Chương số 5: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ

Chia sẻ: Lâm Trúc | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:18

0
244
lượt xem
63
download

Chương số 5: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Chương số 5: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ

 1. Chương V Ch TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ
 2. A. Mục tiêu của chương V A. SV hiểu rõ:  Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc  Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế
 3. B. Chương V có 4 đề tài trọng tâm B. * Đề tài 19: Vịị trí, vai trò * Đề tài 19: V trí, vai trò của đạii đoàn kếtt dân ttộc của đạ đoàn kế dân ộc * Đề tài 20: Nộii dung của * Đề tài 20: Nộ dung của đạii đoàn kếtt dân ttộc * đạ đoàn kế dân ộc * Đề tài 21: Hình thức ttổ chức Đề tài 21: Hình thức ổ chức khốii đạii đoàn kếtt DT khố đạ đoàn kế DT * Đề tài 22: Nộii dung, hình thức * Đề tài 22: Nộ dung, hình thức & nguyên ttắc đoàn kếtt quốc ttế & nguyên ắc đoàn kế quốc ế
 4. Đề tài 19: Vị trí, vai trò của đại đoàn kết tài DT Đ 19.1 Đại đoàn kết DT là vấn đề chiến lược quyết định thành công của CM Đ 19.1.2 Đ 19.1.3 Đ 19.1.4 Đ 19.1.1 ĐĐK DT ĐĐK là ĐĐK DT là ĐĐK DT là nhằm vấn đề cơ vấn đề sống sức mạnh, bản nhất tập hợp mọi còn của CM, là then quán, lâu dài, là chiến lược chốt của lực lượng xuyên suốt chứ không thành công tiến trình CM phải sách
 5. § ĐK d©n téc lµ vÊn ®Ò chiÕn l­îc , ®¶m b¶o thµnh c«ng cña CM. c «ng -Hå ChÝ Minh to µn tËp , TËp .9, tr.405 - -Hå
 6. Đề tài 19: Vị trí, vai trò của đại đoàn kết tài DT Đ 19.2 Đại đoàn kết DT là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của CM ĐĐK DT phải ĐĐK DT ĐĐK DT là được khẳng phải mục tiêu định là nhiệm được chứ không vụ hàng đầu của quán triệt phải Đảng & của mọi trong mọi phương giai đoạn CM lĩnh vực tiện
 7. Đề tài 20: Nội dung của đại đoàn kết dân tộc Đ 20.1.1 Khái niệm dân, nhân dân Đ 20.1 và ĐĐK DT trong tư tưởng HCM ĐĐK DT là Đ 20.1.2 đại đoàn Nòng cốt của khối ĐĐK kết toàn DT là liên minh công ­ dân nông
 8. §¹i ® § ¹i oµn kÕt d© téc lµ n ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n
 9. Đ 20.2 Đại đoàn kết DT là tập hợp được mọi người dân vào cuộc đấu tranh chung Đ 20.2.1 Đ 20.2.2 Đ 20.2.3 Phải kế thừa Phải có lòng Cần tin tưởng truyền thống khoan dung, vào ND và có yêu nước – độ lượng với lập trường GC con người nhân nghĩa – rõ ràng ĐK của DT
 10. Hội Phản đế đồng minh (1930) Mặt trận dân chủ (1936) Đ 21 Mặt trận ND phản đế (1939) Hình thức Thể hiện tổ chức Mặt trận Việt Minh (1941) ở khối ĐĐK các Mặt trận Liên Việt (1946) – DT là thời mặt trận kỳ Mặt trận DT giải phóng miền DT thống Nam VN (1960) nhất Mặt trận Tổ quốc VN
 11. Đề 22: nội dung, hình thức và nguyên tắc đoàn kết QT Nội dung đoàn kết •ĐK với GCCN quốc tế •ĐK với CMDT thuộc địa Đ 22.1 •ĐK với các lực lượng tiến bộ trên TG Hình thức đoàn kết •Thông qua mặt trận (Mặt trận ĐK Việt Đ 22.2 – Miên – Lào) Nguyên tắc đoàn kết •Trên cơ sở thống nhất MT & lợi Đ 22.3 ícchung •Trên cơ sở ĐL, tự chủ, tự lực tự cường
 12. TTHCM vÒ kÕt hîp søc m¹nh DT víi søc m¹nh thêi ®¹i. víi a. §Æt c¸ch m¹ng gi¶i phãng DT ViÖt Nam a. trong sù g¾n bã víi c¸ch m¹ng thÕ giíi. trong
 13. b . KÕt hîp chÆt c hÏ CN yªu n­íc ch©n c hÝnh víi CN quèc tÕ trong s ¸ng. q uèc ĐOẠN PHIM “TINH THẦN QUỐC TẾ TRONG SÁNG”
 14. c . Dùa vµo s øc m×nh lµ c hÝnh, tranh thñ s ù gióp ®ì c ña c¸c n­íc XHCN, s ù ñng hé cña nh©n lo¹i tiÕn b é, ®ång thêi kh«ng quªn nghÜa vô què c tÕ c ao c¶ cña m×nh. c ña ­ Dùa vµo s øc m×nh lµ c hÝnh. Dùa Bé ® ta c¾m cê trªn Bé éi nãc hÇm t­íng §ê – c¸t nãc (7/5/1954) B¸c Hå cïng Vâ Nguyªn Gi¸p, Tr­êng Chinh, Ph¹m V¨n §ång bµn kÕ ho¹ch t¸c chiÕn §iÖn Biªn Phñ. t¸c B¸c Hå lªn th¨m trËn ® Biªn Þa
 15. d . Cã quan hÖ h÷u ng hÞ, hîp t¸c , s ½n s µng “lµm b¹n víi tÊt c ¶ mäi n­íc d©n c hñ”. “lµm Chủ tịch Hồ Chí Minh, 9/1947 Ch
 16. Kết luận chương V Sáng tạo lý luận của Hồ Chí Minh 1. Ý nghĩa của việc học tập 2.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản