Chương 8 : Điều tra chọn mẫu

Chia sẻ: cr7cr9

Một loại điều tra không toàn bộ. Chọn ra một số đơn vị trong toàn bộ các đơn vị đề điều tra thực tế, các đơn vị được chọn theo những nguyên tắc nhất định để đảm bảo tính chất đại biểu..

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Chương 8 : Điều tra chọn mẫu

CHƯƠNG VIII. ĐIỀU TRA CHỌN MẪU
VIII.1. Khái niệm, ý nghĩa của ĐTCM
VIII.1.1. Khái niệm chung
 Một loại điều tra không toàn bộ
 Chọn ra một số đơn vị trong toàn bộ các đơn vị để điều tra thực tế.
 Các đơn vị được chọn theo những quy tắc nhất định để đảm bảo tính
chất đại biểu
 Dùng kết quả thu thập để tính toán và suy rộng ra toàn bộ tổng th ể
 Do cách chọn khách quan hay không khách quan, phân biệt
 ĐTCM ngẫu nhiên
 ĐTCM phi ngẫu nhiên
VIII.1. Khái niệm, ý nghĩa của ĐTCM…
VIII.1.2. Ý nghĩa của ĐTCM
 Ưu điểm
 Nhanh, kịp thời, tiết kiệm công sức, vật chất và tiền của
 Mở rộng nội dung và đi sâu nghiên cứu nhiều khía cạnh
 Có tính chính xác cao nếu được tổ chức một cách khoa học
 Áp dụng rộng rãi trong nghiên cứu kinh tế xã hội

 ĐTCM được dùng với các mục đích sau
 Thay thế cho điều tra toàn bộ
 Kết hợp với điều tra toàn bộ để mở rộng nội dung và đánh giá kết quả ĐTTB
 Tổng hợp nhanh ĐTTB
 Ứng dụng trong nhiều ngành kinh tế quốc dân
CHƯƠNG VIII. ĐIỀU TRA CHỌN MẪU…
VIII.2. ĐTCM ngẫu nhiên
VIII.2.1. Những vấn đề lý luận trong ĐTCM ngẫu nhiên
a.Tổng thể chung và tổng thể mẫu
 Tổng thể chung – N

“là tổng thể bao gồm toàn bộ các đơn vị thuộc đối tượng điều tra”
 Tổng thể mẫu – n (n t = 3
tδ 2 2 2 2
3 .5
Nếu theo cách chọn nhiều lần:
n= = = 57CN
∆ 2 2
2
xNt 2δọ2n một lần: .32.52
4000
Nếu theo cách ch
n= = = 56CN
N∆ x + t δ 4000.2 + 3 .5
2 22 2 22
g. Suy rộng kết quả ĐTCM
 Phương pháp tính đổi trực tiếp
 Áp dụng khi dùng số bình quân, số tương đối của t ổng th ể m ẫu
để tính các tham số tương ứng của tổng thể chung
 Công thức tính
− − − − −
X = x± ∆ x ⇔ x− ∆ x ≤ X ≤ x+ ∆ x
P = w± ∆p ⇔ w−∆p ≤ P ≤ w+ ∆p
∆ p = 0,02. Hỏi: P=?
 VD: n=119, w=10%,

w − ∆ px ≤ P ≤ w + ∆ p
0,1 − 0,02 ≤ P ≤ 0,1 + 0,02

0,08 ≤ P ≤ 0,12
g. Suy rộng kết quả ĐTCM…
 Phương pháp hệ số điều chỉnh
 Áp dụng: dùng để xác minh kết quả của điều tra toàn bộ

 Cách làm

 Căn cứ kết quả ĐTTB và ĐTCM, tính tỷ lệ chênh lệch

 Dùng tỷ lệ chênh lệch làm hệ số điều chỉnh cho kết quả của ĐTTB

 VD: N = 10.000 con,

n = 1050 con, N1 = 1000 con
1050 − 1000
Tỷ lệ chênh lệch : = 0,5%
1000

Hệ số điều chỉnh là: 0,5%

Kết quả điều tra toàn bộ sau khi điều chỉnh:

10.000 + 10.000 . 0,5% = 10.050 con
Ba bài toán cơ bản về ĐTCM
 Bài toán 1. Suy rộng tài liệu ĐTCM

 Để giải bài toán này trước hết phải cho xác suất (độ tin cậy) suy
rộng tài liệu
− − −
x− ∆ x ≤ X ≤ x+ ∆ x
 Suy rộng bình quân:w−∆p ≤ P ≤ w+ ∆p
 Suy rộng tỷ lệ:
Ba bài toán cơ bản về ĐTCM…
 Bài toán 2. Tính xác suất (độ tin cậy) khi suy rộng tài liệu

 Để giải bài toán này trước hết phải cho phạm vi sai số chọn mẫu
∆x
 Xác suất khi suy rộng bình quân:
t=
µx
∆p
t=
 Suy rộng tỷ lệ:
µp
Ba bài toán cơ bản về ĐTCM…
 Bài toán 3. Tính số lượng đơn vị tổng thể mẫu (n)

 Để giải bài toán này trước hết phải cho xác suất suy rộng tài li ệu và
phạm vi sai số chọn mẫu
 Số lượng đơn vị tổng thể mẫu khi suy rộng bình quân

t 2δ 2
 Chọn nhiều lần:
n= 2
∆x
 Chọn 1 lần:

Nt 2δ 2
n=
N∆2 x + t 2δ 2
Bài toán 3. Tính số lượng đơn vị tổng thể mẫu (n)…

 Số lượng đơn vị tổng thể mẫu khi suy rộng tỷ lệ
 Chọn nhiều lần:
2
t pq
n= 2
∆p
 Chọn 1 lần:


Nt 2 pq
n=
N∆2 p + t 2 pq
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản