Chương trinh giảng dạy Kinh tế FULBRIGHT tại Đại học Kinh tế TPHCM ( Với sự hợp tác của Trường Harva

Chia sẻ: ngoclanh

Trường Quản lý Nhà nước Harvard Kennedy tại Đại học Harvard (Trường Harvard Kennedy) cùng phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam để đưa ra những phân tích chính sách kịp thời, thực tế và có ý nghĩa.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Chương trinh giảng dạy Kinh tế FULBRIGHT tại Đại học Kinh tế TPHCM ( Với sự hợp tác của Trường Harva

CHÖÔNG TRÌNH
GIAÛNG DAÏY
KINH TEÁ FULBRIGHT
taïi Ñaïi hoïc Kinh teá Thaønh phoá Hoà Chí Minh
Vôùi söï hôïp taùc cuûa Tröôøng Harvard KennedyThoâng tin veà caùc chöông trình vaø moân hoïc 2009 - 2011www.fetp.edu.vn
Mục lục
Chào mừng 1

Một tổ chức giáo dục độc đáo của Việt Nam 3

Tại sao phải nghiên cứu Chính sách Công? 4

Chương trình Thạc sỹ Chính sách Công (MPP) 7

Nội dung đào tạo 8

Lịch học MPP 2009-2011 9

Học kỳ Thu, năm thứ nhất 10
Công cụ phân tích và kiến thức nền tảng

Học kỳ Xuân, năm thứ nhất 11
Phân tích chính sách chuyên ngành

Học kỳ Thu, năm thứ hai 12
Phân tích chính sách nâng cao, kỹ năng lãnh đạo và quản lý

Học kỳ Xuân, năm thứ hai 13
Nghiên cứu chính sách

Nghiên cứu để phân tích chính sách 14

Dự án Học Liệu Mở của Trường Fulbright 17

Đội ngũ giảng viên và quản lý 18

Giảng viên nước ngoài 20

Phương pháp học tập 21

Harvard ở Việt Nam: Đối thoại và thảo luận 22

Chương trình đào tạo cao cấp 23
Chương trình Các nhà Lãnh đạo Việt Nam
Các chương trình đào tạo theo yêu cầu

Học viên tốt nghiệp 27

Thông tin tuyển sinh 28

Liên kết với Trường Harvard Kennedy 29

Đời sống sinh hoạt của học viên tại Trường Fulbright 30

Triển vọng của Trường Fulbright 31

Diễn giả khách mời 32
Chào mừng
Kính chào các anh chị ứng viên tương lai,

Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng trong giai đoạn đổi
mới. Qui mô nền kinh tế đã tăng gấp ba lần chỉ trong 16 năm, và tỉ lệ
nghèo chính thức đã giảm ¾ trong cùng thời kỳ. Từng tách biệt với thị
trường thế giới, Việt Nam ngày nay đã hội nhập sâu vào các hệ thống
thương mại và tài chính toàn cầu. Tăng trưởng xuất khẩu đạt bình quân
20% một năm, với sự tăng trưởng được trải rộng, xuyên suốt các ngành và
sản phẩm đa dạng.

Việc quản lý một nền kinh tế lớn hơn, ngày càng phức tạp và hội nhập hơn
đặt ra những yêu cầu lớn cho các nhà hoạch định chính sách. Chính phủ
Việt Nam hiện đang đối mặt với những thách thức lớn, bao gồm sự phát
triển vùng, đô thị hóa, cải thiện hệ thống y tế và giáo dục, và sự bền vững
của môi trường. Đồng thời các nhà hoạch định chính sách cũng phải chú
trọng vào sự ổn định kinh tế vĩ mô, khả năng cạnh tranh quốc tế và sự
lành mạnh của hệ thống tài chính.

Các nhà hoạch định chính sách Việt Nam phải đối phó với những thách
thức này trong bối cảnh của một cuộc khủng hoảng kinh tế chưa có tiền lệ.
Khi cuốn cẩm nang này được in thì thế giới đang trải qua sự gián đoạn
kinh tế chưa từng thấy trong 70 năm trở lại đây. Chưa biết tương lai sẽ
như thế nào, nhưng hậu quả của cuộc khủng hoảng hiện nay chắc chắn sẽ
rất sâu rộng, và khả năng quay trở lại môi trường kinh tế tốt đẹp vốn là
đặc trưng của hầu hết giai đoạn Đổi Mới không hề dễ dàng. Những yếu
kém về mặt cơ cấu của nền kinh tế Việt Nam bộc lộ rõ trong cuộc khủng
hoảng này cho thấy Việt Nam phải áp dụng một mô hình tăng trưởng mới
nhằm duy trì sự tăng trưởng kinh tế của mình trong tương lai.

Khả năng Việt Nam đáp ứng những thách thức này phụ thuộc vào chất
lượng quản lý của khu vực công. Chương trình Giảng dạy Kinh tế
Fulbright (Trường Fulbright) cố gắng kiến tạo một chương trình đào tạo
đẳng cấp quốc tế cho các nhà hoạch định chính sách của Việt Nam, đồng
thời cùng phối hợp với họ đề ra những giải pháp sáng tạo cho các thách
thức chính sách của đất nước. Đội ngũ giảng viên của Trường Fulbright và
các đồng nghiệp từ các tổ chức khác trong và ngoài nước, trong đó có
1 Chương Trình Giảng Dạy Kinh Tế Fulbright www.fetp.edu.vn
Trường Quản lý Nhà nước Harvard Kennedy tại Đại học Harvard (Trường
Harvard Kennedy) cùng phối hợp chặt chẽ với chính phủ Việt Nam để đưa
ra những phân tích chính sách kịp thời, thực tế và có ý nghĩa.

Hoạt động chủ đạo của Trường Fulbright là Chương trình Thạc sỹ Chính
sách công hai năm (MPP), chương trình hợp tác giữa Trường Đại học
Kinh tế TP Hồ Chí Minh và Trường Harvard Kennedy. Đây là chương
trình đào tạo chính sách công đầu tiên tại Việt Nam, cung cấp cho các nhà
lãnh đạo của khu vực công những tri thức, kỹ năng và kinh nghiệm cần
thiết để họ có thể đối diện với những thách thức chính sách trong tương
lai.

Chương trình MPP của Trường Fulbright được truyền cảm hứng từ
chương trình thạc sỹ chính sách công của Trường Harvard Kennedy. Tuy
nhiên, chúng tôi nhận thấy các nhà hoạch định chính sách ở Việt Nam cần
có một chương trình đào tạo riêng, hướng đến giải quyết các thách thức
đặc thù của việc thực hiện chính sách ở một quốc gia đang phát triển,
chuyển đổi và hội nhập. Chính vì lý do này, chương trình MPP của chúng
tôi được thiết kế hoàn toàn dựa vào những điều kiện và bối cảnh phát triển
của Việt Nam hiện nay.

Học viên Trường Fulbright sẽ không phải là những người tiếp nhận kiến
thức một cách thụ động, mà sẽ tham gia tích cực vào một thực thể kiến tạo
tri thức độc đáo tại Việt Nam. Trong những trang tiếp theo, anh/chị sẽ có
cơ hội làm quen với những thành viên trong cộng đồng Trường Fulbright
và tìm hiểu thêm về các hoạt động của chúng tôi.

Anh chị cũng có thể tìm hiểu thêm chi tiết về Chương trình MPP, các khóa
đào tạo và hoạt động khác của Trường Fulbright tại trang web:
http://www.fetp.edu.vn.


Chúng tôi mong nhận được hồi âm của các anh chị!


Jonathan Pincus
Giám đốc đào tạo
www.fetp.edu.vn Chương Trình Giảng Dạy Kinh Tế Fulbright 2
Một tổ chức giáo dục độc đáo của Việt Nam
THÀNH LẬP TỪ NĂM 1994, TRƯỜNG FULBRIGHT LÀ KẾT QUẢ HỢP TÁC
giữa Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Harvard
Kennedy. Ngân sách hoạt động chính của chương trình do Vụ Văn hóa và
Giáo dục, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tài trợ. Đây là một tổ chức giáo dục của
Việt Nam với sự tham gia của các đối tác quốc tế. Trường hoạt động theo
những nguyên tắc quản trị làm tiền đề cho sự ưu việt, đó là tính tự chủ,
chân giá trị, trách nhiệm giải trình và chuẩn mực cao.

Sứ mệnh của Trường Fulbright là sáng tạo, truyền thụ và phổ biến kiến
thức. Đội ngũ giảng viên Việt Nam và quốc tế của Trường vừa hiểu biết
sâu sắc về Việt Nam vừa kết nối sự hiểu biết này với các xu thế toàn cầu
và khu vực. Hiện nay, dự án kiến tạo tri thức này đang hỗ trợ cho ba sáng
kiến trọng tâm của trường. Giảng dạy, gồm chương trình Thạc sỹ Chính
sách công và đào tạo ngắn hạn cao cấp; nghiên cứu, tập trung vào những
vấn đề chính sách quan trọng mà Việt Nam đang đối mặt; và đối thoại
chính sách, thông qua thảo luận với các nhà hoạch định chính sách Việt
Nam và tham gia trao đổi về chính sách công ở Việt Nam.

Tất cả tài liệu sử dụng trong giảng dạy đều được chúng tôi cung cấp cho
sinh viên và giảng viên trên cả nước và thế giới thông qua sáng kiến Học
Liệu Mở Trường Fulbright hay FETP OpenCourseWare (http://ocw.fetp.
edu.vn). Trường Fulbright luôn nỗ lực duy trì và phát huy môi trường học
tập năng động, nơi học viên và giảng viên là tâm điểm của việc hướng đến
những chuẩn mực cao nhất của sự tiếp thu và ứng dụng tri thức.

Trường Fulbright được liên kết với Viện Ash tại Trường Harvard Kennedy,
một trung tâm hàng đầu về nghiên cứu và thúc đẩy đổi mới về nhà nước
và lãnh đạo trong khu vực công. Đội ngũ giảng viên của trường dựa vào
nghiên cứu chính sách tiên tiến của Viện Ash và mạng lưới các nhà lãnh
đạo toàn cầu để rút ra những kinh nghiệm so sánh phù hợp với các vấn đề
chính sách của Việt Nam.
3 Chương Trình Giảng Dạy Kinh Tế Fulbright www.fetp.edu.vn
Tại sao nghiên cứu Chính sách Công?
VIỆT NAM ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI ẤN TƯỢNG
trong hơn hai thập niên qua. Người dân Việt Nam đã có một cuộc sống
lành mạnh và sung túc hơn so với bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử đất
nước. Đầu tàu của sự chuyển đổi ngoạn mục này chính là một loạt những
cải cách sâu rộng mở lối cho những lực lượng sản xuất trong xã hội Việt
Nam và xác định lại vai trò của nhà nước trong nhiều lĩnh vực kinh tế.

Người Việt Nam có lý do chính đáng để lạc quan. Tuy nhiên, kinh nghiệm
phát triển quốc tế cho thấy thành quả trong quá khứ không phải là sự đảm
bảo cho một tương lai thành công. Thay vào đó, trong số nhiều nước đạt Tôi thật sự đánh giá cao sự chuyên
được sự phát triển tương tự, thì chỉ có một số ít là tiếp tục phát triển thành
những xã hội thật sự thịnh vượng và hiện đại. Đa số đạt kết cục bình tâm của Trường Fulbright vào việc
nguyên, do không thể áp dụng hỗn hợp chính sách tinh tế cần thiết để duy
trì môi trường thuận lợi cho sự tăng trưởng trên cơ sở rộng khắp. duy trì chuẩn mực cao nhất về tính

Mặc dù đường lối phát triển của mỗi nước đều có đặc thù riêng, vẫn có thể trung thực trong giáo dục. Hậu quả
xác định một số đặc tính nhất định mà các nước thành công nhất đều có.
Một trong những đặc tính cơ bản nhất là năng lực của chính phủ trong của việc nộp bài không phải do mình
việc thích ứng trước những thách thức phức tạp hơn, xuất hiện khi một xã
hội phát triển giàu có và tiến bộ hơn. Đô thị hóa, bất bình đẳng gia tăng, làm ra là rất nghiêm trọng. Không
và nhu cầu cân đối giữa tăng trưởng kinh tế với sự bền vững môi trường là
một vài trong số những vấn đề chính sách không thể né tránh mà Việt có ngoại lệ nào. Các giảng viên luôn
Nam phải vượt qua để đạt được mục tiêu phát triển của mình. Việc phác
thảo những phản ứng thích hợp đòi hỏi phải có bộ công cụ chính sách tuân thủ chuẩn mực cao một cách
phức tạp hơn những gì mà các nhà hoạch định chính sách Việt Nam đã vận
dụng cho đến nay. công bằng, và học viên được yêu cầu

Nói theo nghĩa rộng thì chính sách công là việc nghiên cứu giải pháp cho đánh giá sau mỗi môn học. Trường
các vấn đề và sự tiến bộ của phúc lợi công cộng. Chính sách công khác
với những hình thức đào tạo chuyên môn khác. Trong khi các chương Fulbright chính là một cộng đồng có
trình quản trị đặt câu hỏi doanh nghiệp cần được quản lý như thế nào và
các trường hành chính công dạy về thể chế, qui trình và luật định, thì cùng cam kết vươn tới chuẩn mực
chương trình chính sách công chú trọng vào những câu hỏi cơ bản hơn, cụ
thể các mục tiên công là gì, các phương pháp khác nhau để đạt được các cao nhất.
mục tiêu và mối quan hệ giữa các mục tiêu này, và những khó khăn thực
tế trong việc áp dụng những giải pháp cụ thể. Nói tóm lại, đó là một phân Ma Thị Hường
tích thấu đáo, căn cứ vào thực tiễn những vấn đề đối mặt các chính phủ
với trọng tâm là tìm ra giải pháp. Giảng viên,

Một trong những thách thức dai dẵng của quá trình làm chính sách hiệu Tổ trưởng bộ môn Kế toán
quả là trong các nền kinh tế phức tạp, tác động của một quyết định chính
sách có thể cảm nhận ở nhiều khu vực kinh tế. Quyết định khuyến khích Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh
đầu tư mà một tỉnh đưa ra có thể ảnh hưởng không chỉ cơ cấu kinh tế mà
còn môi trường, nông nghiệp… Điều này đòi hỏi các nhà hoạch định doanh Thái Nguyên
chính sách và các nhà quản lý khu vực công phải “nhìn xa hơn đường
chân trời” để dự báo tác động khả dĩ của các chọn lựa chính sách và cân Cựu học viên FETP khóa 7
nhắc giữa chi phí và lợi ích của mỗi hướng hành động.
www.fetp.edu.vn Chương Trình Giảng Dạy Kinh Tế Fulbright 4
Jay Rosengard,
Trường Harvard
Kennedy School

TRONG SỐ tố này cho phép Trường Fulbright thu
những tổ chức hút được các giảng viên là những nhà
đào tạo chính sách giáo dục và học giả giỏi nhất và sáng
công mà tôi đã giá nhất Việt Nam.
tham gia trên khắp
thế giới, Trường Trong tâm của Trường Fulbright về
Fulbright là độc khả năng tiếp cận rộng rãi và sự tham
đáo nhất, chủ yếu gia liên tục của cựu học viên được
vì nó được thiết phát huy nhờ chương trình học liệu
kế một cách cẩn mở của Trường. Một đặc trưng nổi
thận để đáp ứng bật khác của Trường Fulbright còn
những nhu cầu là chương trình nghiên cứu chính
cụ thể của Việt sách độc đáo và phổ biến những
Nam trên con nghiên cứu này để liên tục nâng cao
đường tiếp tục chất lượng giảng dạy, sự trung thực
chuyển tiếp từ nền và thẳng thắn trong nghiên cứu và
kinh tế bao cấp các ấn phẩm của Trường Fulbright
sang kinh tế thị luôn được các nhà lãnh đạo Việt
trường. Nam đánh giá cao.

Trường Fulbright Trường Fulbright có vị trí độc đáo
thu hút được những học viên giỏi nhất trong việc tạo tác động tích cực
từ khắp đất nước và từ nhiều chuyên trước mắt và dài hạn lên sự phát
ngành khác nhau nhờ vào sự kết hợp triển của Việt Nam, và trong việc tạo
giữa khả năng tuyển sinh và tiếp cận ra sự khác biệt khi Việt Nam đối mặt
rộng rãi, yêu cầu tuyển sinh đầu vào với thách thức to lớn trong việc thiết
cao, nội dung đào tạo sâu sắc kết kế và triển khai các chính sách công
hợp giữa lý thuyết và ứng dụng, và đưa đến sự tăng trưởng bền vững và
nhờ vào việc sử dụng tiếng Việt làm công bằng.
phương tiện hướng dẫn. Những yếu
5 Chương Trình Giảng Dạy Kinh Tế Fulbright www.fetp.edu.vn
Nguyễn Xuân
Thành, giảng viên
chính sách công

CÓ THỂ THẤY RÕ NÉT ĐỘC ĐÁO Là giảng viên, một trong những mục Là giám đốc của một cơ quan chịu trách
của chương trình MPP trường tiêu của tôi là tận dụng kinh nghiệm
Fulbright được hình thành dựa trên chuyên môn của học viên trong lớp nhiệm xúc tiến thương mại và đầu tư
phương pháp giảng dạy chính sách học. Lấy ví dụ môn Thẩm định dự
công của Trường Harvard Kennedy. án, là một trong số các môn mà tôi nước ngoài tôi làm việc trong môi trường
Mục tiêu của chúng tôi là trang bị phụ trách. Trách nhiệm của các nhà
cho học viên các khung khái niệm quản lý khu vực công là xác định giao thoa giữa chính phủ và doanh
và phân tích cần thiết để đánh giá cách thức phân bổ nguồn lực công
các vấn đề của khu vực công, từ đó khan hiếm một cách hiệu quả; trong nghiệp. Để làm việc hiệu quả điều quan
đề ra những giải pháp sáng tạo. Tuy môn này chúng tôi học cách thẩm
nhiên, trong mỗi môn học chúng tôi định một dự án theo quan điểm của trọng là tôi có thể đặt mình vào vị trí của
đều cố gắng chú trọng vào những các bên liên quan – của chính quyền
thách thức đặc thù mà các nhà hoạch trung ương và địa phương, doanh khách hàng, là doanh nghiệp Việt Nam và
định chính sách khu vực công ở một nghiệp, dân địa phương, và các tổ
nước đang phát triển như Việt Nam chức phi chính phủ… Nhiều học quốc tế, để hiểu những quan ngại và ưu
gặp phải. Vì lý do đó, ngoài việc viên có kinh nghiệm đầu tay liên
sử dụng nghiên cứu tình huống của quan trực tiếp đến qui trình này. Tôi tiên của họ. Rất may là tôi đã có dịp cân
Harvard hay nơi khác, chúng tôi còn luôn cố gắng đảm bảo sẽ có nhiều
biên soạn những tình huống nguyên kinh nghiệm như thế được chia sẻ. nhắc tác động chính sách nhà nước lên
thủy xuất phát từ các nghiên cứu Thông thường khi đúc kết một tình
của chúng tôi về Việt Nam. Những huống nghiên cứu, các học viên sẽ doanh nghiệp khi học ở Trường Fulbright.
tình huống này khai thác các trở nhìn lại những dự án mà họ đã tham
ngại mà một viên chức ở Việt Nam gia với cách nhìn mới, và có thể Là một viên chức nhà nước, tôi cũng học
sẽ gặp phải khi cố gắng tạo ra sự nhận thấy lẽ ra họ đã có một kết luận
thay đổi trong cơ quan của mình. Dĩ khác cho dự án. Là giảng viên chính được rất nhiều từ các bạn trong lớp với
nhiên mục tiêu cuối cùng là để giúp sách công, điều khích lệ nhất đối
học viên trở thành các nhà lãnh đạo với tôi là giúp học viên kết nối được nhiều nền tảng kiến thức khác nhau.
hiệu quả hơn. nội dung trong lớp học với thực tiễn
ngoài cuộc sống. Từ Minh Thiện

Giám đốc, Trung tâm Xúc tiến

Thương mại và Đầu tư TP.HCM

Cựu học viên FETP khóa 3
www.fetp.edu.vn Chương Trình Giảng Dạy Kinh Tế Fulbright 6
M PP cuû a T r öô øng Fu lbrightChương trình Thạc sỹ hai năm
về Chính sách công
CHƯƠNG TRÌNH MPP CỦA TRƯỜNG FULBRIGHT LÀ CHƯƠNG TRÌNH
đào tạo sau đại học chuyên ngành chính sách công đầu tiên tại Việt Nam.
Mục tiêu của chương trình là xây dựng nền tảng tư duy vững mạnh về
năng lực phân tích chính sách, quản lý và lãnh đạo cho các nhà chuyên
môn ở Việt Nam. Các hoạt động đào tạo và nghiên cứu sẽ giúp sinh viên
học cách xác định bản chất và các khía cạnh then chốt của chính sách
công, khám phá những giải pháp khả thi và đánh giá năng lực về mặt tổ
chức để thực hiện các giải pháp này.

Nền tảng kinh tế học vững chắc là cột mốc của nội dụng đào tạo chương
trình MPP. Chúng tôi tin rằng phân tích kinh tế là công cụ thiết yếu của quá
trình làm chính sách hiệu quả trong bất kỳ khu vực nào, ở đó các nhà hoạch
định chính sách phải quyết định nên phân bổ một cách tốt nhất nguồn lực
khan hiếm ra sao. Mặc dù học viên sẽ được học môn các phương pháp phân
tích trong chuyên ngành này, trọng tâm chính sẽ là khả năng ứng dụng
những khái niệm cơ bản vào tình hình thực tiễn của thế giới.

Chương trình được thiết kế dựa trên triết lý và phương pháp đào tạo tiên
phong về chính sách công của Trường Harvard Kennedy. Tuy nhiên, khác
với các chương trình chính sách công ở nước ngoài, chương trình MPP
của Trường Fulbright được thiết kế đặc biệt theo những thách thức của các
nhà hoạch định chính sách khu vực công trong nền kinh tế đang phát triển.
Đội ngũ giảng viên của Trường thường xuyên rà soát lại nội dung đào tạo
nhằm đảm bảo chương trình có thể phản ánh đúng những điều kiện phát
triển kinh tế hiện tại và tương lai của Việt Nam.

Đối tượng tuyển sinh chính của chương trình MPP là các nhà lãnh đạo,
hoạch định chính sách và quản lý trong khu vực công, các chuyên gia
nghiên cứu và các giảng viên đại học. Chương trình không đào tạo về quản
trị kinh doanh nhưng vẫn có thể phù hợp với một số nhà quản lý trong khu
vực tư nhân, đặc biệt là những người công tác trong các lĩnh vực giao thoa
giữa doanh nghiệp và nhà nước. Nhà trường khuyến khích học viên đã tốt
nghiệp chương trình một năm về kinh tế học ứng dụng và chính sách công
qua các năm từ 1995 đến 2008, đăng ký tham gia chương trình MPP.

Học viên hoàn thành tất cả những yêu cầu để tốt nghiệp chương trình MPP
sẽ được nhận bằng Thạc sỹ Chính sách công do Trường Đại học Kinh tế
TP.HCM cấp.
7 Chương Trình Giảng Dạy Kinh Tế Fulbright www.fetp.edu.vn
Noäi dung ñaøo taïo

Chương trình MPP của Trường Fulbright là chương trình đào tạo tập trung
toàn thời gian, kéo dài hai năm và được chia thành bốn học kỳ. Học viên
sẽ học các môn chuyên ngành trong ba học kỳ đầu và làm luận văn thạc sỹ
trong học kỳ cuối cùng.


Naêm thöù nhaát

Năm thứ nhất của Chương trình MPP cung cấp cho học viên những kiến
thức nền tảng và khuôn khổ lý thuyết.

Học kỳ Thu bao gồm các môn học tiền đề quan trọng như kinh tế học vi
mô, kinh tế học vĩ mô và các phương pháp định lượng.

Học kỳ Xuân gồm những môn học phân tích chính sách chuyên ngành như
kinh tế phát triển, kinh tế học khu vực công, phân tích tài chính và ngoại Giáo sư Dwight Perkins, Đại học Harvard
thương. Học viên sẽ tổng hợp và kết nối những nguyên tắc lý thuyết với
thực tiễn kinh tế - xã hội của Việt Nam, vốn là một nội dung quan trọng
trong phương pháp đào tạo của chương trình.


Naêm thöù hai

Năm thứ hai bao gồm các môn học về quản lý và lãnh đạo, phân tích chính
sách, các phương pháp nghiên cứu, và làm luận văn Thạc sỹ.

Cụ thể, học viên sẽ học các môn quản lý và lãnh đạo trong khu vực công vào học
kỳ Thu để được trang bị những kỹ năng mà các nhà điều hành chính sách cần phải
có để thực thi chính sách một cách hữu hiệu chứ không chỉ dừng ở bước hoạch
định hay phân tích chính sách. Môn khung phân tích chính sách công sẽ hệ thống
hóa kiến thức và kỹ năng mà học viên đã tiếp thu trong những môn học trước đó.

Sang học kỳ Xuân, học viên sẽ làm luận văn thạc sỹ dưới sự hướng dẫn
của một giảng viên. Hình thức luận văn có thể là một bài nghiên cứu học Lê Thị Quỳnh Trâm, Trợ giảng Kinh tế học
thuật mở rộng hay một bài tập phân tích chính sách. Theo yêu cầu, tất cả
học viên phải thường xuyên gặp gỡ với giảng viên hướng dẫn và định kỳ
tham gia hội thảo cùng những học viên khác.

Trong thời gian hai năm học tập, các môn học sẽ được bổ sung bằng những hoạt
động ngoại khóa hữu ích khác. Các giảng viên Trường Fulbright và chuyên gia
bên ngoài sẽ thực hiện những loạt hội thảo sáng tạo giúp học viên tìm hiểu
những vấn đề mới nổi trong bối cảnh toàn cầu hóa. Việc học trên lớp được bổ
sung bằng các chuyến đi thực địa, hội thảo, thảo luận bàn tròn, kết hợp với việc
sử dụng máy tính ở mức độ cao để tiếp cận và phân tích dữ liệu. Thông qua các
buổi thuyết trình tại Trường Fulbright, các học giả, nhà hoạch định chính sách,
các nhà lãnh đạo và quản lý hàng đầu sẽ chia sẻ với học viên về những vấn đề
chính sách then chốt.www.fetp.edu.vn Chương Trình Giảng Dạy Kinh Tế Fulbright 8
M PP cuû a T r öô øng Fu lbright
Lịch học MPP 2009-2011

Naêm thöù nhaát

Học Kỳ Thu 9/2009-12/2009
Các công cụ phân tích và kiến thức nền tảng

• Khung phân tích thể chế/nhập môn chính sách công
• Kinh tế học vi mô dành cho chính sách công
• Kinh tế học vĩ mô: Lý thuyết và ứng dụng chính sách
• Các phương pháp định lượng


Học Kỳ Xuân 1/2010-6/2010
Phân tích chính sách chuyên ngành

• Chính sách phát triển
• Phân tích tài chính
• Kinh tế học khu vực công
• Marketing địa phương (1/2 học kỳ)
• Chuyển đổi cơ cấu nông thôn (1/2 học kỳ)


Naêm thöù hai

Học Kỳ Thu 9/2010-12/2010
Phân tích chính sách nâng cao, kỹ năng lãnh đạo và quản lý

• Thẩm định đầu tư công
• Các phương pháp nghiên cứu chính sách công
• Tài chính phát triển (1/2 học kỳ)
• Ngoại thương: Lý thuyết và thể chế (1/2 học kỳ)
• Quản lý công (1/2 học kỳ)
• Lãnh đạo trong khu vực công (1/2 học kỳ)
• Triết học và lý luận


Học Kỳ Xuân 1/2011-6/2011
Nghiên cứu chính sách

• Loạt hội thảo về chính sách
• Hoàn thành luận văn Thạc sỹ
9 Chương Trình Giảng Dạy Kinh Tế Fulbright www.fetp.edu.vn
Hoïc kyø Thu Naêm thöù nhaát

Coâng cuï phaân tích vaø kieán thöùc neàn taûng

Khung phân tích thể chế/nhập môn chính sách công

Môn học giới thiệu chuyên ngành chính sách công, thảo luận cách thức đề
ra chính sách và nghiên cứu các lựa chọn chính sách. Học viên sẽ làm
quen với những vấn đề cơ bản mà các nhà quản lý khu vực công thường
gặp phải thông qua phương pháp tiếp cận tương tác và theo tình huống cụ
thể. Môn học sẽ thảo luận những nội dung như nhận dạng vấn đề, xác định
ưu tiên và hoạch định chính sách. Mục tiêu hàng đầu của môn học này là
giúp học viên làm quen với môi trường học tập trong đó đề cao vai trò của
thảo luận và mối tương tác giữa giảng viên - học viên.

Kinh tế vi mô dành cho chính sách công

Môn học bao gồm các nội dung cơ bản như lý thuyết về cung, cầu và cân
bằng thị trường; lý thuyết về hành vi người tiêu dùng; lý thuyết về sản
xuất v.v. Bên cạnh đó, môn học còn tập trung thảo luận các chủ đề đặc thù
của việc ra các quyết định chính sách công như tính hiệu quả và công
bằng, phân tích chi phí và lợi ích, thất bại thị trường và vai trò kinh tế của
nhà nước trong một nền kinh tế đang phát triển, chuyển đổi, và hội nhập.

Kinh tế vĩ mô: Lý thuyết và ứng dụng chính sách

Môn học được thiết kế nhằm cung cấp kiến thức cơ bản và xây dựng kỹ
năng phân tích các sự kiện và diễn biến kinh tế vĩ mô, nhằm giúp học viên
làm quen với quá trình xây dựng, thực thi chính sách kinh tế vĩ mô ở các
nước đang phát triển. Học viên sẽ ứng dụng mô hình để giải thích mối
quan hệ giữa các biến số vĩ mô (như GDP, giá cả, việc làm, tiêu dùng, đầu
tư, chi tiêu chính phủ, thuế, cung-cầu tiền, lãi suất, tỷ giá), các biến động
kinh tế ngắn hạn và tăng trưởng dài hạn.

Các phương pháp định lượng

Môn học trình bày những phương pháp phổ biến để ước lượng quan hệ
kinh tế giữa những biến số quan sát được và kiểm định giả thuyết về các
mối quan hệ này. Học viên được tiếp cận với các phương pháp thống kê và
kinh tế lượng, nhưng cũng nắm được các giới hạn của chúng. Mục tiêu
của môn học là giúp học viên trở thành những người sử dụng các thông tin
thống kê một cách thông minh và hiệu quả.
www.fetp.edu.vn Chương Trình Giảng Dạy Kinh Tế Fulbright 10
M PP cuû a T r öô øng Fu lbright
Hoïc kyø Xuaân Naêm thöù nhaát

Phaân tích chính saùch chuyeân ngaønh

Trong nhiều năm cho đến hết 2007 Việt Chính sách phát triển

Nam đã có sự bùng nổ mạnh mẽ. Vốn Môn học tổng kết lại những chuyên đề chính trong kinh tế phát triển và
khám phá những vấn đề mới nổi như vai trò của sự thay đổi thể chế trong
nước ngoài đổ vào và người dân đổ xô tiến trình tăng trưởng. Thảo luận những chủ đề liên quan đến tăng trưởng
kinh tế, giảm nghèo, bất bình đẳng, sự bền vững môi trường và chính sách
đầu tư vào thị trường cổ phiếu và bất xã hội. Ngoài ra, môn học còn có những chủ đề đặc biệt như phát triển
kinh tế ở Trung Quốc và so sánh phát triển kinh tế trong khu vực Đông Á.
động sản. Nhiều ngân hàng mới thành
Phân tích tài chính
lập của Việt Nam đã hành xử như thể
Môn học giúp học viên nắm bắt những lý thuyết tài chính căn bản và cách
giá tài sản sẽ không bao giờ giảm. Tôi ứng dụng trong thực tiễn thông qua các nghiên cứu tình huống. Các nội
dung chính bao gồm phân tích báo cáo tài chính, giá trị về thời gian của
biết từ những môn học như phát triển tiền tệ, chi phí vốn, dự toán đầu tư, cơ cấu vốn và định giá doanh nghiệp.

kinh tế rằng những điều kiện mà chúng Kinh tế học khu vực công

ta đang trải qua lúc đó là không bền Môn học thảo luận một số chuyên đề nâng cao trong kinh tế học vi mô ứng
dụng trong chính sách công. Nội dung môn học bao gồm vai trò và qui mô
vững. Tôi cùng với các đồng nghiệp của khu vực công, chính sách huy động nguồn lực nhà nước và chi tiêu của
nhà nước. Trọng tâm nghiên cứu là những lựa chọn chính sách quan trọng cho
luôn phải đảm bảo hoạt động đầu tư việc thiết kế và triển khai hoạt động tài chính công trong các nền kinh tế mở
và đang phát triển. Môn học nhấn mạnh khả năng vận dụng những kỹ thuật có
của chúng tôi cẩn trọng. Kết quả là mặc tính lý thuyết và thực hành để xác định và đánh giá tác động của các chính
sách tài khóa đối với sự huy động và phân bổ nguồn lực của nền kinh tế.
dù tình hình kinh tế hiện nay là đầy thử
Marketing địa phương (1/2 học kỳ)
thách, tôi tin rằng chúng ta sẽ vươn lên
Môn học giúp những người ra quyết định cấp tỉnh có thể phát huy một cách
thậm chí mạnh mẽ hơn. hiệu quả sức mạnh của địa phương và thị trường bên ngoài để hình thành các
chiến lược phát triển cho địa phương mình trong mối tương quan với định
Trịnh Hoài Giang hướng phát triển kinh tế của cả vùng. Học viên sẽ xây dựng chiến lược tiếp thị
nhằm thu hút đầu tư, lao động có tay nghề và khách du lịch, đồng thời nghiên
Phó Tổng Giám Đốc, cứu cách thức đưa sản phẩm của địa phương tiếp cận với thị trường nước ngoài.
Các tình huống nghiên cứu dựa vào tình hình thực tế của các vùng miền và địa
Tài chính Doanh nghiệp, phương của Việt Nam để thảo luận và thực hành trên lớp.

Công ty Chứng khoán TP.HCM Chuyển đổi cơ cấu nông thôn (1/2 học kỳ)

Cựu học viên FETP khóa 7 Môn học xem xét những vấn đề và thách thức trong việc phát triển kinh tế nông
thôn và nghiên cứu kinh nghiệm của các nước đang phát triển, mà trọng tâm là
những vấn đề liên quan đến Việt Nam. Môn học sẽ có những chuyến đi thực địa
nhằm tăng cường sự hiểu biết về những ứng dụng thực tiễn cho học viên.11 Chương Trình Giảng Dạy Kinh Tế Fulbright www.fetp.edu.vn
Hoïc kyø Thu Naêm thöù hai

Phaân tích chính saùch naâng cao, kyõ naêng laõnh ñaïo vaø quaûn lyù

Thẩm định đầu tư công

Môn học cung cấp cho học viên những khái niệm và kỹ năng tiến hành
hoạt động thẩm định dự án từ việc xây dựng ngân lưu cho đến ước lượng
chi phí vốn cả về tài chính lẫn kinh tế. Các tiêu chí đầu tư khác nhau và
việc phân tích dự án theo quan điểm của tất cả các bên liên quan sẽ được
thảo luận sâu trong môn học. Học viên sẽ cân nhắc những hệ quả chính trị
và xã hội của các dự án phát triển. Môn học sẽ dựa nhiều vào các tình
huống nghiên cứu từ những dự án đầu tư thực tế của Việt Nam và các
nước khác.

Các phương pháp nghiên cứu trong chính sách công

Môn học đúc kết lại những phương pháp, mô hình và công cụ được sử
dụng để phân tích chính sách công. Học viên sẽ tự chia theo các nhóm
môn học căn cứ vào chủ đề luận án của mình. Môn học điểm lại những
vấn đề then chốt liên quan tới chính sách công trong các môn học ở năm
thứ nhất để học viên có thể hệ thống hóa kiến thức của mình một cách
khoa học. Đồng thời, học viên cũng được trang bị các phương pháp luận
vững chắc để chuẩn bị tiến hành viết luận văn tốt nghiệp.

Tài chính phát triển (1/2 học kỳ)

Nội dung chính của môn học là nghiên cứu cách thức xây dựng một hệ
thống tài chính hoạt động hữu hiệu nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế ở một
nền kinh tế chuyển đổi, mở, và đang phát triển như Việt Nam. Môn học
cũng sẽ thảo luận các kinh nghiệm phát triển và khủng hoảng tài chính ở
một số nước trong khu vực và trên thế giới, từ đó rút ra những bài học cho
Việt Nam. Cách tiếp cận thể chế và phương pháp tình huống sẽ được sử
dụng phổ biến trong môn học này.

Quản lý công (1/2 học kỳ)

Môn học cung cấp các công cụ phân tích được áp dụng trong quá trình thực
thi chính sách và quản lý hoạt động của một tổ chức nhà nước. Các nội
dung chính của môn học bao gồm quản lý chiến lược, đánh giá kết quả, cấu
trúc và mạng lưới tổ chức, quản lý hoạt động, lãnh đạo và đổi mới.
www.fetp.edu.vn Chương Trình Giảng Dạy Kinh Tế Fulbright 12
M PP cuû a T r öô øng Fu lbright
Lãnh đạo trong khu vực công (1/2 học kỳ)

Môn học nghiên cứu phạm vi trách nhiệm và vai trò lãnh đạo trong bối
cảnh chính trị, kinh tế và xã hội của Việt Nam. Các nhân tố có thể mở
rộng hay giới hạn khả năng thực thi quyền lực và thực hiện vai trò lãnh
đạo sẽ được thảo luận một cách chi tiết. Các tình huống lịch sử và thời sự
sẽ được sử dụng để minh họa cho thành công và thất bại của những người
đảm đương trọng trách lãnh đạo.

Ngoại thương: Lý thuyết và thể chế (1/2 học kỳ)

Môn học ứng dụng lý thuyết ngoại thương và nghiên cứu các định chế như
Tổ chức Thương mại Thế giới. Những định chế này góp phần hình thành
chính sách ngoại thương và giải quyết tranh chấp. Quá trình tự do hóa
Ông Phạm Xuân Thọ, thương mại ở Việt Nam sẽ được xem xét trong bối cảnh của Khu vực
nguyên Chánh án Tòa án Kinh tế TP.HCM, Thương mại Tự do ASEAN và các hiệp định thương mại song phương và
học viên Chương trình Đào tạo Cao cấp, 2005. đa phương của Việt Nam. Môn học cũng sẽ điểm lại những đánh giá mang
tính thực nghiệm về các chính sách ngoại thương có mức độ thông thoáng
khác nhau, cũng như ý nghĩa của chúng đối với Việt Nam.

Triết học và lý luận

Nội dung là những tư duy lý thuyết và triết học nền tảng, bao gồm tổng
quan triết học và lịch sử triết học; chủ nghĩa duy vật biện chứng; những
nguyên tắc thống nhất về lý thuyết và thực tiễn của chủ nghĩa Mác-Lênin;
hình thái lý thuyết kinh tế xã hội; lý thuyết về nhà nước pháp quyền và
thực tiễn ứng dụng tại Việt Nam. Môn học sẽ được giảng dạy tại Đại học
Kinh tế TP.HCM.


Hoïc kyø Xuaân Naêm thöù hai

Nghieân cöùu chính saùch

Hội thảo về chính sách và luận văn tốt nghiệp

Luận văn tốt nghiệp có độ dài khoảng 40 trang với dòng cách đôi (12.000
chữ). Yêu cầu đối với bài luận văn là học viên phải phân tích một vấn đề
cụ thể của khu vực công và đưa ra khuyến nghị chính sách và cách thức
thực thi những khuyến nghị này. Mỗi học viên sẽ được một giảng viên
hướng dẫn. Trong học kỳ này, các học viên sẽ tham gia các buổi hội thảo
chính sách theo chuyên đề của luận văn. Các buổi hội thảo được tổ chức
hàng tuần để các học viên có thể trình bày kết quả nghiên cứu của mình và
tiếp thu ý kiến đóng góp từ bạn học và giảng viên.
13 Chương Trình Giảng Dạy Kinh Tế Fulbright www.fetp.edu.vn
Nghiên cứu cho phân tích chính sách
CÁC CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY CỦA TRƯỜNG FULBRIGHT ĐƯỢC
kiến tạo trên cơ sở nhận thức rằng việc đào tạo chính sách công hiệu quả đòi hỏi phải
hiểu biết một cách sâu sắc các vấn đề chính sách. Niềm tin này chính là động lực thúc
đẩy nỗ lực nghiên cứu đầy tham vọng, gắn kết các giảng viên Việt Nam và quốc tế cũng
như các nhà nghiên cứu từ các viện, trường đại học, cơ quan hoạch định chính sách ở
trong và ngoài nước. Hoạt động nghiên cứu của Trường Fulbright kết tinh thành các
nghiên cứu tình huống và các báo cáo phân tích chính sách, làm cầu nối với nội dung
đào tạo theo hướng bám sát thực tế vốn là nhân tố cơ bản trong phương pháp học tập tại
Trường. Hoạt động này cũng tạo ra vốn tri thức, giúp nhà trường tham gia một cách tích
cực vào việc thảo luận với các nhà hoạch định chính sách Việt Nam.

Các nhóm nghiên cứu của Trường Fulbright mang tính đa ngành và giàu kinh nghiệm
trong nghiên cứu về các nền kinh tế chuyển đổi. Thông thường, một sáng kiến nghiên cứu
sẽ do một giảng viên giàu kinh nghiệm của Trường Fulbright phụ trách và phối hợp chặt
chẽ với các đồng nghiệp ở Trường Harvard Kennedy. Nhiều dự án nghiên cứu cũng có sự
tham gia của các chuyên gia phân tích chính sách Việt Nam thuộc các cơ quan hay viện
nghiên cứu của chính phủ. Trường Fulbright nhận thấy rằng số liệu thống kê có thể thiếu
tin cậy hoặc không đầy đủ, và việc tổng hợp một bức tranh chính xác về một vấn đề chính
sách đòi hỏi phải sẵn sàng làm việc trong môi trường thực tế và có các mối quan hệ đối tác
chặt chẽ với các cơ quan nhà nước và khu vực tư nhân ở Việt Nam. Trong thế giới toàn cầu
hóa ngày nay, không thể xem xét một quốc gia một cách biệt lập, và thông qua hợp tác với
Trường Harvard Kennedy, Trường Fulbright có khả năng tiếp cận với kho tàng kiến thức
chuyên môn to lớn về các nền kinh tế ở Đông Á và Đông Nam Á.

Các chủ đề nghiên cứu được chọn lọc phù hợp với những vấn đề chính sách công và
luôn bám sát những ưu tiên của chính phủ Việt Nam. Năm học 2009-2010, giảng viên
trường Fulbright sẽ thực hiện một số dự án nghiên cứu đầy tham vọng. Lĩnh vực nghiên
cứu trọng tâm là hàng loạt những thách thức chính sách bắt nguồn từ quá trình đô thị hóa
nhanh chóng. TP.HCM và các tỉnh lân cận đang tiếp nhận một lượng lớn người nhập cư
do có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng. Nhưng hiện tại, cơ sở hạ tầng cứng và
mềm của khu vực này không thể đảm đương nổi sự phát triển này. Rủi ro là rất cao: kinh
nghiệm quốc tế cho thấy quá trình đô thị hóa không được quản lý tốt có thể tạo ra những
bế tắc nghiêm trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội dài hạn. Các nghiên cứu của
Trường Fulbright sẽ xem xét những rào cản hạn chế sự thiết lập cơ sở hạ tầng hiệu quả
hơn ở các thành phố cũng như vùng ngoại ô. Mối quan hệ giữa sự lưu chuyển của các
yếu tố sản xuất và giảm nghèo cũng là một chủ đề nghiên cứu quan trọng khác. Tài
chính công là ưu tiên nghiên cứu thứ hai. Các nhà nghiên cứu của Trường Fulbright sẽ
xem xét những vấn đề liên quan đến thu và chi ngân sách, tập trung vào tình hình thâm
hụt ngân sách hiện nay và nhu cầu nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn lực công. Ưu
tiên nghiên cứu thứ ba trong năm nay là sự phát triển địa phương và vùng, bao gồm sự
phát triển kinh tế ở những cộng đồng nông thôn. Theo đó các chuyên gia của Trường
Fulbright và Harvard sẽ đánh giá chính sách đất đai, một trong những vấn đề nhức nhối
nhất mà các nhà hoạch định chính sách Việt Nam đang gặp phải, và là rào cản quan
trọng đối với sự phát triển của một môi trường kinh tế năng động và cạnh tranh hơn.
Thông qua hợp tác chặt chẽ với các đồng nghiệp từ cơ quan nhà nước, nhóm nghiên cứu
sẽ biên soạn một loạt nghiên cứu tình huống để nêu bật những vướng mắc quan trọng.
Nhu cầu đẩy mạnh sự hợp tác và phối hợp vùng (giữa các tỉnh) cũng là một nội dung
nghiên cứu quan trọng. Sau cùng, Trường Fulbright sẽ tiếp tục phân tích nghiên cứu hệ
thống giáo dục với trọng tâm là giáo dục đại học.www.fetp.edu.vn Chương Trình Giảng Dạy Kinh Tế Fulbright 14
T.S. Vũ Thành Tự Anh,
giảng viên kinh tế
LÀ GIÁM ĐỐC sách. Chúng tôi kết hợp việc phân
nghiên cứu của tích những khó khăn của Việt Nam
Trường Fulbright, với quan điểm so sánh. Một lợi thế
trong những năm của cách tiếp cận so sánh là chúng
gần đây tôi đã ta có thể học hỏi từ những thành
nghiên cứu nhiều công và thất bại của các nước đi
vấn đề chính sách trước. Làm thế nào để tránh sự suy
như phát triển thoái mà các nước Đông Nam Á khác
vùng, chính sách đã gặp phải trong thập niên 1990?
công nghiệp, và
quản trị doanh Một trong những khía cạnh tích cực
nghiệp nhà nước. nhất trong hoạt động nghiên cứu
Thời gian gần đây của tôi là cơ hội đưa những dữ liệu
tôi và các đồng và phát hiện mới vào các môn học
nghiệp đã dành tôi phụ trách trong chương trình
nhiều thời gian MPP. Việc giảng dạy chính sách
nghiên cứu các vấn đề kinh tế vĩ mô, công hiệu quả phải gần gũi với
hiện là mối quan tâm hàng đầu của những thách thức mà học viên sẽ
chính phủ, như lạm phát, thâm hụt đối mặt trong thực tiễn, và cách duy
thương mại, kích thích tài khóa và nhất để đảm bảo sự phù hợp này là
đầu tư công. liên tục cập nhật nội dung môn học.

Nghiên cứu của chúng tôi luôn mang
tính ứng dụng và định hướng chính
15 Chương Trình Giảng Dạy Kinh Tế Fulbright www.fetp.edu.vn
Jonathan Pincus,
Giám đốc Đào tạo
VIỆT NAM LÀ ĐẤT NƯỚC CÓ TIỀM
năng kinh tế gần như vô hạn. Tiềm Vì mỗi quốc
năng này đến từ chính con người gia đều có
Việt Nam, mong muốn cải thiện đời lịch sử và lãnh
sống của họ và để đảm bảo rằng con thổ riêng, tiến
cháu của mình sẽ có mọi cơ hội trong trình phát triển
cuộc sống, cũng như từ sự quan tâm sẽ khác nhau Các giáo sư Trường Fulbright như Giáo
đầu tư cho giáo dục và mọi hình thức giữa các nơi. Nhưng chúng ta có thể rút
học hỏi của họ. ra được nhiều bài học, cả tích cực lẫn sư David Dapice và Dwight Perkins đã
tiêu cực từ kinh nghiệm phát triển của
Quan tâm cam kết và ước muốn là các nước khác và từ những giai đoạn dạy tôi rằng phát triển kinh tế quốc dân
quan trọng, nhưng vẫn chưa đủ để lịch sử khác. Các chương trình cao
đảm bảo tiến bộ kinh tế. Sự phát học của Trường Harvard Kennedy thực chất là một tiến trình quốc tế. Sự
triển có nghĩa là xây dựng những dạy sinh viên những chuyên ngành
thể chế công để hỗ trợ một xã hội về chính sách công và rút tỉa các bài chuyển đổi kinh tế của Việt Nam đã phụ
và nền kinh tế phức tạp hơn. Các cơ học chính sách từ các nước trên thế
quan nhà nước phải làm việc hiệu giới. Chương trình Thạc sỹ Chính thuộc vào việc thu hút đầu tư nước ngoài
quả và kinh tế hơn. Các chính sách sách công của Trường Fulbright đặt
kinh tế phải tạo ra môi trường kinh khối kiến thức này vào bối cảnh Việt và chỉ tập trung xác định thị trường nước
doanh sao cho người dân có thể thấy Nam thông qua phối hợp với những
nếu họ làm việc nỗ lực thì họ có thể tài liệu tình huống từ chương trình ngoài cho sản phẩm của chúng ta. Nhận
vươn xa. Ở Trường Fulbright chúng nghiên cứu của chúng tôi. Kết quả
tôi luôn tự hào trước những nỗ lực đạt được là một chương trình mang định sâu sắc này đã giúp ích cho tôi rất
của cộng đồng cựu học viên trong đẳng cấp thế giới theo cách nhìn đặc
việc xây dựng các thể chế công của thù của Việt Nam. nhiều về nhận thức trong vai trò biên tập
Việt Nam và đóng góp vào những
chính sách mang lại lợi ích cho viên chuyên trách xử lý thông tin về kinh
người dân Việt Nam.
tế quốc tế và Việt Nam hiện nay.

Trần Quốc Hải,

Biên tập viên chính Ban biên tập

tin kinh tế Việt Nam và Thế giới,

Thông tấn xã Việt Nam,

Cựu học viên FETP khóa 12
www.fetp.edu.vn Chương Trình Giảng Dạy Kinh Tế Fulbright 16
Dự án Học Liệu Mở của Trường Fulbright

Tỉnh của tôi nghèo và ở xa. Nhiều David Dapice Đại học Tufts;
Chương trình châu Á,
yếu tố đã góp phần tạo nên sự tăng Trường Harvard Kennedy


trưởng nhanh chóng của các tỉnh xung

quanh những trung tâm đô thị lớn, như

các lợi thế du lịch và cửa khẩu nối với

Tây Nam của Trung Quốc, tuy nhiên

để phát triển thì việc thu hút FDI sẽ

có tác dụng không nhiều. Do đó, phải

luôn đảm bảo rằng mỗi đồng vốn từ

ngân sách tỉnh phải được chi tiêu một

cách khôn ngoan. Các môn học như
NẾU MUỐN CẠNH TRANH THÀNH CÔNG TRÊN THỊ TRƯỜNG TOÀN
tài chính công và thẩm định dự án đã cầu, việt nam phải kết nối với các nguồn tri thức trên thế giới. nhận định
này đã đưa đến Dự án Học liệu Mở của Trường Fulbright hay FETP OCW.
cho tôi những kỹ năng mà tôi có thể áp Cũng giống như Sáng kiến Học Liệu Mở (OCW) của Viện Công nghệ
Massachusetts (MIT), FETP OCW không phải là một dự án đào tạo từ xa, mà
dụng hàng ngày. Thỉnh thoảng tôi cũng là một nguồn tư liệu cho những ai đang học tập và làm việc trong các lĩnh vực
liên quan đến chính sách nhằm giúp họ cập nhật và nâng cao kiến thức về
vào trang web của Trường Fulbright để các vấn đề chính sách của Việt Nam và những động lực của toàn cầu hóa.

đọc những phân tích chính sách mới Thông qua FETP OCW, bất kỳ ai có kết nối internet cũng có thể tải về tài
liệu giảng dạy và nghiên cứu chính sách của trường. Trong 5 năm qua mức
nhất và tìm kiếm những chuyên đề môn độ sử dụng FETP OCW đã gia tăng nhanh chóng, phản ánh khả năng tiếp
cận internet ngày càng mở rộng ở Việt Nam. Tất cả tài liệu giảng dạy (bao
học liên quan đến công tác của tôi. gồm đề cương môn học, bài giảng, tài liệu đọc chọn lọc và bài tập) đều
được biên tập theo chuẩn giấy phép Creative Commons, qua đó người dùng
Dương Đức Huy có thể điều chỉnh những tài liệu này theo mục đích sử dụng của mình. FETP
OCW là nguồn tài nguyên đặc biệt có giá trị cho các nhà giáo dục. Các
Giám Đốc, giảng viên được khuyến khích sử dụng tài liệu của FETP OCW vào môn
học của họ ở các trường đại học. Học viên có thể sử dụng những tài liệu này
Trung tâm Giống Nông Lâm Nghiệp làm định hướng cho hoạt động học tập và nghiên cứu độc lập.

Lào Cai Lợi ích của FETP OCW mang tính hai chiều. Phản hồi của người dùng sẽ
góp phần vào tiến trình liên tục phát triển nội dụng đào tạo của giảng viên
Cựu học viên FETP khóa 7 Trường Fulbright. Song song với việc cung cấp diễn đàn cho các nhà nghiên
cứu Trường Fulbright công bố phân tích của mình, FETP OCW còn là một
phương tiện đưa mục tiêu đóng góp trên tinh thần xây dựng vào xu thế thảo
luận các vấn đề chính sách công ở Việt Nam của trường đi xa hơn nữa.17 Chương Trình Giảng Dạy Kinh Tế Fulbright www.fetp.edu.vn
Đội ngũ Giảng viên và Quản lý

SỨC MẠNH LỚN NHẤT CỦA TRƯỜNG FULBRIGHT CHÍNH LÀ ĐỘI NGŨ
giảng viên ưu tú. đây là một tập thể nam và nữ giảng viên người Việt Nam
được đào tạo ở nước ngoài và làm việc trong môi trường đại học cũng như
trong cơ quan nhà nước và khu vực tư nhân. Họ là những giảng viên từ
các trường đại học Việt Nam như Đại học Kinh tế TP.HCM, Đại học Bách
khoa TP.HCM. Nhiều người có bằng sau đại học về chính sách công và
kinh tế từ các trường đại học nước ngoài. Những giảng viên khác hoặc là
cựu cán bộ nhà nước hoặc là lãnh đạo doanh nghiệp trong nước và nước
ngoài. Kinh nghiệm của những giảng viên thực tiễn trên sẽ bổ trợ cho kiến
thức về lý thuyết mà những giảng viên trẻ đã tiếp thu ở nước ngoài, từ đó
hình thành nên một phương pháp giảng dạy phối hợp giữa lý thuyết và thực
tiễn. Nhóm giảng viên cơ hữu Việt Nam của Trường Fulbright chịu trách
nhiệm quản lý và giảng dạy một số môn học trong Chương trình MPP.


Đội Ngũ Quản Lý

Jonathan Pincus Giảng viên về Phát triển, Ben Wilkinson, Đại diện, Chương trình Việt
Giám đốc đào tạo Nam của Trường Harvard Kennedy
Nguyễn Thị Kim Châu Phụ trách đào tạo
Ben Wilkinson Đại diện Trường Harvard
Kennedy

Giảng Viên Trường Fulbright

Vũ Thành Tự Anh Giảng viên Kinh tế học,
Giám đốc nghiên cứu
Nguyễn Xuân Thành Giảng viên Chính sách Công,
Giám đốc Chương trình MPP
Phan Chánh Dưỡng Chuyên gia Quản trị
Huỳnh Thế Du Chuyên gia Tài chính và Ngân
hàng [tạm ngưng công tác năm
học 2009-2010]
Trần Thị Quế Giang Giảng viên Tài chính
Đinh Vũ Trang Ngân Giảng viên Kinh tế
Lê Thị Quỳnh Trâm Trợ giảng Kinh tế học

Cán Bộ Chuyên Môn

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Thái
Nguyễn Quý Tâm
Đỗ Thị Thanh Triều
Trương Minh Hòa
Phạm Hoàng Minh Ngọc
Đinh Nguyễn Duy Uyên
Võ Thanh Bình
www.fetp.edu.vn Chương Trình Giảng Dạy Kinh Tế Fulbright 18
Đội ngũ Giảng viên và Quản lý
Giảng Viên Việt Nam

Châu Văn Thành Đại học Kinh tế TP.HCM
Nguyễn Thị Song An Đại học Kinh tế TP.HCM
Nguyễn Trọng Hoài Đại học Kinh tế TP.HCM
Trương Quang Hùng Đại học Kinh tế TP.HCM
Phan Thị Thu Hương Đại học Kinh tế TP.HCM
Nguyễn Minh Kiều Đại học Kinh tế TP.HCM
Nguyễn Hữu Lam Đại học Kinh tế TP.HCM
Nguyễn Bảo Linh Đại học Kinh tế TP.HCM
Trần Tiến Khai Đại học Kinh tế TP.HCM
Đặng Văn Thanh Đại học Kinh tế TP.HCM
Nguyễn Đình Thọ Đại học Kinh tế TP.HCM
Nguyễn Quỳnh Mai Đại học Bách khoa TP.HCM
Cao Hào Thi Đại học Bách khoa TP.HCM
Nguyễn Thiện Tống Đại học Bách khoa TP.HCM
Lê Công Trứ Đại học Nông Lâm TP.HCM
Nguyễn Văn Phúc Đại học Mở Bán công TP.HCM
Nguyễn Tấn Bình Đại học Mở Bán công TP.HCM
Nguyễn Hồ Phương Chi Đại học Ngân hàng TP.HCM
Phan Hiển Minh Cục Thuế TP.HCM
Diệp Dũng Công ty phát triển Công nghiệp Tân Thuận
Lê Thị Thanh Loan Cục Thống kê TP.HCM
19 Chương Trình Giảng Dạy Kinh Tế Fulbright www.fetp.edu.vn
Trợ Giảng Và Biên Soạn Nghiên Cứu Tình Huống

Nguyễn Hoài Bảo Đại học Kinh tế TP.HCM
Lê Nguyễn Hải Đăng Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư
Thành Việt
Lương Vinh Quốc Duy Đại học Kinh tế TP.HCM
Hoàng Thị Hồng Vân Đại học Bách khoa TP.HCM
Nguyễn Vũ Quang Đại học Bách khoa TP.HCM
Võ Tất Thắng Đại học Kinh tế TP.HCM
Lại Văn Tài Đại học Bách khoa TP.HCM
Nguyễn Thị Bích Hà Ngân Hàng Đông Á


Giảng Viên Nước Ngoài
Châu Văn Thành, Giảng viên,
Đội ngũ giảng viên quốc tế của chương trình gồm những giáo sư thỉnh Đại học Kinh Tế, TP.HCM
giảng và học giả Fulbright từ các trường đại học trên thế giới. Đội ngũ này
do một nhóm giảng viên nòng cốt nước ngoài của Trường Fulbright đứng đầu.

Các giảng viên nòng cốt nước ngoài là những giáo sư đương nhiệm hoặc
giáo sư danh dự từ các trường đại học ở nước ngoài. Họ thường xuyên
đến Trường Fulbright để nghiên cứu và giảng dạy các khóa học cao cấp
và Chương trình MPP. Những giảng viên này cùng làm việc sát cánh với
tập thể giảng viên Việt Nam và hỗ trợ việc xây dựng nội dung đào tạo của
chương trình. Nhiều người đã dành thời gian đáng kể trong sự nghiệp của
mình để nghiên cứu về Việt Nam. Một số còn là các học giả và chuyên gia
chủ chốt tham gia vào các cuộc thảo luận chính sách của Việt Nam. Với
những kiến thức và kinh nghiệm làm việc hiệu quả với các nhà hoạch định
chính sách, những giảng viên trụ cột này có đủ khả năng để phân tích những
thách thức về chính sách của Việt Nam với tinh thần góp ý xây dựng.


Giảng Viên Quốc Tế

Dwight Perkins Đại học Harvard
David Dapice Đại học Tufts; Chương trình châu Á,
Trường Harvard Kennedy
Clifford Shultz Đại học Arizona State
Brian Quinn Trường Luật, Boston College
Ari Kokko Trường Kinh doanh Copenhagen
Vũ Minh Khương Đại học Quốc gia Singapore
Jay Rosengard Trường Harvard Kennedy
Jose Gomez-Ibanez Trường Harvard Kennedy
Arn Howitt Trường Harvard Kennedy
www.fetp.edu.vn Chương Trình Giảng Dạy Kinh Tế Fulbright 20
Phương pháp học tập
TRƯỜNG FULBRIGHT ĐI TIÊN PHONG TRONG VIỆC ỨNG DỤNG CÁC
phương pháp giảng dạy tiên tiến ở việt nam. chúng tôi không dạy theo sách
vở một cách cứng nhắc. Thay vào đó, tài liệu các môn học được biên soạn cho
phù hợp với điều kiện của Việt Nam bằng cách gắn kết các mô hình lý thuyết
trong phân tích chính sách với những nghiên cứu thực tiễn, hình thành nên
nội dung đào tạo có khả năng cung cấp cho học viên những kiến thức phong
phú cả về Việt Nam lẫn thế giới. Phương châm đào tạo của Trường Fulbright
là lấy phương pháp nghiên cứu tình huống làm trọng tâm. Bằng cách tạo áp
lực để học viên phải giải quyết những vấn đề tương tự như những gì họ sẽ gặp
phải trong thực tế sau khi tốt nghiệp, Trường Fulbright giúp học viên tiếp thu
được những kỹ năng cần thiết để trở thành các nhà hoạch định chính sách và
lãnh đạo hiệu quả hơn.

Các giảng viên của Trường Fulbright luôn khuyến khích một môi trường học
tập năng động, chú trọng sự tương tác giữa học viên - giảng viên và các bài
tập giải quyết vấn đề theo nhóm. Nhiều môn học trong Chương trình MPP sẽ
do các giảng viên kỳ cựu người Việt Nam phụ trách, các môn khác sẽ được
giảng dạy trên cơ sở phối hợp giữa giảng viên trong nước và nước ngoài.
Các môn học còn có sự hỗ trợ của những trợ giảng, phần lớn vừa học tập từ
nước ngoài trở về hoặc đang theo đuổi một học vị cao hơn. Thành viên các
nhóm giảng dạy đều có giờ trực hàng ngày tại văn phòng để tạo điều kiện
cho những học viên cần được hỗ trợ thêm đến trao đổi trực tiếp những vướng
mắc hoặc thảo luận các vấn đề cùng quan tâm. Hàng năm, Trường Fulbright
còn mời nhiều diễn giả có uy tín từ khu vực nhà nước và tư nhân, cũng như
các tổ chức quốc tế đa phương đến nói chuyện với học viên về những vấn đề
thời sự trong phát triển kinh tế.Tất cả môn học đều được giảng dạy bằng tiếng
Việt hoặc tiếng Anh thông qua phiên dịch. Để đảm bảo rằng học viên Trường
Fulbright có thể tận dụng những ấn phẩm bằng tiếng nước ngoài, nhà trường
thường xuyên tổ chức dịch tài liệu sang tiếng Việt, gồm các sách giáo khoa
hàng đầu, những bài báo cập nhật và thời sự, cùng nghiên cứu tình huống.
Thật vậy, việc chọn và dịch tài liệu giảng dạy được xem là thành phần quan
trọng trong quá trình phát triển nội dụng đào tạo, đặt biệt quan trọng là chất
lượng của những tài liệu dịch này, và tất cả đều được đưa lên trang FETP
OCW trừ những tài liệu chịu sự ràng buộc về bản quyền.
Học nhóm
21 Chương Trình Giảng Dạy Kinh Tế Fulbright www.fetp.edu.vn
Harvard ở Việt Nam: Đối thoại và thảo luận
CÁC HỌC GIẢ ĐẠI HỌC HARVARD BẮT ĐẦU THAM GIA ĐỐI THOẠI
chính sách mang tính xây dựng với chính phủ việt nam từ hơn hai thập
niên trước. mục tiêu của cuộc đối thoại này là chia sẻ những phân tích về
các nền kinh tế quốc gia, trong khu vực và thế giới và những chính sách
mà Việt Nam và các nước khác đã áp dụng để đối phó với những thách
thức kinh tế. Những sáng kiến đối thoại chính sách được dựa trên kinh
nghiệm chuyên sâu của Harvard trong khu vực châu Á và sự tham gia tích
cực về mặt học thuật của Đại Học Harvard trong quá trình phân tích và
hình thành chính sách ở nhiều quốc gia trên khắp thế giới. Ngày nay,
Trường Harvard Kennedy thường xuyên được các cơ quan hoạch định
chính sách của Việt Nam tham vấn về các vấn đề liên quan đến những Khi nền kinh tế Việt Nam tiếp tục phát
thách thức chính sách khác nhau, đặc biệt là chiến lược phát triển kinh tế
xã hội, khả năng cạnh tranh quốc tế, sự phát triển vùng, chính sách giáo triển, các chính quyền địa phương sẽ
dục và chính sách vĩ mô của Việt Nam. Các cuộc thảo luận với Chính phủ
Việt Nam luôn có sự tham gia tích cực của các chuyên gia và giảng viên đối mặt với những thách thức phức tạp
từ Harvard và Trường Fulbright. Họ luôn tiếp cận các vấn đề chính sách
trên quan điểm khách quan và khoa học, và những đối thoại chính sách hơn. Khi tôi quyết định học sau đại học,
với Chính phủ luôn diễn ra trong không khí tôn trọng và tin tưởng lẫn
nhau. Trường Harvard Kennedy luôn phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành tôi biết mình muốn một chương trình có
của Chính phủ như Bộ Ngoại giao, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn,
Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. thể trang bị những kỹ năng thực tế để tôi

Trong hai thập niên qua, nhiều nam nữ chuyên viên người Việt Nam đã tham áp dụng ngay trong công việc. Trường
gia các trường đào tạo chuyên ngành và cao học tại Harvard. Những người khác
đến Harvard theo các chương trình học bổng nghiên cứu hay để tham dự các Fulbright chắc chắn đáp ứng được
khóa đào tạo cao cấp. Trường Harvard Kennedy coi việc đầu tư vào vốn con
người là một thành phần quan trọng trong sứ mệnh của mình. mong đợi này của tôi. Nhưng có thể nói

rằng những kỹ năng mềm mà tôi đã trau

dồi được ở Trường như thuyết trình,
Thomas Vallely, Giám đốc,
Chương trình Việt Nam của viết và nói, và làm việc theo nhóm hiệu
Trường Harvard Kennedy
quả cũng có giá trị ngang bằng hoặc

hơn những kỹ năng cứng mà tôi đã học

được ở đó.

Phùng Thị Kim Anh

Chuyên viên tổng hợp,

Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng

Cựu học viên FETP khóa 5
www.fetp.edu.vn Chương Trình Giảng Dạy Kinh Tế Fulbright 22
Chương trình đào tạo cao cấp
Chương trình Các nhà Lãnh đạo Việt Nam

Năm 2008 Trường Harvard Kennedy đề ra sáng kiến đối thoại và phân
tích chính sách cao cấp với Bộ Ngoại Giao, từ lâu đã là một trong những
đối tác Việt Nam quan trọng của Harvard. Chương trình các nhà lãnh đạo
Việt Nam (VELP) bao gồm các phiên thảo luận, hội thảo thường xuyên,
các nghiên cứu ứng dụng và chương trình đối thoại chính sách dành cho
các cán bộ quản lý cao cấp của Việt Nam, được tổ chức hàng năm ở
Harvard. Trong nỗ lực độc đáo này, các giảng viên Harvard, các lãnh đạo
doanh nghiệp toàn cầu cùng với các nhà quản lý cao cấp của Việt Nam
cùng thảo luận những vấn đề quan trọng của toàn cầu hóa và ý nghĩa của
chúng đối với năng lực cạnh tranh quốc tế và sự phát triển kinh tế xã hội
của Việt Nam. Mục tiêu của chương trình là giúp các nhà lãnh đạo cao cấp
của Việt Nam làm quen với những tư duy mới nhất về toàn cầu hóa và mối
quan hệ của nó đối với sự phát triển. Sáng kiến này được triển khai với sự
hỗ trợ quý báu của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP).

Các chương trình đào tạo theo yêu cầu
Phan Chánh Dưỡng trên màn hình
Ở Trường Fulbright, chúng tôi hiểu rằng các cán bộ cao cấp không có thời
gian theo học các chương trình dài hạn thông thường. Mục tiêu sáng kiến
đào tạo cao cấp của Trường là mang lại cho các nhà lãnh đạo khu vực
công những kỹ năng và kiến thức cần thiết để thực thi trách nhiệm của
mình một cách hiệu quả. Mỗi môn học đều do tập thể giảng viên quốc tế
và Việt Nam thuộc các chuyên ngành khác nhau phối hợp giảng dạy. Kinh
nghiệm và sự hiểu biết sâu sắc của các giảng viên được lồng ghép vào
những nghiên cứu mới nhất về những vấn đề kinh tế hiện nay của Việt
Nam. Mỗi khóa học đều kết hợp những nghiên cứu tình huống với mô
hình học tập trong đó sự tương tác năng động của lớp học được đặt lên
hàng đầu. Các chương trình chuyên đề này giúp học viên hiểu rõ hơn
Phó thủ Tướng Hoàng Trung Hải
và Thượng Nghị Sỹ John F. Kerry,
Cambridge, 2008
23 Chương Trình Giảng Dạy Kinh Tế Fulbright www.fetp.edu.vn
những vấn đề kinh tế toàn cầu và trang bị cho họ những công cụ giải Nguyễn Xuân Thành, Vũ Thành Tự Anh,
quyết các khó khăn mà đất nước đang gặp phải. Huỳnh Thế Du.
Chương trình Các nhà Lãnh đạo Việt Nam,
Trường Fulbright thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo cao cấp dành Cambridge, 2008
cho các nhà hoạch định chính sách cấp tỉnh của các vùng kinh tế. Trước
khi triển khai mỗi khóa đào tạo cao cấp, Trường Fulbright đều có một giai
đoạn nghiên cứu ở tỉnh hoặc vùng được quan tâm nhằm tìm hiểu và xác
định những khó khăn và thử thách chính yếu mà tỉnh hoặc vùng đó đang
gặp phải. Từ đó, các giảng viên sẽ xây dựng các tình huống dựa trên cơ sở
dữ liệu đã thu thập được, kết hợp với các nghiên cứu về kinh nghiệm giải
quyết những vấn đề tương tự của các tỉnh hoặc vùng khác ở trong và
ngoài nước. Ngoài việc phân tích cụ thể theo từng tỉnh, các khóa học cao
cấp còn mang lại cho học viên hàng loạt những kỹ năng phân tích, giúp họ
làm việc hiệu quả hơn trong công tác hoạch định chính sách, trong đó có
những kỹ năng cơ bản trong thẩm định dự án và tài chính công. Hy vọng
đến cuối khóa học, học viên có khả năng đánh giá tỉnh nhà với một tầm
nhìn mới và hình thành những chiến lược tăng trưởng thích hợp nhất cho
địa phương mình.

Trường Fulbright thường tổ chức chương trình đào tạo cao cấp với sự hợp
tác của các cơ quan chính phủ và các nhà tài trợ, và khu vực tư nhân.www.fetp.edu.vn Chương Trình Giảng Dạy Kinh Tế Fulbright 24
Sau khi tốt nghiệp Trường Fulbright năm

2002 tôi công tác trong khu vực nhà

nước và cả tư nhân. Ở mỗi vị trí đảm

nhận tôi đều nhận thấy những kỹ năng

có được từ Trường Fulbright rất đáng giá.

Cụ thể là Trường đã hướng dẫn chúng tôi

cách phân tích một vấn đề nhìn từ nhiều

quan điểm khác nhau, đưa ra những

phản ứng khả dĩ và đánh giá điểm mạnh TÔI ĐÃ CÓ 30
năm công tác tại
yếu của mỗi phương pháp. Là Đại biểu Ủy ban Nhân dân
TP.HCM. Trong quá
Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng, trình đó tôi có may
mắn tham gia vào
Phan Chánh Dưỡng,
tôi chịu trách nhiệm giúp các cử tri giải một số hoạt động tiên
phong. Đến nay tôi giảng viên thực tiễn
quyết những khó khăn mà họ gặp phải cố gắng chuyển tải
những bài học từ kinh
trong cuộc sống hàng ngày. Kỹ năng nghiệm của mình
đến học viên thông qua môn học Tiếp thị Ngày nay, các nhà hoạch định chính
truyền thông va phân tích mà tôi tiếp thu Địa phương. sách cấp tỉnh đối mặt với một tình
huống khó khăn: làm thế nào thúc
được ở Trường Fulbright đã giúp tôi vận Học viên Trường Fulbright chắc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo việc
chắn sẽ đối mặt với những thách thức làm trong khi phải đảm bảo các dự
động một cách thuyết phục vì lợi ích của chính sách khác với những gì tôi và án đầu tư không có tác động tiêu cực
các đồng nghiệp của mình đã trải qua lên những khu vực khác trong nền
cử tri, giúp tôi phân tích và đưa ra những ở TP.HCM trong những năm giữa kinh tế (như nông nghiệp). Trong
thập niên 1980. Lúc đó chúng tôi chú môn Tiếp thị Địa phương chúng
ý kiến ủng hộ hoặc phản biện chính trọng đến thu hút vốn và thúc đẩy đầu tôi nghiên cứu cách thức các chính
tư, còn chất lượng tăng trưởng không quyền địa phương đánh giá chi phí
sách một cách lô-gíc và khoa học.” phải là mối quan tâm chính. và lợi ích của những chất lượng tăng
trưởng cụ thể.
Lê Vinh Quang

Phó Giám đốc,

Ngân hàng Exim Bank Đà Nẵng

Đại biểu Hội đồng Nhân dân TP. Đà Nẵng

Cựu học viên FETP khóa 7
25 Chương Trình Giảng Dạy Kinh Tế Fulbright www.fetp.edu.vn
Đinh Vũ Trang Ngân,
Giảng viên Kinh tế


TÔI RẤT QUÝ TRỌNG CÁC HỌC
viên, sự năng động và nhiệt tình của Một khía cạnh khác của nội dụng đào
họ. Họ sẵn sàng tiếp nhận những tạo là sự sát thực và phù hợp với những
ý tưởng mới, nhưng không e ngại thách thức của Việt Nam. Khác với
đặt ra những câu hỏi hóc búa thách kinh nghiệm giảng dạy kinh tế của tôi
thức quan điểm của chúng tôi. Họ ở Hoa Kỳ, nơi mà sự phát triển thường
chia sẻ với chúng tôi niềm tin rằng là khái niệm lý thuyết và xa vời đối với
mục tiêu của việc nghiên cứu chính sinh viên, khi tham gia giảng môn kinh
sách công là để cải thiện đời sống tế học phát triển ở Trường Fulbright
của người dân Việt Nam. Chính mục tôi có thể liên hệ đến những tình huống
tiêu chung này đã quy tụ và thúc đẩy thật trong cuộc sống hàng ngày của
chúng tôi. chúng ta.

Phương pháp giảng dạy sử dụng ở Chúng tôi nỗ lực làm việc và có
Trường Fulbright đi theo mô hình nhiều niềm vui với nhau, như một
của Trường Harvard Kennedy và các gia đình vậy. Trường Fulbright là
chương trình cao học hàng đầu khác một tổ chức độc đáo, chủ yếu vì các
ở Hoa Kỳ. Khi mới nhập học, đa số học viên thật đặc biệt.
học viên Trường Fulbright đều phải
điều chỉnh theo cách học mới. Họ làm
quen với việc lắng nghe với tinh thần
phản biện, đọc một cách thực sự, viết
một cách sáng tạo và nói một cách tự
tin. Sự phấn đấu này chính nó là một
món quà.
www.fetp.edu.vn Chương Trình Giảng Dạy Kinh Tế Fulbright 26
Học viênHoïc vieân toát nghieäp
tốt nghiệp
Hoïc vieân toát nghieäp
Tham dự các khóa đào tạo tại Trường Fulbright là một kinh nghiệm có tính
Tham dự các khóa nhân. HọcĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG FULBRIGHT LÀnhà phần lớn
THAM DỰ CÁC KHÓA
tại viên tốt nghiệp FETPmột về tỉnh MỘT
chuyển hóa đối với mỗi một cá đào tạo chuyển hóa đối với mỗi một cá nhân. Họcnghiệm có tính
kinh nghiệm có tính
Trường Fulbright là trở kinh
viên tốt
được bổ nhiệm vào vớinghiệp Trườngnhân. Họctrọngtốt nhà mới.FETP trởbổ nhiệm nhàvị trísựlớn
chuyển hóa đối vị trí cao hơn hoặc nhậntrở về tỉnh nghiệp lớn được lại công vào với
mỗi một cá Fulbright viên trách phần Họ trở về tỉnh tác phần tự
tin, với kiến thức, tư duy trí cao hơnthôngnhận trọng Họ trở mới. Họtác sâusự tự hơn về chính
được bổ nhiệm vàocao và nguồn hoặc tin mới cùng sựlại công trở lại sắc tin, với sự tự
vị hơn hoặc nhận trọng trách mới. trách hiểu biết với công tác với
sách công và những công cụ và nguồn thông Một số học cùng cũng biết sâu sắc cơ hội làm
tin, với kiến thức, tư duy cảitư duy kinh tế.tin mới cùngviên sự hiểutìm nhữnghơn về chính
kiến thức, cách và nguồn thông tin mới sự hiểu biết sâu sắc hơn về
việc sách côngkhi những công thường và những công cụ cải cách viên tế. Mộttìmhọc viêncũng tiếp
mới sau và tốt nghiệp,sách cải cáchở khutế. Một số học kinh một số học viên cơ hội làm
chính cụ công là kinh vực tư nhân, còn cũng số những khác
việcnâng sau khi tốt nghiệp, Những làviệc mớivực khi nhân, còn thường các trường tư học
tục học mới cao ở nước ngoài. cơ hội làm ở khu vốntư tốt nghiệp, một số học viên khác tiếp
tìm những thường sau
học viên tiếp là giảng viên của
là ở khu vực
đại
tục học hợp một phần nội dungsố họctạo của FETPtục học nângviênở nước ngoài. Những học
thường kết nâng cao ở nước còn một Những học viên vốn là giảng caohọc do mình phụ trách
nhân, ngoài. viên khác của các trường đại
học viên vốn là đào viên của các trường cáchọc thường kết hợp một phần
giảng vào đại môn
để nâng caokết hợp một phần nội dungtrường đại học hay học môn học do do mình phụ trách
thường
chất lượng giảng dạytạo của Trườngcủa FETP vào các viện của mình.phụ trách
nội dung đào tại đào tạo Fulbright vào các môn học mình
để nâng cao chất lượng giảng chất lượng giảng dạy tại trường họchọc hay họcmình. mình.
để nâng cao dạy tại trường đại học hay đại viện của viện của
Cơ cấucấu theo địa Cô caáu hoïc vieân Chöông trình Thaïc syõ
Cơ theo địa lý lý
Chính saùch Coâng, khoùa 1

Phân theo khu vực Vùng Núi & Trung du Bắc bộ
Vùng Núi & Trung du Bắc bộ
(7,3%)
(7,3%)
Hà Nội
Hà Nội Đồng bằng Sông Hồng
Đồng bằng Sông Hồng
(7,3%)
(7,3%)


Miền Trung & Tây Nguyên
Miền Trung & Tây Nguyên
Huế Huế
(32,7%)
(32,7%)
Đà Nẵng Nẵng
ĐàHoàng Sa Sa
Hoàng
Đông Nam BộBộ
Đông Nam
TP. Hồ Chí Minh
TP. Hồ Chí Minh
Cần Thơ
Cần Thơ
(41,8%)
(41,8%)
Đồng bằng Sông Cửu Long
Đồng bằng Sông Cửu Long
(10,9%)
Trường Sa
(10,9%)
Trường Sa
Cơ cấucấu học viên theo nghề nghiệp
Cơ học viên theo nghề nghiệp
Doanh nghiệp
Quản lý Nhà Doanh nghiệp
Phân theo ngành Quản lý Nhà nhà nước Doanh nghiệp
nước địa phương nhà 3.6%
nước Doanh nhân/
nước địa phương tư nghiệp
47.3% 3.6% tư nhân/
47.3% liên doanh
liên doanh
12.7%
12.7%
Quản lý Nhà Tài chính/
Đại học/Viện Ngân hàng
Tài chính/
Quản lý trung
nước Nhà ương
5.5% nghiên cứu 16.4%
Ngân hàng
nước trung ương Đại học/Viện
5.5% 14.5%
nghiên cứu 16.4%

27 Chương Trình Giảng Dạy Kinh Tế Fulbright www.fetp.edu.vn14.5%

33 Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright

33 Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright
Thông tin tuyển sinh Chương
trình Thạc sỹ Chính sách Công
CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG ĐẾN NHỮNG NHÀ CHUYÊN MÔN CÓ QUYẾT
tâm phấn đấu cao, có kinh nghiệm làm việc thực tế và đang tích cực tìm
kiếm một cơ hội được đào tạo về chính sách công một cách chính quy
với trọng tâm là kinh tế học để phát triển năng lực chuyên môn của mình.
Đối tượng đào tạo chủ yếu là các nhà quản lý trong khu vực nhà nước
và các nhà hoạch định chính sách. Chúng tôi cũng chào đón những nhà
quản lý thuộc khu vực tư nhân mà công việc liên quan đến sự tương tác
giữa doanh nghiệp và nhà nước. Tuy nhiên, mọi ứng viên đều phải chứng
minh được sự cam kết và mối quan tâm của mình trong khu vực công và
các vấn đề về chính sách. Nói chung, các ứng viên thường là cán bộ ở các
cơ quan nhà nước trung ương và địa phương, các doanh nghiệp nhà nước
và tư nhân, các tổ chức tài chính - ngân hàng và các trường đại học, viện
nghiên cứu ở Việt Nam. Học viên được tuyển chọn thông qua một quá
trình mang tính cạnh tranh cao, dựa trên cơ sở điểm thi trắc nghiệm, kinh
nghiệm công tác, và bài tiểu luận kèm theo đơn đăng ký dự tuyển. Tỉ lệ
trúng tuyển vào Trường Fulbright trong những năm gần đây là 1:7.

Trường Fulbright phấn đấu có một lớp học cân bằng về giới, và luôn nỗ
lực một cách có ý thức nhằm đảm bảo một cơ cấu học viên đa dạng từ
khắp mọi miền đất nước và tích cực khuyến khích học viên nữ, người dân
tộc thiểu số và người ở vùng sâu vùng xa tham gia.

Chương trình MPP là một quá trình đào tạo đặc thù với yêu cầu rất cao. Học viên phải luôn duy trì những chuẩn
mực học tập cao nhất để hoàn thành chương trình. Khi tốt nghiệp, học viên sẽ nhận được bằng Thạc sỹ do
Trường Đại học Kinh tế TP.HCM cấp.

Thông tin chi tiết về tuyển sinh được đăng trên trang web của Trường tại địa chỉ http://www.fetp.edu.vn/apply.

Học viên tốt nghiệp Chương trình một năm

Học viên tốt nghiệp Chương trình một năm của Trường Fulbright từ 1995 đến 2008 được khuyến khích nộp
đơn tham gia chương trình MPP. Để ghi nhận quá trình học tập và hoàn thành một số môn học liên quan trong
chương trình MPP của các cựu học viên, họ sẽ có cơ hội tiếp tục việc học của mình vào đầu năm thứ hai của
chương trình MPP (9/2009). Để tham gia, các cựu học viên phải tham dự kỳ thi tuyển sinh về kinh tế học ứng
dụng, nhằm đánh giá kiến thức của họ về ba lĩnh vực: kinh tế học (kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô), kinh tế phát
triển và chính sách phát triển, và các phương pháp phân tích định lượng. Những cựu học viên vượt qua kỳ thi
này sẽ được chính thức nhập học năm thứ hai. Những cựu học viên không đạt kết quả tuyển sinh một trong ba
môn trên sẽ được nhập học năm thứ hai với điều kiện họ phải học lại môn học này đồng thời với các môn học
của năm thứ hai. Những cựu học viên còn lại, chỉ đậu một trong ba môn, sẽ phải nộp hồ sơ dự tuyển toàn bộ hai
năm của chương trình MPP.

Học bổng

Tất cả ứng viên trúng tuyển vào Chương trình MPP đều được cấp học bổng toàn phần. Trong năm thứ nhất, học bổng sẽ bao
gồm học phí và trợ cấp sinh hoạt, sang năm thứ hai học viên tiếp tục được tài trợ học phí nhưng phải tự trang trải chi phí
sinh hoạt.

Các chương trình đào tạo cao cấp

Vui lòng xem chi tiết trên trang web http://www.fetp.edu.vn


www.fetp.edu.vn Chương Trình Giảng Dạy Kinh Tế Fulbright 28
Liên kết với Trường Harvard Kennedy
SỰ HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG FULBRIGHT VỚI TRƯỜNG HARVARD
Kennedy đã tạo nên sự kết nối quan trọng với tri thức toàn cầu và những
ứng dụng tốt nhất. Bởi vì một trong những thế mạnh rất quan trọng của
Trường Harvard Kennedy trong việc kết nối với châu Á là kinh nghiệm
hợp tác lâu dài với các tổ chức trong khu vực để phát triển các chương
trình đào tạo chính sách công. Nhờ vậy, Trường Fulbright đã tiếp cận
được một tập hợp kinh nghiệm to lớn trong việc xây dựng thể chế và phát
triển nội dung đào tạo. Sự thành công liên tục của chương trình đào tạo
cao cấp dành cho các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc - Chương
trình chính sách công Trung Quốc - của Trường Harvard Kennedy, phối
hợp với Đại học Thanh Hoa luôn là nguồn tham khảo rất hữu ích cho các
hoạt động của Trường Fulbright.

Khi Việt Nam tiếp tục công cuộc chuyển đổi kinh tế xã hội, các nhà hoạch
định chính sách Việt Nam phải đối mặt với nhiều vấn đề chính sách mới
mẻ, có thể chưa từng xảy ra trong nước trước đó. Trong môi trường mới
này kinh nghiệm của những nước khác trong việc xử lý những vấn đề
tương tự sẽ rất có giá trị. Thông qua Học viện Ash của Trường Harvard
Kennedy, các giảng viên Trường Fulbright và công chức Việt Nam có thể
tiếp cận mạng lưới toàn cầu các nhà lãnh đạo khu vực công, và cả những
nghiên cứu tiên tiến về những cách tân trong lĩnh vực quản lý nhà nước
và lãnh đạo khu vực công. Những chương trình giảng dạy và hội nghị do
Viện Ash tổ chức sẽ mang đến cho các nhà hoạch định chính sách Việt
Nam cơ hội chia sẻ kinh nghiệm với các đồng nghiệp thuộc khu vực công
ở khắp nơi trên thế giới.

Sự trao đổi về con người và ý tưởng giữa Trường Fulbright và ĐH
Harvard đảm bảo rằng các khóa học của Trường luôn được đổi mới và cập
nhật. Trường Fulbright thường xuyên gửi các giảng viên của mình sang
Giáo sư Mary Jo Bane, Giám đốc Đào tạo của Trường Harvard Kennedy trong vai trò cán bộ nghiên cứu tại Chương
Trường Harvard Kennedy trình châu Á của Trường Harvard Kennedy. Giảng viên của Trường
Harvard Kennedy tham gia giảng dạy chương trình MPP và tổ chức những
hội thảo dành cho giảng viên tại TP.HCM.

Trong 15 năm qua nhiều người Việt Nam đã hoàn tất các chương trình
thạc sỹ và tiến sỹ chuyên ngành quản lý nhà nước, chính sách công và
phát triển quốc tế. Cựu học viên Trường Harvard Kennedy hiện nắm giữ
những vị trí quan trọng trong các cơ quan quản lý nhà nước cũng như
trong hệ thống giáo dục đào tạo và khu vực tư nhân. Những cựu học viên
này là nguồn lực quý giá, và nhiều người trong số họ đã tạo dựng và duy
trì mối quan hệ mật thiết với Trường Fulbright, chẳng hạn như tham gia
vào các sáng kiến nghiên cứu tại Trường Fulbright.

Trường Fulbright cũng tài trợ cho giảng viên Việt Nam sang nghiên cứu ở
các trường và khoa của Đại học Harvard như Trường Luật, Trường Kinh
doanh, Khoa Khoa học Xã hội và Tự nhiên, Trường Y tế Công.
29 Chương Trình Giảng Dạy Kinh Tế Fulbright www.fetp.edu.vn
Đời sống sinh hoạt của học
viên tại Trường Fulbright
Chuyến đi cuối tuần ở ĐăkLăkHỌC VIÊN SẼ NHANH CHÓNG NHẬN RA RẰNG BẠN HỌC LÀ MỘT
trong những nguồn lực quí giá nhất của Trường Fulbright. Sự tương tác
giữa các học viên là một phần thiết yếu trong quá trình học tại Trường
Fulbright, và việc tạo ra một môi trường thuận lợi cho sự trao đổi này là
yếu tố cốt lõi trong sứ mạng đào tạo của Trường. Các học viên học hỏi lẫn
nhau thông qua việc chia sẻ kinh nghiệm ở trong và ngoài lớp học, tạo nên
sự gắn kết lâu dài sau khi đã tốt nghiệp. Việc học tập tại Trường Fulbright Chuyến đi cuối tuần ở ĐăkLăk
nhiều khi chính là cơ hội đầu tiên để các học viên gặp gỡ với những người có
cùng mối quan tâm chuyên môn đến từ các vùng khác nhau trong cả nước.

Nằm ngay giữa trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Fulbright
cũng là trung tâm sinh hoạt của học viên. Mạng máy tính không dây của
Trường Fulbright tạo điều kiện cho các học viên có thể truy cập mạng nội
bộ và Internet ở bất cứ đâu trong khuôn viên của Trường. Thư viện mở
của Trường tập hợp những đầu sách, báo cáo và tạp chí luôn được cập
nhật, thích hợp cho các môn học và chủ đề nghiên cứu.

Khi hết giờ lên lớp, học viên thường học nhóm trong khuôn viên trường
để làm bài tập, thảo luận những vấn đề đã nêu trên lớp hoặc trò chuyện.
Hàng tuần, nhà trường còn tổ chức những hoạt động thể thao cho học
viên như bóng đá hoặc bóng chuyền. Các cuộc thi đấu thỉnh thoảng được
tổ chức giữa giảng viên và học viên luôn thu hút nhiều người tham dự.
Một điểm hấp dẫn khác của Trường Fulbright là cơ hội được sống trong
một thành phố năng động nhất Việt Nam. Học viên thường tổ chức những
chuyến đi cuối tuần đến các điểm vui chơi giải trí trong thành phố.
www.fetp.edu.vn Chương Trình Giảng Dạy Kinh Tế Fulbright 30
Triển vọng của Trường Fulbright
TÀI NĂNG VÀ TINH THẦN ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO LÀ NHỮNG MẠCH
nguồn nuôi dưỡng Trường Fulbright. Các chương trình giảng dạy của
chúng tôi được xây dựng trên cơ sở những nghiên cứu nghiêm túc, luôn
cập nhật để theo kịp với hiện thực sinh động bên ngoài giảng đường.
Những học viên đầy tài năng là “chất liệu” quan trọng nhất trong hoạt
động sáng tạo tri thức của Trường. Ðể thu hút những nam nữ học viên như
vậy, chúng tôi đã và đang xây dựng trường theo nguyên lý lấy tài năng
làm nền tảng, tập trung hết sức mình để vươn tới những tiêu chuẩn chất
lượng cao nhất và đẩy lùi mọi giới hạn của sự thành công.

Cũng như Việt Nam, Trường Fulbright đang chuyển mình. Từ một chương
trình giảng dạy chú trọng vào lý thuyết kinh tế, chúng tôi đã chuyển hóa
thành một tổ chức học thuật độc đáo của Việt Nam chuyên phân tích chính
sách từ nhiều giác độ khác nhau. Sự chuyển mình của Trường vẫn đang
tiếp tục. Việc thành lập Chương trình Thạc sỹ Chính sách công đầu tiên
của Việt Nam đánh dấu một bước tiến quan trọng của sự chuyển mình này,
nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm. Đội ngũ nghiên cứu và giảng dạy của
Trường Fulbright và các đồng nghiệp từ Trường Harvard Kennedy và các
nơi khác luôn cam kết mở rộng nội dung đào tạo chính sách của Trường,
kết hợp giữa trọng tâm kinh tế với sự hiểu biết chuyên sâu về các chuyên
ngành khoa học xã hội. Các ưu tiên bao gồm tăng cường khả năng xử lý
những thách thức phát triển quan trọng đối với Việt Nam, như chuyển đổi
nông thôn, y tế, giáo dục, và an sinh xã hội.

Mục tiêu của thí nghiệm đổi mới về tổ chức này là nhằm kiến tạo một
trung tâm xuất sắc trong lĩnh vực phân tích chính sách công và đào tạo
các nhà hoạch định chính sách. Chúng tôi đang tiến gần hơn tới mục tiêu
này, nhưng vẫn còn nhiều việc cần phải làm với tinh thần khẩn trương.
Chúng tôi tin tưởng rằng việc tiếp tục tham gia đối thoại chính sách với
tư cách độc lập, trên tinh thần phê bình mang tính xây dựng có một ý
nghĩa rất quan trọng đối với quá trình tiếp tục hiện đại hóa đất nước và
tạo dựng một xã hội công bằng, thịnh vượng cho Việt Nam. “Một cây
làm chẳng nên non”, vì vậy, sự hợp tác với các trường, viện nghiên cứu
và các đối tác khác của Việt Nam, mà trước hết là Trường Ðại học Kinh
tế TP.HCM, chính là nền tảng quý giá của chương trình đào tạo và sự
lớn mạnh của chúng tôi
31 Chương Trình Giảng Dạy Kinh Tế Fulbright www.fetp.edu.vn
Diễn giả khách mời
CHƯƠNG TRÌNH MỜI KHÁCH ĐẾN DIỄN THUYẾT CỦA TRƯỜNG FULBRIGHT
tạo cơ hội cho học viên và giảng viên học hỏi và trao đổi quan điểm cùng
với các nhà hoạch định chính sách, các lãnh đạo doanh nghiệp và các nhà
trí thức của Việt Nam và quốc tế. Trong những năm vừa qua, nhà trường
đã mời những nhân vật sau đây:
Ông Dương Trung Quốc, nhà sử học Bà Harriet Mayor Fulbright
Bà Phạm Chi Lan, nguyên thành viên Tiến sĩ Phạm Duy Nghĩa, Giảng viên
Ban Nghiên cứu của Thủ Tướng Luật, Đại học Quốc gia Việt Nam

Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, Phó Chủ tịch Văn phòng Quốc hội
Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, Cố vấn cao cấp của Bộ Trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư
Ông Kenichi Ohno, Viện Cao học Nghiên cứu Chính sách công
Tiến sĩ Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ngài Michael Michalak, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam
Ông Nguyên Ngọc, nhà văn
Thượng nghị sĩ Chuck Hagel
Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, Viện Quản lý Kinh tế Trung Ương
Ngài Borje Ljunggren, cựu đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam và Trung Quốc
www.fetp.edu.vn Chương Trình Giảng Dạy Kinh Tế Fulbright 32
Tranh Ông Đồ của Họa sĩ Phạm Lực. Được Họa sĩ tặng cho Bộ sưu tập của Trường Fulbright.
Trường Fulbright hoạt động và phát triển trong hơn một thập niên
qua là nhờ nguồn tài trợ chính từ Vụ Giáo dục và Văn hóa, Bộ
Ngoại giao Hoa Kỳ. Chúng tôi trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ quý báu
của Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam và Quỹ Ford.
Mọi thắc mắc liên quan đến tuyển sinh xin gửi về địa chỉ sau:

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright
232/6 Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08-3932-5103, Fax: 08-3932-5104
E-mail: admissions@fetp.vnn.vn
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản