CHƯƠNG 7: KẾ TOÁN MUA BÁN HÀNG HÓA

Chia sẻ: zenks1

Hàng hóa mua được thực hiện theo nhiều phương thức: giao nhận và thanh toán: + Mua theo phương thức nhận hàng trực tiếp, + Mua theo phương thức chuyển hàng, + Mua theo phương thức giao hàng vận chuyển thẳng (giao tay ba)

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: CHƯƠNG 7: KẾ TOÁN MUA BÁN HÀNG HÓA

CHƯƠNG 7

KẾ TOÁN MUA BÁN HÀNG HÓA
NỘI DUNG Những vấn đề chung
Quy trình hoạt động của DN thương mại
Hệ thống quản lý hàng tồn kho
Phương thức mua bán hàng hóa và thanh toán
Kế toán mua hàng
Kế toan bán hàng
́
Kế toan chi phí hoạt động và xác định KQKD
́
Trình bày báo cáo tài chính
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 
QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA DNTM
2. Trả nợ hàng đã
1. Mua hàng bằng tiền
mua chịu
hoặc mua chịu

Mua hàng trả tiền
ngay


Trả tiền Mua chịu
Hàng tồn kho
Tiền Khoản phải trả

Bán hàng thu tiền ngay


Khoản phải thu
Bán chịu
Thu tiền

3. Bán hàng thu tiền
4. Thu tiền do bán
hoặc bán chịu
chịu
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 
HỆ THỐNG QUẢN LÝ HÀNG TỒN KHO
PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN HTK
KÊ KHAI THƯỜNG XUYÊN
Phương pháp theo dõi và phản ảnh thường xuyên, liên tục,
tình hình nhập, xuất, tồn HTK trên sổ KT

Tồn cuối kỳ = Tồn đầu kỳ + Nhập trong kỳ - Xuất trong kỳ

KIỂM KÊ ĐỊNH KỲ
Phương pháp căn cứ vào kết quả kiểm kê thực tế => giá trị tồn kho
cuối kỳ => tính ra giá trị HTK xuất trong kỳ

Xuất trong kỳ = Tồn đầu kỳ + Nhập trong kỳ - Tồn cuối kỳ
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 
PHƯƠNG THỨC GIAO HÀNG – THANH TOÁN

Hàng hóa mua được thực hiện theo nhiều phương thức: giao

nhận và thanh toán:
+ Mua theo phương thức nhận hàng trực tiếp,
+ Mua theo phương thức chuyển hàng,
+ Mua theo phương thức giao hàng vận chuyển thẳng (giao
tay ba)
Số tiền mua hàng được thanh toán trên cơ sở hóa đơn và hợp

đồng ký kết bằng cách:
+ Ứng trước, trả ngay, trả chậm hoặc bù trừ.
Mỗi phương thức mua hàng đều liên quan đến những thỏa
thuận về địa điểm, cách thức, trách nhiệm giao nhận hàng và
thanh toán tiền hàng, cũng như các phí tổn khác liên quan của một
thương vụ.
KẾ TOÁN MUA HÀNG  
CHỨNG TỪ HẠCH TOÁN

- Hóa đơn GTGT; Hóa đơn bán hàng; Tờ khai Hải quan…
- Phiếu nhập kho; Phiếu xuất kho; Phiếu xuất kho kiêm vận
chuyển nội bộ; Biên bản trả hàng…


TÀI KHOẢN SỬ DỤNG


Tại sao cần phải
theo dõi riêng?
- TK 1561 – Giá mua hàng hóa
- TK 1562 – Chi phí thu mua hàng hóa
KẾ TOÁN MUA HÀNG  
KẾ TOÁN NHẬP – XUẤT HÀNG HÓA QUA KHO

111,112,331 (133)… TK 156 (1561,1562) 111,112,331,(133)
Nhập kho HH mua ngoài CKTM, GGHM, HM trả
lại trả lại cho người
Giá mua + CP thu mua
bán
TK 154 TK 154, 157

Nhập kho HH thuê Xuất kho HH đi gia công,
gởi bán
ngoài gia công
TK 632
TK 632

HH xuất bán bị trả lại Xuất kho HH để bán, trao đổi,
biếu tặng, tiêu dùng nội bộ
TK 1381
TK 3381

HH kiểm kê phát hiện HH kiểm kê phát hiện
thừa chờ xử lý thiếu chờ xử lý
KẾ TOÁN MUA HÀNG  
KẾ TOÁN NHẬP – XUẤT HÀNG HÓA QUA KHO

Phân bổ chi phí thu mua

CP thu mua còn
CP thu mua phát
lại chưa phân +
Phân bổ CP sinh trong kỳ Trị giá (số
bổ đầu kỳ
thu mua cho
X lượng) HH
HH tồn kho =
tồn cuối kỳ
Trị giá (số
Trị giá (số
cuối kỳ
+ lượng) HH xuất
lượng) HH tồn
cuối kỳ bán ra trong kỳ


Chi phí thu mua
CP thu mua HH CP thu mua HH
- CP thu mua HH
phân bổ cho HH = +
tồn đầu kỳ phát sinh trong kỳ tồn cuối kỳ
bán ra trong kỳ

Nợ TK 632
Có TK 1562
KẾ TOÁN MUA HÀNG  
CHIẾT KHẤU THANH TOÁN

331
111,112


Số tiền thực trảGiảm nợ phải trả
515


CKTT
KẾ TOÁN BÁN HÀNG  Khái niệm doanh thu
Điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng
Kế toán bán hàng
Kế toán các khoản làm giảm doanh thu
KẾ TOÁN BÁN HÀNG  
KHÁI NIỆM DOANH THU BÁN HÀNG

Nguyên tắc kế
toán nào?
Doanh thu bán hàng và cung cấp
dịch vụ là toàn bộ số tiền thu được
hoặc sẽ thu được từ các giao dịch
và nghiệp vụ phát sinh doanh thu
như bán sản phẩm, hàng hóa, cung
cấp dịch vụ cho khách hàng bao
gồm cả các khoản phụ thu và phí
thu thêm ngoài giá bán (nếu có)
KẾ TOÁN BÁN HÀNG  
ĐIỀU KIỆN GHI NHẬN DOANH THU BÁN HÀNG


 DN đã chuyển giao phần lớn các rủi ro và lợi ích gắn liền
với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua;
 DN không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người
sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;
 Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
 DN đã thu hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán
hàng;
 Xác định được các chi phí liên quan đến giao dịch bán
hàng.
KẾ TOÁN BÁN HÀNG  
BÁN HÀNG THEO PHƯƠNG THỨC GIAO HÀNG TẠI KHO

111,112,131…
511

156 632
Giá chưa thuế
GV xuất kho

Giá thanh
toán
(33311)

VAT đầu ra
GVHB
DTBH
KẾ TOÁN BÁN HÀNG  
BÁN HÀNG THEO PHƯƠNG THỨC CHUYỂN HÀNG
156 157 632
GVHB
GV xuất kho gửi bán GV hàng bán
511 111,112,131…
DTBH
Giá chưa thuế
CKTT?
Giá thanh toán
(33311)

VAT đầu ra
KẾ TOÁN BÁN HÀNG  
BÁN HÀNG THEO PHƯƠNG THỨC CHUYỂN HÀNG
Chuyển hàng phát sinh thiếu

156 157 632

GV hàng bán theo
GV hàng xuất kho gửi số lượng thực tế
bán (căn cứ theo PXK)138 (1381)

GV hàng thiếu
so với HĐKhi biết nguyên nhân tiến hành điều chỉnh sổ sách
KẾ TOÁN BÁN HÀNG  
BÁN HÀNG THEO PHƯƠNG THỨC CHUYỂN HÀNG
Chuyển hàng phát sinh thừa

156 157 632


GV hàng xuất kho gửi GV hàng xuất
GV hàng
bán (căn cứ theo PXK) bán theo HĐ
bán theo số
lượng thực
tế
338 (3381)


GV hàng thừa
Khi biết nguyên nhân tiến
so với HĐ
hành điều chỉnh sổ sách
KẾ TOÁN BÁN HÀNG  
BÁN HÀNG THEO PHƯƠNG THỨC VẬN CHUYỂN THẲNG
111,112,131,331 157 632
GVHB
GV xuất kho gửi bán GV hàng bán


GV hàng mua đã bán/ hàng giao tay ba
có tham gia thanh toán

511 111,112,131…
DTBH
Giá chưa thuế


Giá thanh toán
(33311)

VAT đầu ra
KẾ TOÁN BÁN HÀNG  
BÁN HÀNG THEO PHƯƠNG THỨC VẬN CHUYỂN THẲNG

Lưu ý:

 Chi phí phát sinh khi mua hàng chuyển th ẳng?
 Xử lý Doanh thu trong trường hợp hàng giao tay ba không
tham gia thanh toán?
KẾ TOÁN BÁN HÀNG  
KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG ĐẠI LÝ
CÔNG TY
(131)
511 111,112

Giá chưa thuế
Thu tiền đại lý sau khi
trừ đi hoa hồng cho đại

Tổng
giá
thanh
641 (133)
toán
33311

VAT đầu ra
Hoa hồng đại lý
KẾ TOÁN BÁN HÀNG  
KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG ĐẠI LÝ
ĐẠI LÝ

111,112
(131)
003 111,112
Giá
Giá Chi trả chủ hàng Bán hàng
trị
trị
hàng
hàng
nhận
bán
ký 511
gởiHoa
33311
hồng
KẾ TOÁN BÁN HÀNG  
KẾ TOÁN DT THEO PHƯƠNG THỨC BÁN HÀNG TRẢ GÓP

111,112
131
511

Thu tiền KH
Giá chưa thuế
(lần đầu và trả
trả ngay
góp)
33311
VAT Giá
thanh
toán
515 3387

Lãi trả góp
Kết chuyển từng kỳ
KẾ TOÁN BÁN HÀNG  
KẾ TOÁN DT THEO PHƯƠNG THỨC TRAO ĐỔI HÀNG
(Dùng cho hoạt động SXKD)

131
511 152,153,156

Giá mua chưa thuế
Giá bán chưa thuế
Giá
thanh
133
33311 toán
hàng
VAT đầu vào
VAT đầu ra trao đổi


111,112 111,112

Chi chênh lệch Thu chênh lệch
KẾ TOÁN BÁN HÀNG  
TRƯỜNG HỢP TRẢ LƯƠNG, THƯỞNG BẰNG SP,HH

334
512 431

Giá bán Số tiền do quỹ phúc lợi
đài thọ
Tổng
giá
thanh
toán
(33311)

VAT đầu ra
KẾ TOÁN BÁN HÀNG  
TRƯỜNG HỢP DÙNG SP, HH ĐỂ BIẾU TẶNG

Biếu tặng sản phẩm dùng cho hoạt động SXKD

641,642
512

Giá bán


Tổng
giá
thanh
toán
(33311)

VAT đầu ra
KẾ TOÁN BÁN HÀNG  
TRƯỜNG HỢP DÙNG SP, HH ĐỂ BIẾU TẶNG

Biếu tặng sản phẩm do quỹ phúc lợi đài thọ

431
512

Giá bán


Tổng
giá
thanh
toán
33311

VAT đầu ra
KẾ TOÁN BÁN HÀNG  
TRƯỜNG HỢP DÙNG SP, HH ĐỂ SD, KM, QC

Trường hợp phục vụ cho hoạt động SXKD
627,641,642
512


Giá vốn
Trường hợp không phục vụ cho hoạt động
SXKD
512, (33311) 627,641,642


Giá bán có
thuế
KẾ TOÁN BÁN HÀNG  
TRƯỜNG HỢP DÙNG SP, HH ĐỂ SD, KM, QC

Trường hợp phục vụ cho hoạt động SXKD
627,641,642
512


Giá vốn
Trường hợp không phục vụ cho hoạt động
SXKD
512, (33311) 627,641,642


Giá bán có
thuế
KẾ TOÁN BÁN HÀNG  
KẾ TOÁN BÁN LẺ HÀNG


Tương tự như bán buôn theo phương thức bán
hàng tại kho, chỉ khác một hóa đơn GTGT hoặc
hóa đơn bán hàng dựa trên Bảng kê hàng hóa,
dịch vụ bán lẻ trong ngày
KẾ TOÁN BÁN HÀNG  
KẾ TOÁN CÁC KHOẢN LÀM GIẢM DOANH THUKT chiết khấu thương mại
KT giảm giá hàng bán
KT hàng bán bị trả lại
KT các khoản thuế bán hàng (giảm DT)
KT xác định doanh thu thuần
KẾ TOÁN XĐ KQKD  
•KT chi phí hoạt động
KT chi phí bán hàng
KT chi phí quản lý doanh nghiệp
•KT xác định kết quả kinh doanh
TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH  
Bảng cân đối kế toán
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản