Chương 6: Lạm phát [Tiền tệ ngân hàng]

Chia sẻ: le3kut3_tn

Tham khảo tài liệu 'chương 6: lạm phát [tiền tệ ngân hàng]', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Chương 6: Lạm phát [Tiền tệ ngân hàng]

 

 1. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u-tr a c k c u-tr a c k L¹m ph¸t LOGO 1 Hà N i, tháng 8/2009
 2. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C TIÊU C A CH NG C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u-tr a c k c u-tr a c k v Ch ng h c cung c p cho sinh viên n m c nh ng lý lu n c n v l m phát (l m phát là gì, nguyên nhân l m phát, gi i pháp ki m ch l m phát… ) v ng sinh viên ti p t c tìm hi u, nghiên u sâu thêm v l m phát, liên h th c ti n m phát Vi t Nam, c ng nh các qu c gia trên th gi i. Hà N i, tháng 8/2009 2
 3. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u-tr a c k c u-tr a c k M PHÁT L N NH T TRONG L CH S v Siêu l m phát c (1921 –1923) § Ch s giá trong vòng 22 tháng t 1/1921 n 11/1923 t ng t i 10 tri u l n; (giá m t t báo là 0,3 mark (1/1922) lên n 70.000.000 mark ch trong ch a y hai n m sau) § Kho ti n c a c trong 2 n m ó t ng 7 t l n t ng giá tr danh ngh a; § Cu c siêu l m phát này làm giá tr th c ng ti n gi m m nh: Giá tr m t t m ngân phi u 300 tri u DM sau 2 n m nói trên h u nh ch còn l i là s 0; Hà N i, tháng 8/2009 3
 4. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o M PHÁT L N NH T TRONG L CH S c u-tr a c k c u-tr a c k (th i k n i chi n 1860) n Riêng trong n m 1860 giá c hàng hoá t ng lên 20 Ø n = 2000% Ng i ta ã miêu t b ng hình nh v cu c l m phát Ø này r ng ti n mang i ch ph i ng b ng s t, còn hàng hoá mua c thì b vào túi áo. i hàng hoá trên th tr ng tr nên c c k khan Ø hi m. Ti n h u nh ã trút b m i ch c n ng v n có a nó k c ch c n ng tr c ti p nh t là làm ph ng ti n l u thông hàng hoá. Hà N i, tháng 8/2009 4
 5. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o M PHÁT L N NH T TRONG L CH S c u-tr a c k c u-tr a c k v m phát Zimbabwe § Chính ph Zimbabwe in thêm nhi u ti n h n bao gi h t, t l l m phát nh con ng a b t kham, t ng t 1.000% vào n m 2006 lên n 12.000% vào n m 2007. Chính ph ph i b i 10 ch s 0 trên t ti n Zimbabwe vào tháng 8/2008 m b o máy tính có th tính c. § Tháng 10/2008 t l l m phát v t m c 231 tri u %, ng i dân Zimbabwe ang lâm vào cu c u tranh sinh t n § ng tháng c a m t giáo viên th m chí còn không mua hai chai d u n và i xe Hà N i, tháng 8/2009 5
 6. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic I DUNG C A CH NG NG C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u-tr a c k c u-tr a c k 1 KHÁI NI M 2 NGUYÊN NHÂN L M PHÁT 3 U QU C A L M PHÁT 4 GI I PHÁP KI M CH L M PHÁT
 7. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c KHÁI NI M KHÁI .d o .d o c u-tr a c k c u-tr a c k v m phát là hi n t ng giá c chung t ng lên liên t c trong m t kho ng th i gian kéo dài. ⇒ m phát bi u hi n bi n ng t ng lên m c giá c bình quân c a t t c các hàng hoá, d ch v ch không ph i là bi n ng giá c a m t hàng hoá cá bi t ⇒ t ng lên c a m c giá c làm gi m giá tr ti n t c o l ng b i s c mua i n i c a nó. v Gi m phát là vi c giá c chung có xu h ng gi m theo th i gian. Hà N i, tháng 8/2009 7
 8. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o OL NG L M PHÁT c u-tr a c k c u-tr a c k Ch s giá tiêu dùng CPI Ch s s n xu t PPI Ch s l m phát c n Ch s gi m phát t ng s n ph m qu c n i GDP Hà N i, tháng 8/2009 8
 9. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o CH S CH GIÁ TIÊU DÙNG CPI c u-tr a c k c u-tr a c k Consumer price index) ( v i dung - o l ng m c giá bình quân c a m t nhóm hàng hoá, ch v tiêu dùng c a m t n m nào ó so v i m c giá a chính nh ng hàng hoá ó trong n m l y làm g c. - CPI c tính theo nguyên t c bình quân gia quy n, trong ó quy n s là t tr ng chi tiêu dành cho t ng t hàng p Câu h i: R hàng hoá và d ch v g m nh ng gì? Các kho n u t có c tính trong r hàng hoá d ch không ? Hà N i, tháng 8/2009 9
 10. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o CH S CH GIÁ TIÊU DÙNG CPI c u-tr a c k c u-tr a c k vPh ng pháp tính - Vào u k tính CPI (tháng, quý, n m), s li u giá c các hàng hoá, d ch v c thu th p - Tính ch s giá c a t ng hàng hoá d ch v ik (Ch s k g c c l y là 100%) Gi¸ kú nghiª n cøu pit ik = = 0 .100 % Gi¸ kú gèc pi Hà N i, tháng 8/2009 10
 11. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m CH S CH GIÁ TIÊU DÙNG CPI w w w w o o .c .c .d o .d o c u-tr a c k c u-tr a c k v Ph ng pháp tính n ∑ - Tính CPI pit qi0  pit  n = ∑ wi . 0  CPI = I t = n i =1 0 p   i ∑ pi0 qi0 i =1 Trong ó: i =1 § pit là giá c a hàng hoá, d ch v i k báo cáo t § pi0 là giá c a hàng hoá, d ch v i k g c § wi0 là t tr ng tiêu dùng c a hàng hoá, d ch v i (quy n s ) - T l l m phát ph n ánh s thay i m c giá bình quân c a giai n này so v i giai n tr c: I t − I t −1 Gt = .100% I t −1 Hà N i, tháng 8/2009 11
 12. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c CH S CH GIÁ TIÊU DÙNG CPI .d o .d o c u-tr a c k c u-tr a c k v Ví d : Gi s m t r hàng hoá d ch v ch g m ba lo i: cam, d ch v c t tóc và d ch v xe buýt: hàng hoá và mg c m hi n t i ch v cl a l ng Giá Chi phí Giá Chi phí ch n Cam 5kg 8 40 12 60 t tóc 6l n 11 66 12,5 75 Xe buýt 140 150 20 vé 7 7,5 ng: 246 285 ⇒ Ch s giá n m g c là : 246/246 = 1 ho c 100%. ⇒ Ch s giá n m hi n t i là : 285/246 = 1,158 ho c 115,8% Hà N i, tháng 8/2009 12
 13. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u-tr a c k c u-tr a c k CH S CH GIÁ TIÊU DÙNG CPI vu m Cách o l ng này cho phép so sánh s bi n ng c giá tiêu dùng theo th i gian vNh c m - Không ph n ánh c s thay i c c u tiêu dùng a các h gia ình - Ch s CPI không ph n ánh c s thay i v ch t l ng hàng hoá và d ch v - m t nhân t nh ng n m c giá c . Hà N i, tháng 8/2009 13
 14. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o LIÊN H VI T NAM LIÊN .c .c .d o .d o c u-tr a c k c u-tr a c k - CPI c tính cho toàn qu c và cho t ng a ph ng, ch s giá bình quân c thông báo hàng tháng. - ng c c Th ng kê xác nh danh m c các lo i hàng hoá, d ch v (“ ”hàng hoá) và thu th p giá c hàng r tháng c a “ ”hàng hoá d ch v này r - T n m 2001 n tháng 4/2006 tính CPI, m t r hàng hoá c l a ch n bao g m 400 m t hàng - 1/5/2006 –2009, s m t hàng ch n là 494 m t hàng. - Giai n 2009 –2014, s m t hàng i di n trong “ ”r lên n 572 m t hàng (t ng 78 m t hàng) - T ng c c Th ng kê c p nh t danh m c hàng hoá i di n và quy n s nh k 5 n m/l n. Hà N i, tháng 8/2009 14
 15. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o Quy n s giá tiêu dùng theo n m u tra c u-tr a c k c u-tr a c k n v tính: T ph n tr m(%) Nhóm hàng hoá d ch v pI 1995 2000 2006 Ch s chung 100,00 100,00 100,00 42,85 1. Hàng n và d ch v n u ng 60,86 47,90 4,56 2. ng và thu c lá 4,09 4,50 7,63 7,21 3. May m c m nón dày dép 6,63 9,99 4. Nhà và v t li u xây d ng 2,9 8,23 5. Thi t b và dùng gia ình 4,6 9,20 8,62 6. D c ph m và y t 3,53 2,41 5,42 9,04 7. Ph ng ti i l i, b u n 7,23 10,07 2,89 5,41 8. Giáo d c 2,5 3,81 3,59 9. V n hoá, th thao, gi i trí 3,79 10. dùng và d ch v gi i trí khác 3,86 3,36 3,31 Hà N i, tháng 8/2009 15
 16. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m Quy n s tiêu dùng th i k 2009 - 2014 w w w w o o .c .c .d o .d o c u-tr a c k c u-tr a c k Các nhóm hàng và d ch v Quy n s (%) ng chi cho tiêu dùng cu i cùng 100,00 I. Hàng n và d ch v n u ng 39,93 1. L ng th c 8,18 2. Th c ph m 24,35 3. n u ng ngoài gia ình 7,04 II. ng và thu c lá 4,03 III. May m c, m nón, gi y dép 7,28 IV. Nhà , n, n c, ch t t và VLXD 10,01 V. Thi t b và dùng gia ình 8,65 VI. Thu c và d ch v y t 5,61 VII. Giao thông 8,87 VIII. B u chính vi n thông 2,73 IX. Giáo d c 5,72 X. V n hoá, gi i trí và du l ch 3,83 XI. Hàng hoá và d ch v khác Hà N i3,34 8/2009 , tháng 16
 17. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c CH S GIÁ TIÊU DÙNG CPI .d o .d o c u-tr a c k c u-tr a c k Hà N i, tháng 8/2009 17
 18. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c CH S CH GIÁ TIÊU DÙNG CPI .d o .d o c u-tr a c k c u-tr a c k v m phát Vi t Nam 2008 Hà N i, tháng 8/2009 18
 19. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u-tr a c k c u-tr a c k m phát Vi t Nam 2009 Hà N i, tháng 8/2009 19
 20. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m CH S GI M PHÁT T NG S N CH w w w w o o .c .c .d o .d o c u-tr a c k c u-tr a c k PH M QU C N I - GDP v o l ng m c giá bình quân c a t t c các hàng hoá d ch v óng góp vào GDP GDP danh ngh a Ch s gi m phát GDP = x 100% GDP th c t v GDP danh ngh a: o l ng s n l ng theo giá tr ti n t n m hi n t i v GDP th c t : o l ng s n l ng n m hi n t i theo giá n m c ch n làm g c. Hà N i, tháng 8/2009 20
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản