Chương 6: Lạm phát [Tiền tệ ngân hàng]

Chia sẻ: le3kut3_tn

Tham khảo tài liệu 'chương 6: lạm phát [tiền tệ ngân hàng]', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Chương 6: Lạm phát [Tiền tệ ngân hàng]

H H
F-XC A N GE F-XC A N GE
PD PD
!
!
W
W
O
O
N
N
y
y
bu
bu
to
to
k
k
lic
lic
C
C
w
w
m
m
w w
w
w
o
o
.c .c
.d o .d o
c u-tr a c k c u-tr a c k
L¹m ph¸t

LOGO
1
Hà N i, tháng 8/2009
H H
F-XC A N GE F-XC A N GE
PD PD
!
!
W
W
O
O
N
N
y
y
bu
bu
to
to
k
k
lic
lic
C TIÊU C A CH NG
C
C
w
w
m
m
w w
w
w
o
o
.c .c
.d o .d o
c u-tr a c k c u-tr a c k
v Ch ng h c cung c p cho sinh viên n m
c nh ng lý lu n c n v l m phát (l m
phát là gì, nguyên nhân l m phát, gi i pháp
ki m ch l m phát… )
v ng sinh viên ti p t c tìm hi u, nghiên
u sâu thêm v l m phát, liên h th c ti n
m phát Vi t Nam, c ng nh các qu c
gia trên th gi i.


Hà N i, tháng 8/2009
2
H H
F-XC A N GE F-XC A N GE
PD PD
!
!
W
W
O
O
N
N
y
y
bu
bu
to
to
k
k
lic
lic
C
C
w
w
m
m
w w
w
w
o
o
.c .c
.d o .d o
c u-tr a c k c u-tr a c k


M PHÁT L N NH T TRONG L CH S


v Siêu l m phát c (1921 –1923)
§ Ch s giá trong vòng 22 tháng t 1/1921 n
11/1923 t ng t i 10 tri u l n;
(giá m t t báo là 0,3 mark (1/1922) lên n
70.000.000 mark ch trong ch a y hai n m sau)
§ Kho ti n c a c trong 2 n m ó t ng 7 t l n t ng
giá tr danh ngh a;
§ Cu c siêu l m phát này làm giá tr th c ng ti n
gi m m nh: Giá tr m t t m ngân phi u 300 tri u DM
sau 2 n m nói trên h u nh ch còn l i là s 0;


Hà N i, tháng 8/2009
3
H H
F-XC A N GE F-XC A N GE
PD PD
!
!
W
W
O
O
N
N
y
y
bu
bu
to
to
k
k
lic
lic
C
C
w
w
m
m
w w
w
w
o
o
.c .c
.d o .d o


M PHÁT L N NH T TRONG L CH S
c u-tr a c k c u-tr a c k
(th i k n i chi n 1860)
n

Riêng trong n m 1860 giá c hàng hoá t ng lên 20
Ø
n = 2000%
Ng i ta ã miêu t b ng hình nh v cu c l m phát
Ø
này r ng ti n mang i ch ph i ng b ng s t, còn
hàng hoá mua c thì b vào túi áo.
i hàng hoá trên th tr ng tr nên c c k khan
Ø
hi m. Ti n h u nh ã trút b m i ch c n ng v n có
a nó k c ch c n ng tr c ti p nh t là làm ph ng
ti n l u thông hàng hoá.

Hà N i, tháng 8/2009
4
H H
F-XC A N GE F-XC A N GE
PD PD
!
!
W
W
O
O
N
N
y
y
bu
bu
to
to
k
k
lic
lic
C
C
w
w
m
m
w w
w
w
o
o
.c .c
.d o .d o


M PHÁT L N NH T TRONG L CH S
c u-tr a c k c u-tr a c k
v m phát Zimbabwe
§ Chính ph Zimbabwe in thêm nhi u ti n h n
bao gi h t, t l l m phát nh con ng a b t
kham, t ng t 1.000% vào n m 2006 lên n
12.000% vào n m 2007. Chính ph ph i b i
10 ch s 0 trên t ti n Zimbabwe vào tháng
8/2008 m b o máy tính có th tính c.
§ Tháng 10/2008 t l l m phát v t m c 231
tri u %, ng i dân Zimbabwe ang lâm vào
cu c u tranh sinh t n
§ ng tháng c a m t giáo viên th m chí còn
không mua hai chai d u n và i xe


Hà N i, tháng 8/2009
5
H H
F-XC A N GE F-XC A N GE
PD PD
!
!
W
W
O
O
N
N
y
y
bu
bu
to
to
k
k
lic
lic
I DUNG C A CH NG
NG
C
C
w
w
m
m
w w
w
w
o
o
.c .c
.d o .d o
c u-tr a c k c u-tr a c k
1
KHÁI NI M

2
NGUYÊN NHÂN L M PHÁT

3
U QU C A L M PHÁT

4
GI I PHÁP KI M CH L M PHÁT
H H
F-XC A N GE F-XC A N GE
PD PD
!
!
W
W
O
O
N
N
y
y
bu
bu
to
to
k
k
lic
lic
C
C
w
w
m
m
w w
w
w
o
o
.c .c
KHÁI NI M
KHÁI
.d o .d o
c u-tr a c k c u-tr a c k
v m phát là hi n t ng giá c chung t ng lên liên t c
trong m t kho ng th i gian kéo dài.
⇒ m phát bi u hi n bi n ng t ng lên m c giá c bình
quân c a t t c các hàng hoá, d ch v ch không ph i là
bi n ng giá c a m t hàng hoá cá bi t
⇒ t ng lên c a m c giá c làm gi m giá tr ti n t c
o l ng b i s c mua i n i c a nó.
v Gi m phát là vi c giá c chung có xu h ng gi m theo
th i gian.

Hà N i, tháng 8/2009
7
H H
F-XC A N GE F-XC A N GE
PD PD
!
!
W
W
O
O
N
N
y
y
bu
bu
to
to
k
k
lic
lic
C
C
w
w
m
m
w w
w
w
o
o
.c .c
.d o .d oOL NG L M PHÁT
c u-tr a c k c u-tr a c k
Ch s giá tiêu dùng CPI

Ch s s n xu t PPI

Ch s l m phát c n

Ch s gi m phát t ng s n ph m
qu c n i GDP


Hà N i, tháng 8/2009
8
H H
F-XC A N GE F-XC A N GE
PD PD
!
!
W
W
O
O
N
N
y
y
bu
bu
to
to
k
k
lic
lic
C
C
w
w
m
m
w w
w
w
o
o
.c .c
.d o .d o
CH S
CH GIÁ TIÊU DÙNG CPI
c u-tr a c k c u-tr a c k
Consumer price index)
(v i dung
- o l ng m c giá bình quân c a m t nhóm hàng hoá,
ch v tiêu dùng c a m t n m nào ó so v i m c giá
a chính nh ng hàng hoá ó trong n m l y làm g c.
- CPI c tính theo nguyên t c bình quân gia quy n,
trong ó quy n s là t tr ng chi tiêu dành cho t ng
t hàng
p Câu h i: R hàng hoá và d ch v g m nh ng gì?
Các kho n u t có c tính trong r hàng hoá d ch
không ?

Hà N i, tháng 8/2009
9
H H
F-XC A N GE F-XC A N GE
PD PD
!
!
W
W
O
O
N
N
y
y
bu
bu
to
to
k
k
lic
lic
C
C
w
w
m
m
w w
w
w
o
o
.c .c
.d o .d o
CH S
CH GIÁ TIÊU DÙNG CPI
c u-tr a c k c u-tr a c k
vPh ng pháp tính
- Vào u k tính CPI (tháng, quý, n m), s li u
giá c các hàng hoá, d ch v c thu th p
- Tính ch s giá c a t ng hàng hoá d ch v ik
(Ch s k g c c l y là 100%)

Gi¸ kú nghiª n cøu pit
ik = = 0 .100 %
Gi¸ kú gèc pi


Hà N i, tháng 8/2009
10
H H
F-XC A N GE F-XC A N GE
PD PD
!
!
W
W
O
O
N
N
y
y
bu
bu
to
to
k
k
lic
lic
C
C
w
w
m
m
CH S
CH GIÁ TIÊU DÙNG CPI
w w
w
w
o
o
.c .c
.d o .d o
c u-tr a c k c u-tr a c k
v Ph ng pháp tính
n


- Tính CPI pit qi0
 pit 
n
= ∑ wi . 0 
CPI = I t = n
i =1 0
p 
 i
∑ pi0 qi0 i =1
Trong ó: i =1

§ pit là giá c a hàng hoá, d ch v i k báo cáo t
§ pi0 là giá c a hàng hoá, d ch v i k g c
§ wi0 là t tr ng tiêu dùng c a hàng hoá, d ch v i (quy n s )
- T l l m phát ph n ánh s thay i m c giá bình
quân c a giai n này so v i giai n tr c:
I t − I t −1
Gt = .100%
I t −1
Hà N i, tháng 8/2009
11
H H
F-XC A N GE F-XC A N GE
PD PD
!
!
W
W
O
O
N
N
y
y
bu
bu
to
to
k
k
lic
lic
C
C
w
w
m
m
w w
w
w
o
o
.c .cCH S
CH GIÁ TIÊU DÙNG CPI
.d o .d o
c u-tr a c k c u-tr a c k
v Ví d : Gi s m t r hàng hoá d ch v ch g m
ba lo i: cam, d ch v c t tóc và d ch v xe buýt:

hàng hoá và mg c m hi n t i
ch v cl a
l ng Giá Chi phí Giá Chi phí
ch n
Cam 5kg 8 40 12 60
t tóc 6l n 11 66 12,5 75
Xe buýt 140 150
20 vé 7 7,5
ng: 246 285

⇒ Ch s giá n m g c là : 246/246 = 1 ho c 100%.
⇒ Ch s giá n m hi n t i là : 285/246 = 1,158 ho c 115,8%
Hà N i, tháng 8/2009
12
H H
F-XC A N GE F-XC A N GE
PD PD
!
!
W
W
O
O
N
N
y
y
bu
bu
to
to
k
k
lic
lic
C
C
w
w
m
m
w w
w
w
o
o
.c .c
.d o .d o
c u-tr a c k c u-tr a c kCH S
CH GIÁ TIÊU DÙNG CPI

vu m
Cách o l ng này cho phép so sánh s bi n ng
c giá tiêu dùng theo th i gian
vNh c m
- Không ph n ánh c s thay i c c u tiêu dùng
a các h gia ình
- Ch s CPI không ph n ánh c s thay i v
ch t l ng hàng hoá và d ch v - m t nhân t nh
ng n m c giá c .


Hà N i, tháng 8/2009
13
H H
F-XC A N GE F-XC A N GE
PD PD
!
!
W
W
O
O
N
N
y
y
bu
bu
to
to
k
k
lic
lic
C
C
w
w
m
m
w w
w
w
o
o
LIÊN H VI T NAM
LIÊN
.c .c
.d o .d o
c u-tr a c k c u-tr a c k
- CPI c tính cho toàn qu c và cho t ng a ph ng,
ch s giá bình quân c thông báo hàng tháng.
- ng c c Th ng kê xác nh danh m c các lo i hàng
hoá, d ch v (“ ”hàng hoá) và thu th p giá c hàng
r
tháng c a “ ”hàng hoá d ch v này
r
- T n m 2001 n tháng 4/2006 tính CPI, m t r
hàng hoá c l a ch n bao g m 400 m t hàng
- 1/5/2006 –2009, s m t hàng ch n là 494 m t hàng.
- Giai n 2009 –2014, s m t hàng i di n trong “ ”r
lên n 572 m t hàng (t ng 78 m t hàng)
- T ng c c Th ng kê c p nh t danh m c hàng hoá i
di n và quy n s nh k 5 n m/l n. Hà N i, tháng 8/2009
14
H H
F-XC A N GE F-XC A N GE
PD PD
!
!
W
W
O
O
N
N
y
y
bu
bu
to
to
k
k
lic
lic
C
C
w
w
m
m
w w
w
w
o
o
.c .c
.d o .d oQuy n s giá tiêu dùng theo n m u tra
c u-tr a c k c u-tr a c k
n v tính: T ph n tr m(%)
Nhóm hàng hoá d ch v pI
1995 2000 2006
Ch s chung 100,00 100,00 100,00
42,85
1. Hàng n và d ch v n u ng 60,86 47,90
4,56
2. ng và thu c lá 4,09 4,50
7,63 7,21
3. May m c m nón dày dép 6,63
9,99
4. Nhà và v t li u xây d ng 2,9 8,23
5. Thi t b và dùng gia ình 4,6 9,20 8,62
6. D c ph m và y t 3,53 2,41 5,42
9,04
7. Ph ng ti i l i, b u n 7,23 10,07
2,89 5,41
8. Giáo d c 2,5
3,81 3,59
9. V n hoá, th thao, gi i trí 3,79
10. dùng và d ch v gi i trí khác 3,86 3,36 3,31
Hà N i, tháng 8/2009
15
H H
F-XC A N GE F-XC A N GE
PD PD
!
!
W
W
O
O
N
N
y
y
bu
bu
to
to
k
k
lic
lic
C
C
w
w
m
m
Quy n s tiêu dùng th i k 2009 - 2014
w w
w
w
o
o
.c .c
.d o .d o
c u-tr a c k c u-tr a c k
Các nhóm hàng và d ch v Quy n s (%)
ng chi cho tiêu dùng cu i cùng 100,00
I. Hàng n và d ch v n u ng 39,93
1. L ng th c 8,18
2. Th c ph m 24,35
3. n u ng ngoài gia ình 7,04
II. ng và thu c lá 4,03
III. May m c, m nón, gi y dép 7,28
IV. Nhà , n, n c, ch t t và VLXD 10,01
V. Thi t b và dùng gia ình 8,65
VI. Thu c và d ch v y t 5,61
VII. Giao thông 8,87
VIII. B u chính vi n thông 2,73
IX. Giáo d c 5,72
X. V n hoá, gi i trí và du l ch 3,83
XI. Hàng hoá và d ch v khác Hà N i3,34 8/2009
, tháng
16
H H
F-XC A N GE F-XC A N GE
PD PD
!
!
W
W
O
O
N
N
y
y
bu
bu
to
to
k
k
lic
lic
C
C
w
w
m
m
w w
w
w
o
o
.c .cCH S GIÁ TIÊU DÙNG CPI
.d o .d o
c u-tr a c k c u-tr a c k
Hà N i, tháng 8/2009
17
H H
F-XC A N GE F-XC A N GE
PD PD
!
!
W
W
O
O
N
N
y
y
bu
bu
to
to
k
k
lic
lic
C
C
w
w
m
m
w w
w
w
o
o
.c .cCH S
CH GIÁ TIÊU DÙNG CPI
.d o .d o
c u-tr a c k c u-tr a c k
v m phát Vi t Nam 2008
Hà N i, tháng 8/2009
18
H H
F-XC A N GE F-XC A N GE
PD PD
!
!
W
W
O
O
N
N
y
y
bu
bu
to
to
k
k
lic
lic
C
C
w
w
m
m
w w
w
w
o
o
.c .c
.d o .d o
c u-tr a c k c u-tr a c k


m phát Vi t Nam 2009
Hà N i, tháng 8/2009
19
H H
F-XC A N GE F-XC A N GE
PD PD
!
!
W
W
O
O
N
N
y
y
bu
bu
to
to
k
k
lic
lic
C
C
w
w
m
m
CH S GI M PHÁT T NG S N
CH
w w
w
w
o
o
.c .c
.d o .d o
c u-tr a c k c u-tr a c k
PH M QU C N I - GDP

v o l ng m c giá bình quân c a t t c các hàng
hoá d ch v óng góp vào GDP
GDP danh ngh a
Ch s gi m phát GDP = x 100%
GDP th c t

v GDP danh ngh a: o l ng s n l ng theo giá tr
ti n t n m hi n t i
v GDP th c t : o l ng s n l ng n m hi n t i theo
giá n m c ch n làm g c.

Hà N i, tháng 8/2009
20
H H
F-XC A N GE F-XC A N GE
PD PD
!
!
W
W
O
O
N
N
y
y
bu
bu
to
to
k
k
lic
lic
C
C
w
w
m
m
CH S GI M PHÁT T NG S N
CH
w w
w
w
o
o
.c .c
.d o .d o
c u-tr a c k c u-tr a c k
PH M QU C N I - GDP
v l l m phát
I GDP n¨m hiÖn t¹i − I GDP n¨m gèc
Tû lÖ l¹m ph¸t = .100%
I GDP n¨m gèc

Trong ó
IGDP n m hi n t i là
ch s gi m phát GDP n m hi n t i
IGDP n c là ch s gi m phát GDP n m g c
mg
Hà N i, tháng 8/2009
21
H H
F-XC A N GE F-XC A N GE
PD PD
!
!
W
W
O
O
N
N
y
y
bu
bu
to
to
k
k
lic
lic
C
C
w
w
m
m
w w
w
w
o
o
.c .cCH S
CH S N XU T – PPI
.d o .d o
c u-tr a c k c u-tr a c k
(Producer Price Index)


o l ng m m phát tr i qua b i các nhà
n xu t
- Ch này ph n ánh m thay i giá c
trung bình trong r hàng hoá c nh c mua
i nhà s n xu t
- S bi ng c a chi phí s n xu t s tác ng
n xu h ng bi ng c a m c giá c hàng
hoá d ch v chung
- Cách tính g n gi ng nh ch CPI
Hà N i, tháng 8/2009
22
H H
F-XC A N GE F-XC A N GE
PD PD
!
!
W
W
O
O
N
N
y
y
bu
bu
to
to
k
k
lic
lic
C
C
w
w
m
m
w w
w
w
o
o
.c .c
.d o .d oCH S
CH L M PHÁT C N
c u-tr a c k c u-tr a c k
v i dung
- Bi u hi n xu h ng t ng giá c hàng hoá, d ch
trong dài h n
- Là m t ch tiêu b sung cho CPI, cung c p
thông tin v xu h ng dài h n c a giá tiêu dùng
- Ch u s tác ng tr c ti p c a CSTTHà N i, tháng 8/2009
23
H H
F-XC A N GE F-XC A N GE
PD PD
!
!
W
W
O
O
N
N
y
y
bu
bu
to
to
k
k
lic
lic
C
C
w
w
m
m
w w
w
w
o
o
.c .c
.d o .d oCH S
CH L M PHÁT C N
c u-tr a c k c u-tr a c k
v Phân lo i
m phát c b n g m 3 nhóm:
- Ph ng pháp c h c (ph ng pháp lo i tr )
- Ph ng pháp th ng kê
- Ph ng pháp h i quy.
⇒Ý ngh a: Là ch s l m phát t ng lai, Xem
xét di n bi n giá tiêu dùng mang tính t m th i
hay dài h n giúp các nhà qu n lý v mô nh
ng u hành chính sách ho t ng, c
bi t là CSTT.
Hà N i, tháng 8/2009
24
H H
F-XC A N GE F-XC A N GE
PD PD
!
!
W
W
O
O
N
N
y
y
bu
bu
to
to
k
k
lic
lic
C
C
w
w
m
m
w w
w
w
o
o
.c .c
.d o .d oPHÂN LO I L M PHÁT
PHÂN
c u-tr a c k c u-tr a c k
n c vào m c n c vào tính ch t n c vào s bi n ng
Ø Ø
m phát v a ph i m phát thu n tuý Ø m phát ng n h n
Ø Ø
m phát phi mã m phát d ki n Ø m phát dài h n
Ø Siêu l m phát Ø m phát không
ki n c
Hà N i, tháng 8/2009
25
H H
F-XC A N GE F-XC A N GE
PD PD
!
!
W
W
O
O
N
N
y
y
bu
bu
to
to
k
k
lic
lic
C
C
w
w
m
m
w w
w
w
o
o
.c .c
.d o .d oPHÂN LO I L M PHÁT
PHÂN
c u-tr a c k c u-tr a c k
v n c vào m c
- m phát v a ph i: c t ng giá ch m, mc
t con s (d i 10%/n m)
- m phát phi mã: c t ng giá m c hai, ba con
. H u qu c a l m phát này làm s n xu t không
phát tri n, h th ng tài chính suy tàn
- Siêu l m phát: c t ng giá v t xa m c l m
phát phi mã, có th lên n hàng nghìn t l n. Tác
ng l m phát này làm kh ng ho ng và suy thoái
tr m tr ng toàn b n n kinh t .
Hà N i, tháng 8/2009
26
H H
F-XC A N GE F-XC A N GE
PD PD
!
!
W
W
O
O
N
N
y
y
bu
bu
to
to
k
k
lic
lic
C
C
w
w
m
m
w w
w
w
o
o
.c .c
.d o .d oPHÂN LO I L M PHÁT
PHÂN
c u-tr a c k c u-tr a c k
v n c vào tính ch t
- L m phát thu n tuý: m phát x y ra khi giá c t t
các hàng hoá d ch v t ng cùng m t t l , giá c
ng i gi a các hàng hoá là không thay i
- L m phát d ki n: m phát c các nhà ho ch
nh kinh t d oán tr c. Ch s l m phát này
th ng c s d ng ch s hoá trong các h p
ng kinh t , tài chính
- L m phát không d ki n c: m phát x y ra b t
ng , ngoài s d oán c a các nhà ho ch nh kinh
.
Hà N i, tháng 8/2009
27
H H
F-XC A N GE F-XC A N GE
PD PD
!
!
W
W
O
O
N
N
y
y
bu
bu
to
to
k
k
lic
lic
C
C
w
w
m
m
w w
w
w
o
o
.c .c
.d o .d oPHÂN LO I L M PHÁT
PHÂN
c u-tr a c k c u-tr a c k
v n c vào s bi n ng
- L m phát ng n h n: Bi u hi n m c bi n ng giá
trong ng n h n, th ng o b ng ch s CPI
tháng, quý, n m
- L m phát dài h n: Xu h ng bi n ng giá c trong
dài h n, th ng o b ng ch s l m phát c n.
Hà N i, tháng 8/2009
28
H H
F-XC A N GE F-XC A N GE
PD PD
!
!
W
W
O
O
N
N
y
y
bu
bu
to
to
k
k
lic
lic
C
C
w
w
m
m
w w
w
w
o
o
.c .cNGUYÊN NHÂN L M PHÁT
.d o .d o
c u-tr a c k c u-tr a c k
Nguyªn nh©n l¹m ph¸t


m m
phát phát
do do
u chi phí
kéo y
Hà N i, tháng 8/2009
29
H H
F-XC A N GE F-XC A N GE
PD PD
!
!
W
W
O
O
N
N
y
y
bu
bu
to
to
k
k
lic
lic
C
C
w
w
m
m
w w
w
w
o
o
.c .c
.d o .d oM PHÁT DO C U KÉO
c u-tr a c k c u-tr a c k
v Khái ni m
m phát x y ra khi t ng c u AD - t ng chi tiêu
xã h i t ng lên v t quá m c cung ng hàng
hoá c a xã h i t o áp l c y giá t ng lên.
Gi¸
AS

P1

AD’
P0

AD


Y0 S¶n l îng
Y1
Hà N i, tháng 8/2009
30
H H
F-XC A N GE F-XC A N GE
PD PD
!
!
W
W
O
O
N
N
y
y
bu
bu
to
to
k
k
lic
lic
C
C
w
w
m
m
w w
w
w
o
o
.c .c
.d o .d oM PHÁT DO C U KÉO
c u-tr a c k c u-tr a c k
Nguyên nhân t ng t ng c u
Chi tiêu
Xu t
CP
kh u


Chi tiêu
AD
HG

CSTT
r ng
ut
DNHà N i, tháng 8/2009
31
H H
F-XC A N GE F-XC A N GE
PD PD
!
!
W
W
O
O
N
N
y
y
bu
bu
to
to
k
k
lic
lic
C
C
w
w
m
m
w w
w
w
o
o
.c .c
.d o .d o
c u-tr a c k c u-tr a c kM PHÁT DO C U KÉO

v Chi tiêu c a Chính ph t ng (G)
- Chi phát tri n kinh t , chi phúc l i xã h i qu c gia
- Dùng bi n pháp bù p thâm h t ngân sách (phát hành
ti n, phát hành trái phi u, i vay… )
v Chi dùng c a các h gia ình t ng (C)
Do thu nh p th c t dân c t ng ho c lãi su t gi m.
v u t c a khu v c t nhân t ng (I)
Môi tr ng u t thông thoáng, kinh t n nh, l i t c
tính c h i u t t ng, lãi su t gi m … làm giá c
ng lên trong ng n h n.
Hà N i, tháng 8/2009
32
H H
F-XC A N GE F-XC A N GE
PD PD
!
!
W
W
O
O
N
N
y
y
bu
bu
to
to
k
k
lic
lic
C
C
w
w
m
m
w w
w
w
o
o
.c .c
.d o .d oM PHÁT DO C U KÉO
c u-tr a c k c u-tr a c k
v Chính sách ti n t m r ng
ng cung ti n, gi m lãi su t => h th ng NH m
ng cho vay, kh n ng m r ng ti n g i t ng lên d n
n t ng t ng ph ng ti n thanh toán.
v Xu t kh u t ng
giá h i oái E t ng, giá c hàng hoá trong n c
th p h n so v i hàng hoá cùng lo i n c ngoài hay
thu nh p c a n c ngoài t ng lên… kích thích xu t
kh u, làm t ng t ng c u trong n c.


Hà N i, tháng 8/2009
33
H H
F-XC A N GE F-XC A N GE
PD PD
!
!
W
W
O
O
N
N
y
y
bu
bu
to
to
k
k
lic
lic
C
C
w
w
m
m
w w
w
w
o
o
.c .c
.d o .d o
c u-tr a c k c u-tr a c kM PHÁT DO C U KÉO

v Trong u ki n n n kinh t ch a t t i m c
n l ng ti m n ng thì vi c t ng AD làm t ng
giá P và s n l ng Y. Kích thích n n kinh t
ng tr ng.
LAS
Gi¸

SAS0
AD1
AD0

Y*
Y0 S¶n l îng
Hà N i, tháng 8/2009
34
H H
F-XC A N GE F-XC A N GE
PD PD
!
!
W
W
O
O
N
N
y
y
bu
bu
to
to
k
k
lic
lic
C
C
w
w
m
m
w w
w
w
o
o
.c .c
.d o .d oM PHÁT DO C U KÉO
c u-tr a c k c u-tr a c k
v Khi n n kinh t ã tm cs nl ng ti m n ng

LAS
LAS
Gi¸ Gi¸
SAS1
SAS0 SAS0
P3
P1
P2
P0
P0 AD2
AD1 AD1
AD0
AD0

Y* Y1 S¶n l îng
Y1
S¶n l îng Y*


¶nh h ëng ban ®Çu Sù ®iÒu chØnh tiÒn l ¬ng

Hà N i, tháng 8/2009
35
H H
F-XC A N GE F-XC A N GE
PD PD
!
!
W
W
O
O
N
N
y
y
bu
bu
to
to
k
k
lic
lic
C
C
w
w
m
m
w w
w
w
o
o
.c .c
.d o .d oM PHÁT DO C U KÉO
c u-tr a c k c u-tr a c k
Gi¸ SAS2
LAS
SAS1
SAS0
P4

P2
AD2
P1
P0
AD1
AD0

S¶n l îng
Y* Y1

Vßng trßn l¹m ph¸t tiÒn l ¬ng vµ gi¸

Hà N i, tháng 8/2009
36
H H
F-XC A N GE F-XC A N GE
PD PD
!
!
W
W
O
O
N
N
y
y
bu
bu
to
to
k
k
lic
lic
C
C
w
w
m
m
M PHÁT DO C U KÉO
w w
w
w
o
o
.c .c
.d o .d o
c u-tr a c k c u-tr a c k
Khi n n kinh t ã t m c s n l ng ti m
ng thì áp l c t ng AD làm cho giá P t ng lên
trong khi s n l ng Y không i.
⇒ n ch t c a l m phát c u kéo:
tác ng qua l i gi a t ng ti n l ng và
ng t ng c u làm cho m c giá c t ng lên
trong khi m c s n l ng th c t c duy trì
c s n l ng ti m n ng.


Hà N i, tháng 8/2009
37
H H
F-XC A N GE F-XC A N GE
PD PD
!
!
W
W
O
O
N
N
y
y
bu
bu
to
to
k
k
lic
lic
L M PHÁT DO CHI PHÍ Y
C
C
w
w
m
m
w w
w
w
o
o
.c .c
.d o .d o
c u-tr a c k c u-tr a c k
vKhái ni m
m phát xu t phát t phía cung, s t ng lên
a chi phí s n xu t v t quá m c t ng c a
ng su t lao ng và làm gi m m c cung ng
hàng hoá xã h i. AS’
Gi¸
AS

P1

P0

AD


S¶n l îng
Hà N i, tháng 8/2009
38
H H
F-XC A N GE F-XC A N GE
PD PD
!
!
W
W
O
O
N
N
y
y
bu
bu
to
to
k
k
lic
lic
L M PHÁT DO CHI PHÍ Y
C
C
w
w
m
m
w w
w
w
o
o
.c .c
.d o .d o
c u-tr a c k c u-tr a c k
v Chi phí ti n l ng
- M c t ng ti n l ng v t quá m c t ng c a
ng su t lao ng
- Th tr ng lao ng khan hi m
- Yêu c u t ng l ng c a công nhân
- M c l i nhu n ròng c a nhà s n xu t t ng


Hà N i, tháng 8/2009
39
H H
F-XC A N GE F-XC A N GE
PD PD
!
!
W
W
O
O
N
N
y
y
bu
bu
to
to
k
k
lic
lic
C
C
w
w
m
m
w w
w
w
o
o
.c .c
.d o .d oM PHÁT DO CHI PHÍ Y
c u-tr a c k c u-tr a c k
v Chi phí ngoài l ng
- Giá trong n c c a hàng nh p kh u t ng: có th do
m phát c a n c xu t kh u, ng n i t m t giá …
n n giá hàng hoá nh p kh u t ng lên.
- S t ng lên c a thu và các kho n ngh a v v i NSNN
nh h ng n m c sinh l i c a doanh nghi p, giá c
ng lên nh m duy trì m c sinh l i th c t .Hà N i, tháng 8/2009
40
H H
F-XC A N GE F-XC A N GE
PD PD
!
!
W
W
O
O
N
N
y
y
bu
bu
to
to
k
k
lic
lic
C
C
w
w
m
m
w w
w
w
o
o
.c .c
.d o .d o
c u-tr a c k c u-tr a c k
M PHÁT CHI PHÍ Y

v ch t u ch nh c a th tr ng
m phát do chi phí y ch t n t i trong ng n h n,
khi P t ng các hãng KD mu n t ng s n l ng c a
t n m c s n l ng ti m n ng Y*. Khi ó
mình
c giá l i tr v m c giá ban u P0
Hà N i, tháng 8/2009
41
H H
F-XC A N GE F-XC A N GE
PD PD
!
!
W
W
O
O
N
N
y
y
bu
bu
to
to
k
k
lic
lic
M PHÁT CHI PHÍ Y
C
C
w
w
m
m
w w
w
w
o
o
.c .c
.d o .d o
c u-tr a c k c u-tr a c k
v ch t u ch nh c a th tr ng

LAS
Gi¸ Gi¸
SAS1 SAS1
SAS0
SAS0

P1
P0 P0

AD
AD

S¶n l îng S¶n l îng
Y1 Y* Y*

C¬ chÕ tù ®iÒu chØnh
L¹m ph¸t chi phÝ ®Èy

Hà N i, tháng 8/2009
42
H H
F-XC A N GE F-XC A N GE
PD PD
!
!
W
W
O
O
N
N
y
y
bu
bu
to
to
k
k
lic
lic
M PHÁT CHI PHÍ Y
C
C
w
w
m
m
w w
w
w
o
o
.c .c
.d o .d o
c u-tr a c k c u-tr a c k
v can thi p c a Chính ph vào th tr ng
- Chính ph mong mu n khôi ph c l i t l th t nghi p
và s n l ng ti m n ng y t ng c u t ng lên AD1
- Giá t ng các nguyên nhân làm t ng chi phí xu t hi n
AS gi m, t l th t nghi p t ng và s n l ng gi m
i m c s n l ng ti m n ng. Chính ph l i u
ch nh t ng AD. Giá c t ng lên P4, quá trình c ti p
c l p l i làm giá c ngày càng t ng, t o thành vòng
tròn l m phát “ phí –
chi giá”

Hà N i, tháng 8/2009
43
H H
F-XC A N GE F-XC A N GE
PD PD
!
!
W
W
O
O
N
N
y
y
bu
bu
to
to
k
k
lic
lic
C
C
w
w
m
m
w w
w
w
o
o
.c .c
.d o .d o
c u-tr a c k c u-tr a c k
M PHÁT CHI PHÍ Y
v can thi p c a Chính ph vào th tr ng
SAS2
LAS LAS
Gi¸ Gi¸
SAS1
SAS1
P4
SAS0
P3
P2 SAS0
P2
P1
P1
P0 AD2
P0
AD1
AD1
AD0 AD0
S¶n l îng S¶n l îng

Sù ®¸p l¹i cña tæng cÇu Vßng trßn l¹m ph¸t chi phÝ -gi¸

Hà N i, tháng 8/2009
44
H H
F-XC A N GE F-XC A N GE
PD PD
!
!
W
W
O
O
N
N
y
y
bu
bu
to
to
k
k
lic
lic
C
C
w
w
m
m
w w
w
w
o
o
.c .c
.d o .d oU QU L M PHÁT
c u-tr a c k c u-tr a c k
U QU
M PHÁT
m phát
m phát
không th
có th d
tính
tính c
c

Hà N i, tháng 8/2009
45
H H
F-XC A N GE F-XC A N GE
PD PD
!
!
W
W
O
O
N
N
y
y
bu
bu
to
to
k
k
lic
lic
C
C
w
w
m
m
w w
w
w
o
o
.c .c
.d o .d o
c u-tr a c k c u-tr a c kU QU L M PHÁT
v m phát có th d tính c
- Trong u ki n l m phát v a ph i, d tính tr c c . Vì
y không nh h ng nhi u n s n l ng, hi u qu và phân
ph i thu nh p.
- Khi l m phát t ng lên, giá c t ng lên m c dù c d tính
tr c nh ng nó c ng có nh ng tác ng nh t nh:
+ T ng chi phí qu n lý ti n m t
+ Phân ph i l i m t ph n thu nh p c a ng i óng thu
+ Làm gi m tác d ng c a ph ng pháp ch s hoá
+ Thông tin trong xã h i b bóp méo, gây khó kh n cho vi c
a ra quy t nh u t , tiêu dùng, ti t ki m…

Hà N i, tháng 8/2009
46
H H
F-XC A N GE F-XC A N GE
PD PD
!
!
W
W
O
O
N
N
y
y
bu
bu
to
to
k
k
lic
lic
C
C
w
w
m
m
w w
w
w
o
o
.c .cU QU L M PHÁT
.d o .d o
c u-tr a c k c u-tr a c k
v m phát không th d tính c
m phát gây s b t n cho môi tr ng kinh t XH
-
+ Ngu n l c xã h i b phân b thi u hi u qu
+ L m phát làm ng ng tr s t ng tr ng kinh t
- Phân ph i l i thu nh p qu c dân và c a c i xã h i
- Làm cho lãi su t t ng lên
- B i chi cán cân thanh toán, gây áp l c cho t giá
có th y m c l m phát t ng cao h n
- Gây gi m sút t ng c u và t ng t l th t nghi p.
Hà N i, tháng 8/2009
47
H H
F-XC A N GE F-XC A N GE
PD PD
!
!
W
W
O
O
N
N
y
y
bu
bu
to
to
k
k
C¸c gi¶i ph¸p kiÒm chÕ l¹m ph¸t
lic
lic
C
C
w
w
m
m
w w
w
w
o
o
.c .c
.d o .d o
c u-tr a c k c u-tr a c k
Gi¶i Gi¸ cña chÝnh s¸ch chèng l¹m ph¸t
ph¸p
kiÒm
chÕ
Các gi i pháp ch ng l m phát
l¹m
ph¸t


Hà N i, tháng 8/2009
48
H H
F-XC A N GE F-XC A N GE
PD PD
!
!
W
W
O
O
N
N
y
y
bu
bu
to
to
k
k
lic
lic
C
C
w
w
m
m
w w
w
w
o
o
.c .c
.d o .d o
c u-tr a c k c u-tr a c kGIÁ C A CHÍNH SÁCH CH NG LP
GIÁ

êng cong Philips ng¾n h¹n
Ø
-§ êng cong Philips ph¶n ¸nh mèi quan hÖ nghÞch
biÕn gi÷a l¹m ph¸t vµ thÊt nghiÖp
-C¸i gi¸ cña viÖc gi¶m 1% tû lÖ l¹m ph¸t lµ sù t¨ng
lªn cña tû lÖ thÊt nghiÖp.
L¹m
ph¸t
Philips Curve

ThÊt nghiÖp
Hà N i, tháng 8/2009
49
H H
F-XC A N GE F-XC A N GE
PD PD
!
!
W
W
O
O
N
N
y
y
bu
bu
to
to
k
k
lic
lic
C
C
w
w
m
m
w w
w
w
o
o
.c .c
.d o .d o
c u-tr a c k c u-tr a c kGI I PHÁP KI M CH L M PHÁT
GINhóm gi i pháp tác ng vào t ng c uNhóm gi i pháp tác ng vào t ng cungNhóm gi i pháp m r ng kh n ng cung ng
hàng hoá
Hà N i, tháng 8/2009
50
H H
F-XC A N GE F-XC A N GE
PD PD
!
!
W
W
O
O
N
N
y
y
bu
bu
to
to
k
k
lic
lic
C
C
w
w
m
m
w w
w
w
o
o
.c .c
.d o .d oGI I PHÁP KI M CH L M PHÁT
GI
c u-tr a c k c u-tr a c k
v Nhãm gi¶i ph¸p t¸c ®éng vµo tæng cÇu
- ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ chÆt
- KiÓm so¸t chi tiªu cña NSNN
- Thùc hiÖn chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch tiÕt kiÖm, h¹n
chÕ tiªu dïng
- ChÝnh s¸ch tû gi¸ nh»m gi¶m tæng cÇu
v Nhãm gi¶i ph¸p t¸c ®éng vµo tæng cung
- T¸c ®éng vµo mèi quan hÖ gi÷a møc t¨ng tiÒn
¬ng vµ møc t¨ng n¨ng suÊt
- T¸c ®éng vµo chi phÝ ngoµi l ¬ng nh»m sö dông
nguån lùc mét c¸ch tiÕt kiÖm vµ cã hiÖu qu¶.
Hà N i, tháng 8/2009
51
H H
F-XC A N GE F-XC A N GE
PD PD
!
!
W
W
O
O
N
N
y
y
bu
bu
to
to
k
k
lic
lic
C
C
w
w
m
m
w w
w
w
o
o
.c .c
.d o .d oGI I PHÁP KI M CH L M PHÁT
GI
c u-tr a c k c u-tr a c k
v Nhãm gi¶i ph¸p nh»m më réng kh¶ n¨ng
cung øng hµng ho¸
B¶n chÊt l¹m ph¸t lµ sù mÊt c©n ®èi tiÒn -hµng. §Ó
gi¶m L¹m ph¸t cÇn t¨ng nguån hµng ho¸ ®ang khan
hiÕm trong n íc:
- T¨ng c êng nhËp khÈu hµng ho¸
- T¨ng kh¶ n¨ng s¶n xuÊt hµng ho¸ trong n íc
Hà N i, tháng 8/2009
52
H H
F-XC A N GE F-XC A N GE
PD PD
!
!
W
W
O
O
N
N
y
y
bu
bu
to
to
k
k
lic
lic
LIÊN H VI T NAM
C
C
w
w
m
m
w w
w
w
o
o
.c .c
.d o .d o
c u-tr a c k c u-tr a c k
v Tám nhóm ki m ch l m phát c a CP n m 2008
- Th nh t, th c hi n CSTT th t ch t
- Th hai, Chính ph s u ch nh CSTK theo h ng
ki m soát ch t ch , nâng cao hi u qu chi tiêu công.
- Th ba, p trung s c phát tri n s n xu t công
nghi p, nông nghi p và d ch v , b o m cân i
cung c u v hàng hóa
- Th t , Chính ph ch o y m nh xu t kh u,
ki m soát ch t ch nh p kh u, gi m nh p siêu


Hà N i, tháng 8/2009
53
H H
F-XC A N GE F-XC A N GE
PD PD
!
!
W
W
O
O
N
N
y
y
bu
bu
to
to
k
k
lic
lic
LIÊN H VI T NAM
C
C
w
w
m
m
w w
w
w
o
o
.c .c
.d o .d o
c u-tr a c k c u-tr a c k
v Tám nhóm ki m ch l m phát c a CP n m 2008
- Th n m, Chính ph kêu g i m i ng i, m i nhà tri t
ti t ki m tiêu dùng, nh t là nhiên li u và n ng l ng
- Th sáu, t ng c ng công tác qu n lý th tr ng, ch ng
u c buôn l u và gian l n th ng m i, ki m soát vi c
ch p hành pháp lu t nhà n c v giá.
- Th b y, t ng c ng các bi n pháp h tr n nh i
ng và s n xu t c a nhân dân, m r ng vi c th c hi n
các chính sách v an sinh xã h i
- Th tám, các ph ng ti n thông tin i chúng c n y
nh thông tin và tuyên truy n m t cách chính xác, ng
các ch tr ng, chính sách c a Nhà n c trên l nh
c nh y c m này
Hà N i, tháng 8/2009
54
H H
F-XC A N GE F-XC A N GE
PD PD
!
!
W
W
O
O
N
N
y
y
bu
bu
to
to
k
k
lic
lic
C
C
w
w
m
m
w w
w
w
o
o
.c .c
.d o .d oLIÊN H VI T NAM
c u-tr a c k c u-tr a c k
v Sinh viên tìm hi u v di n bi n l m phát
Vi t Nam t n m 2007 n nay (di n bi n,
nguyên nhân, gi i pháp)
Hà N i, tháng 8/2009
55
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản