Chương trình đào tạo thống kê

Chia sẻ: Da Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
112
lượt xem
23
download

Chương trình đào tạo thống kê

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương trình đào tạo thống kê

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương trình đào tạo thống kê

  1. KHOAÙ HUAÁN LUYEÄN CAÙC KYÕ NAÊNG THOÁNG KEÂ Ñòa ñieåm toå chöùc ñaøo taïo: Danh saùch nhöõng ñoái töôïng ñöôïc ñaøo taïo: Theo danh saùch ñính keøm Caùn boä ñaøo taïo: Chöông trình vaø thôøi gian ñaøo taïo: 1. Buoåi 1: a> Thôøi gian: Ngaøy thaùng naêm b> Noäi dung: Giôùi thieäu veà thoáng keâ, caùc phöông phaùp thoáng keâ. - Noäi dung yeâu caàu cuûa töøng phöông phaùp thoáng keâ - Thöïc haønh theo soá lieäu cuûa moãi boä phaän. - 2. Buoåi 2: a> Thôøi gian: Ngaøy thaùng naêm b> Noäi dung (tieáp theo): Noäi dung yeâu caàu cuûa töøng phöông phaùp thoáng keâ - Thöïc haønh theo soá lieäu cuûa moãi boä phaän. - Coù nghæ giöõa giôø töø 15 – 25 phuùt. - Toång keát khoaù hoïc. - Löu yù: Caùc caù nhaân lieân quan coù traùch nhieäm ñi ñuû, ñuùng thôøi gian theo lòch. - Chuaån bò caùc döõ lieäu thuoäc boä phaän mình ñeå phaân tích soá lieäu ngay taïi buoåi hoïc. - ngaøy thaùng naêm Tröôûng phoøng TCHC Ngöôøi laäp Toång Giaùm ñoác duyeät

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản