Chương IX: Chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng

Chia sẻ: lukizava08

Cách mạng tháng Mười Nga là thắng lợi vĩ đại nhất của GCCN, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức, dưới sự lãnh đạo của GCCN thông qua đội tiên phong là ĐCS Bônsnêvích. Cách mạng tháng Mười dùng bạo lực CM đánh đổ GCTS & PK địa chủ, lập nên chính quyền của những người lao động, xây dựng XH hoàn toàn mới – không có tình trạng người bóc lột người.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Chương IX: Chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng

I. Chủ nghĩa xã hội hiện thực.
II. Sự khủng hoảng, sụp đổ của mô hình
CNXH Xô Viết và nguyên nhân của nó
III. Triển vọng của CNXH.
I. Chủ nghĩa xã hội hiện thực.
1. Cách mạng tháng Mười Nga và mô hình Chủ
nghĩa xã hội hiện thực đầu tiên trên thế giới
a) Cách mạng tháng Mười Nga – quá trình tất yếu
khách quan của lịch sử
1. Cách mạng tháng Mười Nga và mô hình Chủ
nghĩa xã hội hiện thực đầu tiên trên thế giới
a) Cách mạng tháng Mười Nga – quá trình tất yếu
khách quan của lịch sử

Cách mạng tháng Mười Nga là thắng lợi vĩ đại
nhất của GCCN, nhân dân lao động và các dân tộc
bị áp bức, dưới sự lãnh đạo của GCCN thông qua
đội tiên phong là ĐCS Bônsnêvích. Cách mạng
tháng Mười dùng bạo lực CM đánh đổ GCTS &
PK địa chủ, lập nên chính quyền của những người
lao động, xây dựng XH hoàn toàn mới – không có
tình trạng người bóc lột người.
a) Cách mạng tháng Mười Nga Nga – quá trình tất
yếu khách quan của lịch sử
Thắng lợi của Cách mạng tháng Mười mở ra thời
đại mới – thời đại quá độ từ CNTB lên CNXH trên
phạm vi toàn thế giới.

“M ét kû nguyª n m í ® ∙ ë r
i  m a 
t ong l
r Þch sö t  gii N h© n 
hÕ í.
l i ang vøt
o¹ ®  bá hình  høc 
t
cuèi ng cña chÕ  ® é n« l ,
 cï Ö  
chÕ   é  l   ­ b¶n 
® n«  Ö t  hay  chÕ  
® é  l   µm   huª  
n«  Ö l t . Tho¸   t khái 
® ­î
c chÕ  ® é n« l  ® ã, Ç n 
Ö  l
tª nh© n o¹    ­í vµo 
® Ç u  i n  l isÏb c 
t   t do 
hêikú ù  ch© n  chÝnh”
1. Cách mạng tháng Mười Nga và mô hình Chủ
nghĩa xã hội hiện thực đầu tiên trên thế giới
a) Mô hình CNXH hiện thực đầu tiên trên thế giới
Từ sau Cách mạng tháng Mười đến kết thúc chiến tranh
thế giới thứ II, Liên Xô là nước XHCN duy nhất.
Điều kiện xây dựng chế độ mới cực kì khó khăn, phức
tạp:
 KT lạc hậu, bị tàn phá nặng nề trong CTTG I, nội chiến,
chiến tranh can thiệp của 14 nước ĐQ, bị bao vây cấm
vận KT
 1914 – 1921 phải thực hiện chính sách cộng sản thời chiến
 3/ 1921 nội chiến kết thúc, ĐH X ĐCS Nga đã đề ra chính
sách KT mới (NEP) => Nga nhanh chóng khắc phục tình
trạng suy sụp KT sau chiến tranh, ngăn chặn nảy sinh tự
phát của nền SX nhỏ - mầm mống phục hồi CNTB; thấy
sự quan trọng, cần thiết của sự tồn tại CNTB nhà nước
dưới điều kiện chuyên chính vô sản.
a) Mô hình CNXH hiện thực đầu tiên trên thế giới Leni ất đường l i đúng đắn này không 
Sau khi n m , ố 
được  quán ri  hực  ện  y  .
t êtt hi đầ đủ
N hững năm  20 – 30 của X X , ri u chứng 1 cuộc 
 t ệ
C TTG  ngày càng bộc l  rõ… => phải
ộ  nhanh chóng 
ế
bi n N ga thành cường quốc công nghi p, để xây 
ệ  
dựng  ơ  ở  ật chất của  N X H , xóa 
c s v     C   nghèo nàn  ạc 
l
hậu  chuẩn  ị  iphó  ến ranh.
và  b đố   chi t
N hà  ước  ô  i t không  hể 
n X Vế  t không  dụng  ơ  ế 
áp  c ch
kế  ạch 
ho hóa  ập  rung    ên  ô  hành 
t t cao.Li X t công  ực 
r
rỡ.
1. Sự ra đời của hệ thống XHCN và những thành
tựu của nó
a) Sự ra đời và phát triển của hệ thống các nước XHCN

Sau CTTG II, hệ thống
các nước XHCN thế giới
ra đời bao gồm: Liên Xô,
Cộng hòa DC Đức,
Hungari, Rumani, Tiệp
Khắc, Anbani, Mông Cổ,
Trung Quốc, Triều Tiên,
Việt Nam (sau này thêm
Cuba)
1. Sự ra đời của hệ thống XHCN và những thành
tựu của nó
a) Những thành tựu của CNXH hiện thực
T ừng  ước  a 
b đư nhân dân ao  ng ên àm   ủ  H ,t
l độ l l ch X   húc 
đẩy rào ưu  u ranh  t   D C  rên oàn hế  ới
t l đấ t cho ự do  t t t gi .
Trong  ơn  năm  
h 70  xây  ựng  N X H ,Li X ô  các  ước 
d C   ên  và  n
X H C N  đạt được phát ri n m ạnh m ẽ về tềm  l c K T,
   t ể i ự  
xây  ựng  ơ  ở  ậtchấtcủa  N X H  rên  m ô ớn,t nh 
d c s v     C t quy  l  rì
độ hi n đại đảm  bảo ngày càng t  hơn đời ống vật
ệ , ố  s  
chất i t ần  nhân   Li X ô t ở hành  t
,tnh h cho  dân.( ên   r t 1 rong  2 
s êu  ường  … )
i c TG
V ới s   ớn  ạnh  oàn  ện, C N X H   nh  ưởng  âu  ắc 
 ự l m t di   ả h s s
trong  is ng  nh  rị  ,đóng    rò  ết định  i
đờ   ố chí t TG   vait quy   đố  
vớis   ụp    ủa  ệ hống huộc  icủa  N ĐQ ,m ở 
  ự s đổ c h t t đạ   C   ra 
kỉ nguyên  ới–  c âp 
m   độ l dân ộc  quá   ên  N X H  rên 
t và  độ l C t
phạm    oàn hế  ới
vit t gi .
a) Những thành tựu của CNXH hiện thực…

Sức  ạnh  ủa  ủ  ĩa  hộihi n hực  óng   rò 
m c ch ngh xã    ệ t đ vait
quyếtđịnh  y ùinguy  ơ  ến ranh  ủy  ệt  ảo 
  đẩ l   c chi t h di ,b
vệ  bì TG .
hòa  nh 
N gay  ại các  ước  ương 
t   n ph Tây,nhân 
  l độ  
dân  ao  ng 
được  ức  ấp  ẫn  hực  ế  ủa  N X H   ã  u  ranh 
s h d t t c C đ đấ t
đòi các  ền 
  quy dân  i   s nh,dân  ủ,phúc  ợi X H …   ới
ch   l   v  
s c  ép  ủa  nước  H C N ,các  ước  ương 
ứ   c các  X   n ph Tây 
đã  ảinhượng  ộ  chấp  ận  hực  ế  ất nhi u 
ph   b và  nh t t r   ề
s đ
yêu ách  ó.
  CNXH hiện thực trải qua thời kì phát triển rực rỡ, có
thành tựu to lớn, phát huy tác dụng mạnh mẽ đến tiến
trình phát triển lịch sử loài người.
I. Sự khủng hoảng, sụp đổ của mô hình CNXH
Xô Viết và nguyên nhân của nó
1. Sự khủng hoảng, sụp đổ của mô hình CNXH Xô
Viế h     C
Sau t ấtbạicủa  ông  Pari  ộc  ủng  ảng  u i xảy 
t xã  ,cu kh ho đầ tên 
ra  Q uốc  ế    an    hưng  ừ  rong  ủng  ảng,s  
–  t I t rã.N t t kh ho   ự phát 
t ển ý  uận  hờikìnày 
ri l l t     phá  ỡ  ế  ắc  ỏng 
v b t t PTC N   t
=>  hành 
ậ Q I  1889)
l p  T I( .
C uốiX I    u  X ,C N TB 
  X ­đầ X   chuyển  ang  aiđoạn  Q C N ,đặc 
s gi   Đ  
ệ  ừ s khiEngel   đời  X H C N  âm   khủng  ảng 
bi tt   au    s qua  ,PT  l vào  ho
ầ I ,Q I  
l n  I  T  I phân  t
rã hành  pháihữu,pháit   pháigi a.T ừ 
      ả và    ữ  
s C M .10,dướis  ãnh  o  ủa 
au       ự l đạ c Leni   T  I   Q TC S 
n,Q I I –  được 
thành ập,chấm   ứtkhủng  ảng ần I
l   d   ho l I.
C uốinhững  ăm   –  X ,Li X ô  các  ước  H C N   ông  u 
  n 60  X   ên  và  n X Đ Â
đivào  ủng  ảng.4/
  kh ho   1989  ự    ỡ  ễn  lên  i p    ông 
s đổ v di ra i tế ở Đ
 u.
 => 9/ 1991 chế độ X H C N  ở Liên X ô &  Đông Â u s p đổ 

hoàn t oàn. ự đổ vỡ cũng di n ra t ng t  ở M ông C ổ,
 S ễ ươ ự  
A nbani  am   ư.
,N T
1. Nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng, sụp đổ 
a) Nguyên nhân sâu xa là những sai lầm thuộc về
mô hình phát triển của CNXH Xô Viết
 Leni ất chí
Sau khi n m , nh sách N EP không được t ực 
h
ệ m chuyển  ang  ế  ạch  t p rung  độ,t  
hi n  à  s k ho hóa ậ t cao   ừ
bỏ  cách  ủ 
1  ch quan  duy  chínền  T 
ý    K hàng    ơ  ế 
hóa,c ch
t ị t ường t ực hi n bao cấp t
h r h ệ ràn l  t ệt i í
an, ri  têu tnh 
chủ  ng, s
độ   áng  ạo  ủa  ười l động… ; C hậm   i
t c ng   ao    đổ  
m ớicơ  ấu  T,hệ hống  ản í   t
  c K   t qu l… => hua    rệt
kém rõ   
trong công  ệ  năng uấtl động.
ngh và  s  ao 
Sai l m   ủ 
  ầ ch quan  nghi   rọng 
êm t kéo    ó  cản  rở 
dài đ =>  t
đổi m ới – 
    nguyên nhân  âu  l   ế    H C N   uy 
s xa  àm ch độ X s
yếu,khủng  ảng,s p  .Đó 
  ho   ụ đổ   không  ảido  ản  ất
ph   b ch  
chế    à  quan  ệm   áo  i u  ề  N X H .
độ m do  ni gi đ ề v C
1. Nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng, sụp đổ 
a) Nguyên nhân chủ yếu và trực tiếp dẫn đến sự sụp
đổ
Mi
khai  or
lG bachev
a) Nguyên nhân chủ yếu và trực tiếp dẫn đến sự sụp
đổ
Trong  ảit ,ĐC S  ên  ô  ắc  ail m  
c  ổ   Li X m s  ầ nghi  rọng 
êm t
về  đường  ốiC T,t   ưởng,t   ức  hữu 
l    ư t   ổ ch –  khuynh, 
cơ  ộixét l it ể  ện    ững  ườil
h    ạ   h hi ở nh ng đạ cao 
 ãnh  o 
nhất . 
C N ĐQ  can  hi p  oàn  ện,tnh  ,t ắng  rợn,t ực 
t ệ t di   i vi  r t  h
hi n  ễn  ến  bì
ệ “di bi hòa  nh”  ngay rong  ộibộ  ên  ô 
t n   Li X
và các  ước  ông  u. C hí bọn  ơ  ội    ại và 
n Đ Â   nh  c h , xét l  
phản  ội  ất cảnh  ác  M   rong 
b ,m   gi C t hàng  ũ  ững 
ng nh
người C S  ạo  ơ  ội vàng 
  t c h   cho  N ĐQ  
C “chi n  hắng 
ế t
m à không  ần  ến ranh”.
c chi t
⇒C ơn ốc  nh rị 
l chí t phá ập    X H C N .
s ngôinhà 
⇒C ác  ước  H C N   l iphảicảit ,cảicách…
n X còn ạ      ổ    
I. Triển vọng của CNXH.
1. CNTB – không phải là tương lai của XH loài người
B ản  ất của  N TB 
ch   C không  hay  i  ế    ếm  
t đổ : ch độ chi
hữu t  nhân TBC N  gây những ung nhọt
ư  không t ể 
h
chữa khỏi D o bi t ự đi u chỉnh và t ch ứng”,
. ế  “t ề hí   
C N TB  ẫn  khả  ăng 
v còn  n phátt ển,có   rò ớn  i
 ri   vait l đố  
vớilch  ử 
 ị s phát t ển 
  ri nhân oạinhưng  ản  ất bóc 
l   b ch  
l t phản D C ,
ộ,  vô nhân đạo không t hay đổi N hững 
.
m âu huẫn  t
t bên rong  không hể  ắc  ục.
t kh ph
C ác yếu t  X H C N  đã xuất ện t
ố  hi rong lòng X H TB : 
những  ếu ố  ủa  M   ậu 
y t c V h công  nghi p,K T rit ức,
ệ   t  h  
tnh  ất xã  ộicủa  ở  ữu 
í ch   h   s h càng  a  ăng,đi u  i t
gi t   ề tế  
của  nhà  ước  ivớit ị rường 
n đố    h t càng  ữu  ệu,tnh 
h hi  í
nhân  dân  X H   ủa 
và  c nhà  ước  ăng ên,phúc ợiX H ,
n t l   l    
m ôit ường…  
 r được  ảiquyếtngày 
gi     càng ốthơn.
t  
1. CNXH – tương lai của XH loài người
a) Liên Xô và Đông Âu sụp đổ không có
nghĩa là sự cáo chung của CNXH.
Sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu là sự sụp
đổ của 1 mô hình của CNXH trong quá trình đi
tới mục tiêu XHCN. Nó không đồng nghĩa với
sự cáo chung của CNXH với tư cách 1 HTKT –
XH mà loài người đang vươn tới.
a) Các nước XHCN còn lại đang tiến hành cải cách,
đổi mới, mở cửa và ngày càng đạt được những
thành tựu to lớn
 Trên  ơ  ở  ận  ụng  áng ạo,phátt ển  ủ  ĩa  arx 
c s v d s t    ri ch ngh M – 
Leni vào  i u  ện  ụ hể  ỗinước,Trung  uốc  N   2 
n  đ ề ki c t m     Q vàV – 
nước i n 
tế hành  công  ộc  ảicách,m ở  ủa  đổim ới  t
cu c     c và    ,đạ  
nhi u  hành  ựu.C ông  ộc  ảicách,m ở  ửa      công 
ề t t   cu c     c ở TQ và 
cuộc  im ớiở  N   những   ương  ng:
đổ     V có  nétt đồ
 Đã  ừ  ỏ  ô  nh  T  ế  ạch  ập  rung 
t b m hì K k ho t t chuyển  ang  T 
s K
t ị rường  H C N  TQ )hoặc heo  nh  ướng  H C N  V N )
h t X (   t đị h X ( .
 X ây  ựng  nước 
d nhà  pháp  ền  H C N .
quy X
 X ây  ựng 
d các  ổ  ức  H     nh  ủ  a  ạng: các  ội
t ch X phi chí ph đ d   h  
nghề  nghi p,văn 
ệ   hóa,t gi   H … ngày 
  ôn  áo,X cáng  vait t
có    rò  o 
l n rong  lnh  ực  à  nước 
ớ t các ĩ v m nhà  không  ớit t i
v  ay ớ
 H ộinhập  T âu  ộng.
  Q s r
 Đảm   ảo ự  ầm   ền  l đạo  ủa  C S.
b s c quy và ãnh  c Đ
a) Đã xuất hiện xu hướng đi lên CNXH
T ừ những năm  90 t ế kỉ X X , ở M arxỹ Latnh đã 
h   i
xuất ện xu t ế t ên t  và ngày càng phát ri n 
 hi h hi ả  t ể
m ạnh,nhi u  ước uyên  ố  il C N X H :V ênêxuêl  
  ề n t b đ  ên    a,
Ecuađo,N i
  carago…
N hi u  ước  ỹ  i t
ề n M Latnh  uyên  ố  N X H   à  c  ơ 
b C l ướ m
của  dân ộc  ỹ  i  
các  t M Latnh.
 Thể hiện sự tác động sâu xa và sức sống mãnh
liệt của CNXH hiện thực, thể hiện bước tiến
mới của CNXH trên TG, củng cố niềm tin, lý
tưởng CSCN.
 CNXH thế giới từ những bài học thành bại và sự
thức tỉnh của các dân tộc, nất định có bước phát
triển mới, theo quy luật khách quan của lịch sử,
loài người nhất định sẽ tiến tới CNXH.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản