßng d©y quÊn s¬ cÊp (1  39 ) U .t x 4,5.35.106 W1    175 (vßng) Q.B 0,03.10  4.0,3 Sè vßng d©y quÊn thø cÊp W1 175 W2    58 (vßng) 3 3 - TiÕt diÖn d©y quÊn ®-îc tÝnh §èi víi c¸c lo¹i biÕn ¸p xung ®Ó ®iÒu khiÓn Tiristor, v× ®é réng xung ®iÖn ¸p hÑp nªn chóng ta cã thÓ chän mËt ®é dßng ®iÖn J kh¸ lín b»ng 6 vµ 4. I i 0,014 4.S1 S1    0,0023mm 2  d1   0,05(mm) J 6  I 0,04 S2  2   0.01mm 2  d 2  0,1(mm) J2 4 2.TÝnh t©ng khuyÕch ®¹i cuèi cïng. Sau khi lùa chän xong c¸c linh kiÖn cña tÇng khuyÕch ®¹i cuèi cïng chóng ta cã c¸c th«ng sè c¬ b¶n cña m¹ch: - §iÖn ¸p nguån nu«i xung: Ecc=+12(V); chän ®iÖ trë RE ®Ó ph©n ¸p cho BAX E  U1 12  4,5 RE    530().....  470() I1 0,014 Vò c«ng L-îng TB§-§T 1_K42 12
 13. ThiÕt bÞ ®iÖn-®iÖn tö §å ¸n cthiÕt bÞ ®iÒu khiÓn - Chän khuÕch ®¹i T3 lo¹i 2SC911 cã th«ng sè sau: Uce=40(V); Ube0=4(V); Icmax=500(mA); Pc=1,7(W); T0=1750; =50. Dßng lµm viÖc colect¬: 14(mA) Dßng lµm viÖc baz¬: 14/50=0,28(mA). - Chän Transistor c«ng suÊt T2 lo¹i C828 cã th«ng sè sau: Uce=30(V); Ube0=7(V); Icmax=50(mA); Pc=0,4(W); T0=1500; =200. - §iÖn trë vµo tÇn khuÕch ®¹i: Uv 12 Rb    48(k) I b 0,25.10  3 Trong ®ã: Uv - ®iÖn ¸p vµo ®-îc lÊy tõ tÇng so s¸nh ®-a sang; Ib - dßng ®iÖn baz¬ cña Tranzitor khuyÕch ®¹i Chän tô C3: C3.Rb=tx=35.10-6… C3=0,22(F) 3. TÝnh chän tÇng so s¸nh. - KhuÕch ®¹i thuËt to¸n TL084 Uv 12 Chän R4  R5    12(k)...  22(k) I v 1.10  3 4. TÝnh c¸c th«ng sè cña kh©u ®ång pha. Trong s¬ ®å ®ång pha, viÖc t¹o ®iÖn ¸p tùa ®-îc tiÕn hµnh b»ng c¸ch n¹p tô theo m¹ch R - C. Th«ng sè cña c¸c m¹ch R - C ®-îc tÝnh theo Trc = R2.C trong ®ã: R2,C - c¸c th«ng sè ®iÖn trí vµ tô ®iÖn trong m¹ch n¹p tô chän: Trc=0,005; chän tô: C1=0,22(F)  R2=55(k). Chän Transistor T1 lo¹i: A564 pnp cã c¸c th«ng sè: Ubc0=25v; Ube0=7v; Ic=100mA; T0=1500c; =250 UA 9 .Chän R1: R1    9(k)..  10(k) I v 1.10 3 5.M¸y biÕn ¸p ®ång pha vµ nguån nu«i Vò c«ng L-îng TB§-§T 1_K42 +E.12V 13
 14. ThiÕt bÞ ®iÖn-®iÖn tö §å ¸n cthiÕt bÞ ®iÒu khiÓn  Nguån nu«i IC V× ®iÖn ¸p vµo IC7812 lµ 31,5V; ®iÖn ¸p r¬i trªn Diode U=1V Udo = 31,5 +1 = 32,5V U2ba = 2,5/1,17  28V  Nguån nu«i BAX Udo = 12+1 = 13V U2ba = 13/1,17 = 11,2V  Nguån ®ång pha Udo = 5 +1 = 7V U2ba = 7/1,17 = 6V  C«ng suÊt nguån nu«i BAX P = 3.(12.0,014) = 0,5W  C«ng suÊt nguån nu«i IC P = 3.3.0,68 = 6,12W  C«ng suÊt nguån ®ång pha Vò c«ng L-îng TB§-§T 1_K42 14
 15. ThiÕt bÞ ®iÖn-®iÖn tö §å ¸n cthiÕt bÞ ®iÒu khiÓn P = 3.1.10-3.6 = 0,018W  C«ng suÊt tæng cña m¸y biÕn ¸p lµ S = 0,5 + 6,12 + 0,018 = 6,638W XÐt tæn hao c«ng suÊt 10% SBA =6,638.1,1 = 7,3 W  Chän tiÕt diÖn d©y dÉn V× dßng ®iÖn s¬ cÊp vµ thø cÊp ®Òu rÊt nhá ta chän sao cho tiÕt diÖn d©y lín h¬n tiÕt diÖn d©y ë thø cÊp biÕn ¸p xung ®Ó ®é tin cËy tèt h¬n. Chän tiÕt diÖn d©y: d = 0,1mm (c¶ c¸ch ®iÖn lµ 0,12mm).  Víi c«ng suÊt tæng cña m¸y biÕn ¸p trªn ta chän ®-îc biÕn ¸p chÈn lµ S®m = 8,5W cã c¸c th«ng sè sau: a b c h H Qfe S®m ltb 12m 20m 12m 30m 42m 2,04cm2 8,5W 13,7c m m m m m m  Sè vßng d©y cuén s¬ cÊp U1 220 W1    4858 vong 4,44. f .B.QT 4,44.50.1.2,04  Sè vßng d©y cuén thø cÊp ®ång pha: U df 6 Wdf  W1  4858.  133 vong U1 220  Sè vßng d©y cuén thø cÊp nguån nu«i: U nn 28,2 Wnn  W1  4858.  623 vong U1 220  Sè vßng d©y cuén thø cÊp nguån E: UE 11,2 WE  W1  4858.  247 vong U1 220 Vò c«ng L-îng TB§-§T 1_K42 15
 16. ThiÕt bÞ ®iÖn-®iÖn tö §å ¸n cthiÕt bÞ ®iÒu khiÓn  Tæng sè vßng d©y cña mét trô MBA: W = W1 + W®f + 2.Wnn + WE W = 4858 + 133 + 2.623 + 247 = 6484 vßng  HÖ sè lÊp ®Çy lµ E: Stt = 2.W.Sdd = 102mm2 STT 102 K ld    0,3 SCS 12.30 ThiÕt kÕ tñ ®iÖn. Tñ ®iÖn thiÕt kÕ ph¶i ®¶m b¶o chÊt l-îng cao vÒ kü thuËt, mü thuËt c«ng nghiÖp. ChÊt l-îng kü thuËt cña tñ ®iÖn ®-îc thÓ hiÖn ë c¸c yªu cÇu sau: - KÝch th-íc hîp lý so víi c¸c thiÕt bÞ cÇn l¾p. - Bè trÝ linh kiÖn hîp lý vÒ kh«ng gian. - C¸c linh kiÖn bè trÝ theo nguyªn t¾c träng l-îng nghÜa lµ nh÷ng thiÕt bÞ nÆng bè trÝ d-íi thÊp, nh÷ng thiÕt bÞ nhÑ bè trÝ trªn cao. - C¸c thiÕt bÞ bè trÝ theo nguyªn t¾c to¶ nhiÖt, nghÜa lµ nh÷ng thiÕt bÞ to¶ nhiÖt Ýt ®-îc bè trÝ d-íi thÊp cßn nh÷ng thiÕt bÞ to¶ nhiÖt nhiÒu ®-îc bè trÝ trªn cao. - Cã c¸c lç th«ng giã cÇn thiÕt: ®a sè c¸c thiÕt bÞ ®iÖn tö c«ng suÊt cÇn to¶ nhiÖt nhiÒu nªn th-êng ph¶i bè trÝ qu¹t lµm m¸t. ThiÕt bÞ cÇn lµm m¸t nhÊt trong tr-êng hîp nµy lµ c¸c van b¸n dÉn, bëi v× c¸c van b¸n dÉn to¶ nhiÖt lín vµ rÊt nh¹y víi nhiÖt ®é. - M¹ch ®iÒu khiÓn cÇn ®-îc b¶o vÖ tèt, tr¸nh nhiÖt ®é cao, ng-êi ta th-êng bè trÝ c¸ch ly víi van vµ biÕn ¸p. Vò c«ng L-îng TB§-§T 1_K42 16
 17. ThiÕt bÞ ®iÖn-®iÖn tö §å ¸n cthiÕt bÞ ®iÒu khiÓn - Bè trÝ theo nguyªn t¾c chøc n¨ng, nghÜa lµ nh÷ng thiÕt bÞ cã chøc n¨ng gièng nhau th-êng ®-îc bè trÝ gÇn nhau. - C¸c thiÕt bÞ thao t¸c, ®o l-êng, tÝn hiÖu cÇn ®-îc bè trÝ ë mÆt tr-íc hoÆc nh÷ng vÞ trÝ thuËn tiÖn ChÊt l-îng mü thuËt ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu: - H×nh d¸ng ®Ñp. - MÇu s¾c hµi hoµ kh«ng qu¸ sÆc sì, kh«ng qu¸ tèi, th-êng gÆp mÇu ghi s¸ng, tr¾ng ngµ, xanh nh¹t....... - ThiÕt bÞ bè trÝ ngay ng¾n cã hµng, cã cét. - D©y nèi ph¶i ®Æt trong m¸ng d©y hoÆc ®-îc bã thµnh bã gän ghÏ. Môc lôc Vò c«ng L-îng TB§-§T 1_K42 17

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản