Chương trình đại số và giải tích lớp 11 - Chương 3

Chia sẻ: Le Ngoc Thao Vy | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
579
lượt xem
71
download

Chương trình đại số và giải tích lớp 11 - Chương 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo chương trình học Toán học lớp 11 chuyên đề về Chương trình đại số và giải tích

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương trình đại số và giải tích lớp 11 - Chương 3

  1. CHƯƠNG, Kiến thức trọng tâm Kỹ năng, Mức độ Bài Tập chuẩn Tên Bài MÔN, LỚP. Chương 3. -Nắm được phương pháp quy -Biết cách vận dụng phương - Giải được các bài tập sách giáo Bài 1: Đại số và Giải nạp toán học pháp quy nạp toán học để khoa. PHƯƠNG PHÁP giải quyết các bài toán cụ Bài tâp1: Chứng minh rằng với mọi Tích Lớp 11 QUY NẠP TOÁN thể đơn giản. số nguyên dương n, ta có đẳng thức 1.2 + 2.5 + ... + n ( 3n − 1) = n 2 ( n + 1) . HỌC Bài tập 2:Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương n, ta có đẳng thức 1 1 1 1+ + + ... + > n. 2 3 n Bài tập 3: cho n là số nguyên dương, chứng minh rằng. a) n ( 2n − 3n + 1) chia hết cho 6. 2 b) 11n +1 + 122 n −1 chia hết cho 133. -Hiểu các khái niệm: dãy số, -Biết cách cho một dãy số, - Giải được các bài tập sách giáo Bài 2: dãy số tăng, dãy số giảm, dãy cách nhận biết tính tăng, khoa. DÃY SỐ số không đổi, dãy số bị chặn. giảm của các dãy số đơn Bài tập 1: Hãy tính 6 số hạng đầu -Nắm được các cách cho một giản tiên của mỗi dãy số sau: a) Dãy số ( un ) với un = 3 − 2 . dãy số, các phương pháp đơn n n giản khảo sát tính tăng giảm 3n b) Dãy số ( vn ) với vn = của một dãy số. . n3 Bài tập 2: Xét tính tăng - giảm của các dãy số sau: 3n a) Dãy số ( un ) với un = n +1 . 2 3n b) Dãy số ( vn ) với vn = 3 . n 3n c) Dãy số ( an ) với an = 2 . n Bài tập 3:Chứng minh rằng dãy số ( vn ) với vn = n 2 + 1 là một dãy số 2 2n − 3 bị chặn. Bài tập 4:Chứng minh rằng dãy số
  2. 7n + 5 ( un ) với un = là một dãy số 5n + 7 tăng và bị chặn. - Nắm vững khái niệm cấp số -Nhận biết được cấp số - Giải được các bài tập sách giáo cộng. cộng,biết cách tìm số hạng Bài 3: khoa. - Nắm vững công thức xác tổng quát và tổng n số hạng Bài tập 1: Cho một cấp số cộng có CẤP SỐ CỘNG định số hạng tổng quát và đầu tiên của cấp số cộng 5 số hạng. Biết số hạng thứ hai công thức tính tổng n số hạng trong các trường hợp không bằng 3 và số hạng thứ tư bằng 7. đầu tiên của một cấp số phức tạp. Hãy tìm các số hạng còn lại của cộng. cấp số cộng đó. Bài tập 2:Một cấp số cộng có 7 số hạng mà tổng của số hạng thứ ba và số hạng thứ năm bằng 28, tổng của số hạng thứ nămvà số hạng cuối bằng 14. Hãy tìm cấp số cộng đó. Bài tập 3: Cấp số cộng ( un ) có u17 − u20 = 9 và u17 2 + u20 2 = 153 .Hãy tìm số hạng đầu và công sai của cấp số cộng đó. Bài tập 4: Cho cấp số cộng ( un ) có công sai d > 0 , u31 + u34 = 11 và ( u31 ) + ( u34 ) = 101 . Hãy tìm số 2 2 hạng tổng quát của cấp số cộng đó. Bài tập 5:Cho cấp số cộng ( un ) có u5 + u19 = 90 . Hãy tính tổng 23 số hạng đầu tiên của ( un ) . Bài tập 6:Cho cấp số cộng ( un ) có u2 + u5 = 42 và u2 + u9 = 66 .Hãy tính tổng 346 số hạng đầu tiên của cấp số cộng đó. Bài tập 7: Cho cấp số cộng tăng ( un ) có u13 + u153 = 302394 và tổng 15 số hạng đầu tiên bằng 585. Hãy tìm số hạng đầu tiên và công sai
  3. -Nhận biết được cấp số của cấp số cộng đó. - Nắm vững khái niệm cấp số nhân,biết cách tìm số hạng - Giải được các bài tập sách giáo Bài 4: tổng quát và tổng n số hạng nhân. khoa. CẤP SỐ NHÂN - Nắm vững công thức xác đầu tiên của cấp số nhân Bài tập 1:Cho một cấp số nhân có định số hạng tổng quát và trong các trường hợp không 7 số hạng, số hạng thứ tư bằng 6 công thức tính tổng n số hạng phức tạp. và số hạng thứ bảy gấp 243 lần số đầu tiên của một cấp số nhân. hạng thứ hai. Hãy tìm các số hạng còn lại của cấp số nhân đó. Bái tập 2: Cho cấp số nhân ( un ) có u20 = 8u17 và u3 + u5 = 272 . Hãy tìm số hạng đầu và công bội của cấp số nhân đó. Bài tập 3: Cho cấp số nhân ( un ) có 6u2 + u5 = 1 và 3u3 + 2u4 = −1 . Hãy tìm số hạng tổng quát của cấp số nhân đó. Bài tập 4: Cho cấp số nhân ( un ) có 8u2 − 5 5.u5 = 0 và u13 + u33 = 189 . Hãy tính tổng 12 số hạng đầu tiên của cấp số nhân đó. Bài tập 5: Cho cấp số nhân ( un ) với công bội q ∈ ( 0;1) . Hãy tính tổng 25 số hạng đầu tiên của cấp số nhân đó, biết rằng u1 + u3 = 3 và u12 + u32 = 5 . Giáo viên: Lữ Ngọc Hải

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản