Chương trình mới cho người mới bắt đầu học vi tính

Chia sẻ: xuankhuong

Để giúp các bạn mới lần đầu học vi tính khỏi bỡ ngỡ, nhất là khi gặp sự cố, các lệnh không biết có tác dụng gì, tâm lý ngại hỏi tự ti sợ thầy chê bạn trách, vì vậy tập hỏi và giải đáp thắc mắc sẽ giúp bạn xóa bỏ mặc cảm tự ti đó.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Chương trình mới cho người mới bắt đầu học vi tính

Ch−¬ng tr×nh cho ng−êi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 1

H−íng dÉn sö dông gi¶i ®¸p th¾c m¾c
Xin tÆng c¸c b¹n häc viªn dïng thö
§Ó gióp c¸c b¹n häc vi tÝnh lÇn ®Çu khái bì ngì, nhÊt lμ khi gÆp c¸c sù cè, c¸c
lÖnh kh«ng biÕt cã t¸c dông g×, t©m lý ng¹i hái tù ti sî thÇy chª b¹n tr¸ch, v× vËy
tËp c©u hái vμ gi¶i ®¸p th¾c m¾c sÏ gióp b¹n xo¸ bá mÆc c¶m ®ã. Trong tËp c©u
hái nμy chØ ®Ò cËp nh÷ng lçi th«ng th−êng nhÊt, muèn hái c©u g× b¹n chØ cÇn
nh¸y chuét vμo c©u hái lμ m¸y tÝnh sÏ tr¶ lêi cho b¹n. ThÝ dô: B¹n muèn t×m hiÓu
xem c¨n lÒ lμm thÕ nμo? b¹n nh¸y chuét vμo c¨n lÒ, m¸y tÝnh sÏ chØ cho b¹n ph¶i
lμm tõng thao t¸c g×, sau khi ®äc xong chØ dÉn b¹n l¹i nh¸y vμo môc c¨n lÒ ®Ó
trë vÒ c©u hái. RÊt mong ®−îc sù ®ãng gãp cña c¸c b¹n ®Ó lÇn sau ®−îc tèt h¬n.
Mäi th¾c m¾c gãp ý xin liªn hÖ víi «ng : Email: yenhung@fpt.vn hoÆc
dmh@fpt.vn
D−¬ng M¹nh Hïng Tr−êng T.H L−u tr÷ vμ NghiÖp vô V¨n phßng I
§iÖn tho¹i c¬ quan : 7532953 - Di ®éng : 0913-230-820 - NR:8642220
C¸c b¹n cã thÓ Copy vμo ®Üa vμ cho vμo m¸y c¬ quan ®Ó sö dông
PhÇn c©u hái VÒ trang ®Çu nh¸y vμo ®©y
T«i muèn mua phÇn mÒm vμ s¸ch qua b−u ®iÖn, hoÆc muèn häc vi tÝnh th×
göi tiÒn theo ®ia chØ nμo?
T«i muèn häc phôc chÕ ¶nh h·y nh¸y chuét vμo ®©y ®Ó biÕt
§«i ®iÒu vÒ t¸c gi¶ - nh¸y vμo dßng nμy ®Ó t×m hiÓu
C¸c c©u hái kh¸c t×m ë ®©u Nh¸y chuét vμo ®©y ®Ó t×m c©u hái vμ ®¸p
1- Khëi ®éng m¸y tÝnh
2- Vμo so¹n th¶o
3- C¨n lÒ
4- Chän ph«ng ch÷ cì ch÷ trong v¨n b¶n Nhμ n−íc vμ §¶ng
5- §¸nh ch÷ vμ dÊu
6 - T¹o ch÷ ®Ëm nghiªng, ®øng, g¹ch ch©n
7 - Kü thuËt c¾t d¸n.
8- Lμm ch÷ in
9- T¹o th− môc
10- §æi tªn th− môc
11- Xo¸ th− môc :
12- LÊy l¹i c¸i ®· xo¸
13- Muèn ®æ bá thïng r¸c .
14- Ghi v¨n b¶n vμ ®Æt tªn :
15- §æi tªn v¨n b¶n.
16- Xo¸ tËp tin :
thanh c«ng cô - sù cè
17- Sù cè thanh c«ng cô bÞ mÊt, c¸ch lÊy l¹i.
18- Thanh c«ng cô bÞ tr«i.
thùc ®¬n - sù cè
19- Lμm mÊt thùc ®¬n File, View, Insert, Format, Tools, Table, Windows.
20- LÊy l¹i thùc ®¬n bÞ mÊt:
t¾t m¸y tÝnh nh− thÕ nμo
21- T¾t m¸y tÝnh :

xo¸ v¨n b¶n vμ c¸ch lÊy l¹i


D−¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
Ch−¬ng tr×nh cho ng−êi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 2

22- Xo¸ nhanh v¨n b¶n :
§¸nh v¨n b¶n tiÕng anh - ViÖt - sù cè
23- Muèn ®¸nh v¨n b¶n b»ng tiÕng Anh b¹n Ên Alt + Z
24- Muèn ®¸nh v¨n b¶n b»ng ch÷ ViÖt b¹n Ên Alt + Z
25- MÊt ph«ng tiÕng viÖt ®¸nh kh«ng ra ch÷

§¸nh sè trang
26- §¸nh sè trang :
27 - Xo¸ sè trang.
c¨n chØnh v¨n b¶n cho ®Ñp
28- C¨n ch÷ vμo gi÷a, tr¸i, ph¶i cña trang.
29- §Èy mét khèi ch÷ ®en sang tr¸i, sang ph¶i
30- Lμm th−a dßng gi÷a c¸c hμng Ên Ctrl + 5, muèn lÊy l¹i Ên Ctrl + 1.
31- Lμm ch÷ mau, th−a, b×nh th−êng.

b¶ng biÓu
32- T¹o b¶ng :
33- Thªm hμng, bít hμng
34- Thªm cét bít cét
35- §¸nh sè thø tù trong b¶ng :
36- Bá ®¸nh sè thø tù :
37- Thay ®æi ®é réng hÑp cña cét.
38- Lμm cho hμng bÐ ®i vμ to lªn
39- Thay ®æi nÐt trong b¶ng
40- §æ mμu vμo b¶ng
41- Bá mμu trong b¶ng.
42- T¹o tiªu ®Ò trong b¶ng cã 100 trang
43- Bá tiªu ®Ò cña 100 trang :
44- §Èy b¶ng vμo gi÷a trang giÊy :.
45- C¸ch lÊy nót c«ng cô ( thªm hμng, bít hμng, thªm cét, bít cét )lªn hμng thùc
®¬n ®Ó tiÖn khi sö dông khi lμm viÖc víi b¶ng biÓu.
46- T¸ch b¶ng rêi ra, trong b¶ng toμn ch÷ «, ngoμi toμn ch÷ ¶.
47- Muèn nhËp b¶ng ®· t¸ch lμm 2 phÇn thμnh mét khèi
48 - Mét b¶ng nhá b»ng 1/2 tê giÊy theo chiÒu ngang, bªn ph¶i trang giÊy cßn
trèng, vËy lμm thÕ nμo ®Ó ®¸nh ch÷ bªn ph¶i cña b¶ng ®−îc?
chÌn ký tù kh«ng cã trªn bμn phÝm
49- ChÌn ký tù ®Æc biÖt. khi cÇn chÌn c¸c ký hiÖu kh«ng cã trªn bμn phÝm
lμm v¨n b¶n nhanh
50- T¹o tõ viÕt t¾t ®Ó viÕt cho nhanh.
Copy tμi liÖu tõ ®Üa vμo m¸y vμ ng−îc l¹i
51- Copy tμi liÖu tõ ®Üa mÒm vμo m¸y tÝnh.
52- Copy tËp tin tõ m¸y vμo ®Üa mÒm.
53 - T«i thÊy häc sinh lμm bμi ca tr−íc th−êng cho ca sau bμi tËp b»ng c¸ch
Copy vμo ®Üa mÒm, vËy lμm thÕ nμo ®Ó biÕt ®−îc bμi ®ã lμ cña ng−êi ®· lμm ca
tr−íc, chç nμo trong m¸y nãi lªn ®iÒu nμy?
54 - Lμm thÕ nμo biÕt ®−îc tËp tin lín hay bÐ


D−¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
Ch−¬ng tr×nh cho ng−êi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 3

ChÌn tranh vμo v¨n b¶n
55 - ChÌn tranh vμo v¨n b¶n
56 - Lμm cho tranh nhá ®i, to lªn
57 - Lμm mê tranh, ®Ëm tranh
58 - Lμm cho v¨n b¶n bao quanh tranh
59 - ChÌn tranh nh−ng kh«ng nh×n thÊy tranh, nh−ng khi nh¸y vμo File \ Printer
View th× l¹i nh×n thÊy tranh
t×m vμ më v¨n b¶n ®· ®¸nh
60 - Më v¨n b¶n míi ®¸nh
61 - T×m tËp tin ®· ®¸nh l©u ngμy trong 1 th− môc
in v¨n b¶n nh− thÕ nμo
62 - In v¨n b¶n
63 - In chØ ra tê giÊy tr¾ng mμ kh«ng ra tμi liÖu
64 - In nh−ng kh«ng cã sè trang
65 - In ra sè trang nh−ng sè trang cña hμng ®¬n vÞ l¹i mÊt thÝ dô trang 13 chØ ra
sè trang lμ 1
66 - In tμi liÖu l¹i ®ïn thªm tê giÊy ghi th«ng tin ng−êi cμi ®Æt m¸y tÝnh


phÇn tr¶ lêi
ch−¬ng tr×nh so¹n th¶o v¨n b¶n

1- Khëi ®éng m¸y tÝnh : - BËt c«ng t¾c chê ®Õn khi thÊy mμn h×nh xanh.
- NÕu m¸y cμi Win3.11 khi thÊy dÊu mêi cña DOS lμ C:\ b¹n gâ Win vμ Ên Enter
®Ó khëi ®éng ch−¬ng tr×nh, trªn mμn h×nh b¹n thÊy C:\Win ↵
- B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái ban ®Çu
2- Vμo so¹n th¶o : Nh¸y vμo biÓu t−îng Word mμu xanh ë gãc ph¶i phÝa trªn.
hoÆc nh¸y vμo Start \ Programs \ Microsoft Word nh¸y chuét.
- B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái:
C¨n lÒ vμ chän khæ giÊy h−íng giÊy
3- C¨n lÒ : File\Page Setup \ Chän nh·n 1 Margins, chän th«ng sè Top (trªn)
d−íi, tr¸i, ph¶i = 2,5 Cm; 2 Cm;3,5 Cm; 2cm.
- Nh¸y vμo nh·n 2 - Paper Size chän khæ giÊy A4 trong môc Paper Size chän
trang ®øng Portrait, trang n»m Lands Cape.
• Muèn cè ®Þnh nh¸y vμo Default \ Yes. Formatted: Bullets and Numbering

- B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái
Chän ph«ng ch÷ - cì ch÷
4- Chän ph«ng ch÷ : Format\ Font chän VnTime\ Chän cì 14, chän mμu ch÷ «
Color, muèn cè ®Þnh chän Default \ Yes.
- B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ v©u hái :
5- §¸nh ch÷ vμ dÊu : aa = © oo = « ] = − ? = r dÊu hái
aw = ¨ dd = ® \ = f dÊu huyÒn
ee = ª [ = ¬ / = s ®Êu s¾c . = j dÊu nÆngD−¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
Ch−¬ng tr×nh cho ng−êi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 4

- MÉu Font ch÷ dïng trong so¹n th¶o v¨n b¶n :
1-Theo C«ng v¨n sè: 1145/VPCP-HC ngμy 1 th¸ng 4 n¨m 1998
(V¨n b¶n ¸p dông mang tÝnh chÊt tham kh¶o)
A- LÒ v¨n b¶n:
Trang 1: Top : 25 mm, Trang 2: Top : 25 mm,
Bottom : 20 mm, Bottom : 20 mm,
Left : 35 mm, Left : 20 mm,
Right : 20 mm. Right : 35 mm.
B- Font & Cì ch÷:
TT Thμnh phÇn thÓ thøc KiÓu ch÷ Cì D¸ng ch÷
ch÷
VnTimeH 13 §Ëm
Céng hoμ x· héi chñ
1
VnTime 12 §Ëm
nghÜa...
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
VnTimeH 13 §Ëm
2 ChÝnh phñ (C¬ quan ban hµnh
vb)
Sè:09/1999/Q§-TTg VnTime 13 §øng
3
VnTime 13
Hμ Néi, ngμy th¸ng n¨m 199 Nghiªng
4
VnTimeH 14 §Ëm
5 QuyÕt ®Þnh cña...
VnTime 14 §Ëm
VÒ c«ng t¸c....
6 ... VÒ chÕ ®é c«ng t¸c phÝ VnTime 14 §øng
7 KÝnh göi: VnTime 14 §øng
Bé Tµi chÝnh VnTime 14 §øng
8 Trong c«ng t¸c ... (néi dung) VnTime 14 §øng
VnTime 14 §Ëm
9 §iÒu 1:
10 §èi víi gi¸o viªn (c¸c kho¶n) VnTime 14 §øng
VnTimeH 13 §Ëm
11 Tm. ChÝnh phñ
VnTimeH 13 §Ëm
12 Thñ t−íng chÝnh phñ
VnTime 14 §Ëm
13 NguyÔn V¨n A
Nghiªng
14 N¬i nhËn : VnTime 12
(®Ëm)
- Th−êng vô Bé ChÝnh trÞ VnTime 11
- Thñ t−íng, c¸c phã TTg §øng

15 VnTimeH 13 §Ëm
KhÈn
MËt

VnTimeH 12 §Ëm
16 Xong héi nghÞ xin tr¶ l¹i
VnTime 10 §øng
17 PL.300 (ký hiÖu ng−êi ®¸nh, sè b¶n ph¸t hµnh)
D−¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
Ch−¬ng tr×nh cho ng−êi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 5

Quy ®Þnh lÒ, cì, kiÓu ch÷ v¨n b¶n trong c¸c c¬ quan §¶ng:
H−íng dÉn sè 01/HD-VPTW ngμy 02-02-1998 cña V¨n phßng Trung −¬ng
A- LÒ v¨n b¶n:
Top : 25 mm,
Bottom : 25 mm,
Left : 35 mm,
Right : 15 mm
B- Font & Cì ch÷ :


Stt Thµnh phÇn thÓ thøc KiÓu ch÷ D¸ng ch÷
ch÷
1 ®¶ng céng s¶n viÖt nam VnTimeH 15 §øng, §Ëm
2 VnTimeH 14 §øng, §Ëm
TØnh uû l¹ng s¬n
(Tªn c¬ quan ban hµnh/ sao v¨n b¶n)
3 VnTimeH 14 §øng
HuyÖn uû quúnh phô
(Tªn c¬ quan cÊp trªn)
4 Sè 127/Q§-TW VnTimeH 14 §øng
5 VnTime 14
H¹ Long, ngμy 20 th¸ng 2 n¨m 2002 Nghiªng
6 VnTimeH 16 §øng, §Ëm
Th«ng b¸o
7 VnTime 14- §øng, §Ëm
VÒ c«ng t¸c c«ng t¸c kiÓm tra ...
15
(trÝch yÕu néi dung v¨n b¶n)
VÒ chÕ ®é c«ng t¸c phÝ
8 VnTime 12 Nghiªng
(trÝch yÕu néi dung c«ng v¨n)
9 Trong c«ng t¸c ... (néi dung) VnTime 14 §øng
10 VnTimeH 14 §øng, §Ëm
T/m ban th−êng vô
11 VnAvantH 12 §øng
Phã tr−ëng ban
12 VnTime 14 §øng, §Ëm
NguyÔn Hång QuÇn
13 N¬i nhËn VnTime 14 §øng
14 - Ban Tuyªn gi¸o (n¬i nhËn cô VnTime 12 §øng
thÓ)
15 ChØ møc ®é mËt VnTimeH 14 §øng, §Ëm
MËt

16 ChØ møc ®é khÈn KhÈn VnTimeH 14 §øng, §Ëm
16 Xong héi nghÞ xin tr¶ l¹i VnTimeH 14 §øng, §Ëm
17 PL.300 (ký hiÖu ng−êi ®¸nh, sè trang) VnTime 8 §øng


- B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái
6- Ch÷ ®Ëm nghiªng,g¹ch ch©n: B«i ®en ch÷ ®Þnh lμm ®Ëm vμ Ên tæ hîp phÝm
CTRL + B, muèn nghiªng Ên CTRL + I, muèn g¹ch ch©n Ên CTRL + U, muèn bá
®Ëm, nghiªng, g¹ch ch©n b¹n b«i ®en vμ Ên l¹i tæ hîp CTRL + B, CTRL+I,
CTRL+U.

D−¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
Ch−¬ng tr×nh cho ng−êi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 6

- B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái
c¾t vμ d¸n v¨n b¶n
7 - Kü thuËt c¾t d¸n.
- B«i ®en ch÷ ®Þnh c¾t, nh¸y vμo biÓu t−îng c¸i kÐo trªn thanh c«ng cô nh¸y
chuét.
- §Æt con trá vμo vÞ trÝ ®Þnh d¸n, nh¸y vμo nót d¸n.
- NÕu muèn Copy th× b«i ®en ch÷ ®Þnh Copy, nh¸y vμo nót Copy , ®Æt con trá
vμo chç ®Þnh d¸n, nh¸y vμo nót d¸n
- B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái

t¹o ch÷ in
8- Lμm ch÷ in : B«i ®en ch÷ th−êng, nh¸y vμo nót ph«ng ch÷ vμ chän kiÓu ch÷
cã ch÷ H ë cuèi thÝ dô : VnTimeH.
- B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái
th− môc vμ tËp tin
9- T¹o th− môc : Mét m¸y tÝnh cã nhiÒu ng−êi dïng v× vËy mçi ng−êi ph¶i ®Æt
mét tªn riªng v× vËy ta cã thÓ hiÓu Th− môc lμ tªn cña m×nh trong m¸y.
- Muèn t¹o th− môc b¹n nh¸y chuét ph¶i vμo nót Start \ Explorer \ nh¸y vμo æ C,
nh¸y vμo File \ New \ Folder, gâ tªn m×nh vμo « New Folder bªn ph¶i vμ Ên ↵,
b¹n sÏ thÊy tªn cña m×nh hiÖn ë khung bªn tr¸i, nÕu kh«ng thÊy hiÖn lªn b¹n Ên
F5 ®Ó lμm t−¬i vμ thÊy tªn cña m×nh hiÖn ra.
- B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái :
10- §æi tªn th− môc : Nh¸y chuét ph¶i vμo th− môc ®Þnh ®æi, mét thùc ®¬n däc
xæ ra, b¹n chän Rename (®æi tªn) , gâ tªn míi thay vμo, gâ xong Ên ↵ .
- B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái
11- Xo¸ th− môc : Nh¸y chuét vμo th− môc ®Þnh xo¸ Ên phÝm Delete trªn bμn
phÝm, mét hép tho¹i hiÖn ra, b¹n chän Yes.
- B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái
C¸ch 2: Nh¸y chuét ph¶i vμo th− môc ®Þnh xo¸, mét thùc ®¬n xæ ra b¹n nh¸y
vμo môc Delete mét hép tho¹i hiÖn ra , b¹n chän Yes.
12- LÊy l¹i c¸i ®· xo¸ : §«i khi b¹n xo¸ nhÇm 1 tËp tin quan träng, thËt lμ tai h¹i
bao nhiªu c«ng lao tan tμnh m©y khãi, h·y b×nh tÜnh vÉn cßn c¬ may lÊy l¹i, Vμo
Explorer, nh¸y chuét ph¶i vμo biÓu t−îng thïng r¸c \ Recycle Bin, nh¸y vμo môc
Open, nh¸y vμo c¸i cÇn lÊy l¹i, chän File\Restore. hoÆc nh¸y chuét ph¶i vμo tËp
tin ®Þnh lÊy l¹i, mét thùc ®¬n nhá xæ ra, b¹n nh¸y vμo Restore tËp tin sÏ ®−îc tr¶
vÒ nguyªn vÞ trÝ ban ®Çu.
- B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái
13- Muèn ®æ bá thïng r¸c .
- Nh¸y chuét ph¶i vμo thïng r¸c chän Empty Recycle Bin\ Yes. H·y thËn träng
khi ®æ bá thïng r¸c v× b¹n sÏ kh«ng cã c¬ héi lÊy l¹i, khi chän Empty Recycle Bin
còng gièng nh− b¹n ®· ®æ r¸c cho c«ng ty VÖ sinh th× khã lßng lÊy l¹i ®−îc
- B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái.
14- Ghi v¨n b¶n vμ ®Æt tªn :
- §¸nh v¨n b¶n, nh¸y vμo File\ Save\ t×m æ C, t×m th− môc (tªn cña m×nh) vμ
nh¸y ®óp, tªn cña m×nh ph¶i n»m trong « Save in lμ ®óng, nh¸y con trá vμo « File
name vμ xo¸ bá c¸c ch÷ ë « nμy vμ gâ vμo B¸o c¸o lμ tªn cña v¨n b¶n mμ b¹n
®ang ®¸nh, BÊm Save. Tªn v¨n b¶n cã thÓ cã dÊu hoÆc kh«ng dÊu.

D−¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
Ch−¬ng tr×nh cho ng−êi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 7

(Chó ý: Trong mét th− môc th× tªn cña c¸c v¨n b¶n kh«ng ®−îc gièng nhau).
Sau khi nh¸y Save xong, thÊy tªn v¨n b¶n hiÖn lªn phÝa trªn cña mμn h×nh lμ
®−îc. nÕu gâ tiÕp tr−íc khi ®ãng v¨n b¶n b¹n ph¶i nh¸y vμo File \ Save ghi l¹i
- B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái
NÕu v¨n b¶n lμm trªn Word97 hoÆc Word2000 nÕu muèn ghi ra ®Üa A ®Ó
MÑo:
®em sang m¸y kh¸c cμi Word6.0 ®äc ®−îc b¹n cÇn chó ý lμm nh− sau:
+ §¸nh v¨n b¶n trªn m¸y cμi Word97 hoÆc Word2000.
+ Nh¸y vμo File \ Save , nh¸y t×m æ C, t×m th− môc ®Þnh ®Æt tËp tin vμ nh¸y ®óp
tªn cña th− môc ph¶i n»m trong « Save in lμ ®óng, nh¸y con trá vμo « File name
vμ xo¸ bá c¸c ch÷ ë « nμy vμ gâ vμo Quyet dinh ( cã thÓ cã dÊu hoÆc kh«ng ) lμ
tªn cña v¨n b¶n mμ b¹n ®ang ®¸nh.
+Trong môc Save as Type b¹n nh¸y vμo nót tam gi¸c quay xuèng vμ chän môc
Word6.0/95, nh¸y vμo Save hoÆc Ên Enter. B−íc nμy quyÕt ®Þnh sù thμnh b¹i cña
b¹n
15- §æi tªn v¨n b¶n.
- Nh¸y chuét ph¶i vμo nót Start \ Explorer\ nh¸y vμo th− môc cña m×nh, bªn ph¶i
hiÖn lªn c¸c tËp tin cña th− môc mμ b¹n chän.
- Nh¸y chuét ph¶i vμo tËp tin ®Þnh ®æi tªn, mét thùc ®¬n sæ ra, b¹n chän Rename,
gâ tªn míi vμo « vμ Ên ↵.
- MÑo: Nh¸y vμo tËp tin ®Þnh ®æi tªn, Ên F2 gâ tªn míi sau ®ã Ên Enter.
- B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái.
16- Xo¸ tËp tin :
-Vμo Explorer, nh¸y vμo th− mùc cña m×nh, bªn ph¶i sÏ hiÖn lªn c¸c tËp tin, nh¸y
vμo tËp tin ®Þnh xo¸, Ên phÝm Delete mét hép tho¹i hiÖn ra, b¹n nh¸y vμo Yes.
MÑo: Nh¸y chuét ph¶i vμo tËp tin ®Þnh xo¸, mét thùc ®¬n däc xæ ra b¹n nh¸y
vμo Delete, mét hép tho¹i hiÖn ra b¹n nh¸y vμo Yes
- B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái

thanh c«ng cô - sù cè
17- Sù cè thanh c«ng cô bÞ mÊt, c¸ch lÊy l¹i.
- Nh¸y chuét ph¶i vμo dßng thùc ®¬n nh− File - Edit, mét thùc ®¬n däc xæ xuèng
nh¸y chuét ®¸nh dÊu vμo môc Standard.
- Nh¸y chuét ph¶i vμo dßng thùc ®¬n, mét thùc ®¬n däc xæ xuèng nh¸y chuét
®¸nh dÊu vμo môc Formatting.
- Muèn bá hai thanh c«ng cô nμy, b¹n nh¸y chuét ph¶i vμo dßng thùc ®¬n, mét
thùc ®¬n däc xæ xuèng, nh¸y chuét vμo môc Standard.vμ bá dÊu √ , l¹i nh¸y
chuét ph¶i vμo dßng thùc ®¬n, mét thùc ®¬n däc xæ xuèng nh¸y chuét vμo môc
Formatting vμ bá dÊu √.
- B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái
18- Thanh c«ng cô bÞ tr«i.
- Nh¸y chuét vμo vïng xanh cña thanh c«ng cô bÞ tr«i, gi÷ nguyªn rª lªn phi¸ trªn
mμn h×nh, b¹n sÏ thÊy xung quanh thanh c«ng cô cã ®−êng viÒn mê, khi ®Õn vÞ trÝ
cÇn ®Æt th× nh¶ chuét.
- B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái


thùc ®¬n - sù cè
19- Lμm mÊt thùc ®¬n File, View, Insert, Format, Tools, Table, Windows.


D−¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
Ch−¬ng tr×nh cho ng−êi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 8

- B¹n Ên Alt nh¸y chuét vμo thùc ®¬n File gi÷ nguyªn rª xuèng vμ nh¶ chuét
- B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái
20- LÊy l¹i thùc ®¬n nh− File, Edit, View ... bÞ mÊt:
- Nh¸y chuét ph¶i vμo vïng trèng mμu x¸m n»m ë trªn thanh c«ng cô hoÆc nh¸y
chuét ph¶i vμo mét nót c«ng cô bÊt kú chän Customize nh¸y vμo Toolbars \ ®Èy
thanh cuèn däc t×m môc Menu Bar vμ nh¸y vμo Menu Bar, sau ®ã nh¸y vμo
Reset \ OK.
- B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái

t¾t m¸y tÝnh nh− thÕ nμo
21- T¾t m¸y tÝnh :
Khi ®ang cã v¨n b¶n nh¸y vμo File \ Close \ Chän No ®Ó kh«ng ghi, nh¸y vμo File
\ Exit. NÕu muèn ghi nh¸y vμo Yes, ®Æt tªn trong « Name Ên Enter.
- Nh¸y vμo Start \ Shut Down \ OK thÊy ch÷ vμng th× t¾t m¸y.
- B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái


xo¸ v¨n b¶n vμ c¸ch lÊy l¹i
22- Xo¸ nhanh v¨n b¶n :
- B¹n Ên Ctrl + A (®Ó b«i ®en)
- B¹n Ên Ctrl + X (®Ó c¾t)
• Muèn lÊy l¹i v¨n b¶n ®· xo¸ b¹n Ên Ctrl + Z Formatted: Bullets and Numbering

- B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái


§¸nh v¨n b¶n tiÕng anh - ViÖt - sù cè
23- Muèn ®¸nh v¨n b¶n b»ng tiÕng Anh b¹n Ên Alt + Z
- §èi víi m¸y tÝnh cμi ph«ng ch÷ VietKey muèn ®¸nh v¨n b¶n tiÕng Anh b¹n nh¸y
vμo biÓu t−îng VietKey n»m ë d−íi ®¸y mμn h×nh bªn ph¶i cña thanh t¸c vô
Taskbar thμnh ch÷ V mμu xanh lμ ®−îc
- Muèn ®¸nh dÊu ph¶y trong No t b¹n gâ No sau ®ã Ên phÝm cã dÊu ngoÆc kÐp
vμ gâ tiÕp ch÷ t, Chó ý: NÕu b¹n lμm ch÷ No t ®Ëm chòng sÏ biÕn thμnh ch÷ No’t
cã « vu«ng ë gi÷a.
- B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái
24- Muèn ®¸nh v¨n b¶n b»ng ch÷ ViÖt b¹n Ên Alt + Z
- B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái
25- MÊt ph«ng tiÕng viÖt ®¸nh kh«ng ra ch÷ nh¸y: vμo Start \ Programs \ Startup
\ ABC.
- B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái


§¸nh sè trang
26- §¸nh sè trang :
- Insert \ Page Numper chän vÞ trÝ ®¸nh sè trang ë trªn hay ë d−íi cña tê giÊy
trong « Ponsition.(« trªn) chän Top ë d−íi Bootom of page
- Chän c¸ch ®¸nh sè ë gi÷a, tr¸i, ph¶i trong « Alignment (« d−íi)


D−¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
Ch−¬ng tr×nh cho ng−êi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 9

- Chän Format \ nh¸y vμo Start at (b¾t ®Çu) tõ sè 1 \ OK. NÕu kh«ng muèn cho sè
trang ®Çu tiªn cña v¨n b¶n hiÖn lªn, b¹n huû bá dÊu trong môc Show Numper on
firts page \ OK
- B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái

27 - Xo¸ sè trang: Nh¸y ®óp vμo sè trang hiÖn ra lê mê, b«i ®en sè trang, nh¸y
vμo nót c«ng cô chiÕc kÐo ®Ó huû bá.
- B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái


c¨n chØnh v¨n b¶n cho ®Ñp
28- C¨n ch÷ vμo gi÷a, tr¸i, ph¶i cña trang.
- §Æt con trá vμo dßng ®Þnh c¨n ch÷, nh¸y vμo nót c¨n tr¸i ( Ctrl + L ), nh¸y
vμo nót c¨n gi÷a ®Ó ®Èy ch÷ vμo gi÷a trang ( Ctrl + E ), B«i ®en ®o¹n v¨n cÇn
c¨n ®Òu 2 bªn, nh¸y vμo nót c¨n ®Òu 2 bªn (Ctrl + J )
nÕu c¨n ph¶i b¹n nh¸y vμo nót c¨n ph¶i hoÆc Ên Ctrl + R
- Ng−êi ta dïng c¨n gi÷a ®Ó ®Èy ch÷ vμo gi÷a cña trang cho nhanh vμ chÝnh x¸c
th−êng ¸p dông trong v¨n b¶n nh− ®Èy ch÷ QuyÕt ®Þnh, ChØ thÞ, B¸o c¸o, KÕ
ho¹ch..
- Ng−êi ta dïng c¨n ®Òu 2 bªn ®Ó c¨n c¸c ch÷ trong 1 ®o¹n cña mét v¨n b¶n khi
®¸nh b»ng m¸y tÝnh mÐp bªn ph¶i cña v¨n b¶n gi÷a dßng trªn vμ dßng d−íi sÏ
x¶y ra t×nh tr¹ng thß ra thôt vμo kh«ng ®Òu nhau, v× vËy ph¶i b«i ®en ®o¹n cÇn c¨n
chØnh vμ Ên Ctrl + J m¸y sÏ c¨n ®Òu dßng trªn vμ dßng d−íi v¨n b¶n sÏ ®Ñp h¬n
- B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái
29 - §Èy khèi ch÷, sang ph¶i, sang tr¸i b¹n b«i ®en khèi ch÷ ®Þnh ®Èy vμ nh¸y
vμo nót ®Èy ph¶i, nÕu ®Èy sang tr¸i th× nh¸y vμo nót ®Èy tr¸i
- B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái
30- Lμm th−a dßng gi÷a c¸c hμng Ên Ctrl + 5, muèn lÊy l¹i Ên Ctrl + 1.
- B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái
31- Lμm ch÷ mau, th−a, b×nh th−êng.
- Format \ Font \ Charater spacing \ trong môc Spacing chän Normal (b×nh
th−êng) Expanded (th−a) Condensed (dμy) Sau ®ã chän Default \ Yes.
- B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái
b¶ng biÓu
32- T¹o b¶ng :
- Nh¸y vμo nót t¹o b¶ng trªn thanh c«ng cô, Chän sè hμng, sè « vμ nh¶
chuét.
- Nh¸y vμo nót cã h×nh bót ch× ®Ó hiÖn thanh c«ng cô, dïng bót ch× ®Ó chia «
thμnh 2,3....
- Nh¸y vμo nót cã h×nh c¸i tÈy cho s¸ng lªn, ®−a tíi dßng ®Ó tÈy vμ nh¸y chuét,
dßng ®ã biÕn mÊt.
- Khi t¹o b¶ng trong Word 97 th× b¶ng cã s½n ®−êng kÎ thËt lμ thuËn tiÖn, nh−ng
nÕu b¹n muèn gì bá ®−êng kÎ nhanh nhÊt, b¹n ®Æt con trá vμo b¶ng vμ Ên tæ hîp
phÝm Ctrl + Alt + U c¸c ®−êng kÎ sÏ biÕn mÊt, b¹n sÏ chØ nh×n thÊy ®−êng l−íi cña
b¶ng, c¸c ®−êng nμy khi in sÏ kh«ng hiÖn ra.
- B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái
D−¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
Ch−¬ng tr×nh cho ng−êi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 10

33- Thªm hμng, bít hμng gi¶ sö cã 2 hμng A & B muèn thªm 1 hμng vμo gi÷a
hμng A vμ hμng B b¹n lμm theo c¸c b−íc sau ®©y:
- §Æt con trá vμo hμng B nh¸y vμo nót thªm hμng
- Bít hμng : ®Æt con trá vμo hμng ®Þnh bít, nh¸y vμo nót bít hμng.
- B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái
34- Thªm cét bít cét
- §Æt con trá vμo cét ®Þnh bít, nh¸y vμo nót bít cét
- Thªm cét vμo gi÷a cét A vμ B : §Æt con trá vμo cét B nh¸y vμo nót thªm cét.
- B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái

35- §¸nh sè thø tù trong b¶ng :
- B«i ®en cét sè thø tù, nh¸y vμo nót cã sè 123 trªn thanh c«ng cô
36- Bá ®¸nh sè thø tù :
- B«i ®en cét sè thø tù nh¸y vμo nót cã sè 123. trªn thanh c«ng cô
- B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái
37- Thay ®æi ®é réng hÑp cña cét.
- §−a con trá vμo ®−êng kÎ cña cét, thÊy mòi tªn 2 ®Çu xuÊt hiÖn, nh¸y chuét gi÷
nguyªn rª sang tr¸i hoÆc ph¶i khi ®¹t ®é réng th× nh¶ chuét.
- B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái
38- Lμm cho hμng bÐ ®i vμ to lªn
- B«i ®en hμng ®Þnh thay ®æi, Ên phÝm Ctrl +[ ®Ó lμm nhá hμng, Ên Ctrl + ] ®Ó
lμm réng hμng.
- B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái
39- Thay ®æi nÐt trong b¶ng
- Nh¸y vμo biÓu t−îng c¸i bót ch× , ®Ó hiÖn lªn thanh c«ng cô b¶ng, nh¸y vμo
nót cã nÐt ®Ó chän nÐt mê hay nÐt bÊt kú, nh¸y vμo nÐt mμ b¹n thÝch, kÎ nÐt vμo
b¶ng ®Ó t¹o nÐt theo ý thÝch.
- B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái
40- §æ mμu vμo b¶ng
- B«i ®en hμng hoÆc « ®Þnh ®æ mμu, nh¸y vμo nót tam gi¸c quay xuèng
c¹nh c¸i ca vμ chän mμu ®Þnh ®æ.
- B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái
41- Bá mμu trong b¶ng : b«i ®en mμu ë hμng ®· ®æ nh¸y vμo nót c¹nh
c¸i ca, nh¸y vμo mμu tr¾ng.
- B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái
42- T¹o tiªu ®Ò trong b¶ng cã 100 trang gièng nhau: Gâ tiªu ®Ò vμ b«i ®en hμng
tiªu ®Ò thÝ dô: STT . Hä vμ tªn... nh¸y vμo Table \ Headings.
- B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái
43- Bá tiªu ®Ò cña 100 trang : B«i ®en hμng tiªu ®Ò nh¸y vμo Table huû dÊu
trong « Headings.
- B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái
44- §Èy b¶ng vμo gi÷a trang giÊy :
- §Æt con trá vμo b¶ng, nh¸y vμo Table\ Cell Heigh and Width \ Row \ Chän
Center \ OK.
- B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái
45- C¸ch lÊy nót c«ng cô ( thªm hμng, bít hμng, thªm cét, bít cét )lªn hμng
thùc ®¬n ®Ó tiÖn khi sö dông khi lμm viÖc víi b¶ng biÓu.
-Nh¸y chuét ph¶i vμo nót c«ng cô bÊt kú trªn thanh c«ng cô, mét thùc ®¬n däc xæ
ra, chän Customize nh¸y vμo nh·n 2 Command \ nh¸y vμo dßng Table bªn tr¸i,


D−¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
Ch−¬ng tr×nh cho ng−êi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 11

khung bªn ph¶i sÏ hiÖn ra c¸c nót, muèn lÊy nót nμo lªn, b¹n nh¸y vμo nót ®Þnh
lÊy, gi÷ nguyªn rª lªn dßng thùc ®¬n vμ nh¶ chuét.
- B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái
46- T¸ch b¶ng rêi ra, trong b¶ng toμn ch÷ «, ngoμi toμn ch÷ ¶.
- §Æt con trá vμo hμng ®Þnh t¸ch, nh¸y vμo Table \ Split Table
Tr−êng hîp nμy cã thÓ vËn dông khi m¶i lμm b¶ng quªn kh«ng ®¸nh dßng ch÷
phi¸ trªn nh− B¸o c¸o, muèn viÕt ch÷ b¸o c¸o lªn trªn b¶ng b¹n ®Æt con trá vμo
hμng trªn cïng nh¸y vμo Table \ Split Table con trá sÏ nh¶y lªn trªn vμ b¹n ®¸nh
ch÷ B¸o c¸o vμo
- MÑo: NÕu quªn ch÷ B¸o c¸o mμ ®· chãt lμm b¶ng, b¹n Ên Ctrl + A ®Ó b«i
®en, Ên Ctrl + X ®Ó c¾t, Gâ B¸o c¸o vμ Ên Enter, Ên Ctrl + V ®Ó d¸n b¶ng vμo
thËt lμ thuËn tiÖn.
Nh¸y vμo nót t¾t ®i, nÕu kh«ng thÊy nót nμy b¹n nh¸y vμo Tools \ Options \
View bá dÊu trong môc All \ OK
- B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái
47 - Muèn nhËp b¶ng ®· t¸ch lμm 2 phÇn thμnh mét khèi
- §Æt con trá vμo kho¶ng trèng cña b¶ng vμ Ên phÝm Delete
- B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái
48 - Mét b¶ng nhá b»ng 1/2 tê giÊy theo chiÒu ngang, bªn ph¶i trang giÊy cßn
trèng, vËy lμm thÕ nμo ®Ó ®¸nh ch÷ bªn ph¶i cña b¶ng ®−îc?
- Nh¸y chuét ph¶i vμo nót c«ng cô bÊt kú, mét thùc ®¬n däc tr¶i xuèng, b¹n chän
Customize, nh¸y vμo nh·n 2 Command, nh¸y vμo môc Insert bªn tr¸i, trong
khung bªn ph¶i b¹n ®Èy thanh cuèn däc t×m nót Hozizotal b¹n nh¸y chuét gi÷
nguyªn rª lªn hμng thùc ®¬n vμ nh¶ chuét \ Close.
-B«i ®en b¶ng, nh¸y vμo nót Hozizotal lóc nμy khi b¹n ®−a con trá vμo sÏ hiÖn lªn
dßng ch÷ Insrt Frame, ®Æt con trá vμo bªn ph¶i cña b¶ng vμ gâ ch÷ vμo, b¹n sÏ
tiÕt kiÖm ®−îc khèi giÊy.
- B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái


chÌn ký tù kh«ng cã trªn bμn phÝm
49- ChÌn ký tù ®Æc biÖt. khi cÇn chÌn c¸c ký hiÖu kh«ng cã trªn bμn phÝm nh−:
β α δ ε γ ϕ λ π Ω √ ± ∀ Σ b¹n lμm theo h−íng dÉn sau ®©y:
- Nh¸y vμo In sert \ Symbol \ Nh¸y vμo ký tù ®Þnh chÌn \ Insert chän Close.
-NÕu b¹n th−êng xuyªn dïng ký hiÖu ®ã, sau khi chÌn xong ký hiÖu b¹n b«i ®en ký
hiÖu, nh¸y vμo Insert \ Autotext \ Autotext , gâ ký hiÖu t¾t vμo « Auto Text
Entries here thÝ dô: e, sau ®ã nh¸y vμo Add, khi dïng b¹n chØ cÇn Ên ch÷ e vμ Ên
phÝm F3, ký hiÖu sÏ hiÖn ra cho b¹n.
- B¹n cã Muèn chÌn ký tù ®Æc biÖt trong Excel97 h·y liªn hÖ víi t¸c gi¶ ®Ó
häc mÑo nμy
lμm v¨n b¶n nhanh

50- T¹o tõ viÕt t¾t ®Ó viÕt cho nhanh. Khi lμm v¨n b¶n ®Ó khái ph¶i gâ tªn c¬
quan, tiªu ®Ò v¨n b¶n, chøc vô ng−êi ký, b¹n h·y t¹o lÊy mét mÊu thËt chuÈn vÒ
kÝch cì, kiÓu d¸ng sau ®ã b«i ®en
- Insert \ Autotext \ Autotext \ gâ ký hiÖu thÝ dô : td vμo « Enter Autotext entries
here \ Add. Muèn khai th¸c gâ ký hiÖu : td vμ Ên F3
- B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái

D−¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
Ch−¬ng tr×nh cho ng−êi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 12

Copy tμi liÖu tõ ®Üa vμo m¸y vμ ng−îc l¹i
51- Copy tμi liÖu tõ ®Üa mÒm vμo m¸y tÝnh.
- Cho ®Üa mÒm chøa tμi liÖu vμo æ A trªn m¸y tÝnh, nh¸y vμo Start \ Programs \
Exploer nh¸y vμo biÓu t−îng æ A ë bªn tr¸i, ë khung bªn ph¶i sÏ hiÖn lªn c¸c tËp
tin cña ®Üa A, muèn Copy tËp tin nμo th× nh¸y vμo tËp tin ®ã, gi÷ nguyªn chuét,
vμ rª sang bªn tr¸i, khi thÊy vÖt xanh n»m ë th− môc mμ m×nh ®Þnh ®Æt tËp tin th×
nh¶ chuét.
MÑo: B¹n cã thÓ nh¸y chuét ph¶i vμo tËp tin ®Þnh Copy, mét thùc ®¬n däc xæ
ra, b¹n nh¸y vμo môc Copy, l¹i nh¸y chuét ph¶i vμo th− môc mμ b¹n ®Þnh ®Ó tËp
tin nμy, mét thùc ®¬n däc l¹i xæ ra b¹n nh¸y vμo Paste ®Ó d¸n tμi liÖu vμo
- B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái
52- Copy tËp tin tõ m¸y vμo ®Üa mÒm.
- KÐo lÉy ®Üa vμo t©m, gi¬ lªn thÊy 1 lç vu«ng gäi lμ ®Üa më
- Cho ®Üa mÒm vμo æ A nh¸y vμo Start \ Programs \ Explorer nh¸y vμo th− môc
chøa tËp tin, bªn ph¶i sÏ hiÖn lªn c¸c tËp tin cña th− môc ®ã, nh¸y chuét ph¶i vμo
tËp tin chän Send to chän æ A vμ nh¸y chuét.
- MÑo: Nh¸y chuét tr¸i vμo tËp tin ®Þnh Copy vμ gi÷ nguyªn chuét, rª sang bªn
tr¸i khi nμo thÊy vÖt xanh n»m ë æ A th× nh¶ chuét, b¹n sÏ thÊy tê giÊy bay tõ tr¸i
qua ph¶i.
- B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái
53 - T«i thÊy häc sinh lμm bμi ca tr−íc th−êng cho ca sau bμi tËp b»ng c¸ch
Copy vμo ®Üa mÒm, vËy lμm thÕ nμo ®Ó biÕt ®−îc bμi ®ã lμ cña ng−êi ®· lμm ca
tr−íc, chç nμo trong m¸y nãi lªn ®iÒu nμy?
-Nh¸y chuét ph¶i vμo tËp tin ®Þnh kiÓm tra, mét thùc ®¬n xæ ra chän Properties \
chän nh·n General trong ®ã cã Created cho b¹n biÕt tËp tin lμm lóc mÊy giê,
ngμy, th¸ng, n¨m, buæi s¸ng hay chiÒu, môc Modified cho b¹n biÕt b¹n ghi l¹i lÇn
cuèi cïng lóc mÊy giê.
- B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái
54 - Lμm thÕ nμo biÕt ®−îc tËp tin lín hay bÐ
Nh¸y chuét ph¶i vμo tËp tin ®Þnh kiÓm tra, mét thùc ®¬n xæ ra chän Properties
nh×n vμo môc Size ®Ó biÕt dung l−îng tËp tin ®ã.
- B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái


ChÌn tranh vμo v¨n b¶n
55 - ChÌn tranh vμo v¨n b¶n
- Nh¸y vμo Insert \ Picture \ Clip Art chän tranh ®Þnh chÌn b»ng c¸ch nh¸y vμo
tranh, nh¸y vμo Insert.
- ChÌn tranh vμo b¶ng lμm thÕ nμo? B¹n chØ thùc hiÖn ®−îc nÕu m¸y tÝnh cña
b¹n cμi Word2000, b¹n ®Æt con trá vμo « ®Þnh chÌn tranh vμ Nh¸y vμo Insert \
Picture \ Clip Art chän tranh ®Þnh chÌn b»ng c¸ch nh¸y vμo tranh, nh¸y vμo
Insert
- NÕu m¸y tÝnh cμi Word97 vËy chÌn tranh vμo b¶ng b»ng c¸ch nμo? Tr−íc
hÕt t¹o b¶ng, ®Æt con trá vμo b¶ng vμ Ên Enter vμi lÇn cho « chøa ¶nh réng ra,
hoÆc cã thÓ xo¸ vμi nÐt trong cét ®Ó ®−îc 1 « ®ñ réng. Nh¸y vμo hép Text Box vμ
vÏ mét hép h×nh ch÷ nhËt, ®Æt con trá vμo hép vμ thùc hiÖn chÌn tranh Nh¸y vμo
Insert \ Picture \ Clip Art chän tranh ®Þnh chÌn b»ng c¸ch nh¸y vμo tranh, nh¸y
vμo Insert, ®iÒu chØnh cho tranh võa vμo trong hép, rª hép ch÷a tranh vμo « trong

D−¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
Ch−¬ng tr×nh cho ng−êi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 13

b¶ng, muèn lμm mÊt nÐt viÒn cña hép chøa tranh b¹n nh¸y vμo hép ch÷a tranh
t¹o t¸m « vu«ng, nh¸y vμo nót tam gi¸c quay xuèng bªn ph¶i nót c«ng cô vÏ h×nh
c¸i bót, chän No Line
- Muèn chÌn b¶ng vμo b¶ng lμm thÕ nμo? ®Æt con trá vμo « ®Þnh chÌn, nh¸y
vμo nót t¹o b¶ng ®Î chän hμng vμ cét ( ChØ ¸p dông cho Word2000)
- B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái
56 - Lμm cho tranh nhá ®i, to lªn
- Nh¸y vμo tranh t¹o thμnh 8 « vu«ng tr¾ng, ®−a con trá vμo 1 trong 4 nót ë 4 gãc
khi thÊy con trá biÕn thμnh mòi tªn 2 ®Çu b¹n nh¸y chuét gi÷ nguyªn rª xuèng,
khi thÊy ®¹t ®é nhá th× nh¶ chuét, muèn tranh to th× nh¸y chuét vμ kÐo rª lªn trªn.
- B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái
57 - Lμm mê tranh, ®Ëm tranh
- Nh¸y vμo tranh t¹o thμnh 8 « vu«ng tr¾ng, thanh c«ng cô Picture hiÖn lªn, nÕu
b¹n kh«ng thÊy thanh c«ng cô nμy b¹n nh¸y chuét ph¶i vμo nót c«ng cô bÊt kú,
mét thùc ®¬n däc xæ ra, b¹n nh¸y vμo môc Picture.
B¹n nh¸y vμo nót sè 5 cã mòi tªn quay lªn trêi b¹n sÏ thÊy tranh s¸ng lªn, nÕu
nh¸y tiÕp tranh mê ®i, muèn tranh ®Ëm b¹n nh¸y vμo nót cã h×nh mòi tªn quay
xuèng
- B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái
58 - Lμm cho v¨n b¶n bao quanh tranh
- Nh¸y vμo tranh t¹o thμnh 8 « vu«ng, thanh c«ng cô Picture hiÖn ra b¹n nh¸y
vμo nót h×nh thoi, mét thùc ®¬n sæ ra, b¹n nh¸y vμo môc Through b¹n sÏ thÊy
ch÷ bao bäc quanh tranh.
- B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái
59 - ChÌn tranh nh−ng kh«ng nh×n thÊy tranh, nh−ng khi nh¸y vμo File \ Printer
View th× l¹i nh×n thÊy tranh
- Nh¸y vμo Tools \ options \ View bá dÊu trong « Drawings \ OK.
- B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái
t×m vμ më v¨n b¶n ®· ®¸nh
60 - Më v¨n b¶n míi ®¸nh
- Nh¸y vμo File mét thùc ®¬n däc xæ xuèng, tËp tin b¹n míi ®¸nh xÏ n»m ë phÝa
d−íi cña thùc ®¬n, b¹n nh¸y vμo ®ã, tËp tin ®−îc më ra cho b¹n.
- NÕu b¹n kh«ng thÊy tËp tin b¹n nh¸y vμo File \ Open, chon æ C, nh¸y ®óp vμo
th− môc chøa tËp tin, nh¸y vμo tËp tin ®Þnh më, nh¸y vμo Open
- C¸ch 3: Nh¸y vμo Start \ Programs \ Windows Explorer, nh¸y vμo th− môc
chøa tËp tin, bªn ph¶i hiÖn ra c¸c tËp tin cña th− môc ®ã, muèn më tËp tin nμo th×
nh¸y ®óp vμo ®ã, tËp tin sÏ ®−îc më ra.
- B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái
61 - T×m tËp tin ®· ®¸nh l©u ngμy trong 1 th− môc
- Nh¸y vμo File \ Open, nh¸y t×m æ C, t×m ®Õn th− môc chøa tËp tin lμ v¨n b¶n mμ
b¹n cÇn t×m vμ nh¸y ®óp, th− môc ®ã ph¶i n»m trong « Look in, b¹n nh¸y vμo tËp
tin cÇn më, nh¸y vμo Open v¨n b¶n sÏ më ra
MÑo: Muèn t×m mét tËp tin, hoÆc mét ng−êi nμo ®ã mμ kh«ng biÕt ®Ó ë ®©u ph¶i
dïng lÖnh Find
- B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái


in v¨n b¶n nh− thÕ nμo


D−¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
Ch−¬ng tr×nh cho ng−êi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 14

62 - In v¨n b¶n
- Më v¨n b¶n ra, nh¸y vμo File \ Printer trong hép tho¹i nμy cã 3 lùa chän, nÕu
b¹n thÊy dÊu ®en n»m ë « trßn All cã nghÜa lμ in tÊt c¶ tμi liÖu cña b¹n.
- NÕu b¹n chØ muèn in trang cã con trá ®ang ®øng th× b¹n nh¸y vμo lç 2 cã ch÷
Curent page.
- NÕu b¹n in trang tuú ý th× b¹n nh¸y con trá vμo lç trßn thø 3 cã ch÷ Page, b¹n gâ
vμo trang cÇn in, nÕu b¹n gâ trong « nμy lμ: 1,3,4,7,9 -13 nghÜa lμ b¹n muèn in
trang 1,3,4,7,9 vμ ®Õn trang 13 ( gåm trang 10,11,12 )
- NÕu muèn in 2, 3 b¶n cho 1 trang b¹n nh¸y vμo môc Numbe of copies.
- Sau khi ®· lùa chän c¸c th«ng sè trªn b¹n nh¸y vμo OK ®Ó in.
- B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái
63 - In chØ ra tê giÊy tr¾ng mμ kh«ng ra tμi liÖu
- Nguyªn nh©n cã thÓ do thiÕt lËp m¸y in sai, m¸y in hÕt mùc, do vi rót g©y ra,
c¸ch kh¾c phôc lμ kiÓm tra l¹I thiÕt lËp m¸y in, xem l¹I èng mùc, quÐt vi rót.
- B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái
. 64 - In nh−ng kh«ng cã sè trang mÆc dï nh×n thÊy sè trang
- Nh¸y vμo Tools \ Options chän nh·n Print huû bá dÊu trong môc bªn tr¸i cña
hép tho¹i cã tªn lμ Allow A4/Letter pape resizing \ OK
- B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái
65 - In ra sè trang nh−ng sè trang cña hμng ®¬n vÞ l¹i mÊt thÝ dô trang 13 chØ ra
sè trang lμ 1 cßn sè 3 th× mÊt
- Kh¾c phôc lçi nμy b»ng c¸ch nh¸y vμo File \ Page Setup trong môc Header vμ
Footer nh¸y vμo nót tam gi¸c quay lªn t¨ng chØ sè lμ 2 Cm bÊm OK. NÕu muèn
cè ®Þnh cho c¸c lÇn sau b¹n nh¸y vμo Default \ Yes
- B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái
66 - In tμi liÖu l¹i ®ïn thªm tê giÊy ghi th«ng tin ng−êi cμi ®Æt m¸y tÝnh
- Nh¸y vμo Tools \ Options \ Print huû dÊu trong môc Document Properties
bÊm OK, tõ nay trë ®i m¸y sÏ kh«ng ®ïn thªm mét trang th«ng tin vÒ ng−êi dïng
n÷a vμ b¹n tiÕt kiÖm ®−îc khèi giÊy ®Êy
B¹n häc ®−îc thªm c¸ch xö lý ¶nh b»ng phÇn mÒm Photoshop
B¹n sÏ thÊy kÕt qu¶ tr−íc vμ sau khi phôc chÕ ¶nh nh− h×nh d−íi.
B¹n nh¸y vμo ®©y ®Ó vÒ c©u háiD−¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
Ch−¬ng tr×nh cho ng−êi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 15

§«i ®iÒu vÒ t¸c gi¶: B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái:
OK

C¸c c©u hái linh tinh ngoμi lÒ kh«ng thμnh môc
1 - Mét v¨n b¶n trang thø nhÊt lμ däc, trang thø 2 lμ n»m ngang vËy lμm thÕ nμo
®Ó thiÕt lËp ®−îc?
2 - Lμm thÕ nμo ®Ó t¹o ®−îc cì ch÷ lμ 13 hoÆc c¸c cì cã sè lμ lÎ
3 - Di chuyÓn nót Start sang ph¶i däc mμn h×nh, lªn phÝa trªn, sang bªn tr¸i lμm
thÕ nμo?
4 - §¸nh c«ng thøc ho¸ häc H2SO4 vμ M3
5 - VÏ s¬ ®å tæ chøc bé m¸y cña c¬ quan lμm thÕ nμo?
6 - T¹o ch÷ nghÖ thuËt cho ¶nh vμo ch÷ lμm thÕ nμo?
7 - ViÕt ch÷ vμo Vßng trßn, h×nh ch÷ nhËt?
8 - T¹o H×nh vÏ trong h×nh häc lμm thÕ nμo ®Ó ®iÒn ®−îc c¸c ®Ønh cña tam gi¸c
vμ t©m cña ®−êng trßn?
9 - VÏ nhiÒu h×nh ®Ó t¹o thμnh h×nh häc nh−ng chóng cø rêi r¹c, muèn bã chóng
l¹i thμnh 1 nhãm ®Ó dÔ di chuyÓn lμm thÕ nμo?
10 - VÏ c«ng thøc Bezen ( trong ho¸ häc ) h×nh lôc gi¸c lμm thÕ nμo?
11 - Muèn kh«ng r¾c rèi v× lçi t«i cÇn ph¶i t¾t c¸c chøc n¨ng nμo trong m¸y tÝnh
xin chØ râ?
12 - T«i muèn t¹o v¨n b¶n siªu liªn kÕt khi ®−a con trá vμo th× cã bμn tay hiÖn ra
nh− bμi viÕt nμy th× lμm thÕ nμo?
13 - Trong v¨n b¶n nÕu ch÷ mμu ®á khi in sÏ bÞ mê trªn m¸y in ®en tr¾ng, vËy
cã c¸ch nμo in râ ®−îc kh«ng?
14 - T¹o ®−êng viÒn bao quanh luËn v¨n nh− thÕ nμo?
15 - T¹o ch÷ hoa lín ®Çu dßng ®Ó g©y Ên t−îng?
16 - Lμm thÕ nμo ®Ó biÕt ®−îc nhanh nhÊt v¨n b¶n ®ã cã bao nhiªu tõ, bao
nhiªu ®äan, bao nhiªu dßng?
17 - T¹o tiªu ®Ò trªn vμ d−íi nh− thÕ nμo?
18 - T¹o tiªu ®Ò cho tÊt c¶ c¸c trang gièng nhau
19 - T¹o tiªu ®Ò cho trang ch½n kh¸c tiªu ®Ò trang lÎ
20 - T¹o mçi trang mét tiªu ®Ò lμm thÕ nμo?
21 - C¸ch chÌn mét chó thÝch trong v¨n b¶n
22 - Cø mçi lÇn Ên phÝm Tab lμ xuÊt hiÖn mòi tªn ®en vËy söa thÕ nμo?
23 - Muèn cã mét m¸y tÝnh c¸ nh©n ®Ó tÝnh to¸n lμm thÕ nμo?


D−¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
Ch−¬ng tr×nh cho ng−êi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 16

24 - Khi kh«ng cã thanh cuèn däc vμ thanh cuèn ngang vËy lμm thÕ nμo ®Ó
chóng xuÊt hiÖn trë l¹i?
25 - Trªn mét sè chuét cña m¸y tÝnh cã b¸nh xe vËy chóng lμm g×?
26 - Nót cã h×nh l¸ cê Windows trªn bμn phÝm dïng ®Ó lμm g×, nÕu bμn phÝm
kh«ng cã nót nμy th× dïng tæ hîp phÝm nμo thay thÕ?
27 - Mét v¨n b¶n 1 / 3 ®o¹n ®Çu chia 2 cét, phÇn gi÷a lμ 1 cét, phÇn cuèi lμ 3 cét
vËy lμm thÕ nμo?
28 - §¸nh sè trang cho khæ giÊy A4 xoay ngang vμ chia lμm 2 ®Ó ®¸nh th¬, vËy
lμm thÕ nμo ®Ó ®¸nh sè trang tù ®éng ®−îc?
29 - Ph«ng tiÕng ViÖt ABC bÞ mÊt kh«ng hiÖn lªn phÝa trªn lμm thÕ nμo?
30 - BiÓu t−îng ph«ng tiÕng ViÖt ABC bÞ to lμm thÕ nμo cho nhá ®i ®−îc?
31 - Muèn t¹o thôt ®Çu dßng cña 1 bμi th¬ lôc b¸t lμm thÕ nμo?
32 - Khi ®−a con trá vμo mét nót nμo ®ã th× sÏ hiÖn lªn dßng chøc n¨ng cña nót,
vËy muèn phãng to cì ch÷ lªn ®Ó ng−êi m¾t kÐm xem ®−îc lμm thÕ nμo?
33 - Kh«ng t¹o ®−îc b¶ng khi ®ang so¹n th¶o lçi do ®©u?
34 - T¹o ®Üa HÖ thèng trong Windows 95, Window98
35 - T¹o ®Üa hÖ thãng nhËn æ CD.
36 - Khi khëi ®éng kh«ng ®−îc dïng ®Üa hÖ thèng nμy thÕ nμo?
37 - §Ó b¶o vÖ v¨n b¶n kh«ng cho ng−êi kh¸c xem trém t«i ph¶i lμm g×?
38 - NÕu v¨n b¶n ®Æt mËt khÈu bÞ quªn lμm thÕ nμo më ®−îc?
39 - Khi in v¨n b¶n th−êng bÞ chËm lý do t¹i sao? c¸ch kh¾c phôc?
40 - Cø cho tê giÊy nμo vμo m¸y lμ m¸y ®ïn ra lu«n vμ cã c¶ ch÷ tiÕng Anh mÆc
dï kh«ng bÊm lÖnh in?
41 - Lμm thÕ nμo ®Ó s¾p xÕp ®−îc c¶ Hä vμ tªn tiÕng ViÖt trong b¶ng Excel?
cÇn phÇn mÒm g×? liªn hÖ ë ®©u?
42 - Xin giíi thiÖu t¸c dông cña mét sè phÇn mÒm, nÕu cÇn th× liªn hÖ víi ai ®Ó
cã phÇn mÒm ®ã?
43 - ThiÕt lËp th«ng sè trong CMOS - SETUP nh− thÕ nμo? cÇn Ên tæ hîp phÝm
nμo ®Ó vμo?
PhÇn tr¶ lêi c¸c môc
1 - Mét v¨n b¶n muèn thiÕt lËp h−íng giÊy trang thø nhÊt lμ däc, trang thø 2 lμ
n»m ngang b¹n lμm nh− sau : ThiÕt lËp lÒ cho trang 1 lμ ®øng, sau ®ã ®Æt con trá
vμo dßng cuèi cña trang 1, nh¸y vμo Insert \ Break \ Next Page \ OK.
+ Nh¸y ®óp vμo th−íc däc ®Ó më hép tho¹i Page Setup, nh¸y vμo nh·n 2 Pager
Size \ Landscape \ OK c¸c trang kh¸c lμm t−¬ng tù.
- B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái
2 - Lμm thÕ nμo ®Ó t¹o ®−îc cì ch÷ lμ 13 hoÆc c¸c cì cã sè lμ lÎ
+ B«i ®en nh÷ng ch÷ cÇn chuyÓn vÒ cì 13 b¹n Ên tæ hîp Ctrl + [ ®Ó gi¶m cì ch÷
xuèng 1 ®¬n vÞ, muèn t¨ng cì ch÷ lªn b¹n Ên Ctrl + ]
- B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái
3 - Di chuyÓn nót Start sang ph¶i däc mμn h×nh, lªn phÝa trªn, sang bªn tr¸i lμm
nh− sau:
+ Thùc chÊt lμ b¹n di chuyÓn thanh t¸c vô Taskbar muèn di chuyÓn thanh nμy b¹n
nh¸y vμo kho¶ng trèng trªn thanh t¸c vô gi÷ nguyªn chuét rª sang ph¶i vμ nh¶
chuét, b¹n sÏ thÊy thanh t¸c vô n»m sang bªn ph¶i däc mμn h×nh.
+ Muèn cho thanh t¸c vô trë vÒ chç cò b¹n nh¸y vμo thanh t¸c vô gi÷ nguyªn
chuét rª xuèng vμ nh¶ chuét, b¹n sÏ thÊy thanh t¸c vô n»m d−íi ®¸y mμn h×nh
MÑo: Muèn di chuyÓn nót Start vμo gi÷a cña thanh t¸c vô b¹n nh¸y vμo nót
Start, Ên ESC, Ên tæ hîp Alt + dÊu trõ ( Alt + dÊu -), di vÖt s¸ng vμo dßng Move


D−¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
Ch−¬ng tr×nh cho ng−êi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 17

vμ Ên Enter, dïng phÝm → di nót Start sang bªn ph¶i, ®Õn vÞ trÝ thÝch hîp b¹n Ên
Enter.
-B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái
4 - §¸nh c«ng thøc ho¸ häc H2SO4 vμ M3
- B¹n Ên phÝm Shift vμ gâ H2SO4, sau ®ã b«i ®en sè 2 vμ Ên tæ hîp Ctrl + = b¹n
sÏ cã H2SO4, b¹n l¹i b«i ®en sè 4 vμ Ên F4 b¹n sÏ ®−îc H2SO4
- Muèn ®¸nh chØ sè trªn b¹n gâ M3, b«i ®en sè 3 vμ Ên Ctrl + Shift + = b¹n sÏ
®−îc M3 l¹i Ên Ctrl + Shift + = ®Ó trë vÒ b×nh th−êng;
- B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái
5 - VÏ s¬ ®å tæ chøc bé m¸y cña c¬ quan lμm nh− sau:
- Nh¸y vμo nót Drawing trªn thanh c«ng cô ®Ó hiÖn thanh c«ng cô vÏ d−íi ®¸y
mμn h×nh, nh¸y vμo nót Text Box ( nót sè 10 tõ ph¶i sang tr¸i) vμ vÏ hép, + Muèn
sao chÐp mét hép kh¸c gièng nh− hép ®· vÏ b¹n Ên Ctrl vμ nh¸y chuét vμo h×nh
®· vÏ gi÷ nguyªn chuét rª sang ph¶i
- B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái
6 - T¹o ch÷ nghÖ thuËt cho ¶nh vμo ch÷ vμ sè lμm nh− sau:
+§em 1 tÊm ¶nh vμ nhê ng−êi quÐt trªn m¸y quÐt vμ ghi l¹i thμnh tËp tin ¶nh
+B¹n Copy vμo ®Üa A vμ chuyÓn vμo mét th− môc nμo ®ã trong æ C thÝ du: Th−
môc ®Ó ¶nh cã tªn lμ A ch¼ng h¹n.
+ Nh¸y vμo nót ch÷ A ( nót sè 9 tÝnh tõ ph¶i sang tr¸i ), nh¸y vμo chän 1 kiÓu ch÷
mμ b¹n thÝch, gâ ch÷, chän ph«ng ch÷ trong môc Fond \OK.
+TiÕn hμnh chÌn ¶nh vμo ch÷ hoÆc sè võa t¹o, nh¸y vμo ch÷ t¹o thμnh 8 «, nh¸y
vμo nót tam gi¸c gi÷a nót c¸i bót vμ c¸i ca, gi÷a nót 7 vμ 8 (tÝnh tõ ph¶i qua tr¸i )
chän Fill Effects chän nh·n 4 Picture \ Select Picture, t×m æ C, t×m th− môc A lμ
th− môc chøa ¶nh, nh¸y vμo ¶nh bÊm OK\OK.
- B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái
7 - ViÕt ch÷ vμo Vßng trßn, h×nh ch÷ nhËt lμm nh− sau:
- Nh¸y vμo nót 11 h×nh Elip vμ vÏ vßng trßn, nh¸y chuét ph¶i vμo vßng trßn chän
Add Text vμ ®¸nh ch÷ vμo.
- B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái
8 - T¹o H×nh vÏ trong h×nh häc lμm thÕ nμo ®Ó ®iÒn ®−îc c¸c ®Ønh cña tam gi¸c
vμ t©m cña ®−êng trßn?
+ Nh¸y vμo Start \ Programs \ Accessories \ Paint, nh¸y vμo nót vÏ vßng trßn,
®−êng th¼ng ®Ó t¹o h×nh häc.
+ Nh¸y vμo nót ch÷ A ®Ó t¹o ch÷ cho c¸c ®Ønh tam gi¸c vμ t©m o ®−êng trßn
+ Nh¸y vμo nót bªn ph¶i trªn cïng vμ bao vμo tõng ch÷ vμ rª th¶ vμo c¸c ®Ønh tam
gi¸c vμ t©m ®−êng trßn.
+ Bao quanh h×nh vÏ lÇn n÷a chän Edit \ Copy, nh¸y vμo biÓu t−îng Word ®ang
n»m d−íi ®¸y mμn h×nh, nh¸y vμo nót Paste hoÆc Ên Ctrl + V ®Ó d¸n h×nh vμo.
- B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái
9 - VÏ nhiÒu h×nh ®Ó t¹o thμnh h×nh häc nh−ng chóng cø rêi r¹c, muèn bã chóng
l¹i thμnh 1 nhãm ®Ó dÔ di chuyÓn lμm nh− sau:
+ Nh¸y vμo nót cã h×nh mòi tªn con trá tr¾ng n»m d−íi ®¸y mμn h×nh vμ ®−a lªn
c¸c h×nh, nh¸y chuét rª bao quanh c¸c h×nh c¸c h×nh sÏ cã c¸c nót tr¾ng


D−¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
Ch−¬ng tr×nh cho ng−êi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 18

+ Nh¸y vμo nót ®Çu tiªn bªn d−íi ®¸y mμn h×nh ë bªn tr¸i cã ch÷ Draw vμ chän
Group ®Ó gom l¹i thμnh 1 nhãm.
- B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái
10 - VÏ c«ng thøc Bezen ( trong ho¸ häc ) h×nh lôc gi¸c lμm nh− sau:
+ Nh¸y vμo nót AutoShapes \ Basic Shapes chän h×nh lôc gi¸c vμ vÏ
- B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái
11 - Muèn kh«ng r¾c rèi v× lçi b¹n cÇn ph¶i t¾t c¸c chøc n¨ng trong m¸y tÝnh xin
lμm nh− sau:
* Nh¸y vμo Tools \ AutoCorrect \ AutoCorrect huû bá dÊu trong c¸c «.
+ Gâ ch÷ i trong « Replace b¹n sÏ thÊy ch÷ I in ë phÝa d−íi nh¸y vμo ch÷ I in vμ
nh¸y vμo Delete ®Ó huû bá.
+ Nh¸y vμo nh·n 2 AutoFormat as you Type vμ bá c¸c môc trong c¸c «.
*Nh¸y vμo Tools \ Options \ Spelling and Grammar huû bá dÊu trong « Chesk
Spelling as you Type vμ Chesk Grammar as you Type sau ®ã bÊm OK.
- Nh¸y vμo Tools \ Options \ View bá dÊu trong « Fieldcodes vμ trong môc All
vμ bÊm OK.
- B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái
12 - Muèn t¹o v¨n b¶n siªu liªn kÕt khi ®−a con trá vμo th× cã bμn tay hiÖn ra
nh− bμi viÕt nμy b¹n lμm theo c¸c b−íc sau: nhí ®äc kü tõng b−íc
C©u hái 1: DÊu ®Þnh vÞ lμ A1 Tr¶ lêi c©u 1 DÊu ®Þnh vÞ lμ B1
C©u hái 2: DÊu ®Þnh vÞ lμ A2 Tr¶ lêi c©u 1 DÊu ®Þnh vÞ lμ B2
C©u hái 3: DÊu ®Þnh vÞ lμ A3 Tr¶ lêi c©u 1 DÊu ®Þnh vÞ lμ B3
C©u hái 4 DÊu ®Þnh vÞ lμ A4 Tr¶ lêi c©u 1 DÊu ®Þnh vÞ lμ B4
B−íc 1: T¹o dÊu ®Þnh vÞ cho phÇn c©u hái
+§Æt con trá vμo c©u hái 1, nh¸y vμo Insert \ Bookmark trong « Bookmark
name b¹n gâ tªn cña dÊu ®Þnh vÞ lμ A1, bÊm OK.
+§Æt con trá vμo c©u hái 2 nh¸y vμo Insert \ Bookmark trong « Bookmark name
b¹n gâ tªn cña dÊu ®Þnh vÞ lμ A2, bÊm OK.
+§Æt con trá vμo c©u hái 3 nh¸y vμo Insert \ Bookmark trong « Bookmark name
b¹n gâ tªn cña dÊu ®Þnh vÞ lμ A3, bÊm OK.
+§Æt con trá vμo c©u hái 4 nh¸y vμo Insert \ Bookmark trong « Bookmark name
b¹n gâ tªn cña dÊu ®Þnh vÞ lμ A4, bÊm OK.
B−íc 2: T¹o dÊu ®Þnh vÞ cho phÇn tr¶ lêi
+§Æt con trá vμo Tr¶ lêi c©u 1, nh¸y vμo Insert \ Bookmark trong « Bookmark
name b¹n gâ tªn cña dÊu ®Þnh vÞ lμ B1, bÊm OK.
+§Æt con trá vμo Tr¶ lêi c©u 2, nh¸y vμo Insert \ Bookmark trong « Bookmark
name b¹n gâ tªn cña dÊu ®Þnh vÞ lμ B2, bÊm OK
+§Æt con trá vμo Tr¶ lêi c©u 3, nh¸y vμo Insert \ Bookmark trong « Bookmark
name b¹n gâ tªn cña dÊu ®Þnh vÞ lμ B3, bÊm OK
+§Æt con trá vμo Tr¶ lêi c©u 4, nh¸y vμo Insert \ Bookmark trong « Bookmark
name b¹n gâ tªn cña dÊu ®Þnh vÞ lμ B4, bÊm OK
B−íc 3: T¹o liªn kÕt gi÷a c©u hái vμ phÇn tr¶ lêi
Sau khi ®· t¹o ®−îc c¸c dÊu ®Þnh vÞ cho c¸c môc, b¹n ph¶i liªn kÕt chóng l¹i víi
nhau ®Ó khi di con trá vμo chóng sÏ biÕn thμnh bμn tay. Muèn lμm ®−îc ®iÒu nμy
b¹n h·y t−ëng t−îng A1 sÏ liªn kÕt víi B1 nh− h×nh d−íi:
A1 B«I ®en C©u hái 1 Tr¶ lêi c©u 1 B1
A2 B«I ®en C©u hái 2 Tr¶ lêi c©u 2 B2
A3 B«I ®en C©u hái 3 Tr¶ lêi c©u 3 B3


D−¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
Ch−¬ng tr×nh cho ng−êi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 19

A4 B«i ®en C©u hái 4 Tr¶ lêi c©u 4 B4
H−íng dÉn chi tiÕt t¹o liªn kÕt:
+B«i ®en c©u hái 1, nh¸y vμo nót h×nh qu¶ cÇu cã c¸i xÝch n»m ë d−íi thùc ®¬n
Help \ Browse \ trong hép tho¹i BookMark b¹n nh¸y vμo dÊu ®Þnh vÞ cã tªn lμ B1
\ BÊm OK\OK, b¹n sÏ thÊy C©u hái 1 sÏ biÕn mμu vμ cã g¹ch ch©n ThÝ dô: C©u
hái 1 NÕu muèn bá g¹ch ch©n b¹n b«i ®en C©u hái 1 vμ nh¸y vμo nót ch÷ U trªn
thanh c«ng cô 2 lÇn.
+ Nh¸y vμo C©u hái 1 B¹n sÏ thÊy con trá biÕn thμnh bμn tay vμ chóng ch¹y ngay
tíi phÇn Tr¶ lêi c©u 1
+ Liªn kÕt ng−îc tõ B1 tíi A1 b¹n b«i ®en Tr¶ lêi c©u 1 nh¸y vμo nót h×nh qu¶ cÇu
cã c¸i xÝch n»m ë d−íi thùc ®¬n Help \ Browse \ trong hép tho¹i BookMark b¹n
nh¸y vμo dÊu ®Þnh vÞ cã tªn lμ A1 \ BÊm OK\OK, b¹n sÏ thÊy Tr¶ lêi c©u 1 sÏ biÕn
mμu vμ cã g¹ch ch©n thÝ dô: Tr¶ lêi c©u 1 NÕu muèn bá g¹ch ch©n b¹n b«i ®en
Tr¶ lêi c©u 1 vμ nh¸y vμo nót ch÷ U trªn thanh c«ng cô 2 lÇn. Nh¸y vμo Tr¶ lêi
c©u 1 B¹n sÏ thÊy con trá biÕn thμnh bμn tay vμ chóng ch¹y ngay tíi phÇn C©u
hái 1
C¸c môc kh¸c b¹n lμm t−¬ng tù ®Ó t¹o c¸c liªn kÕt gi÷a c¸c dÊu ®Þnh vÞ.
- B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái
13 - Trong v¨n b¶n nÕu ch÷ mμu ®á khi in sÏ bÞ mê trªn m¸y in ®en tr¾ng, vËy
muèn in râ b¹n lμm theo c¸c b−íc sau:
- Nh¸y vμo Tools \ Options nh¸y vμo nh·n Compatipility ®Èy thanh cuèn t×m
môc Print Colors as black on non Color printers \ OK
- B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái
14 - T¹o ®−êng viÒn bao quanh luËn v¨n nh− thÕ nμo?
+ B«i ®en trang luËn v¨n cÇn ®ãng khung, nh¸y vμo Format \ Borders and
Shading nh¸y vμo môc Box chän Options trong môc From Text t¨ng c¸c chØ sè
lμ 15 pt ®Ó t¹o v¨n b¶n thôt vμo c¸c lÒ trªn, d−íi, tr¸i, ph¶i \ OK
- B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái
15 - T¹o ch÷ hoa lín ®Çu dßng ®Ó g©y Ên t−îng?
«i ®en ch÷ ®Þnh t¹o ch÷ hoa lín, nh¸y vμo Format \ Drop Cap chän môc
+ BDropped, trong « Font chän ph«ng ch÷, trong « Lines to Drop chän sè dßng
mμ ch÷ hoa lín sÏ chiÕm bÊm OK.
- B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái
16 - Muèn biÕt ®−îc nhanh nhÊt v¨n b¶n ®ã cã bao nhiªu tõ, bao nhiªu ®äan,
bao nhiªu dßng b¹n lμm theo c¸c b−íc sau:
+ Më v¨n b¶n nh¸y vμo Tools \ Word Count hép tho¹i hiÖn ra sÏ cho b¹n biÕt vÒ
sè trang, sè tõ, sè ký tù, sè ký tù kÓ c¶ Ên c¸ch ch÷, sè ®o¹n, sè dßng.
- B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái
17 - T¹o tiªu ®Ò trªn vμ d−íi nh− thÕ nμo?
+ Tiªu ®Ò trªn lμ dßng ch÷ phÝa trªn cña v¨n b¶n, tiªu ®Ò d−íi lμ dßng ch÷ d−íi
®¸y v¨n b¶n, muèn t¹o tiªu ®Ò trªn nh¸y vμo View \ Heard and Footer vμ gâ ch÷
vμo khung Header, muèn t¹o tiªu ®Ò d−íi, nh¸y vμo thanh cuèn däc vμ gâ ch÷
vμo khung Footer gâ xong nh¸y vμo Close.
- B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái
18 - T¹o tiªu ®Ò cho tÊt c¶ c¸c trang gièng nhau
+ Nh¸y vμo View \ Heard and Footer vμ gâ ch÷ vμo khung Header, muèn t¹o tiªu
®Ò d−íi, nh¸y vμo thanh cuèn däc vμ gâ ch÷ vμo khung Footer gâ xong nh¸y vμo
Close


D−¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
Ch−¬ng tr×nh cho ng−êi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 20

- B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái
19 - T¹o tiªu ®Ò cho trang ch½n kh¸c tiªu ®Ò trang lÎ
+ Nh¸y vμo View \ Header and Footer vμ gâ ch÷ vμo khung Header, muèn t¹o
tiªu ®Ò d−íi, nh¸y vμo thanh cuèn däc vμ gâ ch÷ vμo khung Footer gâ xong nh¸y
vμo Nót Page Setup ( nót thø 7 tõ ph¶i qua tr¸i ), chän nh·n Layout ®¸nh dÊu vμo
môc Different odd andeven \ OK \ Close.
- B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái
20 - T¹o mçi trang mét tiªu ®Ò : Gi¶ sö b¹n t¹o 3 tiªu ®Ò ë trang 1, trang 2, trang
3 víi ba tiªu ®Ò kh¸c nhau b×nh th−êng b¹n chØ cã thÓ t¹o ®−îc tiªu ®Ò cho tÊt c¶
c¸c trang gièng nhau, hoÆc trang ch½n trang lÎ cßn muèn t¹o tiªu ®Ò cho mçi
trang lμ 1 chuyÖn khã, nh−ng b¹n vÉn cã thÓ lμm ®−îc, sau ®©y lμ c¸c b−íc thùc
hiÖn.
+T¹o tiªu ®Ò cho trang 1: Nh¸y vμo View \ Header and Footer, gâ tiªu ®Ò vμo
d−íi ch÷ Hesrd sau ®ã nh¸y Close, b¹n cã tiªu ®Ò trang 1.
+ T¹o tiªu ®Ò cho trang 2 : §Æt con trá vμo ch÷ cuèi cïng cña trang 1, nh¸y vμo
Insert \ Break \ Next Page \ OK.
- Nh¸y vμo View \ Header and Footer nh¸y vμo nót sè 5 tÝnh tõ ph¶i sang tr¸i, nót
nμy cã tªn lμ Same as Previous (t¾t nót nμy ®i kh«ng cho s¸ng ).
- §−a con trá lªn hμng tiªu ®Ò vμ xo¸ tiªu ®Ò cña trang 1 vμ thay tiªu ®Ò míi cña
trang 2 vμo, sau ®ã nh¸y vμo Close, b¹n cã tiªu ®Ò trang 2.
+ T¹o tiªu ®Ò cho trang 3 : §Æt con trá vμo ch÷ cuèi cïng cña trang 2, nh¸y vμo
Insert \ Break \ Next Page \ OK.
- Nh¸y vμo View \ Heard and Footer nh¸y vμo nót sè 5 tÝnh tõ ph¶i sang tr¸i, nót
nμy cã tªn lμ Same as Previous (t¾t nót nμy ®i kh«ng cho s¸ng ).
- §−a con trá lªn hμng tiªu ®Ò vμ xo¸ tiªu ®Ò cña trang 2 vμ thay tiªu ®Ò míi cña
trang 3 vμo, sau ®ã nh¸y vμo Close, b¹n cã tiªu ®Ò trang 3. NÕu b¹n t¹o tiªu ®Ò
cña trang bÊt kú, b¹n còng lμm nh− vËy.
- B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái
21 - C¸ch chÌn mét chó thÝch trong v¨n b¶n
+ ThÝ dô: B¹n cÇn gi¶i thÝch Hμ Néi lμ g×, b¹n ®Æt con trá c¹nh tõ Hμ Néi, nh¸y vμo
Insert \ Footnoter\OK vμ gâ chó thÝch vμo ®¸y cña trang.
- B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái
22 - Cø mçi lÇn Ên phÝm Tab lμ xuÊt hiÖn mòi tªn ®en c¸ch söa nh− sau:
+ Nh¸y vμo Tools \ Options \ View huû bá dÊu trong môc Tab Characters
sau ®ã bÊm OK.
- B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái
23 - Muèn cã mét m¸y tÝnh c¸ nh©n ®Ó tÝnh to¸n lμm nh− sau:
+ Nh¸y vμo Start \ Programs \ Accessories \ Calculator
- B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái
24 - Khi kh«ng cã thanh cuèn däc vμ thanh cuèn ngang vËy ®Ó chóng xuÊt hiÖn
trë l¹i b¹n lμm nh− sau:
+ Nh¸y vμo Tools \ Options \ View trong môc Windows n»m ë d−íi b¹n ®¸nh
dÊu vμo c¸c « Status bar ( thanh tr¹ng th¸i ) - Vertical Ruler ( th−íc däc ) -
Hozizontal Scoll bar ( thanh cuèn ngang ) - Vertical Scoll bar( thanh cuèn
däc), sau ®ã bÊm OK .
- B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái
25 - Trªn mét sè chuét cña m¸y tÝnh cã b¸nh xe dïng ®Ó cuén tμi liÖu
- B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái


D−¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
Ch−¬ng tr×nh cho ng−êi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 21

26 - Nót cã h×nh l¸ cê Windows dïng ®Ó më thùc ®¬n Start cho nhanh, trªn mét
sè bμn phÝm cò kh«ng cã nót nμy b¹n ph¶i Ên Ctrl + ESC
- B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái
27 - Mét v¨n b¶n 1 / 3 ®o¹n ®Çu chia 2 cét, phÇn gi÷a lμ 1 cét, phÇn cuèi lμ 3 cét
b¹n lμm nh− sau:
+ §¸nh v¨n b¶n vμo ®o¹n ®Çu cña trang sau ®ã Ên Enter ®Ó xuèng dßng, b«i ®en
®o¹n v¨n mμ b¹n cÇn chøa trong 2 cét, nh¸y vμo nót Columns, chän sè cét lμ 2,
hoÆc sau khi b«i ®en ®o¹n v¨n, nh¸y vμo Format \ Columns \ Two \ OK.
+L¹i ®¸nh tiÕp v¨n b¶n cña phÇn gi÷a lμ 1 cét, sau khi ®¸nh xong Ên Enter.
+ L¹i ®¸nh tiÕp v¨n b¶n cña phÇn cuèi , sau khi ®¸nh xong Ên Enter b«i ®en ®o¹n
v¨n mμ b¹n cÇn chøa trong 3 cét, nh¸y vμo nót Columns, chän sè cét lμ 3, hoÆc
sau khi b«i ®en ®o¹n v¨n, nh¸y vμo Format \ Columns \ Three\ OK.
- B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái
28 - §¸nh sè trang cho khæ giÊy A4 xoay ngang vμ chia lμm 2 ®Ó ®¸nh th¬, μo
®Ó ®¸nh sè trang tù ®éng b¹n lμm nh− sau:
+B−íc 1: ThiÕt lËp trang A5 b»ng c¸ch nh¸y vμo File \ Page Setup \ Paper Size
nh¸y vμo môc Landscape \ OK.
+ B−íc 2: Nh¸y vμo Tools \ Options \ View ®¸nh dÊu vμo « Field Codes \ OK.
+ B−íc 3: Nh¸y vμo Format \ Columns \ Two \ OK ®Ó chia 2 cét
+ B−íc 4: Nh¸y vμo View \ Header and Footer nh¸y vμo nót 1 cã tªn lμ Insert
Page Nunber, bËn thÊy hiÖn lªn {PAGE}, b¹n l¹i ®Æt con trá vμo tr−íc ch÷ P vμ
sau dÊu { vμ nh¸y vμo nót Insert Page Nunber mét lÇn n÷a b¹n sÏ thÊy
{{PAGE}PAGE}, ®Æt con trá vμo gi÷a 2 dÊu {{ vμ gâ vμo =2* b¹n thÊy
{=2*{PAGE}PAGE}, xo¸ bá PAGE ë phÝa sau vμ thay b»ng -1 b¹n ®−îc c«ng thøc
{=2*{PAGE}-1}, b«i ®en c«ng thøc nμy, nh¸y vμo nót Copy, Ên phÝm Tab ®Ó
chuyÓn con trá sang bªn ph¶i vμ Ên Ctrl + V ®Ó d¸n c«ng thøc vμo, b¹n xo¸ bá -1
vμ b¹n sÏ cã ë bªn ph¶i lμ {=2*{PAGE}, nh¸y vμo Close
+B−íc 5: Nh¸y vμo Tools \ Options \ View b¹n huû ®¸nh dÊu cña « Field Codes
\ OK. lóc nμy sè trang sÏ hiÖn ra cho b¹n.
- B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái
29 - Ph«ng tiÕng ViÖt ABC bÞ mÊt kh«ng ®¸nh ch÷ ®−îc, muèn biÓu t−îng ph«ng
ch÷ ViÖt ABC hiÖn lªn phÝa trªn mμn h×nh b¹n ph¶i lμm nh− sau:
+ Nh¸y vμo Start \ Programs \ StartUp \ nh¸y vμo biÓu t−îng ph«ng ABC
30 - BiÓu t−îng ph«ng tiÕng ViÖt ABC bÞ to che lÊp thùc ®¬n muèn cho biÓu
t−îng ph«ng nhá ®i b¹n lμm nh− sau:
+ §−a con trá vμo biÓu t−îng ABC2.0 vμ nh¸y ®óp, biÓu t−îng ABC sÏ nhá ®i mét
Ýt, nh¸y ®óp mét lÇn n÷a theo chØ dÉn biÓu t−îng ABC sÏ nhá ®i.
- B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái
31 - Muèn t¹o thôt ®Çu dßng cña 1 bμi th¬ lôc b¸t lμm nh− sau:
+B«i ®en bμi th¬ vμ Ên Ctrl + E hoÆc nh¸y vμo nót c¨n gi÷a
- B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái
32 - Khi ®−a con trá vμo mét nót nμo ®ã th× sÏ hiÖn lªn dßng chøc n¨ng cña nót,
vËy muèn phãng to cì ch÷ lªn ®Ó ng−êi m¾t kÐm xem ®−îc lμm nh− sau:


D−¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
Ch−¬ng tr×nh cho ng−êi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 22

+ Tõ nÒn mμn h×nh xanh nh¸y chuét ph¶i, chän Properties, chän nh·n 3
Apperance trong môc Item nh¸y vμo tam gi¸c quay xuèng ®Ó chän ToolTip, trong
« Size ngang hμng víi Font chän cì 24 bÊm OK
- B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái
33 - Kh«ng t¹o ®−îc b¶ng cã thÓ do thiÕt lËp sai : Muèn kÎ ®−îc b¶ng b¹n nh¸y
vμo File \ Page Setup chän nh·n Layout, trong môc Vertical alignment b¹n
nh¸y vμo thay thiÕt lËp cò lμ Jstipied b»ng Top \ Default \ Yes.---
34 - T¹o ®Üa HÖ thèng trong Windows 95, Window98
+ Mua 1 ®Üa mÒm kÐo lÉy ®Üa vμo t©m ®Üa, nÕu gi¬ lªn tr−íc mÆt b¹n thÊy 1 «
vu«ng trèng lμ ®−îc, cho ®Üa vμo æ A trªn m¸y, nh¸y vμo Start \ Programs \
Windows Explorer, trong khung bªn tr¸i nh¸y chuét ph¶i vμo biÓu t−îng æ A,
chän môc Format, nh¸y ®¸nh dÊu vμo « Copy System file \ OK.
+ B¹n nªn Copy thªm 1 vμi tËp tin nh− Sys, Format, Fdisk vμo ®Üa nμy, c¸c tËp
tin nμy b¹n t×m trong th− môc Commands cña Windows.
- B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái
35 - T¹o ®Üa hÖ thèng nhËn æ CD.chØ ¸p dông cho Windows98
+ Mua 1 ®Üa mÒm kÐo lÉy ®Üa vμo t©m ®Üa, nÕu gi¬ lªn tr−íc mÆt b¹n thÊy 1 «
vu«ng trèng lμ ®−îc, cho ®Üa vμo æ A trªn m¸y, nh¸y vμo Start \ Control Panel \
Add/Remove Program, nh¸y vμo StartUp Disk\ Create.
- B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái
36 - Khi khëi ®éng kh«ng ®−îc dïng ®Üa hÖ thèng nμy nh− sau:
+ Cho ®Üa hÖ thèng vμo æ A vμ bËt m¸y chê ®îi, khi thÊy trªn mμn h×nh hiÖn ra A:>
b¹n gâ Sys C: ↵
- B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái
37 - §Ó b¶o vÖ v¨n b¶n kh«ng cho ng−êi kh¸c xem trém b¹n lμm nh− sau:
+Më v¨n b¶n cÇn b¶o vÖ b»ng mËt khÈu, nh¸y vμo Tools \ Options \ Save ®Æt
con trá vμo « Password to Open vμ gâ mËt khÈu vμo « nμy, bÊm OK, l¹i gâ l¹i
mËt khÈu vμo « ®óng nh− mËt khÈu ®· gâ, bÊm OK, nh¸y vμo File \ Save ®Ó ghi
l¹i c¸c thiÕt lËp võa råi, tõ nay trë ®i khi më v¨n b¶n b¹n ph¶i gâ mËt khÈu vμo «,
nÕu bÞ quªn mËt khÈu xin liªn hÖ víi t¸c gi¶ ®Ó cã ch−¬ng tr×nh gì vμ dß t×m mËt
khÈu.
- B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái
38 - NÕu v¨n b¶n ®Æt mËt khÈu bÞ quªn lμm thÕ nμo më ®−îc?
+B¹n ph¶i cμi ®Æt ch−¬ng tr×nh dß t×m mËt khÈu, xin liªn hÖ víi t¸c gi¶ hoÆc ®äc ë
TËp 2 ®Ó biÕt thªm chi tiÕt.
- B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái
39 - Khi in v¨n b¶n th−êng bÞ chËm v× c¸c lý do sau ®©y:
+Nguyªn nh©n cã thÓ do Virus hoÆc do v¨n b¶n cã nhiÒu h×nh ®å ho¹
+Nguyªn nh©n cã thÓ do m¸y in thiÕu bé nhí, ®Üa cøng bÞ ®Çy
- B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái
40 - Cø cho tê giÊy nμo vμo m¸y lμ m¸y ®ïn ra lu«n vμ cã c¶ ch÷ tiÕng Anh mÆc
dï kh«ng bÊm lÖnh in cã thÓ do:
+Do thiÕt lËp m¸y in sai, cÇn ph¶i cμi ®Æt l¹i m¸y in cho ®óng
- B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái
41 - §Ó s¾p xÕp ®−îc c¶ Hä vμ tªn tiÕng ViÖt trong b¶ng Excel
+ CÇn ph¶i cã ch−¬ng tr×nh XlViet chøa trong 1 ®Üa mÒm
D−¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
Ch−¬ng tr×nh cho ng−êi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 23

+ Copy vμo æ C, sau ®ã nh¸y vμo th− môc XlViet bªn ph¶i hiÖn lªn c¸c tËp tin,
Copy tËp tin cã tªn lμ Function. tnh vμo trong th− môc Programs file \ Microsoft
\ Office \ SlStart ( §äc môc 191 TËp 2 trang 100 ®Ó biÕt chi tiÕt)
- B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái
42 - Xin giíi thiÖu t¸c dông cña mét sè phÇn mÒm, nÕu cÇn th× liªn hÖ víi ai ®Ó
cã phÇn mÒm ®ã?
Giíi thiÖu mét sè phÇn mÒm
- NÕu b¹n cÇn ghi vμo ®Üa CD c¸c phÇn mÒm hoÆc s¸ch TËp 1, 2,3,4. TËp 1
bæ sung 815 mÑo vÆt, TËp 2 t¸i b¶n cã bæ sung hoÆc häc vi tÝnh xin c¸c b¹n
göi tiÒn qua b−u ®iÖn theo ®Þa chØ sau:
TrÇn ThÞ YÕn - TËp thÓ C«ng ty D−îc phÇm Trung −¬ng I
Km6 §−êng Gi¶i Phãng - Gi¸p B¸t - Thanh Xu©n - Hμ Néi
Nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái
§Þa chØ nhμ riªng: TrÇn ThÞ YÕn - TËp thÓ C«ng ty D−îc phÇm TW I
Km6 §−êng Gi¶i Phãng - Gi¸p B¸t - Thanh Xu©n - Hμ Néi
Hái phè NguyÔn V¨n Trçi, ng¸ch 91/9.
T¸c gi¶ nhËn d¹y
+D¹y cμi ®Æt Windows9x - OFFICE 97-2000 - Ph«ng ch÷ ABC, VietKey 10
buæi 120.000®, ®−îc tÆng 1 ®Üa CD kÌm c¸c ch−¬ng tr×nh -
+ §¸nh m¸y 10 ngãn :10 buæi : 50.000 ®
+ Qu¶n lý v¨n b¶n :5 buæi : 50.000 ®
+ So¹n th¶o v¨n b¶n: 20 buæi: 100.000 ®
+ Nh÷ng mÑo vÆt:Moi tiÒn hîp ph¸p khi ch÷a m¸y cho thiªn h¹ 10 buæi
100.000®
+ L¸p r¸p m¸y tÝnh: 5 buæi 200.000 ®
+ NhËn d¹y cμi ®Æt M¹ng Internet, c¸ch göi vμ nhËn th− ®iÖn tö. 5 buæi
=100.000®
- KhuyÕn m¹i: Häc viªn nμo ®· häc ë chç t«i khi m¸y háng phÇn mÒm
®−îc söa miÔn phÝ, ai cÇn mua m¸y xin liªn hÖ víi t«i.
Cã hμng ngμn phÇn mÒm kh¸c nhau vμ b¹n ch¼ng biÕt lμm g×, c¶ 1 ®èng vμng mμ
kh«ng biÕt sμi, t«i xin giíi thiÖu mét sè phÇm mÒm ®Ó b¹n tham kh¶o, tuy nhiªn
kh«ng thÓ giíi thiÖu hÕt ®−îc. NÕu cÇn ghi vμo ®Üa CD xin liªn hÖ víi t¸c gi¶:
D−¬ng M¹nh Hïng §T:0913-230-820 hoÆc §TNR:8642220
Tªn Ch−¬ng tr×nh
Dïng lμm g×
HÖ ®iÒu hμnh Windows c¸c phiªn b¶n
Win3.11 HÖ ®iÒu hμnh cò
Win95 HÖ ®iÒu hμnh n©ng cÊp ch¹y cïng Win3.11
Win95ViÖt Nam HÖ ®iÒu hμnh tiÕng ViÖt
Win96 HÖ ®iÒu hμnh Win96
Win97 HÖ ®iÒu hμnh Win97
Win98SE HÖ ®iÒu hμnh Win98
Win98-NhËt HÖ ®iÒu hμnh Win98 b»ng tiÕng NhËt
WinME HÖ ®iÒu hμnh WinME tù ®éng cμi dÆt
WinNT4.0 HÖ ®iÒu hμnh WinNT4.0
Win2000 HÖ ®iÒu hμnh Win2000
Win XP HÖ ®iÒu hμnh Win2002D−¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
Ch−¬ng tr×nh cho ng−êi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 24

Bé v¨n phßng
OFFICE4.3 Bé V¨n phßng víi Word6.0
OFFICE95 Bé V¨n phßng víi Word7.0
OFFICE97 Bé V¨n phßng víi Word8.0
OFFICE97 Vn Bé V¨n phßng 97 tiÕng ViÖt
OFFICE2000 Bé V¨n phßng víi Word2000
OFFICE2002-XP Bé V¨n phßng víi Word2002
Ph«ng ch÷
ABC1.0 - 2.1 Ph«ng ch÷
VietKey408 Ph«ng ch÷
VietKey409 Ph«ng ch÷
VietKey2000 Ph«ng ch÷ TiÕng ViÖt
Font tiÕng Nga Ph«ng ch÷ tiÕng Nga
Symbol Thªm ký tù ®Æc biÖt
Font ch÷ ®iÖn tö Ph«ng ch÷ ®iÖn tö Lcdn
C¸c tiÖn Ých ®ång hé
AlClock B¸o giê b»ng tiÕng nãi. tiÕng chim, gμ
Clock §ång hå
C¸c lo¹i lich
LÞch ©m d−¬ng xem ©m lÞch, ®−¬ng lÞch, ghi sè ®iÖn tho¹i
LÞch «ng ®å Cã chÌn ¶nh vμo lÞch theo ý thÝch
LÞch th¸ng Cã t¹o ¶nh theo ý thÝch
Gi¶i trÝ
Goo2 Lμm mÐo mÆt
Lake T¹o hå cã sãng vμ bμi h¸t theo ý thÝch
Mikela98 T¹o con trá theo ý riªng cña b¹n
Picaview Xem ¶nh, chuyÓn ®æi ¶nh
Xara T¹o ch÷ quay ®· bá ®¨ng ký
Zoom0pen Quay hép tho¹i khi më, ®ãng
T¹o mèt tãc, r©u T¹o mèt tãc, trang ®iÓm c« d©u
Më tμi liÖu cã nh¹c Mçi lÇn më, ®ãng cã bμi h¸t, lêi nãi theo ý riªng do
m×nh t¹o ra
MËt khÈu vμ b¶o vÖ m¸y
Magic97 B¶o vÖ th− môc b»ng mËt khÈu
Tweaui2k Ng¨n c¶n ng−êi dïng Win95,98, 2000,XP
Backmos Xo¸ mËt khÈu CMOS
Dß mËt khÈu Dß mËt khÈu v¨n b¶n khi bÞ quªn
Word97
Dß mËt khÈu Dß mËt khÈu b¶ng tÝnh khi bÞ quªn
Excel97
Scsapw12 Dß mËt khÈu khëi ®éng m¸y
Azpr321 Dß mËt khÈu nÐn
Dß mËt khÈu m¹ng 007
Winzip NÐn tËp tin kÌm mËt khÈu
Private.exe Kh«ng cho cμi c¸c ch−¬ng tr×nh theo ý muèn
Tweaui Lμm mÊt biÓu t−îng trong Control Panel
Homguard Qu¶n lý m¸y tÝnh theo ý m×nh


D−¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
Ch−¬ng tr×nh cho ng−êi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 25

VÒ ©m nh¹c-CD-ROM
Xing33 Nghe nh¹c, Video
Nghe nh¹c MP4 TiÖn Ých nghe, xem MP4 nh¹c cã h×nh h×nh
ChuyÓn nh¹c ChuyÓn bμi h¸t sang MP3
Encover4 ViÕt nèt nh¹c
C¸c bμi h¸t Mini Nh¹c kh«ng lêi
Nh¸y vμo th− môc Cã bμi h¸t theo ý thÝch cña m×nh
Ejector Tù ®Èy CD kh«ng dïng tay
XingMpeg Nghe nh¹c, xem h×nh
Winap Nghe nh¹c, xem h×nh
Mçi ngμy 1 bμi h¸t Khi më m¸y
DÞch anh ra ViÖt ®¸nh m¸y 10 ngãn
Clis&See2.51 DÞch Anh ra ViÖt b»ng có nh¸y chuét ph¶i
Talkit D¹y ®äc ph¸t ©m tiÕng Anh
Typing §¸nh m¸y 10 ngãn
Söa ch÷a ®Üa cøng, chia nhËp æ, nhËn CD tõ DOS
PQMagic5.0 Chia, nhËp æ kh«ng mÊt d÷ liÖu
Boot Magic Ch¹y nhiÒu hÖ ®iÒu hμnh trªn 1 æ cøng
Ghost6.0 Kh«i phôc khi m¸y háng
DM Chia nhËp æ thμnh nhiÒu ph©n vïng
Fdisk Chia nhËp æ thμnh nhiÒu ph©n vïng
Format §Þnh d¹ng æ ®Üa cøng
LF Format cÊp thÊp khi ®Üa cøng bÞ h−
Max Format cÊp thÊp khi ®Üa cøng bÞ h−
Mscdex.exe NhËn CD-ROM tõ DOS
Vide-cdd.sys NhËn CD-ROM tõ DOS
NoroBum Ghi d÷ liÖu vμo ®Üa CD-ROM
NhËn CD Cμi ®Ó nhËn CD tõ dÊu mêi cña DOS
DOS6.22 T¹o ®Üa hÖ thèng ch¹y DOS 6.22
C¸c tiÖn Ých kh¸c
463 KiÓu chuét Thay h×nh d¸ng con trá trªn mμn h×nh
MÌo Di chuét ®Õn ®©u mÌo ch¹y ®Õn ®ã
Meo.exe Chó mÌo ngé nghÜnh
Change Icon Thay ®æi c¸c th− môc kh¸c nhau
SNAGIT5.1 Chôp h×nh con trá chuét
Msbatch.inf Cμi Win98 chØ gâ Enter lμ m¸y tù lμm
Winboot2001 Thay thùc ®¬n b»ng tiÕng viÖt cã dÊu
Fineprin In 8 trang vμo 1 trang
Nodelete Kh«ng cho xo¸ nhÇm tμi liÖu
Lake Hå n−íc lung linh cã nh¹c bμi h¸t tuú ý thÝch
Hç trî Font ch÷ c¸c tiÖn Ých hç trî Office
T¹o ¶nh T¹o ¶nh chuyÓn ®éng ®−îc
Picture C¸c ¶nh mÇu vÒ m¸y bay, « t«, ng−êi mÇu, nÒn
TËp mÉu SLK TËp mÉu siªu liªn kÕt v¨n b¶n
H×nh häc PhÇn mÒm vÏ h×nh vμ quü tÝch chuyÓn ®éng ®−îc
MÑo vÆt Gi¶i ®¸p 100 c¸c sù cè khi lμm viÖc víi m¸y tÝnh
Dosstart.bat Vå DOS tù ®éng vμo NC


D−¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
Ch−¬ng tr×nh cho ng−êi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 26

Gi¶i trÝ 1 phót cã 1 em ¨n mÆc h¬i nuy hiÖn ra
Xlviet X¾p c¶ hä tªn tiÕng ViÖt theo ABC
3dMouse TiÖn Ých cho chuét vμ ng−êi khiÕm thÞ
Msbatch.inf Cμi WinME chØ gâ Enter lμ m¸y tù lμm
Phßng chèng Vius
Bkav384 Chèng Virut
Bkav417
D2 Chèng Virut
Pccilin98 Phßng chèng virus
TiÖn Ých vÒ xö lý ¶nh víi Photoshp 5.5, 6.0
Photoshp5.5, 6.0 Xö lý ¶nh
Candy4000 T¹o hiÖu øng cho ¶nh vμ ch÷
T¹o c¬ b¾p to, vÑo
RÊt nhiÒu c¸c tiÖn Ých hç trî Photoshp5.5, 6.0
Acdsee32 Xem vμ chuyÓn ®æi ¶nh, t¹o phï ®iªu
Leditor Xö lý ¶nh
Logo ( biÓu t−îng)
Logo.sys Logo cã ¶nh m×nh khi khëi ®éng Windows
Logows.sys Cã hiÖn ch÷ nh¾c nhë khi t¾t m¸y tÝnh
Logo.sys H×nh Logo lén ng−îc theo ý muèn
C¸c Logo §ñ lo¹i Logo c¸c hÖ ®iÒu hμnh Windows
Picture Gip C¸c ¶nh ®éng ®Ó chÌn vμo ch−¬ng tr×nh Powerpnt
Qu¶n lý c«ng v¨n ®i, ®Õn trªn m¸y tÝnh
Qu¶n lý v¨n th−
Xin liªn hÖ víi t¸c gi¶:0913-230-820 hoÆc ngoμi giê
1.000.000 ®ång
§TNR:8642220
- B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái
43 - ThiÕt lËp th«ng sè trong CMOS - SETUP dïng ®Ó ®Æt cÊu h×nh cho m¸y
tÝnh, æ cøng, tèc ®é, mËt khÈu V.V...Mçi mét lo¹i m¸y cã c¸ch vμo kh¸c nhau,
BIOS Tæ hîp phÝm ®Ó vμo
Ami Dell
Award Ctrl+Alt+ESC
Dtk ESC
IBM - PS2 F1 hoÆc Ctrl+Alt+Ins hoÆc Ctrl+Alt+Del
Phoenix Ctrl+Alt+ESC hoÆc Ctrl+Alt+S
Sony F3
Compap F10
ADell E2
M¸y §«ng nam ¸ Dell hoÆc Delete

B¹n cã thÓ liªn hÖ víi t«i theo Email: yenhung@fpt.vn hoÆc dmh@fpt.vn


VÒ trang ®Çu nh¸y vμo ®©y
D−¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
Ch−¬ng tr×nh cho ng−êi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 27
D−¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản