chuong 7 PTTD201107

Chia sẻ: Truong Truong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
71
lượt xem
17
download

chuong 7 PTTD201107

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'chuong 7 pttd201107', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: chuong 7 PTTD201107

  1. CH¦¥NG VII:  CHO THU£ TµI CHÝNH Môc tiªu: Ch¬ng nµy sÏ nghiªn cøu nghiÖp vô cho thuª tµI chÝnh bao  gåm quy tr×nh thùc hiÖn nghiÖp vô cho thuª vµ nh÷ng néi dung ph©n tÝch  ®Æc thï trong cho thuª tµI chÝnh ®èi víi kh¸ch hµng.  Néi dung: 7.1. Cho thuª tµi chÝnh 7.1.1. Nguån gèc ra ®êi vµ sù ph¸t triÓn cña c¸c c«ng ty cho thuª Ho¹t   ®éng   cho   thuª   ra   ®êi   kh¸   sím,   2000   n¨m   tríc   c«ng   nguyªn   ë  Sumerians ®èi víi dông cô n«ng nghiÖp vµ c«ng cô cÇm tay. Cho thuª ®Êt  n«ng nghiÖp xu©t hiÖn trong nÒn v¨n minh Babylonia kho¶n 1800 n¨m TCN  vµ ë Hy L¹p 370 n¨m TCN, sau ®ã tµi sn¶ cho thuª ®îc më r«ng ra nhiÒu  lo¹i kh¸c nh c¸c thiÕt bÞ, m¸y mãc, tµu thuyÒn vµ sóc vËt. §Õn thÕ kû  19, ®∙ ph¸t triÓn c¸c lo¹i tµi s¶n cho thuª cã gi¸ trÞ lín nh toa xe,  ®êng ray, ®Çu m¸y xe löa ë  Anh n¨m 1884 vµ ë Hoa Kú cuèi thÕ kû 19. MÆc dï ph¸t triÓn kh¸ sím nhng ho¹t ®éng cho thuª chØ trë thµnh  ngµnh kinh doanh thËt sù vµo gi÷a thÕ kû 20. c«ng ty chuyªn ho¹t ®éng  cho thuª ®Çu tiªn ®îc thµnh lËp vµo 5/1952 ë Mü lµ C«ng ty cho thuª  Hoa Kú. Tõ ®ã ho¹t ®éng cho thuª ph¸t triÓn réng r∙i ë Mü vµ Ch©u ¢u.  ¥í Ch©u Aï, NhËt lµ quèc gia cã ngµnh kinh doanh cho thuª ra ®êi sím  nhÊt, c«ng ty cho thuª ®Çu tiªn cña NhËt lµ c«ng ty Orient thµnh lËp  1963. §Çu nh÷ng n¨m 70, ho¹t ®éng cho thuª míi xuÊt hiÖn ë Hµn Quèc, Ên  §é,   Indonesia   vµ   ®Õn   ®Çu   nh÷ng   n¨m   80,   ho¹t   ®éng   cho   thuª   míi   ph¸t  triÓn hÇu hÕt ë c¸c níc Ch©u ¸. ë ViÖt Nam, ho¹t ®éng cho thuª ph¸t triÓn kh¸ muén, ng©n hµng ®Çu  tiªn trong lÜnh vùc nµy lµ ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam (thµnh lËp  c«ng ty cho thuª n¨m 1994). HiÖn nay, c¶ níc cã 9 c«ng ty cho thuª tµi  chÝnh bao gåm c¸c c«ng ty cho thuª trùc thuéc c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i,  c«ng ty cho thuª liªn doanh, vµ c«ng ty cho thuª 100% vèn níc ngoµi. Theo luËt TCTD ViÖt Nam, cho thuª tµi chÝnh lµ chøc n¨ng cña c¸c  c«ng ty cho thuª tµi chÝnh, ®©y lµ ®Þnh chÕ tµi chÝnh phi ng©n hµng.
  2. 7.1.2. §Þnh nghÜa cho thuª 7.1.2.1. §Þnh nghÜa cho thuª Cho thuª (leasing) lµ mét giao dÞch hîp ®ång gi÷a 2 chñ thÓ ­ bªn  chñ së h÷u tµi sn¶ vµ bªn sö dông tµi s¶n, trong ®ã, bªn chñ së h÷u tµi  sn¶ ­ bªn cho thuª chuyÓn giao tµi s¶n cho bªn ®i thuª sö dông trong  mét kho¶n thêi gian nhÊt ®Þnh vµ bªn sö dông tµi s¶n ph¶i thanh to¸n  tiÒn thuª cho bªn chñ së h÷u tµi s¶n. Tõ ®Þnh nghÜa nµy cho thÊy, cho thuª cã ®Æc ®iÓm: ­ Lµ sù tho¶ thuËn gi÷a bªn cho thuª vµ bªn ®i thuª lµm ph¸t sinh  sù t¸ch rêi gi÷a quyÒn së h÷u vµ quyÒn sö dông tµi s¶n trong thêi h¹n  thuª. ­ Bªn ®i thuª cã nghÜa vô thanh to¸n tiÒn thuª cho bªn chñ së h÷u  trong thêi h¹n thuª theo møc tho¶ thuËn. ­ Khi kÕt thóc hîp ®ång thuª, bªn ®i thuª ph¶i tr¶ l¹i tµi s¶n cho  bªn chñ së h÷u. Cho thuª cã 2 lo¹i: Thuª vËn hµnh (operating leases) vµ Thuª tµi  chÝnh (financial leases).  Cho thuª vËn hµnh lµ lo¹i cho thuª ng¾n h¹n, bªn thuª cã thÓ huû bá  hîp ®ång, bªn cho thuª chÞu tr¸ch nhiÖm b¶o tr×, ®ãng b¶o hiÓm vµ thuÕ  tµi s¶n  Cho thuª tµi chÝnh hay cßn gäi lµ cho thuª vèn (capital leases) lµ  lo¹i cho thuª dµi h¹n, bªn thuª kh«ng ®îc huû bá hîp ®ång, chÞu tr¸ch  nhiÖm b¶o tr×, ®ãng b¶o hiÓm vµ thuÕ tµi s¶n. Theo quy ®Þnh cña Uû ban tiªu chuÈn kÕ to¸n quèc tÕ, bÊt cø mét  giao dÞch cho thuª nµo tho¶ m∙n Ýt nhÊt 1 trong 4 tiªu chuÈn sau ®Òu  ®îc gäi lµ cho thuª tµi chÝnh. ­ QuyÒn së h÷u tµi s¶n ®îc chuyÓn giao khi chÊm døt hîp ®ång thuª. ­ Hîp ®ång thuª cã quy ®Þnh quyÒn chän mua ­ Thêi h¹n hîp ®ång b»ng phÇn lín thêi gian ho¹t ®éng cña tµi s¶n ­ HiÖn gi¸ cña c¸c kho¶n tiÒn thuª lín h¬n hoÆc gÇn b»ng gi¸ trÞ  cña tµi s¶n.
  3. §èi víi ViÖt Nam (theo nghÞ ®Þnh 16/2001/N§­CP, ngµy 2/5/2001): Cho thuª tµi chÝnh lµ ho¹t ®éng tÝn dông trung dµi h¹n th«ng qua   viÖc cho thuª m¸y mãc thiÕt bÞ, phong tiÖn vËn chuyÓn vµ c¸c ®éng s¶n   kh¸c trªn c¬ së hîp ®ång cho thuª gi÷a bªn cho thuª vµ bªn thuª. Bªn   cho thuª cam kÕt mua theo yªu cÇu cña bªn thuª vµ n¾m gi÷ quyÒn së h÷u   ®èi víi tµi s¶n cho thuª. Bªn thuª sö dông tµi s¶n thuª vµ thanh to¸n   tiÒn thuª trong suèt thêi h¹n thuª. Khi kÕt thóc thêi h¹n thuª, bªn thuª ®îc quyÒn lùa chän mua l¹i   tµi s¶n thuª hoÆc tiÕp tôc thuª theo c¸c ®iÒu kiÖn ®∙ tho¶ thuËn. Tæng   sè tiÒn thuª mét lo¹i tµi s¶n Ýt nhÊt ph¶i t¬ng ®¬ng víi gi¸ trÞ cña   tµi s¶n ®ã. 7.1.2.2. Lîi Ých cña tµi trî cho thuª ­ T¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp h¹n hÑp vÒ ng©n quü cã ®îc c¬  së vËt chÊt cÇn thiÕt ®Ó sö dông. ­ Thêi h¹n cho thuª thêng dµi h¬n so víi thêi h¹n cho vay ®Ó mua  tµi s¶n. ­ Gióp doanh nghiÖp tr¸nh ®îc rñi ro vÒ tÝnh l¹c hËu, lçi thêi cña  tµi s¶n. ­ Giao dÞch cho thuª thêng thùc hiÖn nhanh chãng vµ linh ho¹t h¬n  ®i vay. ­ Bªn cho thuª lu«n cã quyÒn qu¶n lý, kiÓm so¸t tµi s¶n theo ®iÒu  kho¶n cña hîp ®ång thuª. ­ §èi tîng tµi trî ®îc thùc hiÖn díi d¹ng tµi s¶n cô thÓ g¾n víi  môc ®Ých kinh doanh cña bªn thuª nªn môc ®Ých sö dông vèn ®îc ®¶m b¶o. 7.1.3. C¸c lo¹i cho thuª tµi chÝnh 7.1.3.1. C¸c lo¹i cho thuª tµi chÝnh c¬ b¶n ­ Cho thuª tµi chÝnh hai bªn:  theo   ph¬ng   thøc   nµy,   tríc   khi   thùc  hiÖn nghiÖp vô cho thuª, tµi s¶n cho thuª ®∙ thuéc quyÒn së h÷u cña bªn  cho thuª (bªn cho thuª ®∙ mua hoÆc ®∙ x©y dùng). Ph¬ng thøc tµi trî  nµy thêng do c¸c c«ng ty s¶n xuÊt m¸y mãc thiÕt bÞ thùc hiÖn, c¸c tæ  chøc tµi chÝnh Ýt ¸p dông ph¬ng thøc nµy.
  4. ­ Cho thuª ba bªn:  theo ph¬ng thøc nµy, bªn cho thuª   chØ mua tµi  s¶n theo yªu cÇu cña bªn thuª vµ ®∙ ®îc 2 bªn tho¶ thuËn theo hîp ®ång  thuª. Ph¬ng thøc tµi trî nµy cßn ®îc gäi lµ ph¬ng thøc cho thuª tµi  chÝnh thuÇn, ®©y lµ ph¬ng thøc cho thuª ¸p dông phæ biÕn nhÊt v× nã cã  nhiÒu u ®iÓm h¬n so víi ph¬ng thøc cho vay 2 bªn. 7.1.3.2. C¸c lo¹i cho thuª tµi chÝnh ®Æc biÖt ­ T¸i cho thuª: hay cßn gäi lµ b¸n vµ thuª l¹i lµ mét d¹ng ®Æc biÖt  cña ph¬ng thøc cho thuª cã sù tham gia cña 2 bªn. Trong kinh doanh, cã  nhiÒu doanh nghiÖp thiÕu vèn lu ®éng ®Ó khai th¸c nªn hä ®∙ b¸n 1 phÇn  TSC§ hiÖn cã vµ thuª l¹i tµi s¶n ®Ó sö dông. Ngoµi ra, c¸c ®Þnh chÕ tµi  chÝnh   còng   ¸p   dông   ph¬ng   thøc   tµi   trî   nµy   nh  lµ   mét   biÖn   ph¸p   gi¶i  quyÕt nî qu¸ h¹n thay v× dïng biÖn ph¸p thanh lý nî. ­ Cho thuª hîp t¸c: lµ ph¬ng thøc cho thuª ®Æc biÖt, biÕn tíng tõ 2  ph¬ng thøc cho thuª c¬ b¶n ë trªn nh»m ®Ó ph©n t¸n rñi ro khi c¸c tµi  s¶n thuª cã gi¸ trÞ lín. §ã lµ c«ng ty cho thuª hîp t¸c víi mét hay  nhiÒu bªn cho vay ®Ó cïng tµi trî. Trong trêng hîp nµy, bªn cho thuª  lµ tr¸i chñ trong quan hÖ cho thuª, cßn bªn cho vay lµ tr¸i chñ cña bªn  cho thuª. Vèn tµi trî bao gåm 2 phÇn, mét phÇn bªn cho thuª, mét phÇn  bªn cho vay. §èi víi hîp ®ång thuª cã gi¸ trÞ lín, bªn cho thuª vµ cho  vay cïng uû th¸c cho mét tæ chøc tµi chÝnh ®øng ra ®¶m nhiÖm toµn bé  c«ng viÖc. Trong cho thuª hîp t¸c, vèn vay thêng chiÕm tû träng lín  trong tæng sè tiÒn tµi trî (tõ 60% ®Õn 80%), kho¶ng cho vay ®îc ®¶m  b¶o b»ng chÝnh tµi s¶n cho thuª vµ cam kÕt chuyÓn nhîng hîp ®ång cho  thuª vµ c¸c kho¶n tiÒn thuª. ­ Cho thuª gi¸p lng: lµ ph¬ng thøc cho thuª mµ trong ®ã, th«ng qua  sù ®ång ý cña bªn cho thuª, bªn ®i thuª thø nhÊt cho bªn ®i thuª thø  hai thuª l¹i tµi s¶n ®ã, bªn ®i thuª thø nhÊt thùc chÊt lµ bªn trung  gian gi÷a bªn cho thuª vµ bªn thuª thø hai. Kho¶ng tiÒn thuª bªn thø  hai tr¶ cho bªn thuª thø nhÊt cao h¬n s¬ víi kho¶ng tiÒn thuª bªn thø  nhÊt   tr¶   cho   bªn   cho   thuª,   kho¶ng   chªnh   lÖch   ®ã   lµ   hoa   hång   tr¸ch  nhiÖm.   Ngoµi   ra   cho   thuª   gi¸p   lng   còng   ¸p   dông   trong   trêng   hîp   bªn 
  5. thuª thø nhÊt ®∙ thuª tµi s¶n vµ ®∙ sö dông nhng sau ®ã kh«ng cã nhu  cÇu sö dông th× cho bªn kh¸c thuª l¹i víi sù ®ång ý cña bªn cho thuª. 7.2. c¸c néi dung ph©n tÝch trong ho¹t ®éng tµI trî cho thuª §©y lµ ho¹t ®éng tµi trî trung vµ dµi h¹n nªn mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n  vÒ  quy  tr×nh   tµi  trî  vµ néi  dung   ph©n  tÝch  còng  t¬ng  tù  nh  cho  vay  trung dµi h¹n. Tuy nhiªn, chóng ta cÇn lu ý ®Õn mét sè yÕu tè ®Æc thï  cña h×nh thøc tµi trî nµy nh sau: 7.2.1. Ph©n tÝch c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn tµi s¶n cho thuª ­ Trong hå s¬ ®Ò nghÞ tµi trî, bªn ®i thuª cÇn ph¶i m« t¶ chi tiÕt  c¸c th«ng sè kü thuËt liªn quan ®Õn tµi s¶n, gi¸ tµi s¶n, nhµ cung cÊp  vµ c¸ch thøc chuyÓn giao tµi s¶n cña c¸c bªn liªn quan. ­ Bªn cho thuª lµ ngêi së h÷u tµi s¶n cho thuª nªn cÇn ph¶i thÈm  ®Þnh kü c¸c yÕu tè nªu trªn nhÊt lµ tr×nh ®é cña thiÕt bÞ vµ gi¸ c¶  nh»m h¹n chÕ rñi ro liªn quan ®Õn tµi s¶n vµ thanh to¸n cña bªn thuª  sau nµy. 7.2.2. Ph©n tÝch b¶o ®¶m trong giao dÞch cho thuª VÒ nguyªn t¾c trong giao dÞch cho thuª, kh«ng cÇn ph¶i cã tµi s¶n  b¶o ®¶m. Tuy nhiªn, trong mét sè trêng hîp, bªn cho thuª còng cã thÓ  yªu cÇu bªn thuª ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p b¶o ®¶m thÝch hîp. 7.2.3. Ph©n tÝch nhµ cung cÊp vµ ®iÒu kiÖn chuyÓn giao tµi s¶n ­ Nhµ cung cÊp do bªn ®i thuª lùa chän nhung bªn cho thuª cÇn ph¶i  thÈm ®Þnh kü n¨ng lùc cña nhµ cung cÊp. NÕu xÐt thÊy nhµ cung cÊp kh«ng  ®ñ n¨ng lùc thùc hiÖn hîp ®ång th× bªn cho yªu cÇu bªn ®i thuª thay ®æi  nhµ cung cÊp kh¸c cã ®iÒu kiÖn tèt h¬n. ­ §èi víi nh÷ng thiÕt bÞ phøc t¹p, bªn thuª cÇn ph¶i thÈm ®Þnh kü vÒ  tr¸ch nhiÖm l¾p ®Æt, bµn giao tµi s¶n, ®µo t¹o c«ng nh©n vµ chuyÓn giao  c«ng nghÖ, b¶o hµnh vµ b¶o dìng. §©y lµ ®iÒu rÊt cÇn thiÕt nh»m sö dông  tµi s¶n mét c¸ch hiÖu qu¶, t¹o ®iÒu kiÖn thanh to¸n tiÒn thuª ®óng h¹n. 7.2.4. Ph©n tÝch c¸ch thøc gi¸m s¸t viÖc sö dông vµ qu¶n lý tµi s¶n
  6. ViÖc sö dông vµ qu¶n lý tµi s¶n ®óng quy tr×nh kü thuËt lµ mét trong  nh÷ng néi dung c¬ b¶n ®îc quy ®Þnh trong hîp ®ång cho thuª. §Ó kiÓm  tra viÖc thùc hiÖn c¸c ®iÒu kho¶n theo hîp ®ång, bªn cho thuª ph¶i gi¸m  s¸t ®Þnh kú, hay ®ét xuÊt. Néi dung gi¸m s¸t bao gåm: ­ KiÓm tra quy tr×nh b¶o dìng tµi s¶n cña bªn thuª vµ viÖc ®ãng b¶o  hiÓm tµi s¶n  ­ KiÓm tra m«i trêng vËn hµnh tµi s¶n vµ t×nh tr¹ng ho¹t ®éng cña  tµi s¶n, xem xÐt møc ®é h háng tµi s¶n cã n»m trong giíi h¹n cho phÐp  kh«ng. ­ KiÓm tra cêng ®é sö dông tµi s¶n (trong hîp ®ång thuª thêng cã quy  ®Þnh h¹n møc sö dông tèi ®a, vµ bªn thuª sÏ bÞ ph¹t nÕu vi ph¹m). Ngoµi viÖc gi¸m s¸t viÖc sö dông vµ qu¶n lý tµi s¶n, bªn cho thuª  cßn gi¸m s¸t hiÖu qu¶ sö dông vèn, viÖc thanh to¸n tiÒn thuª nh trong  cho vay ®Ó cã biÖn ph¸p h¹n chÕ rñi ro vÒ tµi s¶n vµ rñi ro tÝn dông.  7.2.5. Ph©n tÝch c¸c ph¬ng ph¸p xö lý tµi s¶n khi chÊm døt hîp ®ång cho  thuª Th«ng thêng tµi s¶n cho thuª cã thÓ xö lý khi chÊm døt hîp ®ång theo  híng:  ­ Bªn ®i thuª ®îc chuyÓn giao quyÒn së h÷u tµi s¶n thuª (thÓ hiÖn ë  hîp ®ång) ­ Bªn ®i thuª mua l¹i tµi s¶n thuª: bªn ®i thuª ®îc quyÒn lùa mua  hay kh«ng mua tµi s¶n thÓ hiÖn ë hîp ®ång, gi¸ b¸n ®îc tÝnh to¸n trªn  c¬ së hiÖn gi¸ (b¸n theo vèn gèc cßn l¹i ph¶i thu håi). ­ Cho thuª tiÕp: : bªn ®i thuª ®îc quyÒn lùa thuª tiÕp tµi s¶n thÓ  hiÖn ë hîp ®ång, tiÒn thuª trong thêi h¹n nµy thêng thÊp h¬n so víi  tiÒn thuª tríc ®©y. ­ Bªn thuª tr¶ l¹i tµi s¶n: trong trêng hîp hîp ®ång thuª kh«ng cã  ®iÒu kho¶n tho¶ thuËn c¸ch thøc xö lý tµi s¶n, cã quy ®Þnh quyÒn chän  mua hay thuª tiÕp nhng bªn thuª tõ chèi lùa chän quyÒn nµy. Bªn cho  thuª cã quyÒn ®Þnh ®o¹t tµi s¶n nh  thu håi hay uû quyÒn cho bªn thuª  b¸n tµi s¶n. 
  7. 7.2.6. Ph©n tÝch tæng sè tiÒn tµi trî, thêi h¹n tµi trî, sè tiÒn thuª * Sè tiÒn tµi trî:  Trong giao dÞch cho thuª kh«ng cÇn ph¶i cã vèn  ®èi øng, bªn cho thuª sÏ cung cÊp 100% vèn ®Ó mua tµi s¶n. V× vËy, sè  tiÒn tµi trî bao gåm: ­ Chi phÝ mua tµi s¶n ­ Chi phÝ vËn chuyÓn ­ Chi phÝ l¾p ®Æt, ch¹y thö ­ C¸c chi phÝ kh¸c ®Ó h×nh thµnh nguyªn gi¸ tµi s¶n. * Thêi h¹n tµi trî: Lµ kho¶ng thêi gian kÓ tõ khi bªn thuª nhËn tµi  s¶n ®Ó sö dông cho ®Õn khi chÊm døt quyÒn thuª theo hîp ®ång. NÕu thêi  ®iÓm thanh to¸n tiÒn mua vµ nhËn tµi s¶n cña bªn thuª kh¸c nhau th× bªn  cho thuª sÏ lùa chän mét trong 2 c¸ch xö lý sau: ­ NÕu thêi h¹n thuª tÝnh tõ lóc nhËn tµi s¶n th× trong chi phÝ thuª  ph¶i céng thªm chi phÝ mµ bªn cho thuª øng tríc ®Ó mua. ­ Hai bªn cã thÓ tho¶ thuËn thêi h¹n thuª kÓ tõ khi bªn cho thuª øng  vèn thanh to¸n viÖc mua tµi s¶n. §èi víi mét sè hîp ®ång, thêi h¹n cho thuª ®îc chia 2 lo¹i: ­ Thêi h¹n cho thuª c¬ b¶n: lµ thêi h¹n tho¶ thuËn ghi trong hîp  ®ång cho thuª tµi chÝnh lÇn ®Çu, thêi h¹n nµy hai bªn kh«ng ®îc huû  ngang. ­ Thêi h¹n gia h¹n: lµ thêi h¹n sau khi hÕt thêi h¹n c¬ b¶n vµ 2 bªn  tho¶ thuËn mét thêi h¹n ®Ó thuª tiÕp tµi s¶n mµ kh«ng cÇn mua hoÆc tr¶  l¹i tµi s¶n. Trong thêi h¹n nµy, hîp ®ång thuª cã thÓ huû ngang, sè  tiÒn thuª thÊp h¬n thêi h¹n tríc. ViÖc x¸c ®Þnh thêi h¹n thuª c¬ b¶n ph¶i dùa trªn thêi gian ho¹t ®éng  cña tµi s¶n, tèc ®é lçi thêi cña tµi s¶n, cêng ®é sö dông tµi s¶n, nhu  cÇu sö dông tµi s¶n, kh¶ n¨ng thanh to¸n  vµ c¸c rñi ro liªn quan ®Õn  thÞ trêng. * Sè tiÒn thuª: thùc chÊt lµ vèn gèc vµ l∙i mµ bªn ®i thuª ph¶i tr¶  cho   bªn   cho   thuª,   c¸ch   thøc   tÝnh   còng   t¬ng   t  nh  trong   cho   vay,   tøc 
  8. ph¶i dùa vµo tæng sè tiÒn tµi trî, thêi h¹n cho thuª vµ l∙i suÊt. Ngoµi  ra, ®Ó tÝnh tiÒn thuª c¸c bªn cÇn ph¶i x¸c ®Þnh c¸c yÕu tè: ­ Kú h¹n thanh to¸n tiÒn thuª: dùa vµo ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt vµ lu©n  chuyÓn vèn cña doanh nghiÖp ®i thuª, cã thÓ chän mét trong 2 c¸ch sau: + Kú h¹n thanh to¸n ®Òu, thêng theo th¸ng, quý hay n¨m + Kú h¹n thanh to¸n thêi vô: ¸p dông ®èi víi doanh nghiÖp s¶n xuÊt  kinh doanh theo thêi vô, g¾n víi ®Æc ®iÓm lu chuyÓn tiÒn tÖ cña doanh  nghiÖp nµy.  ­ Thêi ®iÓm thanh to¸n: thêng ¸p dông vµo ®Çu mçi kú, tuy nhiªn  trêng hîp ®Æc biÖt cã thÓ ¸p dông vµo cuèi kú. ­ Møc hoµn vèn trong thêi h¹n tµi trî: sè tiÒn tµi trî ®îc chia 2  phÇn, 1 phÇn thu håi trong thêi h¹n tµi trî, phÇn cßn l¹i ®îc thu håi  th«ng qua viÖc b¸n tµi s¶n hoÆc cho thuª tiÕp trong thêi h¹n gia h¹n.  Tuú theo tÝnh chÊt cña mçi lo¹i tµi s¶n, cêng ®é sö dông, c¸c yÕu tè  rñi ro liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cho thuª   mµ x¸c ®Þnh møc thu håi vèn  trong thêi h¹n cho thuª c¬ b¶n. ViÖc tÝnh sè tiÒn thuª thanh to¸n mçi  kú cã thÓ ®îc ¸p dông theo mét sè ph¬ng ph¸p nh: sè tiÒn thuª gi÷a c¸c  kú ®îc thanh to¸n ®Òu vµo ®Çu mçi kú, vµo cuèi mçi kú, tiÒn thuª thanh  to¸n theo thêi vô, tiÒn thuª ®îc tÝnh trªn c¬ së l∙i suÊt th¶ næi,...,  ®Ò c¬ng CH¦¥NG VII:  CHO THU£ TµI CHÝNH 7.1. Cho thuª tµi chÝnh 7.1.1. Nguån gèc ra ®êi vµ sù ph¸t triÓn cña c¸c c«ng ty cho thuª 7.1.2. §Þnh nghÜa cho thuª 7.1.3. Lîi Ých cña tµi trî cho thuª 7.1.4. C¸c lo¹i cho thuª tµi chÝnh 7.1.4.1. C¸c lo¹i cho thuª tµi chÝnh c¬ b¶n 7.1.4.2. C¸c lo¹i cho thuª tµi chÝnh ®Æc biÖt 7.2. c¸c néi dung ph©n tÝch trong ho¹t ®éng tµI trî cho thuª 7.2.1. Ph©n tÝch c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn tµi s¶n cho thuª 7.2.2. Ph©n tÝch b¶o ®¶m trong giao dÞch cho thuª
  9. 7.2.3. Ph©n tÝch nhµ cung cÊp vµ ®iÒu kiÖn chuyÓn giao tµi s¶n 7.2.4. Ph©n tÝch c¸ch thøc gi¸m s¸t viÖc sö dông vµ qu¶n lý tµi s¶n 7.2.5. Ph©n tÝch c¸c ph¬ng ph¸p xö lý tµi s¶n khi chÊm døt hîp ®ång  cho thuª 7.2.6. Ph©n tÝch tæng sè tiÒn tµi trî, thêi h¹n tµi trî, sè tiÒn thuª
Đồng bộ tài khoản