CHƯƠNG 7: BÁO CÁO KIỂM TOÁN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Chia sẻ: hongdtket

Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính là loại báo cáo bằng văn bản do kiểm toán viên lập và công bố để nêu rõ ý kiến chính thức của mình về báo cáo taì chính của một đơn vị (tổ chức hoặc doanh nghiệp) đã được kiểm toán.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: CHƯƠNG 7: BÁO CÁO KIỂM TOÁN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

CHƯƠNG 7
BÁO CÁO KIỂM TOÁN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH


I.KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BCKT VỀ BCTC
II.NỘI DUNG CỦA BCKT VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH
III. Ý KIẾN CỦA KTV TRÌNH BÀY TRÊN BCKT
1
I.KHÁI QUÁT CHUNG BÁO CÁO KiỂM TOÁN VỀ
BÁO CÁO TÀI CHÍNH


1. BÁO CÁO KIỂM TOÁN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH
2. VAI TRÒ, Ý NGHĨA CỦA BÁO CÁO KIỂM TOÁN VỀ
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
3. YÊU CẦU LẬP, TRÌNH BÀY, GỬI BÁO CÁO KIỂM
TOÁN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH
2
I.1.BÁO CÁO KIỂM TOÁN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNHKhái niệm:
Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính là loại báo cáo bằng
văn bản do kiểm toán viên lập và công bố để nêu rõ ý
kiến chính thức của mình về báo cáo taì chính của một
đơn vị (tổ chức hoặc doanh nghiệp) đã được kiểm toán.
3
I.2.VAI TRÒ VÀ Ý NGHĨA CỦA BÁO CÁO KiỂM TOÁN
VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

• Đối với hoạt động kiểm toán: báo cáo kiểm toán về báo cáo
tài chính là khâu cuối cùng trong quá trình thực hiện cuộc
kiểm toán báo cáo tài chính để trình bày kết quả của cuộc
kiểm toán bằng những ý kiến đánh giá của kiểm toán viên
về thông tin định lượng và trình bày báo cáo tài chính theo
quy định của chuẩn mực hoặc chế độ kế toán hiện hành
• Đối với người sử dụng báo cáo tài chính: giúp cho người
sử dụng đánh giá được độ tin cậy của các thông tin định
lượng trên báo cáo tài chính trên cơ sở đó mà đưa ra các
quyết định kinh tế đúng đắn, hiệu quả trong mối quan
hệ kinh tế với tổ chức hoặc doanh nghiệp có báo cáo tài
chính 4
I.3.YÊU CẦU LẬP, TRÌNH BÀY, GỬI BÁO CÁO KiỂM
TOÁN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

- Khi kết thúc cuộc kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm
toán viên phải lập báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính
trình bày ý kiến về tính trung thực, hợp lí của các thông
tin định lượng và sự trình bày các thông tin định lượng
này trên báo cáo tài chính do các đơn vị mời kiểm toán đã
lập
- Phải được trình bày theo chuẩn mực kiểm toán quy
định cả về nội dung, kết cấu và hình thức.
- Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính phải được đính
kèm với báo cáo tài chính được kiểm toán
5
II.NỘI DUNG BÁO CÁO KIỂM TOÁN
VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNHII.1.CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN CỦA BCKT VỀ BÁO
CÁO TÀI CHÍNH
II.2.CÁC NỘI DUNG CƠ BẢN CÁC YẾU TỐ CƠ
BẢN CỦA MỘT BCKT VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH6
II.1.CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN CỦA BCKT VỀ
BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính gồm các yếu tố cơ bản sau
đây và được trình báy theo thứ tự sau đây:
1.Tên và địa chỉ công ty kiểm toán
2.Số hiệu báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính
3.Tiêu đề báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính
4.Người nhận báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính
5.Mở đầu của báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính
6.Phạm vi và căn cứ thực hiện cuộc kiểm toán
7. Ý kiến của KTV và công ty kiểm toán về các báo cáo tài chính đã
được kiểm toán
8. Địa điểm và thời gian lập báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính
7
9.Chữ kí và đóng dấu
II.2.CÁC NỘI DUNG CƠ BẢN CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN
CỦA MỘT BCKT VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH


1.Tên và địa chỉ công ty kiểm toán
Trong BCKT về BCTC,cần nêu rõ tên, biểu tượng , địa chỉ
giao dịch,số điện thoại ,số fax và các số hiệu liên lạc khác của
công ty (hoặc chi nhánh)phát hành BCKT về BCTC.

2.Số hiệu BCKT về BCTC
Là số hiệu phát hành BCKT về BCTC của công ty kiểm
toán.Số hiệu này cần phải đăng kí chính thức trên hệ thống
văn bản của công ty kiểm toán.8
II.2.CÁC NỘI DUNG CƠ BẢN CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN
CỦA MỘT BCKT VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH


3.Tiêu đề BCKT về BCTC
Tiêu đề phải rõ ràng,thích hợp để phân biệt với các loại báo cáo khác.


4.Người nhận BCKT về BCTC
Là người kí hợp đồng với người thực hiện kiểm toán.Người nhận
BCKT về BCTC có thể là Hội đồng quản trị,Giám đốc hoặc các cổ
đông của đơn vị được kiểm toán.
9
II.2.CÁC NỘI DUNG CƠ BẢN CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN
CỦA MỘT BCKT VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH


5.Mở đầu của BCKT về BCTC: Phải ghi rõ các BCTC là đối tượng của
cuộc kiểm toán,ghi rõ ngày, niên độ lập BCKT về BCTC …
6.Phạm vi và căn cứ thực hiện cuộc kiểm toán
- Chuẩn mực kiểm toán và kế hoạch kiểm toán đã áp dụng trong cuộc kiểm
toán
- Phải nêu những công việc và thủ tục kiểm toầnm KTV đã thực hiện

7. Ý kiến của KTV trình bày trên BCKT về BCTC
- Có 4 loại ý kiến tuỳ thuộc và kết quả cuộc kiểm toán:
+ ý kiến chấp nhận toàn phần
+ ý kiến chấp nhận từng phần
+ ý kiến từ chối
+ ý kiến không chấp nhận (ý kiến trái ngược) 10
II.2.CÁC NỘI DUNG CƠ BẢN CÁC YẾU TỐ CƠ
BẢN CỦA MỘT BCKT VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH


-Thư quản lí
KTV gửi thư quản lí cho giám đốc đơn vị kiểm toán hoặc gửi
cho Hội đồng quản trị để giúp doanh nghiệp chấn chỉnh công
tác quản lí tài chính,kế toán và hoàn thiện hệ thống kế toán và
hệ thống kiểm soát nội bộ

-Phụ lục BCKT về BCTC
Để bổ sung thêm về kết quả của cuộc kiểm toán đã được trình
bày trên BCKT về BCTC.11
II.2.CÁC NỘI DUNG CƠ BẢN CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN
CỦA MỘT BCKT VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH


8. Địa điểm và thời gian lập báo cáo kiểm toán về bctc
-BCKT về BCTC phải ghi rõ ngày tháng,năm kết thúc toàn bộ cuộc kiểm
toán
-BCKT về BCTC phải ghi rõ địa điểm của công ty hoặc chi nhánh công ty
kiểm toán chiu trách nhiệm phát hành BCKT về BCTC

9.Chữ kí và đóng dấu
.


12
II.2.CÁC NỘI DUNG CƠ BẢN CÁC YẾU TỐ CƠ
BẢN CỦA MỘT BCKT VỀ BCTC

-BCKT về BCTC phải kí rõ tên của KTV là người chịu trách
nhiệm kiểm toán,và ghi rõ tên của Giám đốc hoặc người được
uỷ quyền của công ty kiểm toán chịu trách nhiệm phát hành
BCKT về BCTC
-Dưới mỗi chữ kí phải ghi rõ họ tên,trên chữ kí của Giám đốc
phải đóng dấu của công tych trách nhiệm phát hành BCKT về
BCTC.
-Giữa các trang của BCKT về BCTC phải được đóng dấu giáp
lai
-Phù hợp với thông lệ chung của Quốc tế ,Giám đốc được phép
kí bằng tên của mình và đóng dấu công ty kiểm toán.
13
III.Ý KIẾN CỦA KTV TRÌNH BÀY TRÊN BCKT
VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH


1. Ý kiến chấp nhận toàn phần

2. Ý kiến chấp nhận từng phần

3. Ý kiến từ chối


4. Ý kiến không chấp nhận


14
III.1.Ý KIẾN CHẤP NHẬN TOÀN PHẦN


Được đưa ra trong trường hợp:
KTV và công ty kiểm toán cho rằng BCTC phản
ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng
yếu và phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán
Việt Nam
Lưu ý:
 BCTC được kiểm toán có những sai sót , đã được KTV phát
hiện, được điều chỉnh theo ý KTV và được KTV chấp nhận
 Ý kiến chấp nhận toàn phần không có nghĩa là BCTC được
kiểm toán là hoàn toàn đúng, mà có thể có sai sót nhưng không
trọng yếu
 Báo cáo kiểm toán có một đoạn nhận xét để làm sáng tỏ một
số yếu tố ảnh hưởng không trọng yếu đến BCTC,nhưng không 15
có ảnh hưởng đến Báo cáo kiểm toán
III.2 Ý KIẾN CHẤP NHẬN TỪNG PHẦN


Ý kiến chấp nhận từng phần được đưa ra trong trường
hợp KTV và Công ty kiểm toán cho rằng BCTC chỉ phản
ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình
hình tài chính của đơn vị ,nếu không bị ảnh hưởng bởi các
yếu tố ngoại trừ và yếu tố tuỳ thuộc mà KTV đã nêu ra
trong Báo cáo kiểm toán về BCTC
 Ý kiến tuỳ thuộc là ý kiến trọng yếu mà không chắc chắn
thường liên quan đến các sự kiện có thể xảy ra trong tương lai
 Ý kiến chấp nhận từng phần có yếu tố ngoại trừ được đưa ra
do KTV bất đòng với BGĐ hay do công việc kiểm toán bị giới hạn16
III.3 Ý KIẾN TỪ CHỐIĐược đưa ra trong trường hợp:
 KTV không thu thập đủ bằng chứng để đưa ra kết luận
kiểm toán

 Hậu quả của việc giới hạn phạm vi kiểm toán là quan
trọng
17
III.4 Ý KIẾN KHÔNG CHẤP NHẬNý kiến không chấp nhận (ý kiến trái ngược ) được sử dụng:

 Phạm vi công việc kiểm toán bị giới hạn là nghiêm trọng

 Không nhất trí với BGĐ đơn vị được kiểm toán về việc lựa chọn
và áp dụng chuẩn mực và chế độ kế toán

 Các thông tin ghi trong BCTC hoặc thuyết minh BCTC là không phù
h ợp
18
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản