CHƯƠNG 8: LIÊN MINH GIỮA CÔNG NHÂN VỚI NÔNG DÂN VÀ TRÍ THỨC TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CNXH

Chia sẻ: dhsgcntt

- LIÊN MINH GiỮA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VỚI NÔNG DÂN VÀ TRÍ THỨC LÀ NẾN TẢNG CHO XÃ HỘI MỚI, XÃ HỘI XHCN. - Ở ĐH ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX, ĐCS VN ĐÃ XÁC ĐỊNH: ĐỘNG LỰC CHỦ YẾU ĐỂ PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC LÀ ĐẠI ĐOÀN KẾT TRÊN CƠ SỞ LIÊN MINH GiỮA CÔNG NHÂN VỚI NÔNG DÂN VÀ TRÍ THỨC DO ĐẢNG LÃNH ĐẠO.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: CHƯƠNG 8: LIÊN MINH GIỮA CÔNG NHÂN VỚI NÔNG DÂN VÀ TRÍ THỨC TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CNXH

LIÊN MINH GIỮA CÔNG NHÂN VỚI NÔNG 
DÂN VÀ TRÍ THỨC TRONG THỜI KỲ QUÁ 
ĐỘ LÊN CNXH
- LIÊN MINH GiỮA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VỚI
NÔNG DÂN VÀ TRÍ THỨC LÀ NẾN TẢNG
CHO XÃ HỘI MỚI, XÃ HỘI XHCN.
- Ở ĐH ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX,
ĐCS VN ĐÃ XÁC ĐỊNH: ĐỘNG LỰC CHỦ
YẾU ĐỂ PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC LÀ ĐẠI
ĐOÀN KẾT TRÊN CƠ SỞ LIÊN MINH GiỮA
CÔNG NHÂN VỚI NÔNG DÂN VÀ TRÍ THỨC
DO ĐẢNG LÃNH ĐẠO.
I. CƠ CẤU XH – GIAI CẤP TRONG 
TKQĐ LÊN CNXH
1. QUAN NIỆM VỀ CƠ CẤU XH- GIAI CẤP
a. Cơ cấu XH và cơ cấu XH – giai cấp
- Mỗi con người đều tồn tại trong mối quan hệ lệ
thuộc, tác động lẫn nhau, sự tác động không chỉ
mang tính chất cá nhân mà còn mạng tính cộng đồng.
- Cộng đồng XH là một bộ phận người có chung một
số dấu hiệu, nguyên tắc. Có hai loại cộng đồng: cộng
đồng khách quan và cộng đồng chủ quan.
- Cơ cấu XH là tất cả những cộng đồng người và toàn
thể mối quan hệ XH cho sự tác động lẫn nhau của
các cộng đồng ấy tạo nên. Như vậy cơ cấu XH gốm
nhiều cơ cấu, trong đó có cơ cấu XH –giai cấp.
- Cơ cấu XH- giai cấp là hệ thống các giai cấp tầng lớp
XH và các mối quan hệ giữa chúng
I. CƠ CẤU XH – GIAI CẤP TRONG TKQĐ
LÊN CNXH
Cộng đồng xã hội là gì?
tự nhiên có mục đích


CỘNG ĐỒNGKHÁCH QUAN CỘNG ĐỒNG CHỦ QUAN
DÂN CÁC TỔ CÁC CÁC CÁC
GIAI CẤP CÁC
T ỘC CHỨC NHÓM HIỆP TỔ CỘNG
CHÍNH XH HỘ I CHỨC ĐỒNG
TRỊ XH ĐOÀN KHÁC
THỂ XH
I. CƠ CẤU XH – GIAI CẤP TRONG TKQĐ
LÊN CNXH
CƠ CẤU XÃ HỘI: CƠ CẤU XH – GIAI CẤP


CƠ CẤU XH NGHỀ NGHIỆP


CƠ CẤU XH DÂN SỐ
CƠ CẤU
XH
CƠ CẤU XH DÂN TỘC TÔN GIÁOCƠ CẤU DÂN CƯ LÃNH THỔ


CÁC CƠ CẤU XH KHÁC
I. CƠ CẤU XH – GIAI CẤP TRONG TKQĐ
LÊN CNXH
b. Vị trí cơ cấu xã hội - giai cấp trong cơ cấu XH.
CƠ CẤU 
KINH TẾ
SỞ HỮU
GIAI CẤP 
CƠ BẢN QUYỀN LỰC 
CƠ CẤU  TỔ CHỨC   CHÍNH TRỊ
XH –GIAI CẤP QUẢN LÝ XàHỘI
GIAI CẤP 
KHÔNG CƠ BẢN PHÂN PHỐI 
THU NHẬP
CƠ CẤU 
XàHỘIXàHỘI
I. CƠ CẤU XH – GIAI CẤP TRONG TKQĐ
LÊN CNXH
2. Xu hướng biến đổi chủ yếu của cơ cấu XH-giai
cấp trong thời kỳ quá độ lên CNXH.
a. Những xu hướng chủ yếu
- Xích lại gần nhau về quan hệ sở hữu, cùng tiến
lên quan hệ sở hữu XHCN.
- Xích lại gần nhau về tính chất lao động do sự tác
động sâu sắc của cuộc CM khoa học công nghệ
đối với tất cả lực lượng xã hội trong quá trình lao
động.
- Xích lại gần nhau về mối quan hệ phân phối tư
liệu tiêu dùng.
- Sự xích lại gần nhau về tiến bộ về đời sống tinh
thần giữa các g/c, tầng lớp.
I. CƠ CẤU XH – GIAI CẤP TRONG TKQĐ
LÊN CNXH
b. Tính quy luật của xu hướng biến đổi.
CƠ CẤU TP KT
ỔN ĐỊNH THỐNG NHẤT
CƠ CẤU KT
CƠ CẤU NGÀNH,
LĨNH VỰC, TP KT


CÔNG NHÂN

NÔNG DÂN

TRÍ THỨC
CƠ CẤU
XH- GC ỔN ĐỊNH THỐNG NHẤT
CÁC NHÀ TƯ BẢN

TiỂU THƯƠNG

TiỂU CHỦ
II. LIÊN MINH CÔNG NÔNG TRÍ THỨC
TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN XHCN
1. TÍNH TẤT YẾU CỦA LIÊN MINH.
- Trong điều kiện đã phát triển cao của CNTB,
để thực hiện được cách mạng XHCN thì cần
thiết phải liên minh giai cấp.
- Để xây dựng thành công CNXH, đặc biệt là
trong TKQĐ ở các quốc gia trên thực tế (các
nước nông nghiệp) thì thực hiện liên minh
không chỉ đối với công nhân, nông dân và trí
thức mà còn đối với mọi tầng lớp trong XH.
- Đây là điều kiện để giai cấp công nhân giữ
vai trò lãnh đạo chính trị trong XH XHCN.
II. LIÊN MINH CÔNG NÔNG TRÍ THỨC
TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN XHCN
2. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LIÊN MINH CÔNG NÔNG
TRÍ THỨC TRONG TKQĐ LÊN CNXH Ở VN.

KINH TẾLIÊN MINH
CHÍNH TRỊ CÔNG NÔNG VĂN HÓA
TRÍ THỨCXÃ HỘITHỰC HiỆN LỢI ÍCH CÁC GIAI CẤP
VÀ MỤC TIÊU NHIỆM VỤ CỦA CNXH
II. LIÊN MINH CÔNG NÔNG TRÍ THỨC
TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN XHCN
2. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LIÊN MINH CÔNG NÔNG
TRÍ THỨC TRONG TKQĐ LÊN CNXH Ở VN.
+ Liên minh về chính trị:
- Nhu cầu và lợi ích chính trị của công nhân, nông
dân, trí thức VN là độc lập dân tộc và CNXH.
- Liên minh về chính trị không phải là dung hòa lập
trường tư tưởng của các giai cấp.
- Trong cách mạng XHCN ở VN thì liên minh chính trị
của các giai cấp phải đứng trên lập trường chính
trị của giai cấp công nhân.
- Nguyên tắc về chính trị của liên minh là do Đảng
của giai cấp công nhân lãnh đạo.
II. LIÊN MINH CÔNG NÔNG TRÍ THỨC
TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN XHCN
2. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LIÊN MINH CÔNG NÔNG
TRÍ THỨC TRONG TKQĐ LÊN CNXH Ở VN.
+ Về kinh tế:
- Đây là nội dung cơ bản, quyết định nhất, là cơ sở
vất chất kỹ thuật vững chắc của liên minh trong
TKQĐ.
- Nội dung trọng tâm là kết hợp đúng đắn các lợi ích
kinh tế của các giai cấp. Điều này được xác định
bởi nhu cấu kinh tế của các chủ thể lợi ích và các
điều kiện thực nó.
- Cơ cấu kinh tế chung của Việt Nam trong TKQĐ là:
“công – nông nghiệp – dịch vụ”.
II. LIÊN MINH CÔNG NÔNG TRÍ THỨC
TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN XHCN
• 2. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LIÊN MINH CÔNG
NÔNG TRÍ THỨC TRONG TKQĐ LÊN CNXH Ở VN.
+ Về văn hóa, xã hội:
- Nếu như nôi dung chính trị là nội dung có tính
nguyên tắc, nội dung kinh tế là cơ bản và có tính
quyết định, thì nội dung văn hóa xã hội là mục
đích của liên minh.
- Tăng trưởng về kinh tế gắn liền với công bằng xã
hội, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc,
bảo vệ môi trường sinh thái.
- Phục vụ mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội
công bằng, dân chủ, văn minh, thỏa mãn những
cấu vật chất và tinh thần cho toàn xã hội.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản