Chương IV: Tính phụ tải máy nén

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
112
lượt xem
38
download

Chương IV: Tính phụ tải máy nén

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tính nhiệt kho lạnh là tính toán các dòng nhiệt từ môi tr-ờng bên ngoài đi vào trong kho lạnh. Đây chính là dòng nhiệt tổn thất mà máy lạnh cần phải đủ công suất để thải nó trở lại môi trường nóng đảm bảo sự chênh lệch nhiệt độ buồng lạnh và không khí bên ngoài. Mục đích cuối cùng của việc tính toán nhiệt kho lạnh là để xác định năng suất lạnh của máy lạnh cần lắp đặt. Khi đó dòng nhiệt tổn thất vào kho lanh Q, đựơc xác định bằng biểu thức: Q=Q1 + Q2...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương IV: Tính phụ tải máy nén

 1. Ch-¬ng IV TÝnh phô t¶i m¸y nÐn I. Môc ®Ých tÝnh to¸n nhiÖt kho l¹nh : TÝnh nhiÖt kho l¹nh lµ tÝnh to¸n c¸c dßng nhiÖt tõ m«i tr-êng bªn ngoµi ®i vµo trong kho l¹nh. §©y chÝnh lµ dßng nhiÖt tæn thÊt mµ m¸y l¹nh cÇn ph¶i ®ñ c«ng suÊt ®Ó th¶i nã trë l¹i m«i tr-êng nãng ®¶m b¶o sù chªnh lÖch nhiÖt ®é buång l¹nh vµ kh«ng khÝ bªn ngoµi. Môc ®Ých cuèi cïng cña viÖc tÝnh to¸n nhiÖt kho l¹nh lµ ®Ó x¸c ®Þnh n¨ng suÊt l¹nh cña m¸y l¹nh cÇn l¾p ®Æt. Khi ®ã dßng nhiÖt tæn thÊt vµo kho lanh Q, ®ù¬c x¸c ®Þnh b»ng biÓu thøc: Q=Q1 + Q2 + Q3 +Q4 +Q5 W (TL1) Trong ®ã : Q1 : Dßng nhiÖt ®i qua kÕt cÊu bao che vµo buång l¹nh Q2 : Dßng nhiÖt do s¶n phÈm to¶ ra trong qu¸ tr×nh xö lý l¹nh Q3 : Dßng nhiÖt tõ kh«ng khÝ bªn ngoµi do th«ng giã buång l¹nh Q4 : Dßng nhiÖt tõ c¸c nguån kh¸c nhau khi vËn hµnh kho l¹nh Q5 : Dßng nhiÖt tõ s¶n phÈm to¶ ra khi s¶n phÈm h« hÊp . §Æc ®iÓm cña c¸c dßng nhiÖt lµ chóng thay ®æi liªn tôc theo thêi gian, Q1 phô thuéc chñ yÕu vµo nhiÖt ®é bªn ngoµi, nã thay ®æi theo giê trong ngµy vµ mïa trong n¨m. Q2 phô thuéc vµo thêi vô . Q3 phô thuéc vµo hµng b¶o qu¶n. Q4 phô thuéc vµo quy tr×nh chÕ biÕn, b¶o qu¶n hµng vµ Q5 phô thuéc vµo biÕn ®æi sinh ho¸ cña s¶n phÈm . N¨ng suÊt l¹nh cña hÖ thèng l¹nh ®-îc thiÕt kÕ theo phô t¶i nhiÖt lín nhÊt Q max mµ ta nghi nhËn ®-îc ë mét thêi ®iÓm nµo ®ã trong n¨m . 1.X¸c ®Þnh c¸c dßng nhiÖt tæn thÊt vµo kho l¹nh : 1.1 Dßng nhiÖt qua kÕt cÊu bao che Q1 vµo phßng 1:
 2. Ta cã : Q1 = Q11 + Q12 Trong ®ã: Q11 : Dßng nhiÖt truyÒn qua t-êng bao, trÇn vµ nÒn do chªnh lÖch nhiÖt ®é Q12 : Dßng nhiÖt qua t-êng bao vµ trÇn do ¶nh h-ëng cña bøc x¹ mÆt trêi Trong tr-êng hîp tæng qu¸t ta cã: Q1 =Kt x F x t Víi: Kt : HÖ sè truyÒn nhiÖt (W/m20 K) F : DiÖn tÝch bÒ mÆt kÕt cÊu bao che (m2) t : HiÖu nhiÖt ®é gi÷a nhiÖt ®é bªn ngoµi vµ trong kho l¹nh. Trong ®ã : kÝch th-íc t-êng ngoµi ®-îc x¸c ®Þnh nh- sau: §èi víi buång c¹nh kho lÊy chiÒu dµi tõ gi÷ c¸c trôc t©m t-êng g¨n. §èi víi buång gãc kho : lÊy chiÒu dµi tõ mÐp t-êng ngoµi ®Õn trôc t©m t-êng ng¨n. §èi víi chiÒu cao : tõ mÆt nÒn ®Õn mÆt trÇm. Kho l¹nh cã :H =6 m R =6 m D = 12 m Khi céng thªm phÇn x©y dùng vµ cÊu tróc c¸ch nhiÖt sÏ lµ: H =6,77 m R = 6,357 m víi phßng c¹nh R = 6,25 m D = 12,464 m. 1. 2 X¸c ®Þnh dßng nhiÖt ®i qua kÕt cÊu bao che vµo phßng 1 Ta cã : Q1=Q1v  Qt1  Q1n  Q1bx Trong ®ã: Q1v: Dßng nhiÖt truyÒn qua v¸ch vµo kho;
 3. Q1t: Dßng nhiÖt truyÒn qua trÇn; Q1n: Dßng nhiÖt truyÒn qua nÒn vµo kho; Q1bx: Dßng nhiÖt do bøc x¹ mÆt trêi; a. X¸c ®Þnh Q1v: Ta cã: Q1v=Kv x Fv x tv (TL1) Víi: Kv=0,21 W/m2 0K (TL1) Fv = ( 12,464 x 6,67)  ( 6,357 x 6,77 ) =107,48 m2 tv= 37 – (-18) =550C V©y: Q1v= 0,21 x 170,48 x 55 =1969,1 W b. X¸c ®Þnh Q1 t: Ta cã : Q1t=Kt x Ft x tt (TL1) Víi: Kt=0,2 W/m20K (TL1) Ft= ( 12,464 x 6,357) =79,23 m2 tt= 37- (-18) = 550C VËy: Q1t= 0,2 x 55x 79,23 =871,57 W c. X¸c ®Þnh Q1n: Ta cã: Q1n=Kn x Fn x tn (TL1) Víi : Kn= 0,21 W/m20K (TL1) Fn= ( 12,464 x 6,357 ) =79,23 m2 tn= 4-(-18) =220C VËy: Q1n= 0,21 x 79,23 x 22 =366 W d. X¸c ®Þnh Q1bx: Ta cã : Q1bx= Q1bxt + Q1bxn Trong ®ã :- Q1bxv : Dßng nhiÖt bøc x¹ qua v¸ch kho l¹nh nã ®-îc x¸c ®Þnh qua biÓu thøc: Q1bxv =Kv x Fv x tbxv
 4. Víi : t bxv : HiÖu nhiÖt ®é ®Æc tr-¬ng, tbxv Kv =0,21 W/m20K Fv =( 12,464 x 6,357 ) = 79,23 m2 Víi : T-ßng h-íng b¾c th× Q1bxv = 0 T-êng h-íng T©y gi¸p víi phßng m¸y nªn Q1bxv = 0 T-êng h-íng §«ng gi¸p víi buång sè 2 nªn Q1bxv = 0 T-êng h-íng Nan: Q1bxv = 0,2 x (6,357 x 6,77 ) x 2 =17,21 W Víi : t bxv =2 (TL1) Fv = (6,357 x 6,77) = 43,21 m2 Q1bxt : Dßng nhiÖt bøc x¹ qua trÇn kho l¹nh, nã ®-îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Q1bxt =Kt x Ft x tbxt Víi : tbxt : HiÖu nhiÖt ®é ®Æc tr-¬ng kho l¹nh, tbxt =160 C (TL1) VËy: Q1bxt =0,2 x 79,23 x 16 =253,55 W Nh- vËy tæng l-îng nhiÖt bøc x¹ vµo phßng 1 lµ : Q1bx =253,55 + 17,21 =250,76 W Trong tr-êng hîp kho l¹nh cña ta chØ lµm viÖc víi phßng sè 1 th× khi ®ã ph¶i céng thªm l-îng nhiÖt tõ phßng sè 2 ®i vµo khi ®ã: Q1v = Kv x Fv x tv Víi : Kv =0,21 W/m20K (TL1) Fv = (12,464 x 6,77) =84,38 m2 VËy: t = 37-(-18) =550C Q1v =0,21 x 84,38 x 55 =682,21 W
 5. Tõ c¸c kÕt qu¶ tÝnh to¸n tren ta co dßng nhiÖt x©m nhËp vµo kÕt cÊu bao che lµ: Q1 =1969,1 + 871,57 + 366 + 250,76 + 682,21 =4139,6423 W 2. X¸c ®Þnh dßng nhiÖt do s¶n phÈm vµ bao b× to¶ ra : Ta cã : Q2 =Q12 + Q22 Trong ®ã: Q12 : Dßng nhiÖt to¶ ra tõ s¶n phÈm; Q22 : Dßng nhiÖt to¶ ra tõ bao b×;
 6. 2.1 X¸c ®Þnh dßng nhiÖt to¶ ra ë bao b×: Dßng nhiÖt to¶ ra tõ s¶n phÈm ®-îc x¸c ®Þnh theo biÓu thøc: 1000 Q12s¶nphÈm =Ms¶n phÈm x (i1 – i2) x (Tl1) 24 x3600 Trong ®o: Ms¶nphÈm : Khèi l-îng hµng nhËp vµo trong kho tÊm trªn/ngµy. i1 : entampi cña s¶n phÈm sau c«ng ®o¹n bao gãi, øng víi t1= -80C tra b¶ng ta cã i1 =64 kJ/ kg (TL1). i2 : entampi cña s¶n phÈm sau c«ng ®o¹n b¶o qu¶n, øng víi t2 = -180C tra b¶ng ta cã i2 = 5kJ/kg (TL1). Ta cã: ExxBxm 350 x0,65 x6 x 2,5 M= = =10 kg/s 365 365 Víi : E : Dung tÝch kho l¹nh : E = 350 t; B : HÖ sè vßng quay chän : B = 6 (TL1 ); m : HÖ sè nhËp hµng kh«ng kÓ ®Ón m = 2,5 (TL1);  : Tû lÖ hµng cã nhiÖt ®é kh«ng cao –80C ®-a trùc tiÕp vµo trong kho l¹nh trong thêi gian nµy hµng sÏ h¹ nhiÖt ®é xuèng nhiÖt ®é b¶o qu¶n. VËy: 1000 Q21 = 10 x (64-5) x = 6,83 KW 3600 x 24 2.2.X¸c ®Þnh dßng nhiÖt do bao b× t¶o ra: Ta cã : 1000 Q22bb = Mbb x Cbb x (t1 –t2) x 24 x3600 Trong ®ã: Mbb : Khèi l-îng bao b× ®-a vµo cïng s¶n phÈm, chän bao b× b»ng c¸t t«ng theo (TL1) ta cã:
 7. Mbb = (10 x 10)/100 =1 kg/s Cbb : NhiÖt dung giªng cña bao b×, ®èi víi c¸t t«ng Cbb= 1,46 kJ/kgK (TL1) t1 ,t2 : NhiÖt ®é nhËp vµ xuÊt. Qbb22 = 1 x 1,46(-8 –(-18) x 1000 /24 x 3600 =168 W VËy l-îng nhiÖt tæn thÊt do s¶n phÈm to¶ ra lµ: Q 2= 6828,7+168=6996,7 W V× kho l¹nh cã ba phßng nªn l-îng nhiÖt tæn thÊt do s¶n phÈm to¶ ra trong mçi phßng lµ nh- nhau : VËy : phßng 1 =phßng 2 =phßng 3=Q2/3=6996,7/3=2332,23 W 3.X¸c ®Þnh dßng nhiÖt do vËn hµnh to¶ ra : Dßng nhiÖt to¶ ra khi vËn hµnh ®-îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: Q4 =Q41+Q42+Q43+Q44 +Q45 Trong ®ã: Q41 : Dßng nhiÖt do chiÕu s¸ng Q42 : Dßng nhiÖt do ng-êi to¶ ra Q43 : Dßng nhiÖt do ®éng c¬ ®iÖn to¶ ra Q44 : Dßng nhiÖt do më cöa kho l¹nh Q45 : Dßng nhiÖt do x¶ tuyÕt 3.1.X¸c ®Þnh Q41 Ta cã: Q41=A x F (TL1) Víi : A : §Þnh møc chiÕu s¸ng trªn 1m2 phßng l¹nh, ®èi víi kho b¶o qu¶n ®«ng ta cã: A=1,2W/m2 (TL1) F: DiÖn tÝch phßng l¹nh :F=72 x 3=216 m2 VËy : Q41 = 1,2 x 216= 259 W
 8. 3.2.X¸c ®Þnh Q42: Ta cã : Q42 = 350 x n (TL1) Víi : n: lµ sè ng-êi lµm viÖc trong kho, chän n=6 . 350: lµ l-îng nhiÖt to¶ ra khi mét ng-êi lµm viÖc ,W/ng-êi . VËy : Q42= 350 x 6 = 2100 W 3.3 . X¸c ®Þnh Q43 : Ta cã : Q43 = 1000 x N x  Víi : N : Tæng c«ng suÊt ®éng c¬ ®iÖn, chän N=0,84 KW  : HÖ sè ho¹t ®éng ®ång thêi , chon  =1. 1000: HÖ sè chuyÓn ®æi ®¬n vÞ tõ KW ra W VËy : Q43 = 1000 x 0,84 x 1 =840 W. 3.4 .X¸c ®Þnh Q44 : Ta cã : Q44 = B x F (TL1) Víi : B : Dßng nhiÖt riªng khi më cöa cho 1m2 phßng l¹nh, B= 12 W/m2 (TL1) F : Lµ diÖn tÝch buång l¹nh m2 VËy : Q44 = 12 x 72 x 3=2592 W. 3.5 X¸c ®Þnh dßng nhiÖt do x¶ tuyÕt: Ta cã : Q45 = Cx F (TL8)
 9. Víi : C : hÖ sè thùc nghiÖm l-îng nhiÖt tán thÊt trung b×nh cho 1m2 diÑn tÝch x©y dùng: C = 11 W F : DiÖn tÝch kho l¹nh VËy : Q45 = 11 x 216 =2376 W VËy tæng l-îng nhiÖt Q44 lµ : Q4 = 259 + 2100 + 840 + 2592 + 2376 = 8167 W V× kho l¹nh cã ba phßng nªn l-îng nhiÖt tæn thÊt do vËn hµnh nªn trong mçi phßng lµ nh- nhau : VËy : Phßng 1= phßng 2 = phßng 3 = Q4/3 = 8167/3 = 2722,3 B¶ng tæng kÕt qu¶ tÝnh to¸n l-îng nhiÖt phßng1 Q1 Q2/3 Q4/3 Q 4139,6423 Q21 Q22 Q41 Q42 Q43 Q44 Q45 9194 6828,7 168 259 2100 840 2592 2376 4.X¸c ®Þnh tæng dßng nhiÖt tæn thÊt vµo phßng 2 : 4. 1.X¸c ®Þnh dßng nhiÖt qua kÕt cÊu bao che: Ta cã: Q1 = Q1v + Q1t + Q1n + Q1bx Trong ®ã : Q1v : Dßng nhiÖt truyÒn qua v¸ch kho Q1t : Dßng nhiÖt truyÒn qua trÇn Q1n : Dßng nhiÖt truyÒn qua nÒn kho Q1bx : Dßng nhiÖt do bøc x¹ mÆt trêi Trong tr-êng hîp tæng qu¸t ta cã: Q1 = K x F x t
 10. Víi : k : HÖ sè truyÒn nhiÖt (W/m20K) F : DiÖn tÝch bÒ mÆt kÕt cÊu bao che (m2) t: HiÖu nhiÖt ®é gi÷a nhiÖt ®é bªn ngoµi vµ trong kho 4.2. X¸c ®Þnh Q1v Ta cã: Q1v = Kv x Fv x tv Víi : Kv = 0,21 W/m20k (TL1) Fv = (6,357 x 6,77) = 86 m2 tv = 37- (-18) = 550C VËy : Q1v = 0,21 x 55 x 86 = 994,15 W a.X¸c ®Þnh Q1t : Ta cã : Q1t = Kt x Ft x t Víi : Kt = 0,2 W/m20k (TL1) Ft = 12,464 x 6,25 = 77,9 m2 t = 550C VËy : Q1t = 0,2 x 55 x 77,9 = 856,9 W b. X¸c ®Þnh Q1n : Ta cã : Q1n = Kn x Fn x t Víi: kn = 0,21 W/m20 k (TL1)
 11. Fn = 12,464 x 6,25 =79,9 m2 t = 4 – (-18) =220C VËy : Q1n = 0,21 x 22 x 77,9 =359,898 W Gi¶ sö nÕu x¶y ra tr-êng hîp khi chØ cã phßng sè 2 lµm viÖc th× khi ®ã ta ph¶i tÝnh thªm dßng nhiÖt tæn thÊt qua v¸ch tõ phßng 1 vµ phßng 3 vµo kho l¹nh . Khi ®ã : Q1v = 2 x Q1v phong 1 = 2 x 682,21 = 1364,42 W Víi :Q1v phong 1 (tÝnh víi tr-êng hîp chØ phßng 1 lµm viÖc ) 1.4 .X¸c ®Þnh Q1 bx : Ta cã : T-êng h-íng t©y gi¸p víi phßng 1 nªn Qbx = 0 T-êng h-íng ®«ng gi¸p víi phßng 3 nªn Qbx = 0 T-êng h-íng b¾c Qbx = 0 T-êng h-íng nam ta cã : Q1bx = K x t bx x F Víi : k = 0,21 W/m20k (TL1) t bx = 2 0 C (TL1) F = 6,25 x 6,77 = 42,31 m2 VËy Q1bx = 0,21 x 2 x 42,31 = 17,77 W . X¸c ®Þnh Q1bx trÇn = K x t bx x F Víi : K= 0,2 W/m20k (TL1) F = 6,25 x 12,464 = 77,9 m2 t bx = 160C (TL1)
 12. VËy Q1bx trÇn = 0,2 x 16 x 77,9 = 249,28 W VËy tæng l-îng nhiÖt bøc x¹ lµ: Q1bx = 17,77 + 249,28 = 267, 05 W VËy : Q1= 994,15 + 856,9 + 359,898+ 1364,42 + 267,05 = 2477,998 W 4.3. Dßng nhiÖt do s¶n phÈm vµ bao b× to¶ ra trong qu¸ tr×nh b¶o qu¶n. Q2 = 2332,23 W 4.4.. Dßng nhiÖt to¶ ra khi vËn hµnh Q4 = 8167 W B¶ng tæng kÕt l-îng nhiÖt tÝnh to¸n phßng 2 Q1 Q2/3 Q4/3 Q 3575,368 Q21 Q22 Q41 Q42 Q43 Q44 Q45 8896,76 6828,7 168 259 2100 840 2592 2376 5. X¸c ®Þnh l-îng nhiÖt tæn thÊt vµo phßng sè3 Tæng l-îng nhiÖt tæn thÊt vµo phßng sè 3 t-¬ng tù nh- phßng sè 1: ChØ thªm phÇn nhiÖt bøc x¹ vµo h-íng ®«ng : 5.1.X¸c ®Þnh l-îng nhiÖt bøc x¹ : ta cã: Q12bx® = K x tbx x F Víi : K = 0,21 W/m20k (TL1)
 13. tbx = 110C (TL1) F = 12,925 x 6,77 = 87,52 m2 VËy Q12bx® = 0,21 x 11 x 87,52 = 202,17 W B¶ng tæng kÕt l-îng nhiÖt tæn thÊt vµo phßng 3: Q1 Q2/3 Q4/3 Q 4341,8 Q21 Q22 Q41 Q42 Q43 Q44 Q45 9396,17 6828,7 168 259 2100 840 2592 2376 VËy tæng l-îng nhiÖt tæn thÊt vµo kho lµ:  Q =  Qp1 +  Qp2 +  Qp3 = 9194 +8896,76 + 9396,17 = 27486,93 W Qmn = 100% Q1 + 100%Q2 + 75%Q3 = 12056,81 + 6996,7 + 8167 x 75/100 = 25,2 KW 6. X¸c ®Þnh n¨ng suÊt l¹nh cña m¸y nÐn : Khi x¸c ®Þnh n¨ng suÊt l¹nh cña m¸y nÐn cÇn ph¶i tÝnh ®Õn thêi gian lµm viÖc cña m¸y nÐn vµ c¸c tæn thÊt trong ®-êng èng cña hÖ thèng do ®ã ta ph¶i nh©n thªm hÖ sè an toµn k. Ta cã: KxQmn Q0 = b Trong ®ã : K : hª sè tÝnh ®Õn tæn thÊt trªn ®-êng èng cña thiÕt bÞ , chän K= 1,07 (TL1) b : HÖ sè thêi gian lµm viÖc v¬i kho l¹nh 350 tÊn b = 0,9 (TL1). VËy ta cã:
 14. 1,07x25,2 Q0 = = 29,96 KW 0,9 6.1 Ph-¬ng ph¸p lµm l¹nh Theo ®Ò tµi cña em th× ph-¬ng ph¸p lµm l¹nh trùc tiÕp lµ lµm l¹nh b»ng dµn bay h¬i ®Æt trong kho vµ t¹i ®©y m«i chÊt sÏ thu nhiÖt cña m«i tr-êng lµm l¹nh (dµn bay h¬i lµ dµn kh«ng khÝ ) . Dµn l¹nh tÜnh nghi· lµ kh«ng khÝ trong ®ã ®èi l-u tù nhiªn, dµn l¹nh ®éng kh«ng khÝ ®èi l-u c-ìng bøc. * -u ®iÓm : - ThiÕt bÞ ®¬n gi¶n v× kh«ng cÇn thªm mét vßng tuÇn hoµn phô. - Tuæi thä cao, kinh tÕ h¬n v× kh«ng ph¶i tiÕp xóc víi n-íc muèi lµ mét chÊt g©y han gØ, ¨n mßn rÊt nhanh. - Ýt tæn thÊt n¨ng l-îng øng vÒ mÆt nhiÖt ®éng vÞ nhiÖt ®é gi÷a kho b¶o qu¶n vµ dµn bay h¬i trùc tiÕp bao giê còng nhá h¬n nhiÖt ®é gi÷a buång vµ nhiÖt ®é bay h¬i gi¸n tiÕp qua n-íc muèi. - Tæn hao l¹nh khi khëi ®éng nhá, khi lµm l¹nh trùc tiÕp thêi gian tõ khi më m¸y ®Õn lóc kho b¶o qu¶n ®¹t nhiÖt ®é theo yªu cÇu sÏ nhanh h¬n. - NhiÖt ®é cña kho b¶o qu¶n cã thÓ gi¸m s¸t qua nhiÖt ®é cña mçi chÊt, nhiÖt ®é s«i cã thÓ x¸c ®Þnh dÔ dµng qua ¸p kÕ ®Çu hót cña m¸y nÐn. *. Nh-îc ®iÓm: - Tr÷ l¹nh cña dµn l¹nh trùc tiÕp kÐm h¬n do ®ã khi m¸y l¹nh ngõng ho¹t ®éng th× dµn l¹nh còng hÕt l¹nh nhanh chãng. - §èi víi dµn l¹nh Fre«n, viÖc håi dÇu sÏ khã kh¨n khi dµn l¹nh ®Æt qu¸ xa vµ thÊp h¬n vÞ trÝ cña m¸y nÐn. - Víi qu¸ nhiÒu dµn l¹nh viÖc bè trÝ ph©n phèi m«i chÊt l¹nh ®Õn cho c¸c dµn l¹nh còng gÆp nhiÒu khã kh¨n vµ kh¶ n¨ng m¸y nÐn r¬i vµo hµnh tr×nh Èm rÊt lín.
 15. - HÖ thèng l¹nh trùc tiÕp th-êng ®-îc tù ®éng ho¸ bao gåm : Tù ®éng ®iÒu khiÓn vµ ®iÒu chØnh , tù ®éng b¸o hiÖu vµ b¶o vÖ theo nhiÖt ®é cña kho b¶o qu¶n vµ theo chÕ ®é an toµn cña m¸y nÐn. 6.2. Chän m«i chÊt cho hÖ thèng l¹nh kho b¶o qu¶n ®«ng : Trong thùc tÕ s¶n xuÊt ®èi víi c¸c hÖ thèng l¹nh dïng cho kho b¶o qu¶n ®«ng ng-êi ta th-¬ng dïng m«i chÊt l¹nh alf c¸clo¹i khÝ Fre«n. V× nã kh«ng ®éc h¹i víi con ng-êi vµ thùc phÈm thuû s¶n. Tuy nhiªn c¸c lo¹i khÝ Fre«n cã m«i chÊt nµo thay thÕ nã mµ ®¶m b¶o c¸c tÝnh chÊt nhiÖt ®éng häc t-¬ng tù dïng cho kho b¶o qu¶n do ®ã chän m«i chÊt l¹nh lµ Fre«n 22(R22) *. TÝnh chÊt cña Fre«n 22: - C«ng thøc ho¸ häc : chcif2 - KÝ hiÖu : R22 - Lµ chÊt khÝ kh«ng mµu cã mïi th¬m nhÑ. - NÕu ng-ng tô b»ng n-íc th× nhiÖt ®é ng-ng tô lµ tk =300C , ¸p suÊt ng-ng tô Pk = 12 13 atm(KG/cm2) - NÕu ng-ng tô b»ng kh«ng khÝ th× nhiÖt ®é ng-ng tô tk= 40  420C, ¸p suÊt ng-ng tô Pk = 14 16(KG/cm2) - NhiÖt ®é s«i tiªu chuÈn rÊt tèt - 40,80C, chØ khi nµo nhiÖt ®é s«i thÊp h¬n nhiÖt ®é s«i tiªu chuÈn th× ¸p suÊt s«i (bay h¬i ) míi ®¹t ®-îc ¸p suÊt ch©n kh«ng nhá h¬n ¸p suÊt khÝ quyÓn. - §èi víi kim lo¹i nã kh«ng ¨n mßn kim lo¹i, lµm ch-¬ng në cao su vµ chÊt dÎo. - C¸c hÖ sè trao ®æi nhiÖt kÐm h¬n n-íc, cho nªn trong thiÕt bÞ ng-êi ta ph¶i lµm c¸nh cho thiÕt bÞ vÒ phÝa m«i chÊt ®i. - §èi víi dÇu b«i vµ tr¬n th× nã hoµ tan h¹n chÕ khi nhiÖt ®é cña m«i chÊt 40  -200C th× m«i chÊt vµ dÇu kh«ng hoµ tan víi nhau ph©n pha riªng dÇu næi bªn trªn, m«i chÊt n»m xuèng d-íi vµ khi ®ã ng-êi ta t×m c¸ch l«i kÐo dÇu nµy vÒ m¸y nÐn.
 16. - Fre«n 22 ®èi víi n-íc nã kh«ng hoµ tan cho nªn dÔ g©y hiÖn t-îng t¾t Èm van tiÕt l-u. - Fre«n 22 cã tÝnh t¶y röa cÆn bÈn ë thµnh thiÕt bÞ . - VÒ ®iÖn Fre«n 22 kh«ng dÉn ®iÖn ë thÓ h¬i nh-ng dÉn ®iÖn ë thÓ láng cho nªn kh«ng nªn ®Ó cho m¸y nÐn kÝn hót dÞch láng vÒ m¸y nÐn. - Nã bÒn v÷ng ë ph¹m vi nhiÖt ®é vµ ¸p suÊt lµm viÖc, khi nhiÖt ®é lín h¬n 5000C bÞ ph©n huû thµnh chÊt phètgen. - Fre«n 22 kh«ng ch¸y næ , an toµn khi sö dông, kh«ng ®éc lËp víi c¬ thÓ sèng vµ thùc phÈm, nh-ng khi ë nång ®é cao trong kh«ng khÝ g©y ra chÕt ng¹t. * Ph¹m vi øng dông : - Fre«n 22 ®-îc sö dông lµm m«i chÊt ch¹y trong c¸c m¸y l¹nh nÐn h¬i mét cÊp vµ 2 cÊp nÐn. - Fre«n 22 ®-îc sö dông lµm m«i chÊt ch¹y trong c¸c m¸y l¹nh ghÐp tÇng (ghÐp nèi) nã lµm viÖc ë tÇng trªn. - Fre«n 22 sö dông trong c¸c m¸y l¹nh lµm ®«ng s¶n phÈm (hai cÊp) s¶n xuÊt n-íc ®¸ , m¸y lµm kem, s¶n xuÊt r-îu, bia vµ n-íc gi¶i kh¸t , c¸c kho b¶o qu¶n vµ trong lÜnh vùc ®iÒu hoµ kh«ng khÝ. - Lµm suy gi¶m tÇng Oz«n cho nªn sö dông ®Õn n¨m 2020

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản