Chương 6: Bảo Trì

Chia sẻ: Pacific Ocean | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
82
lượt xem
40
download

Chương 6: Bảo Trì

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'chương 6: bảo trì', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 6: Bảo Trì

  1. 14/9/2009 B o trì ph n m m T ng quan — Là ho t đ ng ch nh s a chương trình sau khi nó đã đư c đưa vào s d ng. — Không bao g m nh ng thay đ i chính liên quan t i Chương 6 ki n trúc c a h th ng. B o trì — Đi u ch nh nh ng thành ph n đang t n t i và b sung nh ng thành ph n m i cho h th ng. — V n còn b coi nh và còn ít s li u nghiên c u cũng như phương pháp k thu t (so v i giai đo n ho ch đ nh và phát tri n) Lý do, phân lo i B o trì ph n m m - Phân lo i Lý do — B o trì tích h p (adaptive maintermance): — Vi c ki m th không th lo i b h t l i. Tích h p h th ng vào m t môi trư ng v n hành khác. — Các thay đ i thư ng xuyên c a môi trư ng. — B o trì hoàn thi n (perfective mainternance): — Lúc s d ng, các yêu c u v kh năng m i, các thay đ i hay m r ng ch c năng đã có. Đ b sung ho c ch nh s a các yêu c u ch c năng c a h th ng: ch nh s a h th ng sao cho tho mãn các — C i thi n các tính năng hay đ tin c y. yêu c u m i. Phân lo i: có 4 lo i — B o trì phòng ng a (preventive mainternance): — B o trì hi u ch nh (corrective mainternance): Đ c i thi n các tính năng b o trì đ tăng đ tin c y Thay đ i h th ng đ s a l i nh ng khi m khuy t nh m trong tương lai hay đ cung c p m t n n t ng tót hơn tho mãn yêu c u h th ng. cho nh ng m r ng sau n y. 1
  2. 14/9/2009 B o trì ph n m m – T l B o trì ph n m m - Các đ c đi m T l các lo i b o trì B o trì có c u trúc – không c u trúc Yêu c u Ph n m m Mã b o trì Đánh giá Có c u Đánh giá thi t k trúc? mã L pk Xem ho ch xét S a thi t k Mã hóa l i Mã hóa l i Xem xét Xem xét Ki m tra & bàn giao B o trì ph n m m - Chi phí B o trì ph n m m – chi phí Chi phí ngày càng tăng Chi phí — Ngày càng tăng. — Thư ng l n hơn chi phí xây d ng t 2-100 l n ph thu c vào t ng ng d ng. — Chi phí b o trì b nh hư ng b i c tác nhân k thu t và phi k thu t. — Cơ c u (xem hình) 2
  3. 14/9/2009 B o trì ph n m m - Chi phí B o trì ph n m m - Chi phí Các nhân t nh hư ng đ n chi phí — K năng c a nhân viên: — S n đ nh c a đ i d án: Nhân viên b o trì thư ng không có kinh nghi m và Chi phí b o trì s gi m n u nhân viên trong đ i d án hi u bi t v mi n ng d ng c a h b h n ch . không thay đ i. — Tu i th và c u trúc chương trình: — Nh ng trách nhi m đã cam k t: Khi tu i th và c u trúc chương trình b xu ng c p thì Ngư i xây d ng h th ng có th không cam k t trách chúng càng tr lên khó hi u và thay đ i nhi u. nhi m b o trì => không b t bu c h ph i thi t k l i cho các thay đ i trong tương lai. B o trì ph n m m - Chi phí Kh năng b o trì Giá thành công s c b o trì Kh năng b o trì M=p+K*exp(c-d) — Là kh năng hi u ch nh, tích h p hay phát tri n c a V i M: toàn b các công vi c cho vi c b o trì ph n m m p: công vi c làm (như phân tích, ư c lư ng, thay đ i — Các y u t ki m soát: thi t k , s a code ngu n) — Ngoài s c n th n trong thi t k , vi t chương trình K: h ng s kinh nghi m ngu n, ki m th … còn có các y u t sau: c: đánh giá m c đ ph c t p đư c tính do vi c thi u — Ch t lư ng hi u qu c a đ i ngũ ph n m m thi t k v c u trúc và d li u — C u trúc c a h th ng d hi u d: đánh giá m c đ hi u bi t v ph n m m — D dàng ki m soát h th ng — Dùng các ngôn ng l p trình chu n 3
  4. 14/9/2009 B o trì ph n m m - Kh năng B o trì ph n m m - Kh năng — Dùng các h đi u hành chu n — Th i gian nh n bi t v n đ — Dùng các c u trúc hu n tài li u — Th i gian tr do các công vi c hành chính — Dùng đư c các test-case — Th i gian l a ch n công c b o trì — Có phương ti n g r i đi kèm — Th i gian phân tích v n đ — Dùng các máy tính t t đ th c hi n vi c bào trì. — Th i gian xác đ nh thay đ i — Các đánh giá đ nh lư ng: — Th i gian hi u ch nh th t s — Kh năng b o trì, như ch t lư ng hay đ tin cây — Th i gian ch y th c c b khó xác đ nh. Tuy nhiên có th đánh giá kh năng — Th i gian ch y th t ng th b o trì b ng các thu c tính có th đ nh lư ng đư c — Th i gian t ng k t b o trì như sau: — T ng th i gian c a công vi c b o trì Các công vi c b o trì B o trì ph n m m - Các công vi c Cơ c u t ch c Báo cáo b o trì — Ngư i phát tri n cung c p đơn yêu c u b o trì Ngư i y quy n QL thay đ i (change (mainternance request form MRF) Yêu c u b o trì control board) — MRF đư c thi t l p t bên ngoài và là cơ s đ ra k ho ch b o trì. Ngư i ki m soát công vi c b o trì Giám sát h th ng — N i b cũng đ ra báo cáo thay đ i ph n m m (system super isor) (mainternance (software change report SCR) g m: controller) — Các công s c đòi h i đ th a mãn m t MRF — Tr ng thái ban đ u c a yêu c u s a đ i Qu n lý c u hình Đ i ngũ b o trì — M c ưu tiên c a các yêu c u — Các d li u c n cho vi c s a đ i 4
  5. 14/9/2009 Các công vi c b o trì - Quy trình Các công vi c b o trì – Quy trình Quy trình b o trì ph n m m 2 Yêu c u b o trì M c đ nghiêm tr ng Cao Th p Ki u? khác l i Đánh giá, phân lo i, Đáp ng kh n c p s p x p theo hàng đ i B o trì khác B o trì l i 1 2 Các công vi c b o trì – Quy trình Các công vi c b o trì - Quy trình 1 Ki u? Thích nghi Nâng c p H th ng v n hành Đánh giá, phân lo i, s p x p theo hàng đ i Đánh giá, phân lo i, B o trì Có Ho t đ ng Còn nhi m v ? Không làm Làm Không Yêu c u thông tin b Đ t th t ưu tiên sung trong hàng đ i Áp d ng ngu n l c vào phát tri n ph n m m m i 5
  6. 14/9/2009 Các công vi c b o trì - Quy trình Các công vi c – Lưu gi các h sơ — Cài đ t thay đ i Lưu gi các h sơ — Các lo i thông tin lưu gi (theo Swanson) — D u hi u nh n bi t chương trình — S lư ng các câu l nh trong mã ngu n — S lư ng các l nh mã máy — Cài đ t hay đ i kh n c p — Ngôn ng l p trình s d ng — Ngày cài đ t chương trình — S các l i x lý x y ra — M c và d u hi u thay đ i chương trình — S các l nh đư c thêm vào khi thay đ i Các công vi c – Lưu gi các h sơ Các công vi c – Giá b o trì Xác đ nh giá b o trì — S các l nh xóa kh i ngu n khi thay đ i — Swanson đưa ra m t s cách đánh giá sau: — S gi m i ngư i dùng cho m i l n s a đ i — Sô lư ng trung bình các l i x lý cho 1 l n ch y ch/trình — Ngày thay đ i chương trình — T ng s gi c a m i ngư i dùng cho m i lo i b o trì — D u hi u c a k sư ph n m m — S lư ng trung bình các thay đ i theo chương trình, theo — D u hi u MRF ngôn ng l p trình, hteo ki u b o trì — Ki u b o trì — S gi trung bình cho m i ngư i cho 1 dòng l nh thêm vào hay xóa đi — Ngày b t đ u và k t thúc b o trì — S gi trung bình c a m i ngư i cho m t ngôn ng l p trình — T ng s gi c a m i ngư i dùng cho vi c b o trì — Th i gian trung bình cho vi c b o trì m t MRF — L i ích th c s g n li n v i các công vi c b o trì — T l ph n trăm c a m i ki u b o trì 6
  7. 14/9/2009 Hi u ng l Hi u ng l Thay đ i mã ngu n — Các thay đ i hay gây l i: Thay đ i d li u — M t chương trình con có th b xóa hay thay đ i — Các thay đ i thư ng gây l i: — M t dòng nhãn có th b xóa hay thay đ i — Đ nh nghĩa l i các h ng c c b — M t bi n có th b xóa hay thay đ i — Đ nh nghĩa l i các c u trúc hay file — Các thay đ i đ tăng kh năng th c hi n — Tăng hay g im kích thư ng m t m ng — Vi c đóng m file có th b thay đ i — Thay đ i d li u toàn c c — Các phép toán logic có th b thay đ i — Thay đ i thi t k => thay đ i l n v chương trình — Đ nh nghĩa l i các flag hay pointer — Các thay đ i nh hư ng đ n vi c ch y th các trư ng — X p l i các tham s input/output hay tham s c a h p biên chương trình con Hi u ng l Các hình th c b o trì tiên ti n Thay đ i tài li u B o trì “Mã chương trình xa l ” — X y ra khi thay đ i chương trình ngu n mà không — Yourdon đưa ra các đ ngh : thay đ i tài li u thi t k và tài li u hư ng d n s — Nghiên c u chương trình trư c khi b đ t vào “ch d ng. đ kh n c p”. C g ng thu nh n đư c càng nhi u — V i tài li u thi t k : Hi u ng k x y ra trong thông tin cơ s càng t t. nh ng l n b o trì sau đó khi tham kh o đ n các tài — C g ng làm quen v i toàn b các lu ng đi u khi n li u k thu t d n đ n đánh giá sai v đ c tính c a c a chương trình; trư c h t b qua các chi ti t c a ph n m m. code. S r t có ích n u v sơ đ c u trúc và sơ đ — Đ i v i ngư i s d ng, ph n m m ch t t khi có tài lu ng ho t đ ng c p cao n u chưa có b n nào t n li u hư ng d n s d ng. t i. 7
  8. 14/9/2009 Các hình th c b o trì tiên ti n Các hình th c b o trì tiên ti n — Đánh giá tính h p lý c a tài li u hi n có, b sung — Đ ng lo i b chương trính tr phí ch c ch n nó các chú thích c a b n thân vào mã ngu n th y c n. không s d ng đư c n a. — S d ng t t các danh sách ch d n tham kh o, các — Đ ng s d ng chung các bi n t m th i và vùng nh b ng ký hi u, các tr giúp khác thư ng đư c các làm vi c đã có s n trong chương trình. Thêm các chương trình d ch cung c p. bi n riêng c a b n đ tránh các r c r i. — Th c hi n s a đ i chương trình v i s chú ý l n — Gi các b n ghi chép chi ti t (v ho t đ ng b o trì nh t. Lưu ý đ n các ki u và d ng c a chương trình và k t qu ) t i t t c các ch có th . Đánh d u trên chương trình — Tránh s nóng v i ném b chương trình cũ đi và các l nh đã s a. vi t l i. — Th c hi n các ki m tra l i. Các hình th c b o trì tiên ti n Các hình th c b o trì tiên ti n Reverse Engineering và Re-engineering Quy trình Re-engineering — Công ngh ph n h i (Reverse Engineering) b t — D ch mã ngu n: chuy n mã l nh thành ngôn ng ngu n t ph n c ng: công nhân tháo r i s n ph m m i. đ tìm thi t k và bí quy t c a đ i th . — K ngh ngư c: phân tích chương trình đ tìm hi u — T ch c l i (Re-engineering) là quá trình khám phá nó. thi t k . Các công c RE l y ra d li u, ki n trúc, — C i thi n c u trúc chương trình các thông tin th t c t chương trình đã t n t i. — Mô-đun hoá chương trình: t ch c l i c u trúc — RE không đơn thu n phát hi n các thông tin thi t k chương trình mà còn dùng các thông tin đ bi n đ i hay t ch c — Tái k ngh d li u: thu d n và c u trúc l i d li u l i v i m c đích c i thi n ch t lư ng. h th ng 8
  9. 14/9/2009 Các hình th c b o trì tiên ti n Các hình th c b o trì tiên ti n B o trì phòng ng a — Thay vì đ i đ n khi nh n đư c yêu c u b o trì, các t ch c phát tri n hay b o trì ch n m t chương trình mà: — S đư c s d ng trong m t s năm đ nh trư c — Hi n đang s d ng t t — D b thay đ i hay nâng câp trong tương lai g n Chi n lư c “Ph n m m thành ph n” — M t đ c tính c a ph n c ng là thay b ph n hư h ng b ng ph tùng m i. V i ph n m m, khái ni m nguyên m u đư c Spiegel trình bày như sau: Các hình th c b o trì tiên ti n Các hình th c b o trì tiên ti n “Nguyên m u ph n m m là m t quá trình mô hình — N u các m c khác nhau c a nguyên m u đư c phát hóa yêu c u c a ngư i dùng trong m t hay nhi u tri n. Có th có m t b các ph tùng ph n m m đươc s m c chi ti t, bao g m c các mô hình làm vi c. Các d ng khi có yêu c u b o trì, hi u ch nh. tài nguyên c a d án đư c x p đ t làm sao đ s n — Ví d : M t mô-đun phân tích có th đư c thi t k và xu t các phiên b n ph n m m đư c mô t theo yêu th c hi n theo 2 cách khác nhau nhưng có cùng giao c u ph i nh đi. Phiên b n nguyên m u làm cho di n bên ngoài. M t phiên b n đư c s d ng trong ph n ngư i dùng, ngư i thi t k và qu n tri… có th xem m m làm vi c. N u mô-đun đó h ng, s có ph tùng l i đư c ph n m m. Quá trình đó s ti p t c khi thay th ngay. đư c đ ngh , v i phiên b n đang ch y chu n b — M t dù chi n lư c ph tùng thay th có v khác thư ng, phát hành sau vài l n làm l i.” nhưng không có b ng ch ng là nó t n kém hơn khi tính đ n t t c chi phí cho t t c chu kỳ s ng c a ph n m m 9

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản