Chương 7. Sự sinh tổng hợp protein

Chia sẻ: Phuong Nha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:31

0
319
lượt xem
140
download

Chương 7. Sự sinh tổng hợp protein

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thí nghiệm của Griffith (1928) với vi khuẩn Streptoccoccus pneumoniae. - S (smooth): gây bệnh - R (rough) : không gây bệnh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 7. Sự sinh tổng hợp protein

 1. PHAÀN 2. DI TRUYEÀN HOÏC
 2. CHƯƠNG 7 SỰ SINH TỔNG HỢP PROTEIN
 3. 1. DNA LÀ VẬT CHẤT DI TRUYỀN
 4. a. Thí nghiệm của Griffith (1928) với vi khuẩn Streptoccoccus pneumoniae. - S (smooth): gây bệnh - R (rough): không gây bệnh
 5. b. Thí nghiệm của T. Avery và Mc. Carty
 6. 2. HOÏC THUYEÁT TRUNG TAÂM
 7. DNA mRNA protein phieân maõ dòch maõ sao cheùp
 8. 2. 1. QUAÙ TRÌNH SAO CHEÙP DNA
 9. Ñaëc ñieåm: - Hai maïch cuûa DNA taùch ra laøm khuoân cho söï toång hôïp maïch môùi. -Trình töï caùc nucleotide treân moät maïch xaùc ñònh chính xaùc trình töï caùc nucleotide treân maïch boå sung vôùi noù. -Keát quaû: moät phaân töû DNA taïo ra hai phaân töû môùi gioáng heät nhau vaø gioáng vôùi phaân töû ban đầu.  sao cheùp kieåu baùn baûo toàn.
 10. Nguyeân taéc: - Caùc lieân keát hydro giöõa 2 maïch bò ñöùt ñeå hai maïch rôøi nhau ra. - Moät ñoaïn moài (primer) baét caëp vôùi DNA maïch ñôn khuoân. - Phaûi coù ñuû 4 loaïi nucleotide: A, T, G, C ñeå baét caëp boå sung vôùi caùc nucleotide maïch khuoân. - Maïch môùi luoân ñöôïc toång hôïp theo höôùng 5’P-3’OH.
 11. -Caùc nucleotide noái laïi vôùi nhau baèng lieân keát coäng hoaù trò ñeå taïo thaønh maïch môùi. - Moãi böôùc ñöôïc ñieàu khieån bôûi một enzyme ñaëc hieäu vaø ñöôïc thöïc hieän moät caùch nhanh choùng, chính xaùc - Söï taùch maïch ôû moät ñaàu taïo thaønh ngaõ 3 sao cheùp - ÔÛ maïch khuoân 1, maïch môùi ñöôïc toång hôïp theo höôùng töø ngoaøi höôùng vaøo ngaõ ba sao cheùp. - ÔÛ maïch khuoân 2, DNA ñöôïc sao cheùp thaønh töøng ñoaïn Okazaki (töø ngaõ ba sao cheùp höôùng ra ngoaøi), sau ñoù caùc ñoaïn naøy ñöôïc noái vôùi nhau.
 12. CÔ CHEÁ Khôûi söï - Protein B ñaëc hieäu nhaän bieát trình töï khôûi söï sao cheùp (ori) vaø gaén vaøo ñoù. - Hai enzyme gyrase caét DNA ôû hai phía cuûa protein B laøm thaùo xoaén vaø chuyeån ñoäng ngöôïc chieàu nhau so vôùi ñieåm ori. - Hai enzyme helicase (rep) taùch maïch taïo ra ngaõ ba sao cheùp. - Protein caêng maïch SSB (single-strand binding protein) gaén vaøo caùc maïch ñôn cuûa DNA laøm cho chuùng taùch nhau vaø thaúng ra
 13. Noái daøi - DNA polymerase III sao cheùp 1 trong 2 maïch (chöùc naêng polymer hoaù) - DNA polymerase III coøn coù chöùc naêng söûa sai nhôø hoaït tính exonulease (caét boû nucleotide sai vaø laép nucleotide ñuùng vaøo) - Söï sao cheùp treân maïch 1 + DNA polymerase laép nucleotide vaøo ñaàu 3’ cuûa maïch khuoân theo höôùng 5’ – 3’ (höôùng vaøo ngaõ 3 sao cheùp) + Maïch khuoân 1 ñöôïc goïi laø maïch khuoân tröôùc, sôïi DNA ñöôïc toång hôïp goïi laø maïch tröôùc
 14. - Söï sao cheùp treân maïch 2 + Söï toång hôïp theo höôùng töø ngaõ 3 sao cheùp höôùng ra ngoaøi (ñuùng höôùng 5’ – 3’) + Enzyme primase gaén ñoaïn RNA moài (khoaûng 10 nucleotide) vaøo maïch khuoân + DNA-polymerase noái nucleotide theo moài ñeå toång hôïp caùc ñoaïn ngaén 1000 –2000 nucleotide (ñoaïn Okazaki) ñeán khi gaëp RNA moài phía tröôùc thì ngöøng laïi + DNA-polymerase luøi ra sau tieáp tuïc toång hôïp töø RNA moài môùi ñöôïc gaén vaøo ôû gaàn ngaõ 3 sao cheùp
 15. + DNA-polymerase I caét boû moài RNA roài laép caùc nucleotide môùi vaøo choå troáng + Ñoaïn DNA ngaén khoaûng 10 nucleotide ñöôïc noái vôùi caùc ñoaïn Okazaki nhôø enzyme ligase + Maïch khuoân 2 ñöôïc goïi laø maïch khuoân sau + Maïch ñöôïc toång hôïp töø maïch khuoân sau ñöôïc goïi laø maïch sau hay maïch chaäm
 16. Quá trình sao chép DNA
 17. 2.2. QUAÙ TRÌNH PHIEÂN MAÕ
 18. Nguyeân taéc - Chæ 1 trong 2 maïch cuûa phaân töû DNA ñöôïc laøm khuoân ñeå toång hôïp mRNA - RNA-polymerase baùm vaøo DNA laøm taùch maïch vaø di chuyeån theo höôùng 3’-5’ ñeå mRNA ñöôïc toång hôïp theo höôùng 5’-3’.
 19. Söï phieân maõ ôû Prokaryote a. Ñaëc ñieåm - Chæ moät loaïi RNA-polymerase chòu traùch nhieäm toång hôïp taát caû caùc loaïi RNA - mRNA thöôøng chöùa thoâng tin cuûa nhieàu gen noái tieáp nhau b. Dieãn tieán quaù trình phieân maõ - RNA-polymerase baùm vaøo ñoaïn khôûi ñoäng (promotor) treân ñoaïn DNA ñöôïc môû ra ñeå toång hôïp mRNA
Đồng bộ tài khoản