CHƯƠNG II. GIỚI THIỆU VÀ TÌM HIỂU VỀ ROBOT SCADA

Chia sẻ: kentit

Hệ trục tọa độ và bảng D-H cho 4 khớp của tay máy Qui ước về cách trình bày như sau: Cos(θ23)=Cosθ2.Cosθ3-Sinθ2.Sinθ3 Sin(θ23)=Sinθ2.Cosθ3+Cosθ2.Sinθ3 Cos(θ234)=Cos(θ23).Cosθ4 – Sin(θ23).Sin θ4 Sin(θ234)=Sin(θ23).Cosθ4 + Cos(θ23).Sin θ4 Ma trận Ai-1i mô tả hướng và vị trí của khâu thứ i so với khâu thứ i-1 (theo mô hình D-H): Thay thông số 4 khớp vào ma trận chuyển đổi đồng nhất, Từ 4 ma trận chuyển đổi đồng nhất trên ta tìm ra ma trận chuyển vị từ hệ tọa độ cuối về hệ tọa độ chuẩn như sau: Giải xong phần động học thuận cho tay máy. Một...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: CHƯƠNG II. GIỚI THIỆU VÀ TÌM HIỂU VỀ ROBOT SCADA

CHƯƠNG II.
GIỚI THIỆU VÀ TÌM HIỂU VỀ ROBOT SCADA
2.1 Giới thiệu chung về động học Robot.
Hệ trục tọa độ và bảng D-H cho 4 khớp của tay máy
Qui ước về cách trình bày như sau:
Cos(θ23)=Cosθ2.Cosθ3-Sinθ2.Sinθ3
Sin(θ23)=Sinθ2.Cosθ3+Cosθ2.Sinθ3
Cos(θ234)=Cos(θ23).Cosθ4 – Sin(θ23).Sin θ4
Sin(θ234)=Sin(θ23).Cosθ4 + Cos(θ23).Sin θ4
Ma trận Ai-1i mô tả hướng và vị trí của khâu thứ i so với khâu
thứ i-1 (theo mô hình D-H):
Thay thông số 4 khớp vào ma trận chuyển đổi đồng nhất,
Từ 4 ma trận chuyển đổi đồng nhất trên ta tìm ra ma trận
chuyển vị từ hệ tọa độ cuối về hệ tọa độ chuẩn như sau:
Giải xong phần động học thuận cho tay máy. Một khi ma trận
T 4 được nhập bởi người dùng thì các thông số trong ma trận T04 là
0

nx, ny,…pz đã biết. Việc giải bài toán động học ngược về vị trí là
tìm bốn thông số khớp θ2, θ3 và θ4 bằng cách dựa vào ma trận T04
đã biết
2.2. Động học ngược về vị trí cho tay máy .
Đồng nhất ma trận tọa độ điểm Pc = (Px, Py, Pz)-1 với tọa độ
điểm cuối tay máy
(xc, yc, zc) thì ta có hệ 3 phương trình sau:
Từ (1) va (2) ta tìm ra Tang(θ1) = yc/xc, suy ra θ1 =
arctang(yc/xc) (4)
Và ma trận xoay tìm được từ kết cấu của tay máy là:
Đồng nhất ma trận chuyển đổi đồng nhất T04 với ma trận
xoay R để tìm mối liên hệ về mặt đại số giữa θ2, θ3 và θ4 như sau:
Để tay máy hoạt động thì khâu cuối phải có phương thẳng
đứng và có chiều hướng xuống mặt phẳng bàn. Vì thế điểm cuối
tay máy có tọa độ so với O1 là (x4, z4-d5)
Vì O3 trùng O4 chiếu theo MP (O1x1z1). Nên vị trí của hệ tọa
độ O3 so với O1 là (x4, z4-d5+d4).
Một khi đã có vị trí hệ tọa độ O3 so với O1 thì bây giờ ta giải
nghiệm θ2 và θ3 riêng từ khớp thứ hệ tọa độ O1 đến O3 để đơn
giản.
Hệ trục tọa độ và bảng D-H cho khớp 2, khớp 3 và khớp 4
của tay máy
Ma trận chuyển đổi tọa độ từ khớp 3 về khớp 2 và từ khớp 4
về khớp 3 là:
Từ 2 ma trận chuyển đổi đồng nhất vừa trên ta tìm ra ma trận
chuyển vị từ hệ tọa độ thứ III về hệ tọa độ thứ I như sau:
Đồng nhất vector vị trí trong ma trận A23 với tọa độ O3(x3,
y3), ta có được:
Tổng bình phương 2 vế của hệ phương trình trên,
Ta có được: (d3Cos(θ23)+d2Cos(θ2))2 +
(d3Sin(θ23)+d2Sin(θ2))2 = x32+y32

Tương đương với: d32(Cos(θ23)2+ Sin(θ23)2) +
d22(Cos(θ2)2+ Sin(θ2)2) + 2 d2d3(Cos(θ23) Cos(θ2)+ Sin(θ23)
Sin(θ2)) = x32+y32

Rút gọn biểu thức lại: d22+d32+2 d2 d3 Cos(θ2 + θ3 – θ2) =
x32+y32

Tách các phần tử khác Cos(θ3) sang vế phải thì ta có:

Cos(θ3) = (( x32+y32 ) - ( d22+d32 )) / 2d2d3
(a)

Ở đây θ3 có 2 nghiệm tương ứng với 2 cấu hình của tay máy có
thể thõa mãn yêu cầu. Vì kết cấu của tay máy nên nghiệm θ3
âm được chọn.

Vì thế nghiệm θ3 là: θ3 = - Arcos[(( x32+y32 ) - ( d22+d32 )) /
2d2d3] (b)

Thay (a) vào (1), ta tìm ra θ2 như sau:
Biểu thức (1) được viết lại : d3Cos(θ23) + d2Cos(θ2) = x3
Khai triển Cos(θ23) theo qui ước ở trang trên như sau:

d3.Cosθ2.Cos θ3 - d3.Sinθ2.Sinθ3 +
d2Cos(θ2) = x3

Rút Cosθ2 và Sin θ2 ra ngoài: (d3.Cosθ3 + d2 ) Cosθ2 -
d3.Sinθ3.Sin θ2 = x3

Đặt Cosθ2=( 1- t2 )/(1+t2), Sinθ2=2 t / ( 1+ t2)
Thay Cosθ2 và Sinθ2 vào biểu thức vừa trên nhằm hợp nhất
thành một nghiệm duy nhất trong biểu thức:

(d3.Cosθ3 + d2 ) ( 1- t2 ) - d3. 2 t.Sinθ3 = x3 ( 1 +
2t2 )

Sắp xếp biểu thức trên thành dạng phương trình bậc II cho
việc tìm nghiệm,

( x3 + d3.Cosθ3 + d2 ) t2 + 2 d3.Sinθ3. t + (x3- d3Cosθ3 -
d 2) = 0

’=( d3.Sinθ3 )2 - ( x3 + d3.Cosθ3 + d2 )( x3- d3Cosθ3 - d2 )

Nghiệm t tìm được là: t1,2 = (-d3.Sinθ3 ± ' ) / (x3 + d3.Cosθ3
+ d2 )

Do kết cấu của tay máy và nghiệm θ3 được chọn là âm nên
nghiệm t được chọn là dương:

t = (-d3.Sinθ3 + ' ) / (x3 + d3.Cosθ3 + d2 )
ta suy ra: θ2 = Arctang(2 t / ( 1- t2))
(c)
Tìm θ4:
Theo biểu thức số (5) thì θ2 + θ3 + θ4 = -Pi/2 , giờ ta đã tìm
được θ2 và θ3
Nên suy ra: θ4 = -Pi/2 – ( θ2 + θ3 )2.2 Đối với Robot Scada

Robot Scada là một trong những loại robot có khả năng linh họat
trong các thao tác và giám sát. Robot Scada gồm có 4 khâu như
hình bên dưới
Đây là Robot có cấu hình kiểu RRTR(bao gồm khớp quay R và
một khớp tịnh tiến). Bàn kẹp có chuyển động xoay xung quanh
trục thẳng đứng . Các hệ tọa độ gắn lên các khâu như trên hình.D1=550
A1+A2=670
D3=300
Bảng D-H


Khớp i αi ai di
1 1 0 a1 d1
2 2 180 a2 0
3 0 0 0 d3
4 4 0 0 d4
Ma trận chuyển vị
C1  S1 0 a1C1 C2 S2 0 a 2 C2
S1 C1 0 a1S1 S2 C2 0 a 2 S2
T 0
1 T21 
0 0 1 d1 0 0 1 0
0 0 0 1 0 0 0 1
1 0 0 0 C4  S4 0 0
0 1 0 0 S4 C4 0 0
T32  T43 
0 0 1 d3 0 0 1 d4
0 0 0 1 0 0 0 1

C12C4  S12 S4 C12 S4  S12C4 0 C1a1  C12 a2
S12C4  C12 S 4  S12 S4  C12C4 0 S1a1  S12 a2
T40  T10T21T32T43 
0 0 1 d1  d3  d 4
0 0 0 1
Bái toán vị trí ngược
Biết các giá trị px py tìm các giá trị 1 2
Ta có hệ phương trình: a1C1 + a2C12 = px
a1S1 + a2S12 = py
p 2  C12 a12  2C1C12 a1a2  C12 2 a2
 x
2

  2
p y  S1 a1  2 S1S12 a1a2  S12 a2
2 2 2 2


C2 = [(xc2 + yc2) – (a12 + a22)] / (2a1a2)
(p x  a1C1 ) 2  (a 2C12 ) 2

 
(p y  a1S1 )  (a 2 S12 )
2 2

 2a1C1 px  2a1S1 p y  px  p y  a2
2 2 2
Đặt : A=2a1 px
B=2 a1 py
C=px2+py2-a22
Ta có phương trình dạng ACos+Bsin=C
Đặt
A
 cos( )
A2  B 2
B
 sin( )
A2  B 2
C
 cos(1   ) 
A  B2
2
Bài toán động học thuận
C1a1  C12 a2 
S a S a 
0
pE   1 1 12 2 
 d1  d 3  d 4 
 
 1 
 p x px p x px 
   2 d 3  4 
 1 
 p y p y p y p y 
 
  2 d 3  4 
0
JA   1
 p z p z p z p z 
 
 1  2 d 3  4 
     
 
 1
  2 d 3  4 


  S1a1  S12 a2  S12 a2 0 0
C a C a C12 a2 0 0
 1 1 12 2 
 0 0 1 0
 
 1 1 0 1
  S1a1  S12 a2  S12 a2   
0  1   ( S1a1  S12 a2 )1  S12 a2 2 
0
 C a C a     
C12 a2 0 0   2   (C1a1  C12 a2 )1  C12 a2 2 

0
vE   1 1 12 2  
 0 0 1 0   d3  
 
 d3 
        
 1 1 0 1   4  
   1   2   4 

Bài toán động học ngược


 C12 a2 S12 a2 
 0 0
a1a2 S 2 a1a2 S 2
 
 C1a1  S12 a2 S1a1  S12 a2 
  0 0
JA  
0 1

a1a2 S 2 a1a2 S 2

 0 0 1 0 
 
 C1a1 S1a1
0 1

 a1a2 S 2 a1a2 S 2 

 C12 a2 S12 a2   C12 px  S12 p y
  
 aa S 0 0  
a1a2 S 2 a1S 2
1  
 1 2 2
  px  
 
   C1a1  S12 a2 S1a1  S12 a2     (C1a1  S12 a2 ) px  ( S1a1  S12 a2 ) p y 
 
 2     a a S 
a1a2 S 2
0 0 p y  
    a1a2 S 2

d3  
 1 2 2  p  
   0 0 1 0   z    pz
 
 4  
      
 C1a1 S1a1  C1 px  S1 p y 
  
0 1 
 a1a2 S 2 a1a2 S 2   
   a2 S 2 
Cách 2:
a2C12 = xc - a1C1
a2S12 = yc - a1S1
Bình phương hai vế của hai phương trình rồi cộng lại, ta đươc:
a22 = (xc2 + yc2) - 2 a1(xc C1 + yc S1) + a12
Phương trinh trên có dạng: aC1 + bS1 =c
Đặt cos(λ) = a / (a2 + b2)0.5
sin(λ) = a / (a2 + b2)0.5
 cos(λ - 1) = m
 λ - 1 = + - n
 1 = λ + - n

Tìm vận tốc góc:
1 = 1 / t.
1 = 2 / t.

Với t là khoảng thời gian để đầu công tác chạy từ điểm A đến
điểm B
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản