Chương III: Tính chất tia phân giác của một góc

Chia sẻ: abcdef_41

Hiểu và nắm vững tính chất đặc trưng của tia phân giác của một góc được phát biểu bằng hai định lý (thông qua việc chuyển phát biểu này thành các bài toán cụ thể) 2) Kĩ năng:  Biết cách vẽ tia phân giác của một góc bằng thước hai lề như một ứng dụng của quỹ tích trên, 

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Chương III: Tính chất tia phân giác của một góc

Môn Hình học -Lớp 7

Bài 5 Chương III: Tính chất tia phân giác của một góc
Y ÊU CẦU TRỌNG TÂM:
I)
1) Kiến thức:
 H iểu và nắm vững tính chất đặc trưng của tia phân giác của một góc
được phát biểu bằng hai định lý (thông qua việc chuyển phát biểu này
thành các bài toán cụ thể)

2) K ĩ năng:
 Biết cách vẽ tia phân giác của một góc bằng thước hai lề như một ứng
dụng của quỹ tích trên,

 Biết cách vận dụng định lý trên để giải bài tập và để chứng minh các
địnhlý khác khi cần thiết.

CƠ SỞ VẬT CHẤT
II)
 G iấy A0, các miếng bìa, dây, ghim mũ, thước, bút dạ

 File HH7- Tcpg.gsp; File HH7- TCpg.ppt

III) TỔ CHỨC LỚP:
Nhóm Công việc Công cụ
G iấy A0
1 Chứng minh định lý trên giấy A0
Thực hành trên máy vi tính
2 Máy tính
Nhóm ho ạt động khác
3 Bìa, thước, dây,
ghim
CÁC HOẠT ĐỘNG:
iv)
Thời Nội dung Các hoạt động
công việc
gian
1
Bµi 5 - Ch­¬ng III: TÝnh chÊt tia ph©n gi¸c cña mét gãc
Ổn định tổ Y êu cầu học sinh Làm theo hướng dẫn của
5’
chức - nhắc lạI định nghĩa giáo viên.
Phân nhóm về tia phân giác của Nghe và trả lời câu hỏi.
ho ạt động một góc.
G iới thiệu Đ ặt vấn đề: Giáo
viên dùng tệp
bàI mới
Tcpg.gsp để giới
thiệu bàI mới.
Làm bài tập G iao bài tập. Làm bài tập theo hướng dẫn.
18’
hiện Q uan sát và hướng
phát Trao đổi đưa ra nhận xét
dẫn học sinh làm đánh giá,
định lý.
bàI tập
Nêu định lý G iáo viên hướng Các nhóm cử đậi diện trình
12
và chứng dẫn học sinh trình bày.
bày kết quả hoạt
minh Nhận xét đánh giá và đi đ ến
động kết luận.
Củng cố Học sinh phát biểu ý kiến.
5’ G iáo viên dùng file
kiến thức Tcpg.gsp để củng Lắng nghe và ghi chép
cố lạI kiến thức và những kiến thức quan trọng.
đưa ra kết luận
BàI tập trắc G iáo viên phát bài Làm bài tập, phát biểu ý kiến
5’
nghiệm tập trắc nghiệm cho và chữa bài tập theo hướng
học sinh và dùng dẫn.
file Tcpg.gsp để
chữa b ài.
2
Bµi 5 - Ch­¬ng III: TÝnh chÊt tia ph©n gi¸c cña mét gãc
NHÓM MÁY TÍNH (I)
1) N hiệm vụ
Thông qua hoạt động nêu trong bàI phát hiện và nêu được định lý.
2) Cơ sở vật chất:
File HH7 - Tcpg.gsp
3) Các ho ạt động


HOẠT ĐỘNG TH ỜI GIAN
5’
Hoạt động 1
8’
Hoạt động 2
5’
Hoạt động 3
4’
Trình bày hoạt động
Nội dung hoạt động
Hoạt động 1: Nội dung trong File HH7-Tcpg
Hoạt động 2: Nội dung trong File HH7-Tcpg
Hoạt động 3:
H ai dãy nhà đ ịnh xây dựng một con đường nhựa dẫn tới
bệnh viện. Yêu cầu của những người dân trong khu này là phải
đảm bảo sao cho khoảng cách từ một vị trí bất kì trên
đường quốc lộ đến hai dãy nhà phải bằng nhau.
Em có cách gì giúp đ ỡ họ không?
....................................................................................
..................................................................................
.................................................................................
.............................................................................
...........................................................................
.........................................................................
...............................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.............................................................................................................................
.....


3
Bµi 5 - Ch­¬ng III: TÝnh chÊt tia ph©n gi¸c cña mét gãc
NHÓM LÀM TRÊN GIẤY
1. Nhiệm vụ
Thông qua hoạt động nêu trong bàI phát hiện và nêu được định lý.
2. Cơ sở vật chất:
File HH7- Tcpg.gsp
3. Các hoạt động


HOẠT ĐỘNG TH ỜI GIAN
5’
Hoạt động 1
8’
Hoạt động 2
5’
Hoạt động 3
4’
Trình bày hoạt động
Nội dung hoạt động
Hoạt động 1:
V ẽ góc xOy.
 Dùng thước và com pa dựng tia phân giác Oz của góc xOy.
 Trên tia Oz lấy đIểm M. Gọi A, B lần lượtlà hình chiếu của M trên Ox,
Oy. Dùng thước đo độ d àI MA, MB.
Lấy đIểm N khác M và tiếp tục làm như trên với C, D là hình chiếu của N
trên Ox, Oy. Sau đó đIền vào b ảng sau:
MA = MB =
ND = ND =
 Từ đó rút ra nhận xét về tính chất của điểm nằm trên tia phân giác của góc
và chứng minh nhận xét đó
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Hoạt động 2:
Cho góc xOy và M là một đIểm nằm bên trong góc đó. Biết rằng MA = MB.
H ãy chứng minh rằng M nằm trên tia phân giác của góc xOy.

4
Bµi 5 - Ch­¬ng III: TÝnh chÊt tia ph©n gi¸c cña mét gãc
(Gợi ý: Kẻ tia OM, và chứng minh hai tam giác vuông bằng nhau )
Hoạt động 3H ai dãy nhà đ ịnh xây dựng một con đường nhựa dẫn tới
bệnh viện. Yêu cầu của những người dân trong khu này là
phải đảm bảo sao cho khoảng cách từ một vị trí bất kì trên
đường quốc lộ đến hai dãy nhà phải bằng nhau.
Em có cách gì giúp đ ỡ họ không?
....................................................................................
..................................................................................
.................................................................................
.............................................................................
...........................................................................
.........................................................................
...............................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.............................................................................................................................
.....
5
Bµi 5 - Ch­¬ng III: TÝnh chÊt tia ph©n gi¸c cña mét gãc
NHÓM HOẠT ĐỘNG KHÁC (III)
1. Nhiệm vụ
Tạo các góc và tia phân giác của góc ấy bằng cách dùng dây, ghim,
các miếng bìa để phát hiện địnhlý.
2. Cơ sở vật chất:
File HH7- Tcpg.gsp
3. Các hoạt động


HOẠT ĐỘNG TH ỜI GIAN
5’
Hoạt động 1
8’
Hoạt động 2
5’
Hoạt động 3
4’
Trình bày hoạt động
Nội dung hoạt động
Hoạt động 1:
 Cắt góc xOy.
 Gấp hình tạo tia phân giác Oz, dùng bút dạ đánh dấu tia phân giác.
 Lấy một đIểm M tuỳ ý trên tia phân giác, gấp đường vuông góc với hai
cạnh của góc(độ dàI nếp gấp là khoảng cách từ M tới hai cạnh của góc).
 Nêu nhận xét về hai khoảng cách đó.
.................................................................................................................
.................................................................................................................
 Tiến hành lấy đIểm N khác M và thực hiện như trên.
 Từ các hoạt động trên hãy rút ra nhận xét về tính chất của điểm nằm trên
tia phân giác của góc.
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
Hoạt động 2:
 Vẽ trên giấy A2 góc mOn.
6
Bµi 5 - Ch­¬ng III: TÝnh chÊt tia ph©n gi¸c cña mét gãc
 Dùng đoạn dây với độ dàI ngắn khác nhau đánh dấu trung đIểm của đoạn
dây đó.
 Ghim trung đIểm sợi dây vào trong góc mOn. Kéo căng hai đầu con lạI
của sợi dây sao cho hai đoạn của sợi dây vuông góc với hai cạnh của góc
tạI một đIểm trên cạnh của góc.
 Tháo ghim, đấnh dấu vị trí thoả mãn yêu cầu bằng bút dạ.
 Tiếp tục làm như vậy với các đoạn dây khác .
 Vẽ tia phân giác Oz. Các trung đIểm vừa được đánh dấu có thuộc tia phân
giác Oz không?
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
 Từ đó rút ra nhận xét về vị trí của đIểm nằm trong góc và cách đều hai
cạnh của góc đối với đường phân giác của góc đó.
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
Hoạt động 3:
H ai dãy nhà đ ịnh xây dựng một con đường nhựa dẫn tới
bệnh viện. Yêu cầu của những người dân trong khu này là
phải đảm bảo sao cho khoảng cách từ một vị trí bất kì trên
đường quốc lộ đến hai dãy nhà phải bằng nhau.
Em có cách gì giúp đ ỡ họ không?
....................................................................................
..................................................................................
.................................................................................
.............................................................................
...........................................................................
.........................................................................
...............................................................................


7
Bµi 5 - Ch­¬ng III: TÝnh chÊt tia ph©n gi¸c cña mét gãc
.......................................................................
.......................................................................
.............................................................................................................................
.....


BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Đ iền Đ(đúng), S(sai) cho các câu sau:

1. N ếu khoảng cách từ N đến hai cạnh của góc xOy thì diểm N nằm trên
tia phân giác của góc xOy

2. N ếu M nằm trên tia phân giác của góc mOn, A, B lần lượt là hình
chiếu của M trên Om, On thì tam giác MAB là tam giác cân tại M

3. N goài các điểm nằm trên tia phân giác của góc, bên trong góc đó vẫn
có các đIểm cách đều hai cạnh của góc.

4. Đ ể M thuộc tia phân giác của góc xOy thì M phải nằm trong góc xOy
và cách đều hai cạnh của góc
8
Bµi 5 - Ch­¬ng III: TÝnh chÊt tia ph©n gi¸c cña mét gãc
TIÊU CHU ẨN ĐÁNH GIÁ
T IÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ NHÓM 1
Nội Kết quả
0 1 2
dung
Trình bày được
Trình bày K hông Trình bày rõ
nhưng chưa rõ ràng ,mạch lạc
trình bày
được ràng ,mạch lạc
K ỹ năng Làm theo đúng
K hông Làm theo
hướng dẫn hướng dẫn
làm theo
đúng các nhưng có một hoặc àm theo
hướng số thao tác còn cách khác đúng
dẫn lỗi
K iến thức Sai kiến Có một số nhận Trả lời đúng rõ
thức xét chưa chính ràng ,đủ
xác
T IÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ NHÓM 2

Nội Kết quả
0 1 2
dung
Hình vẽ H ình vẽ H ình vẽ chưa Hình vẽ đúng
,đẹp
sai chính xác

Trình bày đ ược Trình bày rõ
Trình bày K hông
trình bày nhưng chưa rõ ràng ,mạch lạc
được ràng ,mạch lạc
K iến thức K hông Chứng minh Chứng minh
chứng đ ược nhưng có đúng rõ ràng
m ột số lập luận
minh
được chưa chính xác
T IÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ NHÓM 3

Nội Kết quả
0 1 2
dung
H ình vẽ H ình vẽ H ình vẽ chưa Hình vẽ đúng
,đẹp
sai chính xác
Trình bày đ ược Trình bày rõ
Trình bày K hông
trình bày nhưng chưa rõ ràng ,mạch lạc
được ràng ,mạch lạc
Kiến thức K hông Chứng minh Chứng minh

9
Bµi 5 - Ch­¬ng III: TÝnh chÊt tia ph©n gi¸c cña mét gãc
chứng đ ược nhưng có đúng rõ ràng
m ột số lập luận
minh
được chưa chính xác
10
Bµi 5 - Ch­¬ng III: TÝnh chÊt tia ph©n gi¸c cña mét gãc
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản