Chương I: Tội phạm học

Chia sẻ: Nguyễn Thị Hảo | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:20

2
1.455
lượt xem
350
download

Chương I: Tội phạm học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'chương i: tội phạm học', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương I: Tội phạm học

 1. TỘI PHẠM HỌC CHƯƠNG I KHÁI NIỆM, ĐỐI TƯỢNG VÀ KHÁI PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA TỘI PHẠM HỌC
 2. CÁC VẤN ĐỀ CHÍNH CÁC KHÁI NIỆM VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN I. CỨU CỦA TỘI PHẠM HỌC II. PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA TỘI PHẠM HỌC III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA TỘI PHẠM HỌC IV. MỐI QUAN HỆ CỦA TỘI PHẠM HỌC VỚI CÁC MÔN KHOA HỌC KHÁC
 3. Tài liệu tham khảo Tài • Giáo trình tội phạm học, Trường đại học luật Hà Nội, NXBCAND,năm 2006. • Giáo trình tội phạm học, Trường ĐHQGHN,NXBĐHQGHN, 1999 • Tội phạm học, luật hình sự và tố tụng hình sự Việt Nam, Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật, NXBCTRQGHN, 1995 • Tội phạm ở Việt Nam, thực trạng, nguyên nhân và giải pháp, NXBCAND, 1994. • Tội phạm học Việt Nam. Một số vấn đề lí luận và thực tiễn, Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật, NXBCAND, 2000. • Tội phạm và tội phạm học ở Nhật Bản hiện đại, CanUeDa, NXBCAND, 1994. • Tội phạm và cấu thành tội phạm.Nguyễn Ngọc Hoà. NXBCAND,2008. • Tội phạm học hiện đại và phòng ngừa tội phạm. Nguyễn Xuân Yêm, NXBCAND, 2001.
 4. I. KHÁI NIỆM VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN I. CỨU CỦA TỘI PHẠM HỌC 1. KHÁI NIỆM TỘI PHẠM HỌC 2. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA TPH
 5. 1. KHÁI NIỆM TỘI PHẠM HỌC 1. „Tội phạm học“ xuất pháp từ hai thuật ngữ: Thuật ngữ tiếng latin „Crimen“ Crimen = Tội phạm Thuật ngữ tiếng Hy lạp „Logos“ Logos = học thuyết
 6. Crimen logos = Học thuyết về tội phạm Tội phạm học Tiếng Anh: Criminology Tiếng Pháp: Criminologie Tiếng Đức: Kriminologie Tiếng Nga: Kриминология
 7. • Bernd-Dieter Meier: Tội phạm học là một ngành khoa học thực nghiệm (eine empirische Wissenschaft)(an empirical science) nghiên cứu tội phạm như một hiện tượng xã hội, các nguyên nhân của các hành vi phạm tội, các hậu quả của nó gây ra cho nạn nhân và xã hội cũng như các biện pháp và cách thức mà các cơ quan nhà nước áp dụng đối với các hành vi phạm tội. (Meier, Bernd-Dieter: Kriminologie, 3. Auflage, München 2007) tr. 2
 8. • Göppinger: Tội phạm học là một ngành khoa học thực nghiệm độc lập (eine selbständige Erfahrungswissenschaft) nghiên cứu các sự việc (Umstände) diễn ra trong các lĩnh vực của đời sống cộng đồng, những sự việc liên quan đến tội phạm, hậu quả của hành vi phạm tội và việc ngăn chặn các hành vi phạm tội cũng như quá trình đấu tranh chống lại những hành vi phạm tội Göppinger, Hans: Kriminologie, 6. Auflage, München 2008, tr. 1 và 2
 9. • Kaiser: Tội phạm học là toàn bộ những hiểu biết khoa học về các hành vi phạm tội và người thực hiện hành vi phạm tội cũng như về sự kiểm soát các xử sự của người phạm tội Keiser, Günther: Kriminoligie, 10. Auflage, Heidelberg 1997, tr. 1
 10. • GS. TS. Nguyễn Văn Yêm định nghĩa: Tội phạm học là ngành khoa học nghiên cứu tội phạm, tình hình tội phạm, các nguyên nhân và điều kiện làm phát sinh tội phạm, nghiên cứu cá nhân kẻ phạm tội và những biện pháp phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm nhằm ngăn chặn, tiến tới loại trừ tội phạm ra khỏi đời sống xã hội Nguyễn Văn Yêm: Tội phạm học hiện đại và phòng ngừa tội phạm, NXB CAND, HN 2001, tr.12
 11. • GS. TS. Đỗ Ngọc Quang định nghĩa: Tội phạm học là ngành khoa học nghiên cứu những vấn đề liên quan đến tình trạng phạm tội và tội phạm, sự biến động của từng loại tội phạm trong từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương hay trong phạm vi toàn quốc ở từng giai đoạn nhất định; nghiên cứu về nhân thân người phạm tội, nguyên nhân, điều kiện phạm tội và những biện pháp phòng ngừa tội phạm nhằm từng bước ngăn chặn, hạn chế tội phạm trong cuộc sống xã hội Đỗ Ngọc Quang: GT Tội phạm học, khoa Luật, ĐHQGHN, 1995, tr 9.
 12. Giáo Trình Tội phạm học Giáo • Tội phạm học là ngành khoa học nghiên cứu tình hình tội phạm, các nguyên nhân của tội phạm, nhân thân người phạm tội và phương hướng cũng như các biện pháp phòng ngừa tội phạm trong xã hội
 13. VỊ TRÍ CỦA TỘI PHẠM HỌC TRÍ TRONG HỆ THỐNG KHOA HỌC • Quan điểm thứ nhất cho rằng tội phạm học là ngành khoa học pháp lí thậm chí là bộ phận của khoa học pháp lí hình sự. • Quan điểm thứ hai cho rằng tội phạm học thuộc về xã hội học pháp lí hoặc tâm lí pháp lí. • Quan điểm thứ ba cho rằng tội phạm học là ngành khoa học pháp lí - xã hội độc lập. • Quan điểm thứ tư cho rằng tội phạm học là một ngành khoa học ứng dụng (Erfahrungwissenschaft) hay còn gọi là một ngành khoa học thực nghiệm (an empirical science) (eine empirische Wissenschaft)
 14. Vị trí Tội phạm học (Quan điểm của Đức) Các khoa học về tội phạm (Kriminalwissenschaften) Các khoa học về tội phạm Các khoa học về tội phạm mang tính pháp lý không mang tính pháp lý (Juristische (Nichtjuristische Kriminalwissenschaften) Kriminalwissenschaften) echtsw swise (Straf (Strafp luật tố Khoa isensc tra tội recht phạm rozeßr nsch (Krim (Krim phạm inalis hình inolo Điều luật Khoa học tụng aft) haft) học hình gie) sự sự i học tik) Tộ
 15. 2. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA TPH Đối tượng nghiên cứu chính của TPH • Tình hình tội phạm; • Nguyên nhân của tội phạm; • Nhân thân người phạm tội; • Phòng ngừa tội phạm.
 16. 2.1. Tình hình tội phạm Đối tượng nghiên cứu trước tiên của tội phạm học là tình hình tội phạm - hiện tượng xã hội mang tính tiêu cực. Tội phạm học nghiên cứu làm sáng tỏ bản chất của hiện tượng tội phạm; các đặc điểm về số lượng và chất lượng, của tình hình tội phạm nói chung cũng như của tình hình tội phạm trong từng địa phương, trong từng lĩnh vực của đời sống xã hội và của các nhóm, loại tội cụ thể
 17. 2.2. Nguyên nhân của tội phạm Trong tội phạm học, nguyên nhân của tội phạm được hiểu là tổng hợp các hiện tượng, các yếu tố bao gồm: các hiện tượng kinh tế, xã hội, chính trị, tư tưởng, văn hoá, gia đình, nhà trường…(môi trường sống) và các đặc điểm tâm sinh lí của con người (môi trường bên trong) tác động qua lại và thâm nhập lẫn nhau làm phát sinh tội phạm.
 18. 2.3. Nhân thân người phạm tội Nhân thân con người là tổng hợp các đặc điểm, dấu hiệu thể hiện bản chất con người tham gia mối quan hệ xã hội Nhân thân người phạm tội là cầu nối giữa môi trường xã hội với tội phạm. Nhân thân người phạm tội là tấm gương phản chiếu tất cả các hiện tượng, quá trình xã hội mà người phạm tội thu nhận được. Những nguyên nhân và điều kiện phạm tội được thể hiện trong nhân thân người phạm tội
 19. 2.4. Phòng ngừa tội phạm Phòng ngừa tội phạm là ngăn ngừa không cho tội phạm xảy ra. Trên cơ sở nghiên cứu tình hình tội phạm, xác định rõ các nguyên nhân cũng như các đặc điểm nhân thân người phạm tội, Tội phạm học nghiên cứu, xây dựng các nguyên tắc về tổ chức công tác phòng ngừa nhằm hạn chế và ngăn ngừa tội phạm.
 20. 2.5. Các đối tượng nghiên cứu khác • Nghiên cứu lí luận và thực tiễn đấu tranh chống và phòng ngừa tội phạm ở các nước khác trên thế giới tìm hiểu các kinh nghiệm quý báu của họ; • Sự ra đời và phát triển của tội phạm học trong lịch sử; • Nạn nhân học; • Nghiên cứu vấn đề hợp tác quốc tế trong việc đấu tranh với tình hình tội phạm v.v..
Đồng bộ tài khoản