CHƯƠNG 8: LẬP TRÌNH HÀM

Chia sẻ: Trần Quang Thịnh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:10

0
272
lượt xem
105
download

CHƯƠNG 8: LẬP TRÌNH HÀM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chương 8 gồm: Ngôn ngữ lập trình hàm: Giới thiệu, hàm toán học, dạng hàm, bản chất của lập trình hàm; Ngôn ngữ LISP.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHƯƠNG 8: LẬP TRÌNH HÀM

  1. CHƯƠNG 8: LẬP TRÌNH HÀM Ngôn ngữ lâp trinh ham ̣ ̀ ̀ • Giới thiêu.̣ • ̀ Ham toan hoc. ́ ̣ • ̣ Dang ham. ̀ • ̉ ́ ̉ ̣ ̀ ̀ Ban chât cua lâp trinh ham. Ngôn ngữ LISP Nguyen Van Linh - Programing Language - Chapter 8 1
  2. NGÔN NGỮ LISP Giới thiêu. ̣ Cac khai niêm cơ ban. ́ ́ ̣ ̉ ́ Cac ham. ̀ Đệ quy. Biên toan cuc và biên cuc bô. ́ ̀ ̣ ́ ̣ ̣ ́ ̀ ̣ Cac ham nhâp xuât. ́ Hướng dân sử dung Lisp. ̃ ̣ Nguyen Van Linh - Programing Language - Chapter 8 2
  3. LISP: GIỚI THIÊU ̣ Được J. MAC CARTHY viêt năm 1958.́ Phat triên manh vao đâu những năm ́ ̉ ̣ ̀ ̀ 80. Cú phap đơn gian. ́ ̉ Là môt ngôn ngữ manh. ̣ ̣ Mêm deo và dễ phat triên. ̀ ̉ ́ ̉ Ap dung trong linh vực trí tuệ nhân tao. ́ ̣ ̃ ̣ Nguyen Van Linh - Programing Language - Chapter 8 3
  4. CAC KHAI NIÊM CƠ BAN ́ ́ ̣ ̉ Nguyên tử (Atom): Sô, kí hiêu. ́ ̣ Danh sach: Day có thứ tự cac nguyên ́ ̃ ́ tử hoăc danh sach, năm trong căp dâu ̣ ́ ̀ ̣ ́ ngoăc đơn (). ̣ Biêu thức và nguyên tăc lượng gia: ̉ ́ ́ • Sô.́ • Ký hiêu. ̣ • Danh sach.́ Nguyen Van Linh - Programing Language - Chapter 8 4
  5. HAM ĐINH NGHIA TRƯỚC ̀ ̣ ̃ • Cac ham số hoc: +, -, *, /, 1+, 1- ́ ̀ ̣ ́ ̀ ́ • Cac ham so sanh: , =, =, eq. ́ ̀ ́ ́ • Cac ham thao tac trên danh sach: CAR, CDR, CONS và LIST. • Cac vị từ kiêm tra: (atom a), (numberp n), (listp ́ ̉ l), (symbol s),... ́ ̀ • Cac ham logic AND, OR, NOT. ́ ̀ ̀ ̉ • Cac ham điêu khiên IF, COND, PROGN, PROG1 Nguyen Van Linh - Programing Language - Chapter 8 5
  6. HÀM DO NGƯỜI DUNG ̀ ̣ ĐINH NGHIÃ Cú phap: ́ (defun (Cac tham số hinh thức) ̀ ́ ̀ ̉ ) Ví du: ̣ (defun binh_phuong (n) (* n n) ) (defun lap_phuong (n) (* n (binh_phuong n)) ) Nguyen Van Linh - Programing Language - Chapter 8 6
  7. ĐỆ QUY  Môt trường hợp “nguyên tô” để kêt thuc viêc ̣ ́ ́ ́ ̣ goi đệ quy. ̣  Lời goi đệ quy phai bao ham yêu tố dân đên ̣ ̉ ̀ ́ ̃ ́ trường hợp “nguyên tô”. ́  Ví du: Tinh n giai thừa ́ (defun giai_thua (n) (if (= n 0) 1 ; Trường hợp “nguyên tô” ́ (* n (giai_thua (1- n))) ) ) Nguyen Van Linh - Programing Language - Chapter 8 7
  8. BIẾN TOÀN CỤC & BIẾN CỤC BỘ (SETQ ). ́ ̉  (LET ((var1 E1) (var2 E2) ... (vark Ek)) Ek+1 ... En) Han chế sử dung biên toan cuc. ̣ ̣ ́ ̀ ̣ Nguyen Van Linh - Programing Language - Chapter 8 8
  9. CÁC HÀM NHẬP XUẤT ̣ • LOAD( ). • (READ) • (PRINT e) • (PRINC e) • (TERPRI) Nguyen Van Linh - Programing Language - Chapter 8 9
  10. HƯỚNG DÂN SỬ DUNG ̃ ̣ CHƯƠNG TRINH ̀ Soan thao chương trinh: ̣ ̉ ̀ • Sử dung bât kỳ editor nao. ̣ ́ ̀ • Phân mở rông .LSP. ̀ ̣ • Trong môt tâp tin, có thể đinh nghia nhiêu ham. ̣ ̣ ̣ ̃ ̀ ̀ Goi thực hiên XLISP: ̣ ̣ • Trong Windows 3.x. • Trong Windows 9x. • Sử dung menu File-Open/Load để mở tâp tin ̣ ̣ chương trinh. ̀ Nguyen Van Linh - Programing Language - Chapter 8 10
Đồng bộ tài khoản