Chương II Đặc trưng của lao động trong cơ quan hành chính nhà nước

Chia sẻ: Nguyen Lan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:36

0
139
lượt xem
25
download

Chương II Đặc trưng của lao động trong cơ quan hành chính nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng trình bày: Đặc điểm của người lao động làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước. Phân loại lao động trong các cơ quan hành chính. Đặc trưng của lao động trong các cơ quan hành chính.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương II Đặc trưng của lao động trong cơ quan hành chính nhà nước

 1. hongtcns@yahoo.com Chƣơng III ĐẶC TRƢNG CỦA LAO ĐỘNG TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƢỚC 1
 2. hongtcns@yahoo.com CHƢƠNG III. ĐẶC TRƢNG CỦA LAO ĐỘNG TRONG CQHCNN I. Đặc điểm của người lao động làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước II. Phân loại lao động trong các cơ quan hành chính III. Đặc trưng của lao động trong các cơ quan hành chính IV. Phân loại thời gian làm việc của lao động trong cơ quan hành chính nhà nước 2
 3. hongtcns@yahoo.com I. Đặc điểm của người lao động làm việc trong cơ quan HCNN 1. Đặc điểm của cơ quan hành chính nhà nước 2. Đặc điểm đặc thù của người lao động trong cơ quan hành chính nhà nước 3
 4. hongtcns@yahoo.com 1. Đặc điểm của các CQHCNN • Hoạt động mang tính quyền lực nhà nước - Là một bộ phận của bộ máy nhà nƣớc - Nhân danh nhà nƣớc khi tham gia vào các quan hệ pháp luật nhằm thực hiện các quyền và nghĩa vụ pháp lý. • Chịu sự điều tiết và kiểm soát chặt chẽ của pháp luật và các tổ chức dân cử • Văn bản, giấy tờ và nhiều thủ tục 4
 5. hongtcns@yahoo.com 1. Đặc điểm của các CQHCNN • Tính cứng nhắc – Do mức độ chính thức cao – pháp luật ràng buộc • Tính thứ bậc – Bị hạn chế bằng nhiều thủ tục • Tính chuyên môn hóa cao • Đa dạng về chuyên môn và phạm vi hoạt động
 6. hongtcns@yahoo.com 1. Đặc điểm của các CQHCNN • Tính độc quyền - quyền lực nhà nước • Tính “không thể từ chối” • Tính phi thị trường – Sản phẩm không tuân thủ quy luật thị trường • Hoạt động bằng ngân sách nhà nước
 7. hongtcns@yahoo.com 1. Đặc điểm của các CQHCNN • Hoạt động dựa trên những quy định của pháp luật Pháp luật quy định - chức năng, - nhiệm vụ, - thẩm quyền của cơ quan hành chính nhà nƣớc 7
 8. hongtcns@yahoo.com 1. Đặc điểm của các CQHCNN • Về mặt thẩm quyền - Đƣợc quyền đơn phƣơng ban hành VBQPPL HC và văn bản đó có hiệu lực bắt buộc đối với các đối tƣợng có liên quan; - Có quyền áp dụng các biện pháp cƣỡng chế đối với các đối tƣợng chịu sự tác động, quản lý của CQHCNN 8
 9. hongtcns@yahoo.com 1. Đặc điểm của các CQHCNN • Được thành lập để thực hiện chức năng QLHCNN - thực hiện hoạt động chấp hành và điều hành • Hoạt động mang tính thường xuyên, liên tục và tương đối ổn định, là cầu nối trực tiếp nhất đưa đường lối, chính sách, pháp luật vào cuộc sống. • Nguồn tài chính: ngân sách nhà nước • Có MQH chặt chẽ trong hệ thống dọc và ngang • Phục vụ lợi ích công 9
 10. hongtcns@yahoo.com Các cơ quan hành chính nhà nước thường bị hạn chế, ràng buộc bởi một số yếu tố sau: • Tính cứng nhắc của tính pháp lý chính thức, tập trung quá nhiều vào tiến trình và các cơ chế giám sát; • Bị hạn chế nhiều hơn ở phạm vi và thủ tục; khả năng đưa ra các quyết định thường bị hạn chế do thủ tục quy định. • Chịu sự kiểm soát ngày càng gia tăng của các tổ chức dân cử, ngành lập pháp. • Số lượng các nguồn lực và ảnh hưởng bên ngoài của các cơ quan thẩm quyền cùng với sự phối hợp "rời rạc" giữa chúng. • Chịu sự tác động của chính trị và phải báo cáo mang tính chính trị. • .... Phan Anh Hồng - TCV
 11. hongtcns@yahoo.com 2. Đặc điểm của NLĐ trong CQHCNN • Người lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước – Họ là ai? Người lao động trong CQHCNN.pptx 11
 12. hongtcns@yahoo.com 2. Đặc điểm của NLĐ trong CQHCNN • Đa số người lao động làm việc trong cơ quan HCNN là những người lao động đã qua đào tạo, trong đó một bộ phận lớn là người lao động được đào tạo chuyên môn - kỹ thuật ở cấp độ cao. • Những người làm việc trong cơ quan HCNN là những người thực thi công vụ - hiện thực hoá các chức năng quản lý của cơ quan HCNN. tinhchatcongvu.pptx 12
 13. hongtcns@yahoo.com 2. Đặc điểm của NLĐ trong CQHCNN • Là những ngƣời thực thi công quyền, sử dụng nguồn lực công ngƣời thực thi công quyền,.pptx • Hoạt động bị điều tiết chặt chẽ bởi pháp luật Hoạt động bi điều tiết.pptx • Làm việc theo quy chế riêng Làm việc theo quy chế riêng.pptx • Đƣợc nhà nƣớc đảm bảo các điều kiện và lợi ích khi thi hành công vụ đảm bảo các điều kiện.pptx 13
 14. hongtcns@yahoo.com II. Phân loại lao động trong các cơ quan hành chính • Phân loại theo bằng cấp, học vấn • Phân loại theo ngành, ngạch, bậc • Phân loại theo hình thức ra nhập cơ quan hành chính nhà nước. • Phân loại theo hình thức lao động • Phân loại dựa trên vai trò của họ đối với việc thực hiện chức năng quản lý. 14
 15. hongtcns@yahoo.com Phân loại theo bằng cấp, học vấn • Tốt nghiệp đại học, trên đại học; • Tốt nghiệp cao đẳng; • Tốt nghiệp trung cấp (lao động có tay nghề); • Trình độ Sơ cấp (lao động giản đơn, không có tay nghề); 15
 16. hongtcns@yahoo.com Phân loại theo ngành, ngạch, bậc • Theo ngành (chuyên môn), • Theo ngạch (trình độ đào tạo, vị trí công tác, tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn và các kiến thức cần có để thi hành công vụ); • Theo bậc 16
 17. hongtcns@yahoo.com Phân loại theo hình thức ra nhập cơ quan hành chính nhà nước • Thông qua bầu cử • Thông qua tuyển dụng 17
 18. hongtcns@yahoo.com Phân loại theo hình thức lao động • Lao động làm việc thường xuyên, theo biên chế • Lao động làm việc không thường xuyên • Lao động làm việc theo hợp đồng: hợp đồng theo công việc hoặc theo thời gian. – Hợp đồng dài hạn – Hợp đồng ngắn hạn 18
 19. hongtcns@yahoo.com Phân loại dựa trên vai trò của họ đối với việc thực hiện chức năng quản lý • Cán bộ lãnh đạo, quản lý: bầu, bổ nhiệm theo nhiệm kỳ • Chuyên viên: tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch • Nhân viên thực hành kỹ thuật - nghiệp vụ. 19
 20. hongtcns@yahoo.com Cán bộ lãnh đạo, quản lý • Là những lao động trực tiếp thực hiện chức năng lãnh đạo, quản lý bao gồm: thủ trưởng đơn vị (chủ tịch, phó chủ tịch UBND, giám đốc, phó giám đốc sở…); trưởng phó các bộ phận trong cơ quan (phòng ban…). • Cán bộ lãnh đạo, quản lý có nhiệm vụ: – lựa chọn, đào tạo và bố trí cán bộ; – điều phối lao động, kiểm tra và điều chỉnh chu trình hoạt động, – thực hiện các chức năng quản lý hành chính, – động viên tập thể lao động thực hiện kế hoạch hoạt động và giáo dục chính trị, tư tưởng, văn hóa - tinh thần cho người lao động. 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản