CHƯƠNG 6: THỊ TRƯỜNG ĐỘC QUYỀN HOÀN TOÀN

Chia sẻ: moonstar

Các nguyên nhân dẫn đến độc quyền a. Nguyên nhân kinh tế: - Nguồn lực phân bổ không đều giữa các vùng - Giảm phí sản xuất theo quy mô b. Nguyên nhân kỹ thuật: - Độc quyền sở hữu nguồn nguyên liệu - Phát minh, sáng chế c. Nguyên nhân pháp lý

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: CHƯƠNG 6: THỊ TRƯỜNG ĐỘC QUYỀN HOÀN TOÀN

CHƯƠNG 6.

THỊ TRƯỜNG ĐỘC QUYỀN
HOÀN TOÀN1
I. KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM
1. Các nguyên nhân dẫn đến độc quyền
a. Nguyên nhân kinh tế:
- Nguồn lực phân bổ không đều giữa các
vùng
- Giảm phí sản xuất theo quy mô
b. Nguyên nhân kỹ thuật:
- Độc quyền sở hữu nguồn nguyên liệu
- Phát minh, sáng chế
c. Nguyên nhân pháp lý
2
Độc quyền tự nhiên
P
LAC


Q 3
P, MR

|ED | 2. Đường
>1
cầu và
|ED |
=1 doanh
|ED |
0 → |ED| > 1
MC > 0
3- Tại QE: MR = MC P > MC
MR < P
P - MC
Chỉ số Lerner: L = (0 ≤ L < 1)
P
4- Không có đường cung trong độc quyền
8
Cùng một mức sản lượng có thể được
bán với các mức giá khác nhau
P, chi
phí MCP1

P2

D2

D1
MR2

Q1 = Q 9
Q2 MR1
Các mức sản lượng khác nhau có
thể được bán với cùng mức giá
P, chi
phí MCP1 =
P2

●E2
●E1 D2

D1
Q1 Q2 Q
10
MR1 MR2
b. Hệ số định giá

• Tại QE: MR = MC
• Mặt khác: 1
MR = P(1 + )
ED
Suy ra: tại QE ta có
ED
P= MC( )
ED +1
1
Chỉ số Lerner: L = -
ED
11
c. Phân chia sản lượng
trong trường hợp doanh nghiệp
độc quyền có nhiều cơ sở

• MC1 = MC2 = …= MCn = MC = MR (1)
• Q1 + Q2 + … + Qn = QE (2)
12
P MC1 P
MC2
MCt
Pe
MC1=MC2 MC D


MR
q2 q1 Q Qe=q1 +q2 Q

13
2. Các chiến thuật khác của
doanh nghiệp độc quyền

a. Mục tiêu tối đa hóa doanh thu
• TR → max : MR = 0
14
     Ñeå ñaït 
b. Tối đa hóa sản lượngmuïc tieâu 
với điều kiện không bị lỗnaøy, doanh 
nghieäp seõ 
xaùc ñònh giaù 
P, chi
phí caû vaø saûn 
P1
löôïng thoûa 2 
P1 ñk:
P2
ACQ ­> max vaø P 
P2 = AC
Q1 Q D1
2
Q1 Q2 Q

• Caên cöù vaøo ñieàu kieän treân,
möùc saûn löôïng vaø giaù caû ñöôïc 15
c. Đạt tỷ lệ lợi nhuận định mức trên
chi phí trung bình
      oï   l tyû   eä  ôï   h u aän   òn h  
    G i a  aø  l l in ñ
m öù c  treân   i p h í tru n g   ì h :           
ch     b n     P
=   +  P A C
(1  a) 

A
A
(1 + a ) AC
P1
P
1 AC
B
B
PP
2
2
DD


Q1 Q2 Q

1 1
16
III. PHÂN TÍCH DÀI HẠN
P

LM
C
LA
SMC C
P1 1
SAC
TPmax 1

AC
1

DD Q
Q1 17
LMR
IV. THIỆT HẠI XÃ HỘI VÀ ĐIỀU
P, chi
TIẾT ĐỘC QUYỀN
phí
MC 1. Thiệt
hại xã
PE hội do
A ∆WL = - (B+C)
PC B độc
C quyền

D
QE QC Q
18
MR
2. Các chính sách của chính phủ
đối với độc quyền

a. Quy định giá:
Pmax < PE
Mức giá lý tưởng cho xã hội là mức:
Pmax = PC = MC19
b. Tác động của thuế
1- Thuế theo sản lượng:
TCt = TC + Q.t
MCt = MC + t
ACt = AC + t
20
Thuế theo sản lượng
P MCt

MC ACt

AC
P1
P0
DD

Q1Q0 MR Q
21
2- Thuế không theo sản lượng
P

MC

AC
ACT
P0
TPmax

T


DD

Q0 Q
MR 22
Điều tiết độc quyền tự nhiên
P
PE
TPmax


LA
PC C LMC
DD
Q
QE QC 23
MR
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản