CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TRẺ MN

Chia sẻ: Nguyen Phuong Ha Linh Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
380
lượt xem
103
download

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TRẺ MN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Môi trường học tập cho trẻ MN? Ý tưởng của chương trình MN? Hãy cho ý kiến về : Chương trình giáo dục MN phải xây dựng theo trẻ MN? Theo cách mà trẻ học?

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TRẺ MN

 1. Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TRẺ MN Trình bày: Ths. Cao Thị Thanh Hãy cho ý kiến về các khái niệm: Chương trình giáo dục MN? Chương trình MN? Môi trường giáo dục trẻ MN? Môi trường học tập cho trẻ MN? Ý tưởng của chương trình MN? Hãy cho ý kiến về : Chương trình giáo dục MN phải xây dựng theo trẻ MN? Theo cách mà trẻ học? Trẻ MN học thông qua những con đường nào? Quá trình GD được thể hiện trong chương trình MN như thế nào? Chương trình giáo dục trẻ (Mới) Chúng ta sẽ đạt được điều đó như thế nào? Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai
 2. Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com Sáng tạo Tư duy Giải quyết tình huống có vấn đề Tưởng tượng Cộng tác Giúp đỡ Chấp nhận sự rủi ro Lý do đòi hỏi phải đổi mới chương trình giáo dục trẻ: Những hạn chế của chương trình cũ Đòi hỏi mới của xã hội Bài học từ các mô hình giáo dục mầm non có hiệu quả khác trên thế giới Đổi mới giáo dục MN và cách tiếp cận tích hợp Chương trình cải cách: Nội dung phân chia theo môn học Chú trọng tới Học cái gì? Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai
 3. Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com Lấy cô làm trung tâm/ dạy truyền đạt Ít chú ý phát triển tính tích cực, độc lập và sáng tạo của trẻ Chương trình GDMN (Mới) Từ năm học 2005 - 2006 Bản chất của Đổi mới GDMN: Mục đích: Phát triển trẻ tòan diện Chú trọng phát huy tính tích cực, độc lập, sáng tạo của trẻ So sánh mục tiêu của chương trình cải cách và chương trình mới Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai
 4. Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com So saùh muï tieâ cuû chöông trình n cua caûcaùh vaø öông trình môù ic ch i M uï t i eâ ch öông t r ì nh c u M uï t i eâ ch öông c u ñ oå môù i i t r ì nh caû caùh i c 1.Ph/t r i eå caû xuù– xaõ nm c 1.Ph/t r i eå ñ aï ñ öù n oc h oä i 2.----------- t r í t ueä 2. --------- nhaä t h öù n c 3. ---------- t heåchaá t 3. --------- ngoâ ngöõ n 4. --------- t haå myõ m 4. --------- t heåchaá t 5. --------- l ao ñoä g n 5. --------- t haå myõ m Để đạt được mục tiêu đó chương trình mới có 3 điểm thay đổi nổi bật: Lấy trẻ làm trung tâm Phương pháp dạy học tích cực Cách tiếp cận dạy học tích hợp. => Trẻ hoạt động nhiều hơn ngồi im 1 chỗ; Trẻ nói nhiều hơn ngồi lắng nghe; Trẻ hỏi nhiều hơn là đưa ra các câu trả lời.  Giúp trẻ trở thành những cá nhân tích cực, trách nhiệm trong môi trường học tập của lớp mình. Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai
 5. Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com CHƯƠNG TRÌNH TÍCH HỢP??? Đây là một cách tiếp cận trong dạy học nhằm khuyến khích trẻ: Kết nối, liên hệ những trải nghiệm học tập MỚI với những kiến thức và trải nghiệm đã có; Để trẻ hiểu rõ hơn về bản thân và thế giới riêng của mình; Sử dụng những kiến thức của mình trong thực tiễn cuộc sống. 5 nhaâ toá n trong chöông trình MN Nguoà nguyeâ n n vaä lieä tu Thôøgian i Con ngöôø i Khoâ g gian n Y Ùöôûg tn Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai
 6. Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com Các điều kiện học tập Lớp học là nơi kích thích trẻ khám phá và tìm tòi. Giáo viên, phụ huynh và bạn bè cùng trang lứa tham gia với trẻ như là người cùng học và cùng cộng tác Có các ý tưởng hay để khám phá. Đa dạng về nguồn nguyên vật liệu để sử dụng. Có đủ thời gian tham gia. Hãy nhớ rằng: Trẻ tạo ra tất cả các mối quan hệ khi chúng được tham gia tích cực cùng với suy nghĩ của mình. Quan sát các hành động và tư duy của trẻ là vấn đề trọng tâm để xây dựng kế hoạch. Hãy lắng nghe các cuộc trò chuyện của chúng. Việc học (của trẻ) diễn ra mọi lúc mọi nơi – không chỉ trong “bài học” hay “các sự kiện đã được lên kế hoạch”. Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai
 7. Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com Chương trình MN theo hướng tích hợp/ Chương trình GD trẻ MN 1. Những gì GV dạy cho trẻ- GV chủ động (Có KH trứơc và nảy sinh trong qúa trình trẻ họat động) 2. Những gì cô và trẻ cùng tạo ra; 3. Những thứ trẻ tự tạo ra trong khi học, chơi; khi bộc lộ ý nghĩ & cảm xúc của mình - Trẻ chủ động; 4. Môi trường học tập phù hợp (như vai trò người GV thứ 3) L aä keá ï ch ph.trieå HÑ chôi p hoa n Coâchuûñoä g n Tr eûchuûñoä g n Caùh ti eá caä c pn Ch öông Ch öông Coâ g vi eä- n c Caùh c t r ì nh GD t r ì nh l aá y L aø xong m t i eá caä pn t heo Söï ki eä n l aá H Ñ Chôi y h oï t ñoä g a n n hi eä vuï m/ Pr oject/ l aø à taû g nen n l aø ànen baø t aä r oà ipi ñoá i t aû g n m ôù chôi i t öôï gn Reggi o Emi l i a: Chôi coù v/t r oø r ong k hi t h öï q.t c h i eä döï aù – Ñ oø hoû söï n n i i hôï t aù cuû nhoù pca m N hoù ba ï chôi ñ ie à k hi e å m n u n Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai
 8. Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com GVMN cần lưu ý: Cân đối tính chủ động: Cô & Trẻ Tỉ lệ % các nội dung hoạt động mà trẻ được quyền lựa chọn trong CĐSH: cố gắng đạt 40% - 60%. Khi trẻ là trung tâm – Vai trò GV không lu mờ - Người dẫn dắt, tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ phát triển. H aõ cho yù á veà y kien maï g keá ï h sau: n hoac Caù con vaä c t M oä soácon vaä t t soá g d öôù n öôù n i c soá g t r ong gi a n ñì nh Theági ôùi Coâgi aù em o ñ oä g vaä n t Caù con c Caù con vaä soá g c t n Coâ t r uø g n n t r ong r öø g n Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai
 9. Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com M aï g hoï t ñoäg : Chuû eà ñ (Nhoû: ) n a n T oâlaø i ai? Ph/t r i eå ngoâ n n n göõ K eåchuyeä : ChuùVò xaù ” n t m  Cho t r eû öu t aà … s m.  Noù chuyeä veà i n ngaø s/nhaä cuaûbeù y t  ÖÙg x öû eã n l pheù , t r eûbieá moã ngöôø 1 vi eä p t i i c Cho t r eûbi eá veà1 soál oï i t h öï phaå thoâ g t a c m n t h öôø g vaø eâ 1 soámoù aê maø r eûaê t aï n tn nn t ni Ph/t r i eå Theå n l ôù ; p chaá: t  N ghe 1 soácaâ ñ oáveàhoa quaû u TCV Ñ : Taï daù g, Veàñ uù g nhaø Tr ôø naé g on n , i n t r ôø m öa…ñ uù g nhaø i n . PTGT PTGT Ñ öôø g t huû n y Ñ öôø g boä n M oä soá t M oä soál uaä t t PTGT l eäGT PTGT PTGT Ñ öôø gn Ñ öôø g saé n t h aø g k hoâ g n n Quan điểm xây dựng Chương trình GDMN cần: Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai
 10. Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com Dựa vào các cơ sở lý luận về Tâm lý học MN & GD - học MN Nhu cầu từ thực tế: của cha mẹ, của XH, cộng đồng - dân cư, cũng như của trẻ (Hứng thú, nhu cầu và có ý nghĩa đ/v trẻ) Các họat động t/chức - trẻ phải được trực tiếp trải - nghiệm, sử dụng tối đa các giác quan Chương trình GD trẻ mang tính tích hợp - Vận dụng sáng tạo các mô hình GD tiên tiến. - Xây dựng Chương trình GDMN thông qua hình thức mạng Căn cứ theo mục tiêu phát triển của trẻ vào cuối độ tuổi để xây dựng: Mạng Nội dung: GD trẻ cái gì?/Trẻ học cái gì? Mạng Họat động: GD trẻ bằng cách nào?/Trẻ học bằng cách nào? - Thông qua các họat động nào? Lập kế hoạch GD (Nhằm phát triển các lĩnh vực ở trẻ) Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai
 11. Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com Lưu ý: trẻ HỌC (Theo nghĩa rộng – Học làm người) thông qua: Chơi Các tình huống trong cuộc sống thực của trẻ Các hoạt động khám phá Các nội dung trong chế độ sinh hoạt và hoạt động chuyển tiếp Giờ dạy và học (với nội dung cụ thể) Nhiều nội dung, họat động GD bổ ích cho trẻ – Tổ chức như thế nào? Có cần phải đạt được? Sau 1 giờ học? Trong 1 Ngày? Sau 1 chủ đề? Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai
 12. Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com Các phương pháp, biện pháp, thủ thuật của GVMN tổ chức giờ học, 1 hoạt động có cần “biểu diễn” trong 1 giờ học??? GVMN cần linh họat trong: Phân chia thời gian cho các nội dung GD, các họat động GD: Không nhất thiết phải có 1 nội dung là chủ đạo- do lệ thuộc vào các dạng họat động GV tổ chức. (Tỷ lệ có thể khác nhau) => ĐẶT TÊN GIỜ DẠY??? Hình thức tổ chức: Chung cả lớp – nhóm nhỏ – cá nhân. Không nhất thiết giờ học nào cũng theo cấu trúc bắt buộc này – Song cần lưu ý tổ chức càng nhiều họat động trải nghiệm cho trẻ theo nhóm nhỏ thì hiệu quả GD càng hiệu quả. GVMN cần linh họat (Tiếp) Không đòi hỏi 1 kết quả hoàn hảo ở trẻ sau 1 giờ học/1 hoạt động/1nội dung GD cụ thể. Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai
 13. Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com Không phải 1 giờ học/1 hoạt động GD hay 1 nội dung GD cụ thể có thể phát triển cả 5 lĩnh vực của trẻ => Không thể bắt buộc đạt được cả 5 mục tiêu phát triển/1giờ học. Tính chủ động, tích cực của cô và trẻ có thể thay đổi linh hoạt lệ thuộc vào nội dung và các hoạt động giáo dục mà GV tổ chức, cũng như đặc điểm phát triển của trẻ. GVMN cần linh họat (Tiếp) GV phải biết chọn lựa và phân chia các nội dung và các hoạt động GD sẽ tổ chức vào các thời điểm trong ngày/tuần: qua các tình huống/hoạt động chuyển tiếp/giờ chơi/giờ học; Không nên thực hiện theo cách cắt khúc riêng các chủ đề theo thời gian của năm học (Chủ đề: nghề, các hiện tượng thiên nhiên,…); HĐ góc chỉ là 1 phần của giờ học (Nếu có) không phải/không thể làGiờ chơi tự do Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai
 14. Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com CÁC MẠNG CHƯƠNG TRÌNH GDMN Ch/trình GD trẻ tổ chức thông qua: 1.Các giờ học - Họat động chung; Các HĐGD khác (Chơi; Lao động,..) & nội dung GD trẻ trong CĐSH/ngày: Mạng (Nội dung và mạng họat động theo chủ điểm – Chủ đề lớn), Mạng chủ đề nhỏ 2. Mạng KH t/chức: Chơi theo sự kiện, Hội lễ. CÁC LOẠI KẾ HOẠCH TRONG CHƯƠNG TRÌNH GD TRẺ (Theo nội dung) KH t/c giờ học, các HĐ & nội dung GD trẻ theo chủ đề: Mạng nội dung và họat động KH t/c chơi = học theo Hội lễ/sự kiện KH phát triển HĐ chơi (Tháng hoặc giai đọan) Nội dung Chương trình GD theo: Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai
 15. Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com Theo các chủ đề - Theo các sự kiện/Hội lễ - CÁC LOẠI KẾ HOẠCH TRONG CHƯƠNG TRÌNH GD TRẺ (Theo thời gian) Kế hoạch năm Kế họach tháng/chủ đề (Nhà trẻ KHGD nên theo các chủ đề nhỏ/tuần/tháng) Kế hoạch tuần/Kế hoạch ngày KẾ HOẠCH NĂM HỌC Mục tiêu phát triển: GV xác định mục tiêu cần đạt đối với trẻ của lớp đang phụ trách (Căn cứ vào mục tiêu chung của trẻ cuối độ tuổi MG và các dấu hiệu đánh giá trẻ theo lứa tuổi để xác định cho phù hợp); Tên những chủ đề dự kiến sẽ tổ chức: dựa trên nhu cầu, hứng thú, kinh nghiệm của trẻ và hòan cảnh của lớp/trường; Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai
 16. Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com Tên những sự kiện và lễ hội dự kiến sẽ tổ chức (Sự kiện lớn xẩy ra trong xã hội đýợc trẻ quan tâm) KẾ HOẠCH THEO CHỦ ĐỀ, LỄ HỘI Cĩ thể theo hình thức lập mạng: Mạng nội dung (nhằm mục tiêu ph/triển các lĩnh vực) Mạng hoạt động (HĐ): Không theo môn học nhý Tóan, Văn học… mà tên HĐ hứng thú, tích hợp các nội dung, hýớng đến mục tiêu phát triển đã đề ra cho trẻ của lớp: VD khám phá nýớc; Soi gýng; Tìm hiểu nội dung sách-truyện,… Các HĐ này có thể xây dựng cho giờ học, môi trýờng chi tại các góc hoặc trong tổ chức chế độ sinh họat một cách phù hợp (xếp quần áo, nhận biết thời gian,...) Có thể kết hợp cả mạng nội dung v họat động cho dễ nhìn Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai
 17. Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com N E Â H AY KH OÂ G: N N M A Ï G H OA Ï Ñ OÄ G??? N T N Phaù t r i eå t n Phaù t r i eå t n n haä t h öù. . . n c n goâ ngöõ . . n . T heági ôù i Phaù t r i eå t heå t n ñ oä g vaä n t chaá . . . t Phaù t r i eå t n Phaù t r i eå t haå t n m t ì nh caû – m m yõ . . . xaõhoä. . . i M aï g hoï t ñoäg : Chuû eà ñ (Nhoû: ) n a n T oâlaø i ai? Ph/t r i eå ngoâ n n n göõ K eåchuyeä : ChuùVò xaù ” n t m  Cho t r eû öu t aà … s m.  Noù chuyeä veà i n ngaø s/nhaä cuaûbeù y t  ÖÙg x öû eã n l pheù , t r eûbieá moã ngöôø 1 vi eä p t i i c Cho t r eûbi eá veà1 soál oï i t h öï phaå thoâ g t a c m n t h öôø g vaø eâ 1 soámoù aê maø r eûaê t aï n tn nn t ni Ph/t r i eå Theå n l ôù ; p chaá: t  N ghe 1 soácaâ ñ oáveàhoa quaû u TCV Ñ : Taï daù g, Veàñ uù g nhaø Tr ôø naé g on n , i n t r ôø m öa…ñ uù g nhaø i n . Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai
 18. Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com M oä soácon vaä t t Caù con vaä c t soá g t r ong gi a n soá g d öôù n öôù n i c ñì nh T heági ôù i Coâgi aù em o ñ oä g vaä n t Caù con c Caù con vaä soá g c t n Coâ t r uø g n n t r ong r öø g n M A Ï G NOÄDUNG N I THEO CHUÛ EÀ Ñ Chuûñeà A Chuûñeà B Noä dung1 i CH U Û E À Ñ CH U Û E À Ñ NH OÛ 3 NH OÛ 1 Noä i dung2 CH U Û E À Ñ Noä i (L ÔÙ ) N dung3 CH U Û E À Ñ CH U Û E À Ñ NH OÛ 4 NH OÛ 2 Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai
 19. Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com PTGT PTGT Ñ öôø g t huû n y Ñ öôø g boä n M oä soá t ?????? M oä soál uaä l eä t t PTGT GT ñ öôø g boä n PTGT PTGT Ñ öôø gn Ñ öôø g saé n t h aø g k hoâ g n n T r öôø g M N cuû beù n a N oä dung 2 i Noäi N oä dung 1 i dung Noä dung 3 i 1.1. Noä dung i 1.2. Tr öôø g M N cuû beù n a Noä dung 5 i Noä dung 4 i N dung 4.1. Noä dung i 4.2. Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai
 20. Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com L ôù Choà 2 cu û be ù p i a M aï g hoï t ñoä g t heo chuûñeà n a n L öu y ù Coùt heål aä : p HÑ 2 m a ï g hoa ï ñ oä g t heo n t n HÑ 3 HÑ 1 chu û e àlôù , t öø où ñ GV ñ n HÑ 4 chuyeå sang H Ñ /ngaø n y Ñ oàchôi HÑ n Beùl aøm Saùh, Tr uyeä c n gì ? L ôù Choà 2 cuû beù p i a Tr oø chuyeä , t ì m n h i eå veàt eâ goï , í ch u ni l ôï , caùh söûduï g i c n Ñ oàduø g t r ong n gi öõgì n qua caù noä ci l ôù p dung CÑ SH Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản