CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TRẺ MN

Chia sẻ: conan_2305

Môi trường học tập cho trẻ MN? Ý tưởng của chương trình MN? Hãy cho ý kiến về : Chương trình giáo dục MN phải xây dựng theo trẻ MN? Theo cách mà trẻ học?

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TRẺ MN

Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em
www.mamnon.com

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TRẺ MN

Trình bày: Ths. Cao Thị ThanhHãy cho ý kiến về các khái niệm:

Chương trình giáo dục MN?

Chương trình MN?

Môi trường giáo dục trẻ MN?

Môi trường học tập cho trẻ MN?

Ý tưởng của chương trình MN?

Hãy cho ý kiến về :

Chương trình giáo dục MN phải xây dựng theo trẻ
MN? Theo cách mà trẻ học?

Trẻ MN học thông qua những con đường nào?

Quá trình GD được thể hiện trong chương trình MN
như thế nào?Chương trình giáo dục trẻ (Mới)

Chúng ta sẽ đạt được điều đó như thế nào?

Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai
Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em
www.mamnon.com
Sáng tạo

Tư duy

Giải quyết tình huống có vấn đề

Tưởng tượng

Cộng tác

Giúp đỡ

Chấp nhận sự rủi roLý do đòi hỏi phải đổi mới chương trình giáo dục trẻ:

Những hạn chế của chương trình cũ

Đòi hỏi mới của xã hội

Bài học từ các mô hình giáo dục mầm non có hiệu quả
khác trên thế giớiĐổi mới giáo dục MN và cách tiếp cận tích hợp

Chương trình cải cách:

Nội dung phân chia theo môn học

Chú trọng tới Học cái gì?

Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai
Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em
www.mamnon.com
Lấy cô làm trung tâm/ dạy truyền đạt

Ít chú ý phát triển tính tích cực, độc lập và sáng tạo
của trẻChương trình GDMN (Mới)
Từ năm học 2005 - 2006

Bản chất của Đổi mới GDMN:

Mục đích:

Phát triển trẻ tòan diện

Chú trọng phát huy tính tích cực, độc lập, sáng tạo của
trẻ

So sánh mục tiêu của chương trình cải cách và chương trình
mới
Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai
Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em
www.mamnon.com

So saùh muï tieâ cuû chöông trình
n cua
caûcaùh vaø öông trình môù
ic ch i
M uï t i eâ ch öông t r ì nh
c u
M uï t i eâ ch öông
c u
ñ oå môù
i i
t r ì nh caû caùh
i c
1.Ph/t r i eå caû xuù– xaõ
nm c
1.Ph/t r i eå ñ aï ñ öù
n oc
h oä
i
2.----------- t r í t ueä
2. --------- nhaä t h öù
n c
3. ---------- t heåchaá
t
3. --------- ngoâ ngöõ
n
4. --------- t haå myõ
m
4. --------- t heåchaá
t
5. --------- l ao ñoä g
n
5. --------- t haå myõ
mĐể đạt được mục tiêu đó chương trình mới có 3 điểm thay
đổi nổi bật:

Lấy trẻ làm trung tâm

Phương pháp dạy học tích cực

Cách tiếp cận dạy học tích hợp.

=> Trẻ hoạt động nhiều hơn ngồi im 1 chỗ;

Trẻ nói nhiều hơn ngồi lắng nghe;

Trẻ hỏi nhiều hơn là đưa ra các câu trả lời.

 Giúp trẻ trở thành những cá nhân tích cực, trách nhiệm
trong môi trường học tập của lớp mình.

Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai
Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em
www.mamnon.comCHƯƠNG TRÌNH TÍCH HỢP???

Đây là một cách tiếp cận trong dạy học nhằm khuyến
khích trẻ:

Kết nối, liên hệ những trải nghiệm học tập MỚI với
những kiến thức và trải nghiệm đã có;

Để trẻ hiểu rõ hơn về bản thân và thế giới riêng của
mình;

Sử dụng những kiến thức của mình trong thực tiễn
cuộc sống.


5 nhaâ toá
n trong chöông trình MN


Nguoà nguyeâ
n n
vaä lieä
tu
Thôøgian
i
Con ngöôø
i


Khoâ g gian
n
Y Ùöôûg
tn
Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai
Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em
www.mamnon.com
Các điều kiện học tập

Lớp học là nơi kích thích trẻ khám phá và tìm tòi.

Giáo viên, phụ huynh và bạn bè cùng trang lứa tham
gia với trẻ như là người cùng học và cùng cộng tác

Có các ý tưởng hay để khám phá.

Đa dạng về nguồn nguyên vật liệu để sử dụng.

Có đủ thời gian tham gia.Hãy nhớ rằng:

Trẻ tạo ra tất cả các mối quan hệ khi chúng được
tham gia tích cực cùng với suy nghĩ của mình.

Quan sát các hành động và tư duy của trẻ là vấn đề
trọng tâm để xây dựng kế hoạch. Hãy lắng nghe các
cuộc trò chuyện của chúng.

Việc học (của trẻ) diễn ra mọi lúc mọi nơi – không chỉ
trong “bài học” hay “các sự kiện đã được lên kế
hoạch”.
Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai
Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em
www.mamnon.com
Chương trình MN theo hướng tích hợp/ Chương trình GD
trẻ MN


1. Những gì GV dạy cho trẻ- GV chủ động (Có KH trứơc
và nảy sinh trong qúa trình trẻ họat động)

2. Những gì cô và trẻ cùng tạo ra;

3. Những thứ trẻ tự tạo ra trong khi học, chơi; khi bộc
lộ ý nghĩ & cảm xúc của mình -

Trẻ chủ động;

4. Môi trường học tập phù hợp (như vai trò người GV
thứ 3)


L aä keá ï ch ph.trieå HÑ chôi
p hoa n
Coâchuûñoä g
n
Tr eûchuûñoä g
n


Caùh ti eá caä
c pn Ch öông Ch öông Coâ g vi eä-
n c
Caùh c
t r ì nh GD t r ì nh l aá
y L aø xong
m
t i eá caä
pn
t heo Söï ki eä
n l aá H Ñ Chôi
y h oï t ñoä g
a n n hi eä vuï
m/
Pr oject/
l aø à taû g
nen n l aø ànen baø t aä r oà
ipi
ñoá i
t aû g
n m ôù chôi
i
t öôï gn

Reggi o Emi l i a: Chôi coù
v/t r oø r ong k hi t h öï
q.t c
h i eä döï aù – Ñ oø hoû söï
n n i i
hôï t aù cuû nhoù
pca m


N hoù ba ï chôi ñ ie à k hi e å
m n u n
Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai
Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em
www.mamnon.comGVMN cần lưu ý:

Cân đối tính chủ động: Cô & Trẻ

Tỉ lệ % các nội dung hoạt động mà trẻ được quyền
lựa chọn trong CĐSH: cố gắng đạt 40% - 60%.

Khi trẻ là trung tâm – Vai trò GV không lu mờ - Người
dẫn dắt, tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ phát triển.

H aõ cho yù á veà
y kien
maï g keá ï h sau:
n hoac
Caù con vaä
c t M oä soácon vaä
t t
soá g d öôù n öôù
n i c soá g t r ong gi a
n
ñì nh


Theági ôùi
Coâgi aù em
o
ñ oä g vaä
n t


Caù con
c
Caù con vaä soá g
c t n
Coâ t r uø g
n n t r ong r öø g
n
Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai
Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em
www.mamnon.com

M aï g hoï t ñoäg : Chuû eà
ñ (Nhoû:
)
n a n
T oâlaø
i ai?
Ph/t r i eå ngoâ
n n
n göõ
K eåchuyeä : ChuùVò xaù ”
n t m
 Cho t r eû öu t aà …
s m.
 Noù chuyeä veà
i n ngaø s/nhaä cuaûbeù
y t
 ÖÙg x öû eã
n l pheù , t r eûbieá moã ngöôø 1 vi eä
p t i i c
Cho t r eûbi eá veà1 soál oï i t h öï phaå thoâ g
t a c m n
t h öôø g vaø eâ 1 soámoù aê maø r eûaê t aï
n tn nn t ni
Ph/t r i eå Theå
n l ôù ;
p
chaá: t
 N ghe 1 soácaâ ñ oáveàhoa quaû
u
TCV Ñ : Taï daù g, Veàñ uù g nhaø Tr ôø naé g
on n , i n
t r ôø m öa…ñ uù g nhaø
i n .
PTGT PTGT
Ñ öôø g t huû
n y Ñ öôø g boä
n


M oä soá
t M oä soál uaä
t t
PTGT l eäGT


PTGT PTGT Ñ öôø gn
Ñ öôø g saé
n t
h aø g k hoâ g
n n
Quan điểm xây dựng Chương trình GDMN cần:

Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai
Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em
www.mamnon.com
Dựa vào các cơ sở lý luận về Tâm lý học MN & GD
-


học MN

Nhu cầu từ thực tế: của cha mẹ, của XH, cộng đồng
-


dân cư, cũng như của trẻ (Hứng thú, nhu cầu và có
ý nghĩa đ/v trẻ)

Các họat động t/chức - trẻ phải được trực tiếp trải
-


nghiệm, sử dụng tối đa các giác quan

Chương trình GD trẻ mang tính tích hợp
-


Vận dụng sáng tạo các mô hình GD tiên tiến.
-
Xây dựng Chương trình GDMN thông qua hình thức mạng

Căn cứ theo mục tiêu phát triển của trẻ vào cuối độ tuổi
để xây dựng:

Mạng Nội dung: GD trẻ cái gì?/Trẻ học cái gì?

Mạng Họat động: GD trẻ bằng cách nào?/Trẻ học bằng
cách nào? - Thông qua các họat động nào?Lập kế hoạch GD
(Nhằm phát triển các lĩnh vực ở trẻ)

Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai
Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em
www.mamnon.com
Lưu ý: trẻ HỌC (Theo nghĩa rộng – Học làm người)
thông qua:

Chơi

Các tình huống trong cuộc sống thực của trẻ

Các hoạt động khám phá

Các nội dung trong chế độ sinh hoạt và hoạt động
chuyển tiếp

Giờ dạy và học (với nội dung cụ thể)
Nhiều nội dung, họat động GD bổ ích cho trẻ – Tổ chức
như thế nào?

Có cần phải đạt được?

Sau 1 giờ học?

Trong 1 Ngày?

Sau 1 chủ đề?
Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai
Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em
www.mamnon.com
Các phương pháp, biện pháp, thủ thuật của GVMN tổ
chức giờ học, 1 hoạt động có cần “biểu diễn” trong 1
giờ học???GVMN cần linh họat trong:

Phân chia thời gian cho các nội dung GD, các họat
động GD: Không nhất thiết phải có 1 nội dung là chủ
đạo- do lệ thuộc vào các dạng họat động GV tổ chức.
(Tỷ lệ có thể khác nhau) => ĐẶT TÊN GIỜ DẠY???

Hình thức tổ chức: Chung cả lớp – nhóm nhỏ – cá
nhân. Không nhất thiết giờ học nào cũng theo cấu trúc
bắt buộc này –

Song cần lưu ý tổ chức càng nhiều họat động trải
nghiệm cho trẻ theo nhóm nhỏ thì hiệu quả GD càng
hiệu quả.GVMN cần linh họat (Tiếp)

Không đòi hỏi 1 kết quả hoàn hảo ở trẻ sau 1 giờ học/1
hoạt động/1nội dung GD cụ thể.


Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai
Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em
www.mamnon.com
Không phải 1 giờ học/1 hoạt động GD hay 1 nội dung
GD cụ thể có thể phát triển cả 5 lĩnh vực của trẻ =>
Không thể bắt buộc đạt được cả 5 mục tiêu phát
triển/1giờ học.

Tính chủ động, tích cực của cô và trẻ có thể thay đổi
linh hoạt lệ thuộc vào nội dung và các hoạt động giáo
dục mà GV tổ chức, cũng như đặc điểm phát triển của
trẻ.GVMN cần linh họat (Tiếp)

GV phải biết chọn lựa và phân chia các nội dung và các
hoạt động GD sẽ tổ chức vào các thời điểm trong
ngày/tuần: qua các tình huống/hoạt động chuyển
tiếp/giờ chơi/giờ học;

Không nên thực hiện theo cách cắt khúc riêng các chủ đề
theo thời gian của năm học (Chủ đề: nghề, các hiện
tượng thiên nhiên,…);

HĐ góc chỉ là 1 phần của giờ học (Nếu có) không
phải/không thể làGiờ chơi tự do


Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai
Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em
www.mamnon.comCÁC MẠNG CHƯƠNG TRÌNH GDMN

Ch/trình GD trẻ tổ chức thông qua:

1.Các giờ học - Họat động chung; Các HĐGD khác
(Chơi; Lao động,..) & nội dung GD trẻ trong
CĐSH/ngày:

Mạng (Nội dung và mạng họat động theo chủ điểm –
Chủ đề lớn), Mạng chủ đề nhỏ

2. Mạng KH t/chức: Chơi theo sự kiện, Hội lễ.CÁC LOẠI KẾ HOẠCH TRONG CHƯƠNG TRÌNH
GD TRẺ (Theo nội dung)

KH t/c giờ học, các HĐ & nội dung GD trẻ theo chủ
đề: Mạng nội dung và họat động

KH t/c chơi = học theo Hội lễ/sự kiện

KH phát triển HĐ chơi (Tháng hoặc giai đọan)Nội dung Chương trình GD theo:


Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai
Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em
www.mamnon.com
Theo các chủ đề
-


Theo các sự kiện/Hội lễ
-
CÁC LOẠI KẾ HOẠCH TRONG CHƯƠNG TRÌNH
GD TRẺ (Theo thời gian)

Kế hoạch năm

Kế họach tháng/chủ đề (Nhà trẻ KHGD nên theo các chủ
đề nhỏ/tuần/tháng)

Kế hoạch tuần/Kế hoạch ngàyKẾ HOẠCH NĂM HỌC

Mục tiêu phát triển: GV xác định mục tiêu cần đạt đối
với trẻ của lớp đang phụ trách (Căn cứ vào mục tiêu
chung của trẻ cuối độ tuổi MG và các dấu hiệu đánh
giá trẻ theo lứa tuổi để xác định cho phù hợp);

Tên những chủ đề dự kiến sẽ tổ chức: dựa trên nhu cầu,
hứng thú, kinh nghiệm của trẻ và hòan cảnh của
lớp/trường;Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai
Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em
www.mamnon.com
Tên những sự kiện và lễ hội dự kiến sẽ tổ chức (Sự kiện
lớn xẩy ra trong xã hội đýợc trẻ quan tâm)


KẾ HOẠCH THEO CHỦ ĐỀ, LỄ HỘI

Cĩ thể theo hình thức lập mạng:

Mạng nội dung (nhằm mục tiêu ph/triển các lĩnh vực)

Mạng hoạt động (HĐ):

Không theo môn học nhý Tóan, Văn học… mà tên HĐ
hứng thú, tích hợp các nội dung, hýớng đến mục tiêu
phát triển đã đề ra cho trẻ của lớp: VD khám phá nýớc;
Soi gýng; Tìm hiểu nội dung sách-truyện,…

Các HĐ này có thể xây dựng cho giờ học, môi trýờng
chi tại các góc hoặc trong tổ chức chế độ sinh họat một
cách phù hợp (xếp quần áo, nhận biết thời gian,...)

Có thể kết hợp cả mạng nội dung v họat động cho dễ nhìn
Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai
Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em
www.mamnon.com
N E Â H AY KH OÂ G:
N N
M A Ï G H OA Ï Ñ OÄ G???
N T N
Phaù t r i eå
t n Phaù t r i eå
t n
n haä t h öù. . .
n c n goâ ngöõ . .
n .T heági ôù
i Phaù t r i eå t heå
t n
ñ oä g vaä
n t chaá . . .
t


Phaù t r i eå
t n
Phaù t r i eå t haå
t n m
t ì nh caû –
m
m yõ . .
.
xaõhoä. . .
i
M aï g hoï t ñoäg : Chuû eà
ñ (Nhoû:
)
n a n
T oâlaø
i ai?
Ph/t r i eå ngoâ
n n
n göõ
K eåchuyeä : ChuùVò xaù ”
n t m
 Cho t r eû öu t aà …
s m.
 Noù chuyeä veà
i n ngaø s/nhaä cuaûbeù
y t
 ÖÙg x öû eã
n l pheù , t r eûbieá moã ngöôø 1 vi eä
p t i i c
Cho t r eûbi eá veà1 soál oï i t h öï phaå thoâ g
t a c m n
t h öôø g vaø eâ 1 soámoù aê maø r eûaê t aï
n tn nn t ni
Ph/t r i eå Theå
n l ôù ;
p
chaá: t
 N ghe 1 soácaâ ñ oáveàhoa quaû
u
TCV Ñ : Taï daù g, Veàñ uù g nhaø Tr ôø naé g
on n , i n
t r ôø m öa…ñ uù g nhaø
i n .
Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai
Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em
www.mamnon.com


M oä soácon vaä
t t
Caù con vaä
c t
soá g t r ong gi a
n
soá g d öôù n öôù
n i c
ñì nhT heági ôù
i
Coâgi aù em
o
ñ oä g vaä
n t


Caù con
c
Caù con vaä soá g
c t n
Coâ t r uø g
n n t r ong r öø g
n
M A Ï G NOÄDUNG
N I
THEO CHUÛ EÀ
Ñ
Chuûñeà
A Chuûñeà
B

Noä dung1
i
CH U Û E À
Ñ CH U Û E À
Ñ
NH OÛ 3 NH OÛ 1 Noä
i
dung2
CH U Û E À
Ñ
Noä
i
(L ÔÙ )
N dung3


CH U Û E À
Ñ CH U Û E À
Ñ
NH OÛ 4 NH OÛ 2
Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai
Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em
www.mamnon.com


PTGT PTGT
Ñ öôø g t huû
n y Ñ öôø g boä
n


M oä soá
t
?????? M oä soál uaä l eä
t t
PTGT GT ñ öôø g boä
n


PTGT PTGT Ñ öôø gn
Ñ öôø g saé
n t
h aø g k hoâ g
n n
T r öôø g M N cuû beù
n a
N oä dung 2
i
Noäi N oä dung 1
i
dung
Noä dung 3
i
1.1.
Noä dung
i
1.2.
Tr öôø g M N cuû beù
n aNoä dung 5
i
Noä dung 4
i
N dung
4.1.
Noä dung
i
4.2.
Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai
Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em
www.mamnon.com
L ôù Choà 2 cu û be ù
p i a
M aï g hoï t ñoä g t heo chuûñeà
n a n
L öu y ù Coùt heål aä
: p
HÑ 2 m a ï g hoa ï ñ oä g t heo
n t n
HÑ 3
HÑ 1 chu û e àlôù , t öø où
ñ GV
ñ n
HÑ 4
chuyeå sang H Ñ /ngaø
n y
Ñ oàchôi HÑ n

Beùl aøm Saùh, Tr uyeä
c n
gì ?
L ôù Choà 2 cuû beù
p i a
Tr oø chuyeä , t ì m
n
h i eå veàt eâ goï , í ch
u ni
l ôï , caùh söûduï g
i c n Ñ oàduø g t r ong
n
gi öõgì n qua caù noä
ci
l ôù
p
dung CÑ SH
Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai
Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em
www.mamnon.comM aï g noä dung chuûñ eàcoùt heå aä t haø h maï g chi
n i lp n n
t i eá t heâ cuø g vôù maï g hoï t ñ oä g
t mn i n a n
HÑ 2 HÑ 3
Thaê quan, K haù phaù Tr oø
m m
HÑ 1 chuyeä noä
n i
ñoàchôi t r ong caù goù
cc dung, í ch l ôï K haù phaù
i m
cuû saùh
ac ñaë ñi eå
c m
Ñ oàchôi HÑ n
saùh
c
So saù h, phaâ
n n
Saùh, Tr uyeä
c n l oaï saùh,…
ic

L ôù Choà 2 cuû beù
p i a L aø caù ky ùhi eä
mc u
phaâ l oaï saùh
n i c
Tr oø chuyeä , t ì m
n
h i eå veàt eâ goï , í ch
u ni Söû ch öõ laï caù cuoá
a aic n
l ôï , caùh söûduï g
i c n saùh bò raùh, quaê
c c n
Ñ oàduø g t r ong
n
gi öõgì n qua caù noä
ci m eù ,…
p
l ôù
p
dung CÑ SH
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC VUI CHƠI


Có thể làm chung với kế hoạch chủ đề hoặc làm riêng
theo từng giai đđọan phát triển;

Các góc chơi được tổ chức (Mục đích: tạo môi trường
cho trẻ chơi);

Nhiệm vụ của GV và biện pháp tác đđộng nhằm phát
triển HĐ chơi ở trẻ


Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai
Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em
www.mamnon.com

K Ế HOẠCH NGA Ø
Y
Chế ñộ sinh họat Nội dung GD vaø ện phaù t ổ
bi p
chức
(hoặc theo thời gian
trong ngaø)y
Đoù trẻ - Treû eá lôù
n ñn p Teâ hoạt đñộng vaø ện phaù
n bi p
tổ chức
Gi ờ học Teâ baøhọc (Keø giaù aù nếu
ni m on
cần)
Vui chơi (trong l ớp- Teâ troø
n chôi dự ki ến ở caù
c
ngoaøsaâ, saùg- chi ều) goù, nhi ệm vụ vaø ện phaù
inn c bi p
taù đñộng của GV
c
Ăn, ngủ, vệ sinh Nội dung gíao dục vaø ệnbi
phaù tổ chức
p


Các sự kiện/hội lễ dự kiến sẽ
tổ chức trong năm học

Yêu cầu khi chọn sự kiện/ hội lễ để tổ chức cho trẻ:

1.Gắn liền- gần gũi với cuộc sống của trẻ

2.Phù hợp với nhu cầu, hứng thú của trẻ

3.Có ý nghĩa đối với trẻ

4.Có thể tổ chức nhiều dạng họat động qua đó trẻ tham
gia 1 cách tự nguyện, tích cực => được phát triển tòan
diện.

KẾ HỌACH TUẦN


Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai
Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em
www.mamnon.com
GV nên xây dựng KH tuần (trên cơ sở mạng các nội
dung, dạng họat động). Lưu ý: Chỉ ghi tên dạng HĐ, có
thể điều chỉnh nội dung giữa các ngày/ chuyển sang
tuần sau. Khi thực hiện xong chủ đề đó thì đối chiếu với
mục tiêu để đánh dấu mục tiêu về lĩnh vực nào đã được
phát triển.

KH ngày: chỉ nên ghi các họat động, vì GV luôn phải
đ/chiếu với mục tiêu cần đạt cuối năm học để đánh giá,
điều chỉnh,…

Mở chủ đề ??? Đóng chủ đề???

Nên hay không? Vì sao?

Nhận xét kết quả thực hiện chương trình so với mục
tiêu đã đề ra khi GV đã thực hiện xong chủ đề hoặc
sau một giai đoạn (10-12 tuần) hoặc sau học kỳ và khi
kết thúc năm học.

MẠNG KH CHƠI – HỌC THEO SỰ KIỆN/LỄ HỘI
BÉ VUI ĐÓN TẾT
Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai
Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em
www.mamnon.com


-Boù g
n
bay Cảnh ngaøy
Tr ang t r í T ết /L aø sao bi eá
m t
-H oa mai ngaø Teá
y t T eá saé ñeá ?
t p n
-H oa ñaø
o
-. . . .
V ui ñ où
n
Bi eå di eã
u n
T eá
t
Vaê ngheä
n

Aê , uoá g
n n
n gaø Teá
y t
Tr oøchôi

-M uù l aâ
an
-. . .


Chơi theo các sự kiện
tốt ở điểm nào?

Nó cho phép…

Họat động có mục đích

Mức độ hứng thú cao

Quyền làm chủ

Sự vui thích
Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai
Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em
www.mamnon.com
Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản