Chương 6: Nhóm Oxi BÀI TẬP CHƯƠNG OXI LƯU HUỲNH

Chia sẻ: chukien

Hòa tan 10g hỗn hợp muối khan FeSO4 và Fe2(SO4)3. Dung dịch thu được phản ứng hoàn toàn với 1.58g KMnO4 trong môi trường axit H2SO4. Thành phần % theo khối lượng của Fe2(SO4)3 trong hỗn hợp ban đầu

Nội dung Text: Chương 6: Nhóm Oxi BÀI TẬP CHƯƠNG OXI LƯU HUỲNH

Trường THPT Sương Nguyệt Anh Chương 6: Nhóm Oxi
BÀI TẬP CHƯƠNG OXI LƯU HUỲNH
Câu 1: Cho 7.8g hỗn hợp Mg và MgCO3 tác dụng hoàn toàn với dung dịch H2SO4 loãng dư
thu được 4.48 lit hốn hợp khí ở đktc. Phần trăm khối lượng Mg trong hỗn hợp ban đầu là:
A. 15.38 % B. 30.76 % C. 61.54 % D. 46.15 %
Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn 8.96 lit khí H2S ở đktc rồi cho sản phẩm khí sinh ra vào 80 ml
dung dịch NaOH 25% (d=1.28 g/ml. Số mol muối tạo thành là:
A. Na2SO3 (0.24) và NaHSO3 (0.16) B. Na2SO3 (0.4)
C. Na2SO3 (0.16) và NaHSO3 (0.24) D. NaHSO3 (0.08)
Câu 3: Hòa tan 10g hỗn hợp muối khan FeSO4 và Fe2(SO4)3. Dung dịch thu được phản ứng
hoàn toàn với 1.58g KMnO4 trong môi trường axit H2SO4. Thành phần % theo khối lượng
của Fe2(SO4)3 trong hỗn hợp ban đầu là:
A. 76% B. 24% C. 38% D. 62%
Câu 4: Hấp thụ hoàn toàn 19.2g SO2 vào 350ml dd NaOH 1M.Tính khối lượng muối thu
được?
Câu 5: Dẫn 2.24 lít khí SO2 (đktc) vào 4g NaOH. Tính khối lượng muối thu được ?
Câu 6: Dẫn 6.72 khí SO2 (đktc) vào 60g dd NaOH 10%. Tính khối lượng muối thu được?
Câu 7: Dẫn 672ml khí SO2 (đktc) qua 630 ml dung dịch NaOH 0.1M. Tính khối lượng
muối thu được?
Câu 8: Dẫn 3.36 lít khí H2S (đktc) vào 8g NaOH. Tính khối lượng muối thu được?
Câu 9: Dẫn 1.12 lít khí H2S (đktc) vào 150ml dung dịch NaOH 0.1M. Tính khối lượng
muối thu được?
Câu 10: Dẫn 7.168lít khí H2S (đktc) vào 8g dung dịch NaOH 20%. Tính khối lượng
Câu 11: Cho 3.36 lít khí oxi (đktc) phản ứng hoàn toàn với kim loại có hoá trị III ta thu
được 10.2g oxit. Xác định tên kim loại.
Câu 12: Cho lưu huỳnh phản ứng hết với 16.8g kim loại A có hoá trị II. Cho H2SO4 loãng
vào sản phẩm thì thu được 6.72 lít khí ở đktc.
a)Xác định tên kim loại A..
b) Tính thể tích khí clo cần dùng để phản ứng hết với 16.8g kim loại A.
Câu 13: Bổ túc các phản ứng sau:
H2S + O2 → rắn (A) + lỏng (B)
to
(A) + O2 ( C)
HCl + MnO2 → khí (D) + (E) + (B)
(B) + (C) + (D) → (F) + (G)
(G) + Ba → ( H) + (I) ↑
(D) + (I) → (G)
(F) + Cu → (K) + (B) + (C)
(K) + (H) → (L)↓ + (M)
Câu 14: Bằng phương pháp hoá học hãy phân biệt các chất sau được chứa riêng biệt:
1) SO2(k), H2S(k), O2(k), O3(k)
2) Na2S, H2SO4, Na2SO4, NaCl, HCl
3) BaCl2, NaOH, H2SO4, NaCl, HCl
4) CO2(k), O2(k), O3(k), H2S(k)
Giáo viên: Giảng Thị Như Thùy 1
Trường THPT Sương Nguyệt Anh Chương 6: Nhóm Oxi
Câu 15: Hòa tan 13.7g hỗn hợp Mg , Zn bằng dd H2SO4 đặc, nóng tạo khí SO2. Sau phản
ứng cô cạn dung dịch thì thu được 52.1g hỗn hợp muối khan. Tính khối lượng của mỗi
kim loại trong hỗn hợp.
Giáo viên: Giảng Thị Như Thùy 2
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản