Chương 8: Mang - Đầu - Cơ

Chia sẻ: Than Kha Tu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
54
lượt xem
8
download

Chương 8: Mang - Đầu - Cơ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung: Mô tả sự tạo cung mang, khe mang, túi mang, màng mang; Mô tả sự tạo tuyến giáp và các dị tật; Mô tả sự tạo lưỡi và các dị tật; Mô tả sự tạo tuyến nước bọt...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 8: Mang - Đầu - Cơ

  1. Nội dung • 1. Moâ taû söï taïo CUNG MANG, KHE MANG, TUÙI 1. Moâ MANG, MAØNG MANG MANG, NG • 2. Moâ taû söï taïo TUYEÁN GIAÙP vaø caùc dò taät 2. Moâ • 3. Moâ taû söï taïo LÖÔÕI vaø caùc dò taät 3. Moâ • 4. Moâ taû söï taïo TUYEÁN NÖÔÙC BOÏT 4. Moâ • 5. Moâ taû söï taïo MAËT vaø caùc dò taät 5. Moâ • 6. Moâ taû söï taïo XOANG CAÏNH MUÕI 6. Moâ NH • 7. Moâ taû söï taïo MOÂI, VOØM MIEÄNG vaø caùc dò taät 7. Moâ NG
  2. 1. Söï taïo, caùc thaønh phaàn, söï bieät hoaù cuûa caùc ca nh CUNG MANG, KHE MANG, TUÙI MANG, MANG, MAØNG MANG MA NG • Caùc cung mang: 1 – 6 • Caùc khe mang • Caùc tuùi mang • Caùc maøng mang ng
  3. 2. TUYEÁN GIAÙP 2. • A. Nguoàn goác TUYEÁN GIAÙP A. Nguo Ngaøy thöù 24 (Tuyeán noäi tieát ñaàu tieân) Bieåu moâ noäi bì saøn mieäng ng – Phía sau PHÌNH LÖÔÕI GIÖÕA – Daây moâ tuyeán giaùp vuøng coå (xöông moùng, suïn vu n g ng – thanh quaûn): OÁNG GIAÙP-LÖÔÕI (tuaàn thöù 7: tieâu ñi) NG – Löôõi: LOÃ TÒT • B. Caùc dò taät cuûa TUYEÁN GIAÙP B. Ca Thuøy thaùp – Nang oáng giaùp-löôõi kín vaø nang oáng giaùp-löôõi roø ng ng – Tuyeán giaùp laïc choã – Moâ tuyeán giaùp phuï –
  4. 3. LÖÔÕI 3. ÔÕ • A. Söï taïo LÖÔÕI A. • Hoïng nguyeân thuûy (tuaàn thöù 4): ng 4): – Cung mang 1: PHÌNH LÖÔÕI GIÖÕA, PHÌNH LÖÔÕI BEÂN LÖÔÕI MIEÄNG (2/3 tröôùc) Raõnh giöõa löôõi, Vaùch giöõa löôõi NG Raõ ch – Cung mang 2, 3, 4: GÔØ NOÁI, LOÀI DÖÔÙI MANG LÖÔÕI HOÏNG (1/3 I, MANG NG sau) – RAÕNH TAÄN hình chöõ V – Cô löôõi: Ñoát phoâi cô vuøng chaåm ng – DTK haï thieät (XII) + DTK V, VII, IX, X DTK ha – GAI LÖÔÕI (tuaàn 8): laù, ñaøi, naám, chæ 8): la na ch • B. Caùc dò taät cuûa LÖÔÕI B. Ca Nang oáng giaùp-löôõi kín vaø nang oáng giaùp-löôõi roø ôû löôõi ng ng – Haõm löôõi ngaén – Löôõi to: nang baïch huyeát, cô löôõi to: nang ch cô – Löôõi nhoû: keøm dò taät ñaàu nhoû ke – Löôõi nöùt –
  5. 4. Söï taïo TUYEÁN NÖÔÙC BOÏT • Tuaàn thöù 6-7: MAÀM TUYEÁN NÖÔÙC BOÏT – Töø bieåu moâ thaønh mieäng (ngoaïi bì hay noäi nh ng hay no bì ) trung moâ trung – Tuyeán mang tai: tai: Ngoaïi bì thaønh mieäng oáng baøi xuaát, Ngoa nh ng ng nang Trung moâ moâ lieân keát moâ – Tuyeán döôùi haøm vaø tuyeán döôùi löôõi: Noäi bì saøn mieäng oáng baøi xuaát chính ng ng Trung moâ moâ lieân keát moâ
  6. 5. MAËT 5. • Coù 5 NUÏ MAËT xung quang mieäng phoâi (tuaàn thöù 4: maøng mieäng- ng 4: ma ng ng hoïng vôõ ra): ng ): – Moät nuï TRAÙN-MUÕI: trung moâ vuøng naõo tröôùc phaàn treân MUÕ trung moâ ng pha – Hai nuï HAØM TREÂN: cung mang 1 phaàn beân TREÂ cung pha – Hai nuï HAØM DÖÔÙI: cung mang 1 phaàn döôùi (saøn mieäng) cung pha ng Söï taïo MAËT: (tuaàn thöù 4 8)8) – Haøm döôùi (tuaàn thöù 4) – TAÁM MUÕI (cuoái tuaàn 4): loõm do ngoaïi bì da ñoäi leân 4): loõ do ngoa – Trung moâ gôø leân nuï MUÕI TRONG vaø nuï MUÕI NGOAØI nu – Taám muõi luùn vaøo HOÁ MUÕI HO – Nuï HT taêng tröôûng: khe vôùi nuï MUÕI NGOAØI raõnh LEÄ-MUÕI oáng HT taê ng khe raõ ng LEÄ-MUÕI (tuaàn 5) TUÙI LEÄ vaø môû vaøo Khe muõi TU – Nuï muõi trong + nuï HT (tuaàn 6-7) ñoaïn GIAN HT: NHAÂN TRUNG + nu ñoaïn HT coù raêng cöûa + VOØM MIEÄNG NGUYEÂN THUÛY NG – Nuï TRAÙN-MUÕI: Traùn, soáng muõi vaø choùp muõi, caùnh muõi (nuï MUÕI MUÕ Tra so ng ca nh MUÕ NGOAØI), vaùch ngaên muõi (nuï MUÕI TRONG) NGOA va ch – Nuï HT: maù treân vaø phaàn lôùn moâi treân HT: ma – Nuï HD: moâi döôùi, caèm vaø maù döôùi HD: moâ ca – Maøng lôïi-moâi (tuaàn 6 ) raõnh lôïi-moâi ng raõ
  7. 6. Caùc XOANG CAÏNH MUÕI Ca • A. Nguoàn goác vaø caáu truùc MUÕI Taám muõi: loõm TUÙI MUÕI (hoác nguyeân thuûy) loõ TU Maøng mieäng-muõi (tieâu ñi): LOÃ MUÕI SAU NGUYEÂN THUÛY thoâng ng ng thoâ vôùi hoïng ng Thaønh beân Tuùi muõi: XOAÊN MUÕI treân, giiöõa vaø döôùi nh XOAÊ treâ g Traàn Tuùi muõi: BM ngoaïi bì BM khöùu giaùc BM ngoa BM • B. Söï taïo caùc XOANG CAÏNH MUÕI NH B. - Cuoái thai kyø hoaëc sau sinh: BM thaønh Tuùi muõi (phình ra) BM tha nh vaø tieán vaøo xöông - Khi sinh: xoang HT (3-4mm), xoang SAØNG tröôùc vaø sau xoang 4mm), xoang tr - Xoang traùn vaø xoang böôùm: chöa coù ch

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản