CHƯƠNG 9: VẤN ĐỀ DÂN TỘC TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG CNXH

Chia sẻ: dhsgcntt

VẤN ĐỀ DÂN TỘC LÀ MỘT TRONG NHỮNG VẤN ĐỀ CÓ TÍNH QUI LUẬT CỦA CNXHKH. LÀ ĐIỀU KIỆN ĐỂ GIAI CẤP CÔNG NHÂN THỰC HIỆN SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA MÌNH, DO ĐÓ, CÓ Ý NGHĨA CHIẾN LƯỢC ĐỐI VỚI CÁCH MẠNG XHCN.  NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ DÂN TỘC NHẰM GIẢI QUYẾT MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC CỘNG ĐỒNG NGƯỜI TRONG MỘT QUỐC GIA VÀ GIỮA CÁC QUỐC GIA TRÊN THẾ GiỚI.  LÀ VẤN ĐỀ CÓ Ý NGHĨA CHIẾN LƯỢC ĐỐI VỚI CÁCH MẠNG VN. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ DÂN TỘC Ở NƯỚC TA LÀ GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ ĐƯA DÂN TỘC LÊN CNXH...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: CHƯƠNG 9: VẤN ĐỀ DÂN TỘC TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG CNXH

VẤN ĐỀ DÂN TỘC TRONG QUÁ TRÌNH
XÂY DỰNG CNXH.
 VẤN ĐỀ DÂN TỘC LÀ MỘT TRONG NHỮNG
VẤN ĐỀ CÓ TÍNH QUI LUẬT CỦA CNXHKH.
LÀ ĐIỀU KIỆN ĐỂ GIAI CẤP CÔNG NHÂN
THỰC HIỆN SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA MÌNH,
DO ĐÓ, CÓ Ý NGHĨA CHIẾN LƯỢC ĐỐI VỚI
CÁCH MẠNG XHCN.
 NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ DÂN TỘC NHẰM GIẢI
QUYẾT MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC CỘNG
ĐỒNG NGƯỜI TRONG MỘT QUỐC GIA VÀ
GIỮA CÁC QUỐC GIA TRÊN THẾ GiỚI.
 LÀ VẤN ĐỀ CÓ Ý NGHĨA CHIẾN LƯỢC ĐỐI
VỚI CÁCH MẠNG VN. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
DÂN TỘC Ở NƯỚC TA LÀ GIẢI PHÓNG DÂN
TỘC VÀ ĐƯA DÂN TỘC LÊN CNXH
I. DÂN TỘC VÀ HAI XU HƯỚNG KHÁCH
QUAN CỦA SỰ PHÁT TRIỂN CÁC DÂN TỘC.
1. Khái niệm và những đặc trưng cơ bản của dân
tộc.
a. Khái niệm dân tộc:
- Lịch sử ra đời:
• Ở phương Tây: dân tộc xuất hiện khi phương
thức sản xuất TBCN được xác lập.
• Ở phương Đông: dân tộc xuất hiện trước khi
CNTB ra đời, nhưng ở trình độ thấp.
- Khái niệm dân tộc (có hai nghĩa):
• Dùng để chỉ một cộng đồng người có mối liên
hệ chăt chẽ và bền vững, có nền kinh tế chung,
ngôn ngữ riêng, văn hóa đặc thù, xuất hiện sau
bộ lạc, bộ tộc, có ý thức tự giác về tộc người
cao hơn những cộng đồng người trước đó.
• Chỉ một cộng đồng người ổn định hợp thành
nhân dân của một nước, có lãnh thổ quốc gia,
nền kinh tế thống nhất, ngôn ngữ chung, có ý
thức về sự thống nhất quốc gia, gắn bó với
nhau bởi lợi ích chính trị.
I. DÂN TỘC VÀ HAI XU HƯỚNG KHÁCH QUAN
CỦA SỰ PHÁT TRIỂN CÁC DÂN TỘC.
2. Hai xu hướng phát triển của DT.
+ Xác lập cộng đồng độc lập dân tộc riêng rẽ:
- Hình thành: các hệ thống quốc gia, dân tộc độc lập

- Quan hệ: Bình đẳng, tự nguyện; tương trợ giúp đỡ

nhau; xích lại gần nhau về nhiều mặt; tôn trong bản
sắc văn hóa, lợi ích của các cộng đồng.
+ Sự liên hiệp lại của nhiều quốc gia:
- Xâm lược: chủ nghĩa thực dân cũ và mới sự áp
đặt, ép buộc, bóc lột thù hằn, mâu thuẫn.
- Hợp tác:

• Hữu nghị : Bình đẳng tự nguyện, tôn trọng quyền tư

quyết, lợi ích của các dân tộc, giúp đỡ nhau cùng
tiến bộ.
• Liên kết: Tôn trọng chủ quyền quốc gia lãnh thổ…

đôi bên cùng có lợi.
II. NỘI DUNG CƯƠNG LĨNH DÂN TỘC
CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN
 CƠ SỞ:
CÁC DÂN TỘC QUAN HỆ
HOÀN TOÀN HƠP TÁC
BÌNH ĐẲNG HỮU NGHỊ


CƯƠNG LĨNH CÁC DÂN TỘC TỰ DO PHÂN LẬP
DÂN TỘC ĐƯỢC QUYỀN
MÁC-LÊNIN TỰ QUYẾT
TỰ DO LIÊN HIỆP


LIÊN HIỆP
CN TẤT CẢ
CÁC DÂN TỘC

TỰ NGUYỆN,
MỤC ĐÍCH
BÌNH ĐẲNG,
ĐẤU TRANH
TỰ NGUYỆN BÌNH ĐẲNG TÔN TRỌNG
CỦA CN
TÔN TRONG QUYẾN TỰ LỢI ÍCH
THẾ GiỚI
QUYẾT, LỢI ÍCH CỦA CÁC DT
CÁC DT.
III. VẤN ĐỀ DÂN TỘC Ở ViỆT NAM VÀ
CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA
HIỆN NAY

1. Đặc trưng cơ bản của dân tộc Việt Nam:

CHỐNG THIÊN TAI KINH TẾLÃNH THỔ
LIÊN KẾT DÂN TỘC VN
VN


NGÔN NGỮ

CHỐNG NGOẠI XÂM VĂN HÓA
TÂM LÝ
Quá trình hình thành
III. VẤN ĐỀ DÂN TỘC Ở ViỆT NAM VÀ
CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA
HIỆN NAY
PHÁT HUY NỀN KT HH NHIỀU TP
ĐĐ
DT TÔN TRONG LỢI ÍCH, TRUYỀN THỐNG,
VN VĂN HÓA, NGÔN NGỮ, TÍN NGƯỠNG

PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG
ĐOÀN KẾT ĐẤU TRNH

CƯƠNG CH/S
LĨNH VỀ VẤN ĐỀ ĐÀO TẠO ĐỘI NGŨ CB NGƯỜI DÂN TỘC,
CN M-L DÂN TỘC CH/S CB CÔNG TÁC NGƯỜI DÂN TỘC


TĂNG CƯỜNG ĐẦU TƯ KẾT CẤU
HẠ TẦNG VÀ XH


TT PHÁT TRIỂN NÂNG CAO ĐỜI SỐNG
HCM TINH THẦN, DÂN TRÍ
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản